AJD เผยลูกหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน ตู้เติมเงินออนไลน์มีสัดส่วนแค่ 5.5% เท่านั้น ย้ำมีแนวทางป้องกันชัดเจน มั่นใจช่วยลดความเสี่ยง-เชื่อเป็นลูกค้าชั้นดี

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday April 24, 2017 15:01
กรุงเทพฯ--24 เม.ย.--IR network

AJD แจงกรณีงบปี"59 มีลูกหนี้ผ่อนชำระเพิ่มขึ้นจากปี"58 ชี้เกิดจากการดำเนินธุรกิจตู้เติมเงินออนไลน์ของบ.ย่อย คือ บริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (VDC) ที่มีการผ่อนชำระตู้เติมเงิน "ดร.อมร มีมะโน"ย้ำมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการให้เครดิตเทอมลูกค้า และแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่อการชำระหนี้อย่างชัดเจน!!! ช่วยลดความเสี่ยงต่อการผิดชำระหนี้ ทำให้มั่นใจว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่มีคุณภาพ-คืนหนี้ได้ระยะเวลาที่กำหนด ระบุในปีที่ผ่านมามีลูกค้าค้างชำระเกิน 90 วัน แค่ 5.5% ของลูกหนี้รวมเท่านั้น

ดร.อมร มีมะโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) (AJD) กล่าวถึงข้อมูลในงบการเงินปี 2559 กรณีลูกหนี้ผ่อนชำระสุทธิ 1,011 ล้านบาท คิดเป็น 34% ของสินทรัพย์รวม และเพิ่มขึ้น 13 เท่าของยอดลูกหนี้ผ่อนชำระปี 2558 ที่มีจำนวน 124 ล้านบาทว่า รายการลูกหนี้ผ่อนชำระดังกล่าวเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (VDC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย AJD ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60.08 โดยดำเนินธุรกิจตู้เติมเงินออนไลน์ และชำระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ ตู้เติมเงิน โดยเป็นยอดการผ่อนชำระตู้เติมเงิน ซึ่งในปี 2559 บริษัทมียอดขายตู้เติมเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2558 หลังจากบริษัทย่อยดังกล่าวได้เริ่มดำเนินธุรกิจในไตรมาส 4/2558 ทำให้จำนวนยอดผ่อนชำระในปี 2559 เพิ่มขึ้น

"สาเหตุที่ VDC จำเป็นต้องทำการขายสินค้าผ่านระบบการผ่อนชำระเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากลูกค้าหลักเป็นกลุ่มที่มีความต้องการลงทุนโดยใช้เงินลงทุนเริ่มต้นจำนวนไม่มาก นอกจากนั้นแล้วการให้สินเชื่อโดยสถาบันการเงินอื่นๆ มีอุปสรรคสำคัญ คือ หากลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้แล้ว การยึดสินทรัพย์มาขายทอดตลาดนั้นทำได้ยาก เนื่องจากตู้เติมเงินนั้นเป็นสินทรัพย์ประเภทสร้างรายได้และยังคงต้องเชื่อมต่อกับระบบของ VDC เพื่อสามารถใช้งานเสมอ ซึ่งในกรณีที่มีการผิดรับชำระหนี้แล้ว VDC จะทำการปิดระบบและนำตู้กลับมาบำรุงรักษา และขายต่อได้" ดร.อมร กล่าว

ทั้งนี้ VDC มีแนวทางในการรับชำระหนี้ โดยตัดค่างวดรับชำระหนี้จากระบบ ตู้เติมเงินออนไลน์ของลูกหนี้ผ่อนชำระเอง และบริษัทมีวิธีการป้องกันความเสี่ยงรวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน โดยปี 2559 มีลูกค้าค้างชำระเกิน 90 วัน คิดเป็น 5.5% ของลูกหนี้รวม

ดร.อมร กล่าวอีกว่า วิธีการป้องกันความเสี่ยงต่อการชำระหนี้รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนมีรายละเอียด ดังนี้ คือ 1. เพื่อให้เจ้าของตู้เติมเงินสามารถสร้างรายได้ได้เพียงพอต่อการชำระหนี้ VDC ได้กำหนดให้มีการแบ่งเขตการขายและมีผู้จัดการเขตคอยดูแลการขายเพื่อแนะนำแนวทางการทำธุรกิจตู้เติมเงินให้กับลูกค้า รวมทั้งควบคุมจุดวางตู้เติมเงินเพื่อไม่ให้มีความหนาแน่นมากจนเกินไป 2. ในกรณีที่ลูกหนี้ผ่อนชำระมีการค้างชำระอันมีสาเหตุมาจากการโอนเงินเข้าระบบไม่ทัน VDC ได้มีการกำหนดหน่วยงานในการดูแลติดตามให้ลูกหนี้ผ่อนชำระดังกล่าวทำการเติมเงินเข้าระบบเข้ามา เพื่อให้ VDC สามารถตัดชำระหนี้ได้

