เออาร์ไอพี และ ม.หอการค้าไทย มอบรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2019 ต้นแบบสุดยอดธุรกิจยุค Digital SMEs

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม Tuesday September 3, 2019 13:56
กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--คอร์ แอนด์ พีค

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยความร่วมมือของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังจัดงานมอบรางวัล "THAILAND TOP SME AWARDS 2019" ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นเวทีสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และมีการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ ด้วยแนวคิด "Digital SMEs Transforming to the Future" เอสเอ็มอียุคดิจิทัล ปรับเปลี่ยนสู่อนาคต หวังกระตุ้นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีตื่นตัวรับมือกับยุค Digital Disruption และให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม โดยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรวม 26 ราย เข้ารับรางวัลอย่างสมเกียรติ

ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "สร้างพื้นฐานชีวิต บุญแล้วที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย" เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี นำความรู้ และประสบการณ์ไปประกอบกิจการให้แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป พร้อมด้วย นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ. เออาร์ไอพี และ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมเป็นประธานการจัดงาน ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ.เออาร์ไอพี กล่าวว่า "ทิศทางโลกที่หมุนอยู่ท่ามกลางกระแสดิสรัปชั่น บังคับให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัวให้เท่าทันความท้าทาย โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่มีทรัพยากรจำกัด จำเป็นต้องค้นหาวิธีรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ และร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกับองค์กรใหญ่ๆ ของประเทศไทยในอนาคตได้ รางวัล "THAILAND TOP SME AWARDS 2019" ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Digital SMEs Transforming to the Future" เอสเอ็มอียุคดิจิทัล ปรับเปลี่ยนสู่อนาคต หวังกระตุ้นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีตื่นตัวรับมือกับยุค Digital Disruption และให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ โดยองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้จึงถือเป็น "ต้นแบบของสุดยอด Digital SMEs" อย่างแท้จริง สร้างเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าให้กับธุรกิจ อันส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจของตนเอง"

"THAILAND TOP SME AWARDS 2019" ในปีนี้ ยังคงได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วยการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้เวทีนี้เป็นการเชิดชูองค์กรที่โดดเด่น อันส่งผลให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอสเอ็มอีไทยเพิ่มมากขึ้น และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอย่างยั่งยืน"

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า "มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจ ที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการและนักบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม ได้ร่วมมือกับนิตยสาร BUSINESS+ ในเครือ บมจ.เออาร์ไอพี และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทย มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผลงานจนได้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ยังคงมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมประกวดอย่างคึกคัก โดยคณะกรรมการพิจารณามอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยที่มีนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี และมีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ประกอบด้วยรางวัลธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รางวัลธุรกิจ Startup ยอดเยี่ยมแห่งปี และรางวัลที่คัดเลือกจากธุรกิจอันโดดเด่นในด้านต่าง ๆ รวม 26 ราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวทีอันทรงเกียรตินี้จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาธุรกิจไทยต่อไป"

สำหรับรางวัล "THAILAND TOP SME AWARDS 2019" ในครั้งนี้ ประกอบด้วย
รางวัลธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม
รางวัลธุรกิจ Startup ยอดเยี่ยม
รางวัลธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนยอดเยี่ยม
รางวัลนวัตกรรมด้านการผลิตยอดเยี่ยม
รางวัลธุรกิจส่งเสริมการเกษตรยอดเยี่ยม
รางวัลส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นยอดเยี่ยม
รางวัลธุรกิจด้านอาหารยอดเยี่ยม
รางวัลธุรกิจด้านสุขภาพยอดเยี่ยม
รางวัลธุรกิจด้านพลังงานยอดเยี่ยม
รางวัลธุรกิจด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ยอดเยี่ยม
รางวัลอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มยอดเยี่ยม
รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม
รางวัลวิสาหกิจส่งเสริมภูมิปัญญญาขุมชนยอดเยี่ยม
รางวัลอุตสาหกรรมบริการยอดเยี่ยม
รางวัลวิจัยและพัฒนายอดเยี่ยม
รางวัลอุตสาหกรรมบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ยอดเยี่ยม
รางวัลอุตสาหกรรมการผลิตยอดเยี่ยม
รางวัลแผนธุรกิจยอดเยี่ยม
รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและที่พักยอดเยี่ยม
รางวัลนวัตกรรมด้านการเงินยอดเยี่ยม
รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริการ
รางวัลอุตสาหกรรมจัดจำหน่ายยอดเยี่ยม
รางวัลนวัตกรรมบริการด้านเทคโนโลยียอดเยี่ยม
รางวัลธุรกิจดิจิทัลยอดเยี่ยม

