ไทยพาณิชย์ ผนึกกำลัง มหิดล ชูความร่วมมือครั้งสำคัญ ภายใต้แนวคิด Digital Convergence University สร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัลมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday April 24, 2018 15:40
กรุงเทพฯ--24 เม.ย.--ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง เดินหน้าสร้างสังคมไร้เงินสด Cashless Society ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ภายใต้โครงการ "Smart University" เพื่อร่วมกันบูรณาการและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงระบบนิเวศ (Ecosystem) ทางด้านดิจิทัล เชื่อมโยงแพลตฟอร์มการบริหารจัดการ การเรียนการสอน โครงสร้างพื้นฐาน และการใช้ชีวิตยุคดิจิทัลในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรเตรียมความพร้อมสู่สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society นวัตกรรมการเงินดิจิทัลที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ก้าวสู่ความเป็นต้นแบบแห่ง "Digital Convergence University" มุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวว่า "ปัจจุบันดิจิทัลเทคโนโลยีก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ในทุกภาคส่วน มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี เพราะดิจิทัลเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการวิจัย ด้านการศึกษา ด้านบริการวิชาการ รวมไปถึงการบริหารจัดการ อีกทั้งยังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคน มหาวิทยาลัยมหิดลไม่หยุดยั้งในการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ภายใต้โครงการ "Smart University" ในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมกันสร้างองค์ความรู้และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และด้านอื่นๆ ที่สำคัญในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยทัดเทียมในระดับสากล ที่จะช่วยส่งเสริมให้สามารถแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถและจบการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป"

นายวศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Corporate Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า "ความร่วมมือระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์และมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านโครงการ "Smart University" ในครั้งนี้ ทั้งสององค์กรจะร่วมมือกันพัฒนา Ecosystem หรือระบบนิเวศด้านดิจิทัล ผ่านการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน โครงสร้างพื้นฐาน และการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล ภายใต้แนวคิด "Digital Convergence University" ผ่านรูปแบบต่างๆ อาทิ 1) ระบบการเชื่อมต่อระหว่างวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง (ศาลายา, กาญจนบุรี, นครสวรรค์ และอำนาจเจริญ) ผ่านโครงสร้างพื้นฐานและสื่อต่างๆ สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมระบบ Interactive สำหรับอาจารย์และนักศึกษา 2) ระบบ MU application เพื่อรองรับสังคมการเรียนรู้แบบใหม่ และไลฟ์สไตล์ของนักศึกษา 3) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Intelligence Library) คลังความรู้แห่งใหม่ที่จะนำเอาดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ 4) นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกต่างๆ ในมหาวิทยาลัย อาทิ Smart ID Card บัตรประจำตัวนักศึกษาและบุคลากร, อุปกรณ์และระบบรับชำระเงินแบบไร้เงินสด (Cashless Society), ระบบที่จอดรถ, Smart Locker และ One-stop service kiosk สำหรับการออกเอกสารทางการศึกษา เป็นต้น นับเป็นการสร้างมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 4.0 ที่นอกจากจะช่วยสนับสนุนนโยบายเชิงรุกของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ รวมถึงเป็นการขานรับนโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศ ธนาคารมั่นใจว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การบริการ และการวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหิดลให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ขององค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ที่สำคัญจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน"


Latest Press Release

ข่าวซุบซิบ: NER ต้อนรับนักลงทุน

ผ่านการประกาศงบการเงินปี 2561 ไปไม่นาน บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ นำทีมโดย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เตรียมเปิดบ้านต้อนรับ คณะนักลงทุนในโอกาสเพื่อเดินทางดูความคืบหน้าในการดำเนินธุรกิจยางพาราของบริษัท โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินอย่าง สมภพ...

TMB แนะกลยุทธ์วางหมากธุรกิจ พิชิตเศรษฐกิจโลก ปี 2562 TMB แนะกลยุทธ์วางหมากธุรกิจ พิชิตเศรษฐกิจโลก ปี 2562

ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จัดงาน TMB The Economic Insight 2019 'เจาะลึกเศรษฐกิจไทยพร้อมตั้งรับ EEC ในยุคดิจิทัล' เพื่อให้บริการด้านข้อมูลเชิงเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าธุรกิจ จำนวน 400 ราย...

เชฟรอนสนับสนุนโครงการ ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ตามรอยพ่อ ระยะที่ 3 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนุน 7 จังหวัดในลุ่มน้ำป่าสัก

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นางหทัยรัตน์ อติชาติ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ ได้มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ "ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ตามรอยพ่อ" ระยะที่ 3 จำนวน 12,980,000 บาท โดยมี นายไตรภพ...

โรงงานผลิตพืช...มิติใหม่แห่งภาคเกษตรไทย คาดอีก 3 ปีข้างหน้า ต้นทุนจะถูกลงกว่าร้อยละ 20

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า โรงงานผลิตพืช (Plant Factory) เป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจในฐานะเครื่องมือทางการเกษตรที่มีความแม่นยำสูง ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ในยุคเกษตร 4.0 เพื่อเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยคาดว่า...

ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี

นายนพพร เทพสิทธา (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี (กลาง) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี...

Related Topics