เออาร์ไอพี และ ม.หอการค้าไทย มอบรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2019 ต้นแบบสุดยอดธุรกิจยุค Digital SMEs

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม Tuesday September 3, 2019 13:56
กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--คอร์ แอนด์ พีค

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยความร่วมมือของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังจัดงานมอบรางวัล "THAILAND TOP SME AWARDS 2019" ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นเวทีสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และมีการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ ด้วยแนวคิด "Digital SMEs Transforming to the Future" เอสเอ็มอียุคดิจิทัล ปรับเปลี่ยนสู่อนาคต หวังกระตุ้นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีตื่นตัวรับมือกับยุค Digital Disruption และให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม โดยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรวม 26 ราย เข้ารับรางวัลอย่างสมเกียรติ

ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "สร้างพื้นฐานชีวิต บุญแล้วที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย" เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี นำความรู้ และประสบการณ์ไปประกอบกิจการให้แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป พร้อมด้วย นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ. เออาร์ไอพี และ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมเป็นประธานการจัดงาน ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ.เออาร์ไอพี กล่าวว่า "ทิศทางโลกที่หมุนอยู่ท่ามกลางกระแสดิสรัปชั่น บังคับให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัวให้เท่าทันความท้าทาย โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่มีทรัพยากรจำกัด จำเป็นต้องค้นหาวิธีรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ และร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกับองค์กรใหญ่ๆ ของประเทศไทยในอนาคตได้ รางวัล "THAILAND TOP SME AWARDS 2019" ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Digital SMEs Transforming to the Future" เอสเอ็มอียุคดิจิทัล ปรับเปลี่ยนสู่อนาคต หวังกระตุ้นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีตื่นตัวรับมือกับยุค Digital Disruption และให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ โดยองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้จึงถือเป็น "ต้นแบบของสุดยอด Digital SMEs" อย่างแท้จริง สร้างเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าให้กับธุรกิจ อันส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจของตนเอง"

"THAILAND TOP SME AWARDS 2019" ในปีนี้ ยังคงได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วยการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้เวทีนี้เป็นการเชิดชูองค์กรที่โดดเด่น อันส่งผลให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอสเอ็มอีไทยเพิ่มมากขึ้น และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอย่างยั่งยืน"

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า "มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจ ที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการและนักบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม ได้ร่วมมือกับนิตยสาร BUSINESS+ ในเครือ บมจ.เออาร์ไอพี และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทย มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผลงานจนได้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ยังคงมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมประกวดอย่างคึกคัก โดยคณะกรรมการพิจารณามอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยที่มีนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี และมีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ประกอบด้วยรางวัลธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รางวัลธุรกิจ Startup ยอดเยี่ยมแห่งปี และรางวัลที่คัดเลือกจากธุรกิจอันโดดเด่นในด้านต่าง ๆ รวม 26 ราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวทีอันทรงเกียรตินี้จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาธุรกิจไทยต่อไป"

สำหรับรางวัล "THAILAND TOP SME AWARDS 2019" ในครั้งนี้ ประกอบด้วย
รางวัลธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม
รางวัลธุรกิจ Startup ยอดเยี่ยม
รางวัลธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนยอดเยี่ยม
รางวัลนวัตกรรมด้านการผลิตยอดเยี่ยม
รางวัลธุรกิจส่งเสริมการเกษตรยอดเยี่ยม
รางวัลส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นยอดเยี่ยม
รางวัลธุรกิจด้านอาหารยอดเยี่ยม
รางวัลธุรกิจด้านสุขภาพยอดเยี่ยม
รางวัลธุรกิจด้านพลังงานยอดเยี่ยม
รางวัลธุรกิจด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ยอดเยี่ยม
รางวัลอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มยอดเยี่ยม
รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม
รางวัลวิสาหกิจส่งเสริมภูมิปัญญญาขุมชนยอดเยี่ยม
รางวัลอุตสาหกรรมบริการยอดเยี่ยม
รางวัลวิจัยและพัฒนายอดเยี่ยม
รางวัลอุตสาหกรรมบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ยอดเยี่ยม
รางวัลอุตสาหกรรมการผลิตยอดเยี่ยม
รางวัลแผนธุรกิจยอดเยี่ยม
รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและที่พักยอดเยี่ยม
รางวัลนวัตกรรมด้านการเงินยอดเยี่ยม
รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริการ
รางวัลอุตสาหกรรมจัดจำหน่ายยอดเยี่ยม
รางวัลนวัตกรรมบริการด้านเทคโนโลยียอดเยี่ยม
รางวัลธุรกิจดิจิทัลยอดเยี่ยม

เกี่ยวกับรางวัล "THAILAND TOP SME AWARDS 2019" การคัดสรรสุดยอดบริษัทนั้น เป็นรางวัลที่มอบให้วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีผลดำเนินการยอดเยี่ยมในแต่ละอุตสาหกรรม และมีการดำเนินธุรกิจที่

โดดเด่นในด้านต่าง ๆ ที่รวบรวมและวิเคราะห์โดยคณะบรรณาธิการ นิตยสาร BUSINESS+ และคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ผู้ทรงเกียรติ และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รวมถึงคณะกรรมการจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


Latest Press Release

เปิดตัว 3BB TV ส่งตรง Premium streaming service ถึงจอทีวี จากความร่วมมือของ KT จากเกาหลีใต้ คาดให้บริการได้ในไตรมาส 2 ปี 2563

3BB สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ภายในไตรมาส 2 ปี 2563 จะได้ใช้บริการ 3BB TV อย่างแน่นอน หลังลงนามในสัญญา "IPTV Consultancy Service Agreement" กับ KT Corporation (KT) จากประเทศเกาหลีใต้ โดยการลงนามในสัญญานี้ KT ทำหน้าที่เป็น Technology Partner และ Strategic...

Gossip News: TPS ผู้บริหารไฟแรง

บมจ.เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น หรือ TPS ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศความพร้อมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และจะเสนอขายหุ้นไอพีโอในไตรมาส 4 ปีนี้...

ภาพข่าว: กลุ่ม KTIS เดินหน้าโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์

ทันตแพทย์ประเสริฐ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS (กลาง) ร่วมกับนายเสกสรร อาตมางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่ม ธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท...

ดุสิตธานี ปลื้ม ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ซีอีโอกรุ๊ป คว้ารางวัลนักธุรกิจดีเด่นแห่งอาเซียน เผยเป็นคนไทยคนแรก ประกาศเดินหน้าขยายธุรกิจ-ดันแบรนด์ไทยสร้างชื่อเวทีโลก

ดุสิตธานีเผย "ศุภจี สุธรรมพันธุ์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ขึ้นทำเนียบคนไทยคนแรกที่คว้ารางวัล ASEAN Entrepreneur Award ในสาขานักธุรกิจดีเด่นแห่งอาเซียน (Regional Champion) ซึ่งจัดขึ้นโดย เมคยอง มีเดีย กรุ๊ป หรือเอ็มเค มีเดีย (MK Media)...

ลูกค้าทีโอที สุดคุ้ม!! จ่ายบิล ทีโอที ผ่าน AirPay แอปพลิเคชั่น ภายในเดือนตุลาคม 2562 นี้ รับเงินคืนสูงสุด 130 บาท

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทีโอที ได้เพิ่มช่องทางการชำระเงินให้ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยการชำระค่าบริการ ผ่าน AirPay ให้สามารถชำระบิลค่าใช้บริการ โทรศัพท์พื้นฐาน...

Related Topics