เกี่ยวกับรางวัล "THAILAND TOP SME AWARDS 2019" การคัดสรรสุดยอดบริษัทนั้น เป็นรางวัลที่มอบให้วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีผลดำเนินการยอดเยี่ยมในแต่ละอุตสาหกรรม และมีการดำเนินธุรกิจที่

โดดเด่นในด้านต่าง ๆ ที่รวบรวมและวิเคราะห์โดยคณะบรรณาธิการ นิตยสาร BUSINESS+ และคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ผู้ทรงเกียรติ และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รวมถึงคณะกรรมการจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


Latest Press Release

ซีพีเอฟ หนุนเกษตรกรผลิตกุ้งคุณภาพสูง สร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกุ้งและสิ่งแวดล้อม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ส่งเสริมเกษตรกรปรับระบบการเลี้ยงกุ้งสู่ระบบฟาร์มมาตรฐาน เน้นความสด สะอาด ปลอดภัย ไม่มียาปฏิชีวนะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเลี้ยงคนไทยและประชากรโลก อย่างยั่งยืน นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์...

คิง เพาเวอร์ เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจ พร้อมขอบคุณคนไทย รวมใจ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

คิง เพาเวอร์ เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจ ภายใต้การเปิดให้บริการได้ในวิถีใหม่ เผยแคมเปญ THANK YOU FOR STAYING SAVE AND SAFE ขอบคุณคนไทยร่วมใจอยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อชาติ แบบครบวงจรทั้งออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมยืนหยัดเคียงข้างคนไทย พนักงาน พันธมิตร ทางการค้า...

เปิดกลยุทธ์เชิงรุกของ “เอสซีจี” ฝ่ากระแสความท้าทายยุค “New Normal” ติดอาวุธพนักงานด้วยเทคโนโลยี เร่งพลิกโฉมตอบโจทย์ลูกค้า

แม้ไม่มีใครรู้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสจิ๋วแต่ทรงอานุภาพอย่างโควิด-19 ที่เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนทั่วโลกจากเดิม สู่ “New Normal” หรือ “ความปกติใหม่” จะสิ้นสุดเมื่อใด แต่สิ่งนี้ก็กลายเป็นความท้าทายระลอกใหญ่ที่ถาโถมทุกส่วน...

เปิดกลยุทธ์เชิงรุกของ “เอสซีจี” ฝ่ากระแสความท้าทายยุค “New Normal”

แม้ไม่มีใครรู้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสจิ๋วแต่ทรงอานุภาพอย่างโควิด-19 ที่เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนทั่วโลกจากเดิม สู่ “New Normal” หรือ “ความปกติใหม่” จะสิ้นสุดเมื่อใด แต่สิ่งนี้ก็กลายเป็นความท้าทายระลอกใหญ่ที่ถาโถมทุกส่วน...

แม็คโคร ลงนามเอ็มโอยู กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนเกษตรแปลงใหญ่ กู้วิกฤตโควิด-19 พร้อมพัฒนามาตรฐานปลอดภัยในระยะยาว เน้นตลาดนำการเกษตร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ลงนามเอ็มโอยู ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาส่งเสริมเกษตรกรตามนโยบาย “ตลาดนำการเกษตร” ประเดิมรับซื้อเผือกหอม สระบุรี 5,000 กก. กู้วิกฤตโควิด-19 กระทบชาวไร่...

Related Topics