Tuesday September 17, 2019 20:03

กรมชลประทาน Press Releases

กรมชลประทานจัดแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การอพยพช่วยชีวิตสัตว์ป่า ทั่วไป—10 Sep 19

แหล่งข่าวจากสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน แจ้งว่า การพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นวงกว้าง กรมชลประทานจึงต้องมีแผนป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กรมชลประทานจัดแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—09 Sep 19

แหล่งข่าวจากสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน แจ้งว่า การพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นวงกว้าง กรมชลประทานจึงต้องมีแผนป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รัฐมนตรีเกษตรฯ เฉลิมชัย ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศ เฝ้าระวังตลอด 24 ชม. ทั่วไป—06 Sep 19

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังติดตามสถานการณ์น้ำและมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง และการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน สามเสน ว่า

กรมชลประทานจัดแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—06 Sep 19

แหล่งข่าวจากสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน แจ้งว่าการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นวงกว้าง กรมชลประทานจึงต้องมีแผนป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาพข่าว: กรมชลประทานจัดแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—05 Sep 19

แหล่งข่าวจากสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน แจ้งว่า โครงการที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นวงกว้าง กรมชลประทานจึงต้องมีแผนป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

พบหมีควายดำเล่นน้ำที่ห้วยโสมง ทั่วไป—05 Sep 19

นายมหิทธิ์ วงศ์ษา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ 2 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

รัฐมนตรีเกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.อุดรฯ เร่งจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ลดความเสียหายน้ำท่วมน้ำแล้ง ทั่วไป—29 Aug 19

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.อุดรธานี โดยรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งสรุปโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

กระทรวงเกษตรฯ สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเกษตรกรและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหัวนาแล ทั่วไป—21 Aug 19

นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้กลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหัวนา จ.ศรีสะเกษ เข้าพบ โดยมีนายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า

ภาพข่าว: เลขานุการ รมว.กษ. สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเกษตรกรและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้าง ทั่วไป—21 Aug 19

นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้กลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหัวนา จ.ศรีสะเกษ เข้าพบ โดยมีนายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน สืบสานพระราชปณิธาน โครงการห้วยโสมง ทั่วไป—25 Jul 19

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน สืบสานพระราชปณิธาน โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงหน้าแล้ง ปัญหาน้ำท่วม และภาวะน้ำเค็มในช่วงหน้าแล้ง ในโอกาสอันเป็นมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

งานวิ่งการกุศล ชวนเพื่อนวิ่ง...ยิ่งให้ ยิ่งได้ ทั่วไป—23 Jul 19

ขอเชิญร่วมสมัครวิ่งการกุศล "ชวนเพื่อนวิ่ง...ยิ่งให้ ยิ่งได้" ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ สนามฟุตบอล กรมชลประทาน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี วัตถุประสงค์ 1.เพื่อระดมทุนจัดซื้อวัสดุประกอบอาคารและครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับอาคาร 20 ชั้น(ชั้น 19)

ความอุดมสมบูรณ์จากแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันนี้ราษฎร ต.โป่งน้ำร้อน จ.กำแพงเพชร ทั่วไป—19 Jul 19

ในระหว่างเสด็จแปรพระราชฐานประทับ ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17-23 มีนาคม 2536 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระกระแสรับสั่งกับนายสวัสดิ์ วัฒนายากร อธิบดีกรมชลประทานในขณะนั้น

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ แถลงป้องกันภัยแล้ง ทั่วไป—12 Jul 19

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานแถลงข่าวการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมแถลง ณ ห้องประชุม 135

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน โชว์นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์พัฒนางานชลประทานกว่า 100 ชิ้นงาน ทั่วไป—13 Jun 19

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล โครงการ สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติ และรางวัลสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ของกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2562

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ครบรอบสถาปนากรมชลฯ 117 ปี ทั่วไป—13 Jun 19

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล โครงการ สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติ และรางวัลสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ของกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2562

ภาพข่าว: ครบรอบ 117 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ทั่วไป—13 Jun 19

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 117 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ "ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน" โดยมีนายทองเปลว กองจันทร์

ภาพข่าว: เปิดทดสอบสถานีระบายน้ำ คลองพานทอง จ.ชลบุรี ป้องกันปัญหาน้ำท่วม ทั่วไป—08 May 19

ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ผู้อำนวยการอาวุโส และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรมร่วมให้การต้อนรับ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธาน ทดสอบระบบสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำคลองพานทอง

