บลจ.ไทยพาณิชย์ ออกกองโกลบอลดิจิตอล ลุยหุ้น Digital Communication ทั่วโลก มองธุรกิจ Digital ขยายกว้าง พุ่งแรงเติบโตต่อเนื่อง

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday June 21, 2016 11:45
กรุงเทพฯ--21 มิ.ย.--พีอาร์ดีดี

นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมการลงทุนในขณะนี้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป นำโดยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มทรงตัว โดยมีอุปสงค์ภายในประเทศเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนภายในประเทศทั้งจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่มีการตั้งงบประมาณลงทุนเพิ่มสูงขึ้น 20% จากในปี 2558 และการลงทุนของภาคเอกชนที่คาดว่าจะกลับมาขยายตัวอีกครั้ง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล

โดยบลจ.ไทยพาณิชย์ มองว่ายังมีสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการลงทุนและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีคือหุ้นกลุ่ม Digital Communication เนื่องจากมองว่าการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิตอลนั้นปัจจุบันยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ซึ่งต่อไปในอนาคตยังมีศักยภาพที่จะขยายตัวได้อีกมาก โดยดูจากฐานการใช้เทคโนโลยีมีการเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปข้างหน้า

นายสมิทธ์ กล่าวว่า บลจ.ไทยพาณิชย์เตรียมที่จะออกกองทุนเพื่อลงทุนในหุ้นกลุ่ม Digital Communication ทั่วโลก คือกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล (SCB Global Digital Fund) มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท เสนอขายระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2559 ด้วยมูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสำหรับภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ PICTET-Digital Communication (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I USD สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งบริหารโดย PICTET Asset Management จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS (มาตรฐานเพื่อการซื้อขายกองทุนข้ามประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป: Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities)

นายสมิทธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกองทุน PICTET-Digital Communication ซึ่งเป็นกองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการเลือกลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีรายได้อย่างน้อย 20% มาจาก Interactive applications อาทิ บริษัทที่ประกอบธุรกิจในด้าน e-commerce ธุรกิจที่สร้างรายได้จากการขายพื้นที่โฆษณาออนไลน์ ธุรกิจที่ให้บริการระบบ IT กับบริษัทที่ทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต ธุรกิจซอฟแวร์ในรูปแบบ Cloud-Based เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทดังกล่าวมีอัตราการเติบโตที่ดี และสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันบริษัทที่เลือกลงทุนเป็นหุ้นที่สามารถสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง มีงบดุลที่แข็งแรง และมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตในอนาคต โดยหุ้น 10 อันดับแรกที่ลงทุน ได้แก่ AT&T, Alphabet, Comcast, Facebook, Verizon, Tencent, Amazon, Intuit, Salesforce และ Yahoo (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2559)

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนดังกล่าวในช่วง 5 ปี สามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง 56.07% 3 ปีอยู่ที่ 48.56% และ 1 ปี อยู่ที่ 2.69% สูงกว่าเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน MSCI World Index ในทุกช่วงเวลาเดียวกัน โดย 5 ปี ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 35.77% 3 ปี อยู่ที่ 21.86% ขณะที่ 1 ปี ติดลบ 3.77% (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2559)


Latest Press Release

ภาพข่าว: SET Social Impact Day 2019 ออกแบบ ทางออก มหาชน

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดงาน SET Social Impact Day 2019 "ออกแบบ ทางออก มหาชน" พร้อมด้วยองค์กรพันธมิตร สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัท ไลฟ์อีส กรุ๊ป จำกัด โครงการพอแล้วดี...

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงธนสารพลัส 24/19

สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 24/19 (BP24/19) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade กองทุน BP 24/19...

SCB Wealth Holistic Experts เผยมุมมองภาพรวมเศรษฐกิจโลก แนวโน้มตลาดหุ้นไทย พร้อมกลยุทธ์การลงทุนไตรมาส 3 รับรัฐบาลใหม่ และกฎหมายภาษีกองทุนรวม

"SCB Wealth Holistic Experts" คลังสมองผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและต่อยอดสร้างความมั่งคั่งสำหรับกลุ่มลูกค้าเวลธ์ของธนาคาร เผยมุมมองภาพรวมเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีหลัง 2562 นโยบายทางการเงินที่ผ่านคลายของธนาคารกลางสหรัฐฯ และทั่วโลก...

สพฉ. เปิดเวทีเสวนาพิเศษ อนาคตของบุคลากรกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย

ในการจัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย" (Conference Program of National EMS Forum 2019 : Next Generation) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้มีการจัดเสวนาพิเศษให้ข้อ...

ประเมินผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลใหม่และโจทย์ใหม่ของภาคส่งออกไทย

ประเมินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจบรรเทาผลกระทบความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจได้บ้างแต่มีข้อจำกัดจากปัญหาเชิงโครงสร้างและฐานะทางการคลัง โจทย์ใหม่ภาคส่งออกไทย ผลกระทบสงครามการค้าสหรัฐฯยุโรป การเจรจาเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาททางการค้าจีนสหรัฐฯล่าช้า...

Related Topics