เอ็มเอฟซีขายกองทุนทาร์เก็ตฟันด์ M-PROPS3 ลงทุนกองทุนรวมหมวดอสังหาริมทรัพย์ วันนี้-20 ธันวาคมนี้

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday December 6, 2016 13:45
กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--บลจ.เอ็มเอฟซี

เอ็มเอฟซีส่งกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 3 ลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการร้อยละ 5 ภายใน 5 เดือน ขายวันนี้-20 ธันวาคม 2559

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เอ็มเอฟซีเสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 3 หรือ กองทุนเปิด M-PROPS3 ซึ่งตั้งเป้าหมายเพื่อเลิกกองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ภายใน 5 เดือน และมีนโยบายลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพียงหมวดเดียวโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

จากความเห็นของสายบริหารกองทุนของเอ็มเอฟซี มองปัจจัยสนับสนุนโอกาสการลงทุนในกองทุนดังกล่าว ได้แก่ ปัจจุบันในตลาดมีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 51 กองทุน และ REITs 10 กองทุน มูลค่าตลาดรวม 417,853 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.8 ของ SET Index โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลของกองทุนยังคงมีความน่าสนใจเนื่องจากสภาพคล่องในระบบอยู่ในระดับสูงและอัตราดอกเบี้ยที่ทรงตัวในระดับต่ำ ด้านตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการลงทุนทั้งสภาพคล่องและการกระจายความเสี่ยงที่ดีขึ้นในด้านประเภทสินทรัพย์ แหล่งที่มาของรายได้ และสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ โดยแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะช่วยให้กองทุนและทรัสต์ดังกล่าวมีความสามารถในการสร้างรายได้ที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้ามีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมถึง Urbanization ช่วยให้กลุ่มค้าปลีกมีแนวโน้มน่าสนใจ โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดตามแนวชายแดนและหัวเมืองหลักในทุกภาคของไทย อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของตลาดอาคารสำนักงานยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพราะพื้นที่สำนักงานปัจจุบันมีไม่มาก และพื้นที่ที่กำหนดแล้วเสร็จในปี 2559-60 ก็ไม่มากเช่นกัน แต่ความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มดีขึ้นตามการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทยในระดับร้อยละ 10 ต่อปี ในอีก 3 ปีข้างหน้า ส่งผลดีต่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับโรงแรม สนามบิน และระบบขนส่งมวลชน และนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ Cluster ของภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ จะส่งผลดีต่อความต้องการโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า

ทั้งนี้ กองทุนเปิด M-PROPS3 ลงทุนแบบเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงจากการกระจายการลงทุน และความผันผวนของราคาตราสารที่ถืออยู่ ซึ่งเป็นผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาด และความเสี่ยงจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ไปลงทุนนั้นขาดสภาพคล่อง

สำหรับกองทุนเปิด M-PROPS3 จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเปิด MM-GOV ไม่ต่ำกว่าหน่วยลงทุนละ 10.50 บาทภายใน 5 วันทำการ หากภายใน 5 เดือน มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.65 บาทเป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันหรือทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด และบริษัทจะเลิกโครงการกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้หากภายใน 5 เดือนไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว กองทุนเปิด M-PROPS3 จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้

กองทุนเปิด M-PROPS3 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อใช้ในการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน และสร้างผลตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสจากการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) รวมถึงหลักทรัพย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายเลิกกองทุนไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลา 5 เดือนได้ และหากภาวะตลาดหรือภาวการณ์ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ทำให้มูลค่ากองทุนรวมไม่ถึงตัวเลขเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด กองทุนจะเปิดให้ซื้อขายได้อีกครั้ง กรณีกองทุนไม่เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนภายใน 5 เดือน

ผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาท และติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขาเชียงใหม่ โทร. 053-288-955 สาขาภูเก็ต โทร.076-307-070 สาขาระยอง โทร. 038-942-960 สาขาพิษณุโลก โทร. 055-008-980-2 และสาขาอุบลราชธานี โทร.045-422-890-2 หรือที่ www.mfcfund.com


Latest Press Release

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 18 กันยายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 18 กันยายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,195.60-1,201.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 18,550 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาทรงตัวจากวันก่อนหน้าที่ระดับ 18,550 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่โกลด์ฟิวเจอร์ส...

ซิกน่าเผย คนไทยแห่ร่วมงานสัปดาห์ประกันภัย 2561มากขึ้น ประกันโรคร้ายแรง กลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม ขายดีสุด แนวโน้มกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในอนาคต

บมจ. ซิกน่า ประกันภัย เผย คนไทยมีแนวโน้มในการตื่นตัวเรื่องการดูแลสุขภาพ รวมไปถึงแนวทางในการวางแผนทางการเงินเพื่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในอนาคตมากขึ้น จากสถิติผู้สนใจเยี่ยมชมบูธซิกน่า ภายในงาน "สัปดาห์ประกันภัย 2561" ภายใต้แนวคิด "Converging Insurance...

D ไฟเขียวเพิ่มทุน 20 ล้านหุ้นขาย PP เดนทัล คอร์ปอเรชั่น รองรับแผนขยายธุรกิจ-ดันรายได้ปี 62 โตแตะ 1 พันลบ.

บอร์ด บมจ.เดนทัล คอร์ปอเรชั่น หรือ D ไฟเขียวเพิ่มทุนขาย PP จำนวน 20 ล้านหุ้น รองรับแผนขยายธุรกิจ รพ.ทันตกรรม-ลุยลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต "ทพ.พรศักดิ์ ตันตาปกุล"มั่นใจรายได้ปี 62 โตแตะ 1,000 ล้านบาท ตามเป้า หลังปีนี้ ปิดดีลซื้อกิจการแล้ว 2 ธุรกิจ ทพ.พรศักดิ์...

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงธนสารพลัส 30/18

บัวหลวงธนสารพลัส 30/18 เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ IPO 19-25 ก.ย. 2561 กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 30/18 ระหว่างวันที่ IPO 19-25 ก.ย. 2561 สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 30/18 (BP30/18)...

3650 REIT จับมือ Silverfern ให้บริการเงินกู้ประเภทใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมสหรัฐค้ำประกัน

3650 REIT ("3650 REIT") และ The Silverfern Group ("Silverfern") ได้ประกาศความร่วมมือในวันนี้ เพื่อให้บริการเงินกู้ระยะสั้นและอิงตามสถานการณ์ (event-driven) ประเภทใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรม ("CRE") ในสหรัฐเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ภายใต้ชื่อโครงการ...

Related Topics