กรมชลประทานเดินหน้าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ทั่วไป—26 Apr 19

กรมชลประทานเตรียมเดินหน้าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งที่6 ในพื้นที่ต.ยางหัก อ.ปากท่อ ราชบุรี สนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำอีกกว่า 1 ล้านลูกบาศก์เมตรสนับสนุนการเกษตรรวม 7,300 ไร่ พลิกฟื้นคุณภาพชีวิตท้องถิ่น นายสุชาติ กาญจนวิลัย

กปภ. ย้ำมาตรการเสริมพลังรับมือภัยแล้ง ทั่วไป—11 Apr 19

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ย้ำมาตรการเสริมพลังรับมือภัยแล้งปี 2562 เน้นบริหารจัดการข้อมูลแหล่งน้ำกับภาคีเครือข่าย เช่น กรมชลประทาน จังหวัด และ อปท. ด้วยเป้าหมายไม่หยุดจ่ายน้ำ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนนอกเขตพื้นที่บริการ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ - พิธีปล่อยขบวนคาราวานเครื่องจักรกล ทั่วไป—08 Mar 19

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับมือภัยแล้ง และพิธีปล่อยขบวนคาราวานเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะประสบภัยแล้ง ณ บริเวณสนามฟุตบอล (น้ำแก้จน) กรมชลประทาน

เกษตรกรพอใจ บางระกำโมเดล แก้ไขพื้นที่ท่วมซ้ำซาก ช่วยรับน้ำหลาก สร้างอาชีพในพื้นที่ ทั่วไป—28 Feb 19

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง ผลการติดตามการดำเนินงานจัดระบบการปลูกพืชฤดูฝนในพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ ในโครงการบางระกำโมเดล ปี 2561 ซึ่งมี กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลัก

วิศวะจุฬาฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านน้ำ จัดประชุมระดับนานาชาติ THA 2019 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ทั่วไป—01 Feb 19

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สวก. กรมชลประทาน และ ภาคีเครือข่ายด้านน้ำ จัดการ ประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2019 ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำ พลังงาน อาหาร

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมลงนาม MOU โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ทั่วไป—26 Dec 18

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ กรมชลประทาน สามเสน ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบาย "การตลาดนำการผลิต"

วสท.ระดมความคิดเสนอรัฐ สร้างอนาคตและเพิ่มมูลค่ายางพาราไทยในตลาดโลกด้วยนวัตกรรม ทั่วไป—26 Dec 18

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ระดมความคิดเห็น เรื่อง "สร้างอนาคตและเพิ่มมูลค่าให้ยางพาราไทยในตลาดโลก" จากหลายภาคส่วน การยางแห่งประเทศไทย (กยท.), กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กปท.) สำนักวิจัยพัฒนา กรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ประชุมยาง ทั่วไป—28 Nov 18

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมหารือการกำหนดแบบก่อสร้างกลางและคู่มือการทำถนนผสมยางพารา(ซอยซีเมนต์) เพื่อใช้สำหรับทำถนนในหมู่บ้าน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การยางแห่งประเทศไทย กรมชลประทาน กรมทางหลวง

อ่างเก็บน้ำแม่ฮอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝันที่กำลังเป็นจริงของราษฎร ทั่วไป—07 Nov 18

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2530 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับแหล่งน้ำในเขตอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝายทดน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ณ ตำบลบ้านฮอด อำเภอฮอด

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ขยายผล ทั่วไป—05 Nov 18

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน แถลงข่าว การจัดงาน "สู่ฝันของพ่อ...สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่" ณ ห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรฯ

กรมชลฯ เตรียมจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน จังหวัดสระแก้ว ทั่วไป—24 Oct 18

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 4 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ในวันศุกร์ ที่ 9

กระทรวงเกษตรฯ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย สนับสนุนให้ลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ที่ผิดกฎหมาย ทั่วไป—03 Oct 18

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ได้สั่งการให้กรมชลประทาน และกรมฝนหลวงการบินเกษตรไปปรับระบบการรายงานสถานการณ์น้ำใหม่

สร้างเขื่อน (ต้องไม่) สะเทือนถึงดวงดาว ทั่วไป—06 Sep 18

ทันทีที่มีประเด็นเกี่ยวกับโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำหรือสร้างเขื่อน สิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือความคิดเห็นและแรงต้านจากหลายฝ่าย เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ เพราะโครงการใหญ่ยักษ์แบบนี้ย่อมมีผลกระทบ แต่ท่ามกลางความห่วงใยและการต่อต้าน