หน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีกลุ่มประเทศอาเซียนร่วมกับธนาคารโลกหารือแนวทางยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีของตลาดทุนในภูมิภาค

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday August 26, 2016 16:40
กรุงเทพฯ--26 ส.ค.--ก.ล.ต.

หน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีกลุ่มประเทศอาเซียนหารือกับธนาคารโลก เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีของตลาดทุนในภูมิภาค ในการประชุมประจำปี ASEAN Audit Regulators Group (AARG) ครั้งที่ 6 วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ประเทศสิงคโปร์

Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 ราย ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีจาก 8 ประเทศในอาเซียน รวมทั้ง ประเทศจีนและฮ่องกง นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากสำนักสอบบัญชีชั้นนำระดับภูมิภาคและระดับโลกซึ่งเป็นคณะทำงาน Global Public Policy Committee (GPPC) เข้าร่วมประชุมด้วย

สมาชิก AARG ประกอบด้วย ACRA สิงคโปร์ Audit Oversight Board มาเลเซีย Finance Professions Supervisory Center (PPPK) อินโดนีเซีย และ ก.ล.ต. ไทย ได้หารือร่วมกันหลายหัวข้อ อาทิ ความร่วมมือระหว่าง AARG กับธนาคารโลก ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคเพื่อเพิ่มศักยภาพหน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการริเริ่มความร่วมมือกับธนาคารโลกครั้งนี้ เป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องของ AARG ที่จะยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลและคุณภาพงานสอบบัญชีของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียนให้ทัดเทียมกัน ในการนี้ธนาคารโลกอยู่ระหว่างการหาเงินทุนสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบรายงานทางการเงิน

Mr. Kenneth Yap, Chief Executive, ACRA กล่าวถึงความร่วมมือกับธนาคารโลกในครั้งนี้ว่า "การเพิ่มศักยภาพหน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีของประเทศสมาชิกอาเซียนจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดทุนอาเซียน การสนับสนุนจากธนาคารโลกดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วภูมิอาเซียนที่ AARG ร่วมกันดำเนินการมาโดยตลอด"

Mr. Jarett Decker หัวหน้าศูนย์ปฏิรูปการรายงานทางการเงินแห่งธนาคารโลก กล่าวว่า "ที่ผ่านมา AARG ได้ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในระดับภูมิภาคเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นความท้าทายในการกำกับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี ซึ่งธนาคารโลกยินดีสนับสนุนให้มีการยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีดังกล่าว ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพรายงานทางการเงินทั่วภูมิภาคอาเซียน"

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2554 เป็นต้นมา AARG มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ การประสานงานกับสำนักงานสอบบัญชีเพื่อร่วมกันระบุประเด็นข้อบกพร่องที่พบในงานสอบบัญชีและหาแนวทางพัฒนาคุณภาพการสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง การประชุมครั้งนี้มีการพูดคุยกันในประเด็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลการสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลให้สอดรับกับทิศทางและพัฒนาการของงานสอบบัญชีทั่วโลก เช่น การที่สำนักงานสอบบัญชีใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) ในงานสอบบัญชี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานสอบบัญชี การสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบ (audit committees) มีการใช้ตัวชี้วัดคุณภาพงานสอบบัญชี (audit quality indicators "AQIs") ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการสนับสนุนให้ผู้สอบบัญชีนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งบการเงินเมื่อมาตรฐานการสอบบัญชีในเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่มีผลบังคับใช้ต้นปี 2560

Mr Eugene Wong, กรรมการ AOB แห่งมาเลเซีย กล่าวว่า "รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้มีการนำเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพในตลาดทุนอาเซียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสและทำให้รายงานของผู้สอบบัญชีเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน ส่งผลให้งานสอบบัญชีมีคุณค่ายิ่งขึ้น และผู้สอบบัญชีมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการร่วมกับ AARG ยกระดับการสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจไปยังผู้ลงทุนในตลาดทุนอาเซียน "

Mr Asih Ariyanto, หัวหน้าศูนย์ตรวจสอบวิชาชีพบัญชีแห่ง Indonesia's Finance Professions Supervisory Center (PPPK) อินโดนีเซีย กล่าวว่า "AARG จะติดตามพัฒนาการของงานสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง และร่วมมือกันสื่อสารความคาดหวังของหน่วยงานกำกับดูแลงานสอบบัญชีไปยังผู้สอบบัญชี PPPK อยู่ระหว่างการนำ AQIs มาใช้ โดยได้มีการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ซึ่งเราเชื่อมั่นว่า การริเริ่มแนวทางต่าง ๆ ในครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญยิ่ง ในการขับเคลื่อนคุณภาพงานสอบบัญชีสำหรับสำนักงานสอบบัญชีทั่วอินโดนีเซีย"

นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน ก.ล.ต. กล่าวว่า "การประชุม AARGเป็นโอกาสดีที่จะนำประเด็นสำคัญเกี่ยวกับงานสอบบัญชีมาหารือกันกับผู้นำของสำนักงานสอบบัญชีระดับโลกและระดับภูมิภาคในคณะทำงาน GPPC ที่ประกอบด้วยเครือข่ายสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำของโลกเพื่อทำความเข้าใจและหาข้อตกลงร่วมกัน ปัจจุบันสภาพแวดล้อมในการรายงานทางการเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น AARG จึงจำเป็นต้องทำงานในเชิงรุกและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้สอบบัญชีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพของงานสอบบัญชีและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินในภูมิภาคอาเซียน"


Latest Press Release

กลุ่ม KTIS ลดต้นทุนฝ่ากระแสโควิด ส่งผลปี 2563 มีกำไร 569 ล้านบาท

กลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร แจงปัจจัยที่ทำให้ผลการดำเนินงาน ปี 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) ฝ่ามรสุมโควิด-19 ได้สำเร็จ มีกำไรสุทธิ 568.7 ล้านบาท เพราะสามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ดีในทุกด้าน ทั้งต้นทุนขาย บริหาร...

ไทยพาณิชย์เตรียมความพร้อมเอสเอ็มอีไทย สู่หนทางรอดอย่างยั่งยืนในยุค Next Normal ผ่านแนวคิด 5 ผู้รับรางวัล "Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 16"

ท่ามกลางสภาวการณ์ที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต้องปรับตัวให้อยู่รอดจากความท้าทายหลายประการ โดยมีสถานการณ์โควิด 19 เป็นตัวเร่งนั้น หลายธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่ก็ยังมีอีกหลายธุรกิจที่มุ่งค้นหาวิธีในการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ...

ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) ในส่วนที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการระดมทุนของผู้ออกและเสนอขาย และเพิ่มความคุ้มครองผู้ถือหุ้นกู้ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้พิจารณาทบทวน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ...

PRAPAT พบนักลงทุน OPPORTUNITY DAY Q3/63

นายวีระพงค์ ลือสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวประภัสสร จำปาทอง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PRAPAT ร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 และแผนการดำเนินงานของบริษัท ต่อนักลงทุน ในงาน...

TPIPP กวาดกำไรสุทธิ 9 เดือน 3,345 ล้านบาท เผยโค้งสุดท้ายเติบโตแกร่ง ตามปริมาณขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

'บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์' หรือ TPIPP ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งรายใหญ่ของไทย เผยผลงานไตรมาส 3/2563 กำไรสุทธิ 1,206 ล้านบาท และรายได้รวม 3,011 ล้านบาท ดันผลงาน 9 เดือนแรก 2563 ทำกำไรสุทธิ 3,345...

Related Topics