เอ็มเอฟซีขายกองทุนทาร์เก็ตฟันด์ M-PROPS3 ลงทุนกองทุนรวมหมวดอสังหาริมทรัพย์ วันนี้-20 ธันวาคมนี้

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday December 6, 2016 13:45
กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--บลจ.เอ็มเอฟซี

เอ็มเอฟซีส่งกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 3 ลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการร้อยละ 5 ภายใน 5 เดือน ขายวันนี้-20 ธันวาคม 2559

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เอ็มเอฟซีเสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 3 หรือ กองทุนเปิด M-PROPS3 ซึ่งตั้งเป้าหมายเพื่อเลิกกองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ภายใน 5 เดือน และมีนโยบายลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพียงหมวดเดียวโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

จากความเห็นของสายบริหารกองทุนของเอ็มเอฟซี มองปัจจัยสนับสนุนโอกาสการลงทุนในกองทุนดังกล่าว ได้แก่ ปัจจุบันในตลาดมีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 51 กองทุน และ REITs 10 กองทุน มูลค่าตลาดรวม 417,853 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.8 ของ SET Index โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลของกองทุนยังคงมีความน่าสนใจเนื่องจากสภาพคล่องในระบบอยู่ในระดับสูงและอัตราดอกเบี้ยที่ทรงตัวในระดับต่ำ ด้านตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการลงทุนทั้งสภาพคล่องและการกระจายความเสี่ยงที่ดีขึ้นในด้านประเภทสินทรัพย์ แหล่งที่มาของรายได้ และสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ โดยแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะช่วยให้กองทุนและทรัสต์ดังกล่าวมีความสามารถในการสร้างรายได้ที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้ามีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมถึง Urbanization ช่วยให้กลุ่มค้าปลีกมีแนวโน้มน่าสนใจ โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดตามแนวชายแดนและหัวเมืองหลักในทุกภาคของไทย อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของตลาดอาคารสำนักงานยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพราะพื้นที่สำนักงานปัจจุบันมีไม่มาก และพื้นที่ที่กำหนดแล้วเสร็จในปี 2559-60 ก็ไม่มากเช่นกัน แต่ความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มดีขึ้นตามการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทยในระดับร้อยละ 10 ต่อปี ในอีก 3 ปีข้างหน้า ส่งผลดีต่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับโรงแรม สนามบิน และระบบขนส่งมวลชน และนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ Cluster ของภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ จะส่งผลดีต่อความต้องการโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า

ทั้งนี้ กองทุนเปิด M-PROPS3 ลงทุนแบบเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงจากการกระจายการลงทุน และความผันผวนของราคาตราสารที่ถืออยู่ ซึ่งเป็นผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาด และความเสี่ยงจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ไปลงทุนนั้นขาดสภาพคล่อง

สำหรับกองทุนเปิด M-PROPS3 จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเปิด MM-GOV ไม่ต่ำกว่าหน่วยลงทุนละ 10.50 บาทภายใน 5 วันทำการ หากภายใน 5 เดือน มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.65 บาทเป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันหรือทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และบริษัทจะเลิกโครงการกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้หากภายใน 5 เดือนไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว กองทุนเปิด M-PROPS3 จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้

กองทุนเปิด M-PROPS3 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อใช้ในการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน และสร้างผลตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสจากการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) รวมถึงหลักทรัพย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายเลิกกองทุนไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลา 5 เดือนได้ และหากภาวะตลาดหรือภาวการณ์ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ทำให้มูลค่ากองทุนรวมไม่ถึงตัวเลขเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด กองทุนจะเปิดให้ซื้อขายได้อีกครั้ง กรณีกองทุนไม่เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนภายใน 5 เดือน

ผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาท และติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขาเชียงใหม่ โทร. 053-288-955 สาขาภูเก็ต โทร.076-307-070 สาขาระยอง โทร. 038-942-960 สาขาพิษณุโลก โทร. 055-008-980-2 และสาขาอุบลราชธานี โทร.045-422-890-2 หรือที่ www.mfcfund.com


Latest Press Release

SMPC ผลงานปี 61 กำไร 558.42 ลบ. จ่ายปันผล 0.33 บาท/หุ้น ชี้ปี 62 ดีมานด์ต่างประเทศสดใส-ด้วยกำลังผลิต 10 ล้านใบ/ปี

SMPC แจ้งผลงานปี 2561 กวาดยอดขาย 4,450.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.9% และมีกำไร 558.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากต้นทุนเหล็กที่สูงขึ้นและการแข่งขันด้านราคา ด้านบอร์ดไฟเขียวจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังอีก 0.33 บาท/หุ้น กำหนดจ่าย 26 เมษายนนี้...

บลจ.กสิกรไทย ส่งเทอมฟันด์ชูยีลด์สูงสุด 2.05% ต่อปี เสนอขาย 20-25 ก.พ.นี้

บลจ.กสิกรไทย ส่งกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศอายุโครงการ 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี ชูโอกาสรับผลตอบแทน 1.60% - 2.05% ต่อปี เปิดเสนอขาย 20 - 25 กุมภาพันธ์นี้ นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ)...

CHO เร่งส่งมอบรถเมล์ NGV ล็อตสุดท้าย 189 คันครบเดือน มี.ค.นี้ จ่อรับรู้รายได้ทันทีใน Q1 พร้อมเป็นส่วนหนึ่งช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5

บมจ. ช ทวี หรือ CHO เร่งทยอยส่งมอบรถเมล์ NGV ล็อตสุดท้ายจำนวน 189 คัน ครบภายในเดือนมี.ค.นี้ โดยจะเริ่มส่งมอบวันที่ 20 ก.พ.จำนวน 40 คัน วันที่ 28 ก.พ.จำนวน 60 คัน และวันที่ 11 มี.ค.จำนวน 89คัน ฟาก"สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย" บิ๊กบอส...

โกลเบล็ก ปรับยุทธศาสตร์ เชิงบวก รุก ธุรกรรมด้านการลงทุน คลอดโปรดักส์ Structured Notes เจาะฐานลูกค้าใหม่ สู่การลงทุนแบบครบวงจร เตรียม ดัน 4 บริษัทน้องใหม่ เข้าระดมทุน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

บล.โกลเบล็ก เดินหน้าปรับยุทธ์ศาสตร์ ทางธุรกิจใหม่ รุกหนักธุรกรรมด้านการลงทุน หวังตอบโจทย์ลูกค้าด้านการลงทุนแบบครบวงจร ลุยเปิดตลาด โปรดักส์ Structured Notes เจาะกลุ่มลูกค้าระดับ High Net worth ขณะที่ CEO "ธนพิศาล คูหาเปรมกิจ" มั่นใจ แผนกลยุทธ์ใหม่...

ควอลลีเทค (QLT) ประกาศผลประกอบการปี 2561 ลดลงจากปีก่อน เหตุจากสภาวะตลาดยังไม่ฟื้นตัว เตรียมแจกปันผล 0.25 บาท

"นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ประกาศผลประกอบการปี 2561 มีรายได้รวม 377.58 ล้านบาท ลดลง 2.84% และมีกำไรสุทธิ 10.03 ล้านบาท ลดลง 61.98% เมื่อเทียบกับปี 2560 สาเหตุเนื่องจากในปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ...

Related Topics