FTE ยื่นไฟลิ่งเตรียมเข้า SET เสนอขายไอพีโอ 150 ล้านหุ้น พาร์0.50 บาท/หุ้น ระดมทุนสร้างคลังสินค้า เปิดสำนักงานขายและบริการในประเทศ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday April 11, 2017 17:19
กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--Worklink PR

FTE ยื่นไฟลิ่งเตรียมเข้า SET เสนอขายไอพีโอ 150 ล้านหุ้น พาร์0.50 บาท/หุ้น ระดมทุนสร้างคลังสินค้า เปิดสำนักงานขายและบริการในประเทศ เพื่อรักษาการเป็นผู้นำตลาดอุปกรณ์ดับเพลิงครบวงจร APM ที่ปรึกษาการเงินเผยธุรกิจโดดเด่น เติบโตดี ตามทิศทางของการลงทุนโรงไฟฟ้าภาครัฐและเอกชน และมีโอกาสขยายตลาดใน AEC

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (FTE) ผู้นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงแบบครบวงจร ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การให้บริการออกแบบ จำหน่าย จัดหา รับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซม ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง และงานระบบที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงในสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรกต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 60

โดยเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 600 ล้านหุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 225 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 450 ล้านหุ้น ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

"FTE เป็นธุรกิจที่มีความโดดเด่น ปัจจุบันบริษัทถือเป็นผู้นำตลาดในประเทศที่มีการให้บริการอย่างครบวงจร มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจที่ดี เนื่องจากตลาดอุปกรณ์ดับเพลิงมีแนวโน้มขยายตัวจากการลงทุนด้านโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นระบบขนาดใหญ่ รวมทั้งการผลักดันงานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความจำเป็นในการใช้งานระบบและอุปกรณ์ดับเพลิงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งบริษํทยังมีโอกาสในการขยายธุรกิจสู่ภูมิภาค AEC" นายสมศักดิ์ กล่าว

นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (FTE) เปิดเผยว่า บริษัทมีความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อนำมาสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ การเปิดสำนักงานขายและบริการในประเทศ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น และรักษาการเป็นผู้นำตลาดอุปกรณ์ดับเพลิงครบวงจร

ทั้งนี้ บริษัทดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงแบบครบวงจร ระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดต่างๆ เช่น ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ระบบดับเพลิงด้วยโฟมดับเพลิง ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาดดับเพลิง และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงการให้บริการงานออกแบบ จำหน่าย และจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง งานระบบที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงตามสถานที่ต่างๆ เช่น อาคารคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า โรงแรม โรงพยาบาล ห้องคอมพิวเตอร์ดาต้าเซ็นเตอร์ สถานีไฟฟ้าแรงสูง โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทมีทีมงานที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มุ่งมั่นทุ่มเททำให้บริษัทสามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ

สำหรับรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2557 – 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 816.91 ล้านบาท 758.64 ล้านบาท และ 822.56 ล้านบาท ตามลำดับ


Latest Press Release

การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับจากการลงทุนตามโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน (ASEAN Collective Investment Scheme: ASEAN CIS)

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .......

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,220.90-1,225.96 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 19,100 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท จากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,050 บาทต่อบาททองคำ...

โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)...

ครม.เห็นชอบหลักการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเงิน ช.ค.บ. และบำเหน็จดำรงชีพ

ครม. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยปรับเพิ่ม ช.ค.บ. รวมกับเบี้ยหวัดบำนาญเป็นเดือนละ 10,000 บาท...

มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า "คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 4 มาตรการ ได้แก่...

Related Topics