เอ็มเอฟซีขายกองทุนทาร์เก็ตฟันด์ M-PROPS3 ลงทุนกองทุนรวมหมวดอสังหาริมทรัพย์ วันนี้-20 ธันวาคมนี้

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday December 6, 2016 13:45
กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--บลจ.เอ็มเอฟซี

เอ็มเอฟซีส่งกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 3 ลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการร้อยละ 5 ภายใน 5 เดือน ขายวันนี้-20 ธันวาคม 2559

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เอ็มเอฟซีเสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 3 หรือ กองทุนเปิด M-PROPS3 ซึ่งตั้งเป้าหมายเพื่อเลิกกองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ภายใน 5 เดือน และมีนโยบายลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพียงหมวดเดียวโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

จากความเห็นของสายบริหารกองทุนของเอ็มเอฟซี มองปัจจัยสนับสนุนโอกาสการลงทุนในกองทุนดังกล่าว ได้แก่ ปัจจุบันในตลาดมีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 51 กองทุน และ REITs 10 กองทุน มูลค่าตลาดรวม 417,853 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.8 ของ SET Index โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลของกองทุนยังคงมีความน่าสนใจเนื่องจากสภาพคล่องในระบบอยู่ในระดับสูงและอัตราดอกเบี้ยที่ทรงตัวในระดับต่ำ ด้านตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการลงทุนทั้งสภาพคล่องและการกระจายความเสี่ยงที่ดีขึ้นในด้านประเภทสินทรัพย์ แหล่งที่มาของรายได้ และสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ โดยแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะช่วยให้กองทุนและทรัสต์ดังกล่าวมีความสามารถในการสร้างรายได้ที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้ามีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมถึง Urbanization ช่วยให้กลุ่มค้าปลีกมีแนวโน้มน่าสนใจ โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดตามแนวชายแดนและหัวเมืองหลักในทุกภาคของไทย อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของตลาดอาคารสำนักงานยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพราะพื้นที่สำนักงานปัจจุบันมีไม่มาก และพื้นที่ที่กำหนดแล้วเสร็จในปี 2559-60 ก็ไม่มากเช่นกัน แต่ความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มดีขึ้นตามการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทยในระดับร้อยละ 10 ต่อปี ในอีก 3 ปีข้างหน้า ส่งผลดีต่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับโรงแรม สนามบิน และระบบขนส่งมวลชน และนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ Cluster ของภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ จะส่งผลดีต่อความต้องการโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า

ทั้งนี้ กองทุนเปิด M-PROPS3 ลงทุนแบบเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงจากการกระจายการลงทุน และความผันผวนของราคาตราสารที่ถืออยู่ ซึ่งเป็นผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาด และความเสี่ยงจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ไปลงทุนนั้นขาดสภาพคล่อง

สำหรับกองทุนเปิด M-PROPS3 จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเปิด MM-GOV ไม่ต่ำกว่าหน่วยลงทุนละ 10.50 บาทภายใน 5 วันทำการ หากภายใน 5 เดือน มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.65 บาทเป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันหรือทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และบริษัทจะเลิกโครงการกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้หากภายใน 5 เดือนไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว กองทุนเปิด M-PROPS3 จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้

กองทุนเปิด M-PROPS3 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อใช้ในการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน และสร้างผลตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสจากการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) รวมถึงหลักทรัพย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายเลิกกองทุนไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลา 5 เดือนได้ และหากภาวะตลาดหรือภาวการณ์ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ทำให้มูลค่ากองทุนรวมไม่ถึงตัวเลขเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด กองทุนจะเปิดให้ซื้อขายได้อีกครั้ง กรณีกองทุนไม่เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนภายใน 5 เดือน

ผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาท และติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขาเชียงใหม่ โทร. 053-288-955 สาขาภูเก็ต โทร.076-307-070 สาขาระยอง โทร. 038-942-960 สาขาพิษณุโลก โทร. 055-008-980-2 และสาขาอุบลราชธานี โทร.045-422-890-2 หรือที่ www.mfcfund.com


Latest Press Release

โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซีซั่น 2 ธ.ไทยเครดิตฯ เข้าใกล้โค้งสุดท้ายจัดอบรมให้แก่ผู้ค้ารายย่อยใน จ.จันทบุรี และ จ.พิษณุโลก

โครงการ "พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย ซีซั่น 2" ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าเข้าสู่โค้งสุดท้ายในปีนี้ จัดอบรมในพื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จ.จันทบุรี และในพื้นที่ภาคกลาง...

Gossip News: WHART เปิดจองหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 3

ในช่วงที่ภาวะตลาดหุ้นผันผวน แบบนี้ การลงทุนในกองทรัสต์ ที่ให้ผลตอบแทนสูง และ คุ้มค่า นับว่าเป็นการตอบโจทย์นักลงทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท หรือ WHART...

เคทีซี ชิลิโต้ เม็กซิกัน กริลล์ ฟาร์ม แฟคทอรี่ ให้สมาชิกสแกน QR Pay รับสิทธิพิเศษผ่านแอป KTC Mobile

นางประณยา นิถานานนท์ ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า และ เคทีซี มาสเตอร์การ์ด ที่ใช้จ่ายโดยการสแกน KTC QR Pay ผ่านแอป "KTC Mobile" ตั้งแต่ 300...

ภาพข่าว: SONIC พบผู้ลงทุนในงาน Opportunity Day

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท (SONIC) ผู้นำธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์ แบบครบวงจร ระดับภูมิภาค คุณรนัท เลียวเลิศสกุลชัย กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทแกรนด์ลิงค์ ลอจิสติคส์ จำกัด ในเครือ...

OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต โชว์ผลงาน Q1-Q3 ปี 61 โต 16% ก้าวสู่ 70 ปีแห่งรัก ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังความรัก สร้างสรรค์นวัตกรรมทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทสามารถสร้างการเติบโตโดยมีเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ (New Business Premium) เพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมก้าวสู่ "70 ปีแห่งรัก" ในปี 2562...

Related Topics