หอการค้าไทย-จีน จัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ สะท้อนมุมมองเศรษฐกิจไทยจากนักธุรกิจชั้นนำระดับประเทศ ลงลึกภาคส่วนเศรษฐกิจที่สำคัญ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday May 16, 2017 14:45
กรุงเทพฯ--16 พ.ค.--ธามดี พลัส

หอการค้าไทย-จีน ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจหอการค้าไทย-จีน ภายใต้แนวคิด "จากรุ่นใหญ่ สู่รุ่นใหม่" สำรวจทัศนะของผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งเป็นสมาชิกหอการค้าไทย-จีนและสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน สะท้อนมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยรายไตรมาส พร้อมรายละเอียดเชิงลึกในภาคส่วนทางเศรษฐกิจสำคัญ

หอการค้าไทย-จีน จะจัดงานแถลงข่าว "โครงการจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจหอการค้าไทย-จีน" ภายใต้แนวคิด "จากรุ่นใหญ่ สู่รุ่นใหม่" พร้อมจัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหอการค้าไทย-จีน กับ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทยจีน เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วย นายวิชัย มงคลชัยชวาล รองเลขาธิการบริหารหอการค้าไทย-จีน และคณะผู้บริหารระดับสูงจากหอการค้าไทย-จีน พร้อมด้วยผู้แทนคณะที่ปรึกษาโครงการวิจัยจาก คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร. ชโยดม สรรพศรี อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมคณะนักเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทยจีน กล่าวว่า โครงการจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจหอการค้าไทย-จีน มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนถึงสมรรถนะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง จากทัศนะของผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นสมาชิกหอการค้าไทย-จีน ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความสามารถและทักษะในการสร้างและดำเนินธุรกิจสูง สะท้อนจากกิจการขนาดใหญ่หลายกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประสบความสำเร็จกลายเป็นบรรษัทข้ามชาติ ทักษะและความรู้ทางธุรกิจซึ่งนำความสำเร็จมาให้แก่สมาชิกรุ่นแล้วรุ่นเล่า วิสัยทัศน์ที่มาจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตลอดเวลาของสมาชิกและภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในสังคมและวัฒนธรรมทางธุรกิจในหมู่นักธุรกิจเชื้อสายจีน รวมไปจนถึงสายสัมพันธ์ระหว่างหอการค้าไทย-จีนและองค์กรในระดับนานาชาติ ถือเป็นองค์ความรู้สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจจีนมีบทบาทสำคัญต่อทิศทางเศรษฐกิจโลก ด้วยคุณลักษณะพิเศษของสมาชิกและสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน จึงทำให้ดัชนีเศรษฐกิจคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจหอการค้าไทย-จีนที่จะถูกสร้างขึ้นใหม่นี้แตกต่างจากดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจขององค์กรอื่น สะท้อนข้อมูลจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

กระบวนการจัดทำดัชนีเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหอการค้าไทย-จีนและคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการเก็บข้อมูลโดยบริษัท ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ จำกัด(Research Centre for Social and Business Development Co., Ltd.) หรือ SAB เพื่อให้ดัชนีถูกจัดทำขึ้นตามมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากล โดยการสำรวจความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจของสมาชิกและสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน

การดำเนินงานภายในโครงการประกอบด้วยการสร้างระบบการจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และการจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ รายไตรมาส (จำนวนสามไตรมาส) เริ่มขึ้นจากการจำแนกกลุ่มผู้ประกอบการที่ถูกสำรวจโดยละเอียดผ่านองค์ประกอบประเภทกิจการ อายุกิจการ สินค้าสามประเภทที่มีมูลค่าการผลิตสูงสุด 3 ประเภท การจำหน่ายสินค้าในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลาดสินค้าหลัก 3 แห่ง พร้อมสัดส่วนมูลค่าการค้า และขนาดธุรกิจ การสำรวจทัศนะทางเศรษฐกิจในหลายมิติประกอบด้วย ทัศนะต่อภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวม ทัศนะต่อภาวะอุตสาหกรรม และทัศนะต่อภาวะเศรษฐกิจจีนที่มีต่อเศรษฐกิจของไทย

การดำเนินงานภายในโครงการการจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจหอการค้าไทย-จีน ในครั้งนี้ เป็นการจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจที่ลงลึกในด้านธุรกิจเป็นหลัก มีกระบวนตามมาตรฐานวิชาการในระดับสากล และโปร่งใสสามารถเปิดเผยกระบวนการทำงานการแก่สาธารณะในอนาคตได้ รวมทั้งสามารถดำเนินการต่อเนื่องได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ประโยชน์จากทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพจากสมาชิกหอการค้าไทย-จีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการผลิตเนื้อหาติดตามภาวะเศรษฐกิจไทยตามปกติ และการติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในแต่ละไตรมาสเป็นกรณีเฉพาะ ทำให้เนื้อหาที่คณะทำงานจัดทำขึ้นมีความแตกต่างจากการจัดทำขององค์กรอื่น


Latest Press Release

คะแนนประเมิน CG บจ. ไทยปี 2561 ทำสถิติสูงสุด สะท้อนการปรับตัวตามกระแส CG โลก

ผลสำรวจคะแนน CGR ประจำปี 2561 ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไทย 657 บริษัท ซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก และทำสถิติสูงสุดที่ 81 เปอร์เซ็นต์ โดยพบว่า ปีนี้...

SuperRich สีเขียว รุกตลาดชานเมือง เปิดสาขาใหม่พร้อมตอบโจทย์ชีวิตติจิทัล

ซุปเปอร์ ริช ไทยแลนด์ (สีเขียว) ผู้นำธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศมากว่า 50 ปี เน้นจุดแข็ง "Thailand Best Rate" เปิดสาขาใหม่รองรับกลุ่มลูกค้าในเขตพื้นที่รอบนอกกรุงเทพฯ พร้อมตอบรับ Cashless society ด้วยบริการรับแลกเงินด้วย QR Code และบัตรเครดิต ทุกสาขา...

ภาพข่าว: NER โรดโชว์ภูเก็ต

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (ที่ 7 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป พร้อมด้วยนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการ นายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 4 จากซ้าย)...

#บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท รุกเพิ่มศักยภาพธุรกิจทุกมิติ หนุนการเติบโต สู่ผู้นำธุรกิจโลจิสติกส์และบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน

'บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท' (SONIC) หนึ่งในผู้นำธุรกิจให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจรระดับภูมิภาค พร้อมเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวันแรกในวันที่ 19 ตุลาคมนี้ มั่นใจนักลงทุนให้การตอบรับที่ดี ด้านผู้บริหาร SONIC...

ภาพข่าว: SONIC เทรดวันแรกสุดฮอตราคาเหนือจอง 9.74 %

รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท หรือ SONIC นายรนัท เลียวเลิศสกุลชัย (ขวา) ผู้จัดการทั่วไป บริษัทแกรนด์ลิงค์ ลอจิสติกส์ จำกัด ในเครือ โซนิค กรุ๊ป...

Related Topics