3. ในกรณีที่เจ้าของตู้เติมเงินไม่สามารถสร้างรายได้ได้เพียงพอต่อการชำระหนี้และมีการผิดนัดชำระหนี้ทางVDC จะมีการปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระเพื่อให้ลูกค้าเจ้าของตู้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมทั้งมีการเข้าไปให้คำแนะนำในวิธีการดำเนินธุรกิจตู้เติมเงินอย่างใกล้ชิด 4. ในกรณีที่ลูกหนี้ผ่อนชำระไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ VDCจะนำตู้เติมเงินดังกล่าวกลับมาปรับปรุงสภาพเพื่อทำการขายให้กับลูกค้าอื่นต่อไป ซึ่งในกรณีนี้ VDC จะมีต้นทุนในการปรับปรุงสภาพไม่มากนักและสามารถทำการจัดจำหน่ายใหม่ได้ในราคาเต็ม หรือให้ส่วนลดเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม VDC มีหน่วยงานคอยติดตาม ที่จะคอยติดตามทวงถามหนี้อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ บริษัทมีการพิจารณาลูกหนี้ก่อนการให้เครดิตเทอม จากทำเลที่ตั้งของตู้เติมเงินที่จะสามารถสร้างรายได้ให้เพียงพอแก่การผ่อนชำระเงิน นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาหลักเกณฑ์ตามขนาดของวงเงินกู้เช่นเดียวกันกับสถาบันการเงิน โดยหากพิจารณาตามงบการเงินปี 2559 ทาง VDC ได้ดำเนินการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้โดยมีการตั้งสำรองรวมจำนวนทั้งสิ้น 49 ล้านบาท

ดร.อมร กล่าวย้ำว่า จากแนวทางแก้ไขปัญหาและหลักเกณฑ์การให้เครดิตเทอมลูกค้าที่ชัดเจน ซึ่งเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการชำระหนี้ของลูกค้า ทำให้บริษัทฯมั่นใจว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ของ VDC เป็นลูกค้าชั้นดีมีคุณภาพ ส่วนใหญ่มีการชำระหนี้ตามเวลา ซึ่งสะท้อนจากในปีที่ผ่านมามีลูกค้าค้างชำระเกิน 90 วัน ในสัดส่วนไม่มาก โดยอยู่ที่ 5.5% ของลูกหนี้รวมเท่านั้น


Latest Press Release

รมว. คลัง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต.

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามแต่งตั้งนายวิพุธ อ่องสกุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แทนนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ที่ขอลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 เป็นต้นไป นายวิพุธ...

บล.เอเซีย พลัส มองทิศทางตลาดหุ้นไทยไตรมาส 4 ปีนี้ ยังผันผวนสูง แม้มีกระแสเลือกตั้งหนุน แต่ถูกฉุดด้วยสงครามการค้า-กำไรบจ.

สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส ในกลุ่มบมจ.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (ASP) ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยในไตรมาส 4/2561 จะยังผันผวนสูง โดยถูกกดดันจากสงครามการค้าสหรัฐฯ กับจีน ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งกำไรบริษัทจดทะเบียนของไทยที่ต่ำกว่าคาด...

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 26 กันยายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 26 กันยายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,198.50-1,202.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 18,500 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาทรงตัวจากวันก่อนหน้าที่ระดับ 18,500 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่โกลด์ฟิวเจอร์ส...

FinTech พลังขับเคลื่อนตลาดทุน

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการให้บริการทางการเงินอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ประกอบกับธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีนโยบายส่งเสริมให้สังคมไทยพึ่งพาเงินสดลดลง เมื่อปี 2559 จึงได้นำเสนอบริการ PromtPay...

ภาพข่าว: TVD เซ็นสัญญาซื้อหุ้นสปริงนิวส์ฯ

นายทรงพล ชัญมาตรกิจ (ที่3จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) หรือ TVD และ น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี (ที่4จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาการเข้าซื้อหุ้นสัดส่วน 90.1%...

Related Topics