กอบศักดิ์นำคณะเยือนบังกลาเทศ ชี้โอกาสนักลงทุนตั้งฐานผลิตรับตลาดในภูมิภาคเอเชียใต้

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday April 23, 2018 12:48
กรุงเทพฯ--23 เม.ย.--บีโอไอ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายก เตรียมนำคณะผู้ประกอบการไทย เยือนบังกลาเทศศึกษาลู่ทางและโอกาสตั้งฐานผลิต เพื่อขยายตลาดส่งออก ชี้บังกลาเทศเป็นประเทศที่น่าสนใจ มีศักยภาพรับลงทุนได้ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอ เกษตรแปรรูป ท่องเที่ยว ยา พลังงานทดแทน

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2561 นี้ จะนำคณะผู้บริหารของบีโอไอ พร้อมด้วยภาคเอกชน อาทิ ผู้พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการกลุ่มพลังงานทดแทน ผู้ประกอบการกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร และสมาชิกสภาธุรกิจไทย-บังกลาเทศ เดินทางไปกรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เพื่อศึกษาลู่ทางและโอกาสที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนในบังกลาเทศ ซึ่งจะเป็นการขยายฐานการผลิตสินค้า รวมถึงสามารถสร้างเครือข่ายในการทำธุรกิจและเข้าถึงตลาดสินค้าส่งออกได้กว้างขึ้นทั้งภูมิภาคเอเชียใต้

กิจกรรมสำคัญในครั้งนี้ คณะผู้ประกอบการไทยจะได้ร่วมกิจกรรมพบหารือกับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านการลงทุนของบังกลาเทศ กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ รวมถึงการเยี่ยมชมโรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจต่างๆ ของบังกลาเทศ ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือและเชื่อมโยงธุรกิจกันต่อไปในอนาคต

นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างจากประเทศผู้รับการลงทุนที่สำคัญในอาเซียน ไปสู่การเป็นผู้ออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นจากแรงผลักดันภายใน อาทิ การขาดแคลนแรงงานในระดับปฏิบัติการ นโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ การเข้าสู่สังคมสูงวัย และการอิ่มตัวของตลาดภายในประเทศ ขณะเดียวกันยังมีปัจจัยภายนอกประเทศ อาทิ ความต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งนับว่าบังกลาเทศเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทยที่กำลังแสวงหาการไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อขยายตลาดและขยายฐานการผลิต

"รัฐบาลบังกลาเทศมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้ แก่ประชาชน ประกอบกับบังกลาเทศยังได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าในฐานะประเทศกำลังพัฒนา จากสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ แต่ยังมีกำลังการผลิตไม่ถึงโควต้าที่ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าว จึงเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนไทย โดยเฉพาะในช่วงที่ผู้บริหารระดับสูงของบังกลาเทศเดินทางมาเยือนไทยเมื่อปลายปี 2560 ที่ผ่านมา ยังได้เชิญชวนและแสดงความสนใจที่จะให้นักลงทุนจากไทยเข้าไปลงทุนเพิ่มขึ้น" นายกอบศักดิ์ กล่าว

สำหรับอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสเข้าไปลงทุนในบังกลาเทศ อาทิ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งบังกลาเทศมีอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก มูลค่าการส่งออกในแต่ละปีประมาณ 28,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีแรงงานที่มีฝีมือด้านสิ่งทอจำนวนมาก และบริษัทผลิตเสื้อผ้ายักษ์ใหญ่ของโลกเข้าไปตั้งโรงงานผลิตและยังได้รับสิทธิ GSP จากประเทศพัฒนาแล้ว

อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป เนื่องจากบังกลาเทศมีดินและน้ำอุดมสมบูรณ์ มีภูมิอากาศเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์และปลูกพืช ประกอบกับประชากรในวัยแรงงานยังอยู่ในภาคเกษตรมากถึง 2 ใน3 ของประชากรทั้งหมด จึงเอื้อต่อการเป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับการทำธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร อาทิ เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมทั้งยาฆ่าแมลงและปุ๋ยต่าง ๆ กิจการห้องเย็นเพื่อใช้เก็บวัตถุดิบ ผักและผลไม้สด อาหารทะเลแช่แข็ง เป็นต้น

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งรัฐบาลบังกลาเทศพร้อมให้สิทธิการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกิจการโรงแรม อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ เนื่องจากสัดส่วนการส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าวในบังกลาเทศ ขยายตัวอย่างต่อเนื่องกว่าร้อยละ 15.65 ต่อปี โดยส่งออกไปยัง 88 ประเทศ ทั้งในเอเชีย ยุโรป แอฟริกา

และอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน โดยบังกลาเทศเริ่มให้ความสนใจกับการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น อาทิ ไบโอแก๊ส พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น เนื่องจากร้อยละ 40 ของประชากรยังอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีโครงข่ายไฟฟ้าจึงจำเป็นต้องใช้พลังงานทางเลือก

ล่าสุด มีนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในบังกลาเทศแล้ว อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยน้ำแร่ จำกัด บริษัทไทยเพรสซิเด้นส์ฟู้ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทดับเบิ้ล เอ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น


Latest Press Release

โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซีซั่น 2 ธ.ไทยเครดิตฯ เข้าใกล้โค้งสุดท้ายจัดอบรมให้แก่ผู้ค้ารายย่อยใน จ.จันทบุรี และ จ.พิษณุโลก

โครงการ "พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย ซีซั่น 2" ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าเข้าสู่โค้งสุดท้ายในปีนี้ จัดอบรมในพื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จ.จันทบุรี และในพื้นที่ภาคกลาง...

Gossip News: WHART เปิดจองหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 3

ในช่วงที่ภาวะตลาดหุ้นผันผวน แบบนี้ การลงทุนในกองทรัสต์ ที่ให้ผลตอบแทนสูง และ คุ้มค่า นับว่าเป็นการตอบโจทย์นักลงทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท หรือ WHART...

เคทีซี ชิลิโต้ เม็กซิกัน กริลล์ ฟาร์ม แฟคทอรี่ ให้สมาชิกสแกน QR Pay รับสิทธิพิเศษผ่านแอป KTC Mobile

นางประณยา นิถานานนท์ ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า และ เคทีซี มาสเตอร์การ์ด ที่ใช้จ่ายโดยการสแกน KTC QR Pay ผ่านแอป "KTC Mobile" ตั้งแต่ 300...

ภาพข่าว: SONIC พบผู้ลงทุนในงาน Opportunity Day

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท (SONIC) ผู้นำธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์ แบบครบวงจร ระดับภูมิภาค คุณรนัท เลียวเลิศสกุลชัย กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทแกรนด์ลิงค์ ลอจิสติคส์ จำกัด ในเครือ...

OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต โชว์ผลงาน Q1-Q3 ปี 61 โต 16% ก้าวสู่ 70 ปีแห่งรัก ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังความรัก สร้างสรรค์นวัตกรรมทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทสามารถสร้างการเติบโตโดยมีเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ (New Business Premium) เพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมก้าวสู่ "70 ปีแห่งรัก" ในปี 2562...

Related Topics