ธนาคารกรุงเทพออกและเสนอขายหุ้นกู้ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายใต้โครงการ US$3,000,000,000 Global Medium Term Note Program ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday September 20, 2018 14:29
กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") (ผ่านสาขาฮ่องกงของธนาคาร) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จำนวน 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ("หุ้นกู้") ภายใต้โครงการ US$3,000,000,000 Global Medium Term Note Program ของธนาคาร ให้แก่ผู้ลงทุนในตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศทั้งจำนวน โดยแบ่งหุ้นกู้ เป็น 2 ชุด ดังนี้

หุ้นกู้ชุดที่ 1:
  • อายุ 5.5 ปี
  • อัตราดอกเบี้ย 4.050% ต่อปี
  • มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้รวม 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
  • วันออกหุ้นกู้ 19 กันยายน 2561
  • วันครบกำหนดไถ่ถอน 19 มีนาคม 2567
หุ้นกู้ชุดที่ 2:
  • อายุ 10 ปี
  • อัตราดอกเบี้ย 4.450% ต่อปี
  • มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้รวม 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
  • วันออกหุ้นกู้ 19 กันยายน 2561
  • วันครบกำหนดไถ่ถอน 19 กันยายน 2571

ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดดังกล่าวข้างต้น มีกำหนดการชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง และไถ่ถอนในราคาเท่ากับมูลค่าเงินต้นที่ตราไว้ของหุ้นกู้เพียงครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) โดยมี Morgan Stanley & Co. International plc และ Citigroup Global Markets Inc. เป็นผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน

อนึ่ง ธนาคารได้ปิดการเสนอขายและออกหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นด้วยความสำเร็จลุล่วงด้วยดีแล้ว ในวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยการเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคารในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีต้นทุนทางการเงินคงที่

ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากขนาดสินทรัพย์ และเป็นธนาคารที่มีเครือข่ายสาขาต่างประเทศกว้างขวางที่สุดในบรรดาธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารเริ่มประกอบธุรกิจใน วันที่ 1 ธันวาคม 2487 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2518 ธนาคารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ Baa1 โดยมูดีส์ BBB+ โดยสแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ และ BBB+ โดยฟิทช์ เรทติ้งส์ สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ในครั้งนี้ มูดีส์ สแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ และ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ให้อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ Baa1, BBB+ และ BBB+ ตามลำดับ ซึ่งเป็นระดับเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร

---------------------------------------------------

"ข้อความในเอกสารนี้ ไม่เป็นการเสนอซื้อหรือขาย หรือชักชวนให้มีการเสนอซื้อหรือขายหุ้นกู้ในประเทศสหรัฐอเมริกา หุ้นกู้ของธนาคารดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมาย Securities Act ปี ค.ศ. 1933 และที่แก้ไขเพิ่มเติมของประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่อาจเสนอขายหรือขายในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะมีการจดทะเบียน หรือเข้าข้อยกเว้นว่าไม่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย Securities Act ปี ค.ศ. 1933 และที่แก้ไขเพิ่มเติมของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีความประสงค์จะจดทะเบียนส่วนหนึ่งส่วนใดของการเสนอขายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทำการเสนอขายหุ้นกู้นี้แก่ประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา

เอกสารนี้มิใช่เอกสารที่เป็นการชี้ชวนหรือถูกจัดทำขึ้นเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้หรือหลักทรัพย์ในประเทศไทย หรือในประเทศใดๆ ที่การเสนอขายดังกล่าวจะเป็นการผิดกฎหมายของประเทศนั้นๆ"


Latest Press Release

ก.ล.ต. เพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ฐานกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินลูกค้า

ก.ล.ต. เพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ รายนางสาวปัญจภัทร สุขโข ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฐานกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์...

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง (TIGER) เริ่มซื้อขาย 24 ต.ค. นี้

บมจ. ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง ผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 24 ต.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IP0 1,679 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "TIGER" นายประพันธ์ เจริญประวัติ...

กลุ่มซีไอเอ็มบีแต่งตั้งดาตุก์ โมห์ นาเซียร์ อาหมัด ประธานกรรมการกลุ่มซีไอเอ็มบี

กลุ่มซีไอเอ็มบีรายงานข่าวว่า Bank Negara Malaysia หรือธนาคารกลางแห่งประเทศมาเลเซียได้อนุมัติการแต่งตั้ง ดาตุก์ โมห์ นาเซียร์ อาหมัด ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการกลุ่มซีไอเอ็มบี มีผลวันที่ 20 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ดาตุก์ โมห์ นาเซียร์ อาหมัด...

ซีลิค (SELIC) เข้าซื้อกิจการกลุ่มPMC100% มูลค่ากว่า1พันลบ. หวัง synergy เสริมฐานลูกค้า หนุนรายได้-กำไรเพิ่ม

บมจ. ซีลิค คอร์พ หรือ SELIC เข้าซื้อกิจการกลุ่ม PMC100% มูลค่ากว่า 1 พันลบ. หวัง synergy เสริมทัพขยายฐานลูกค้ามากขึ้น ด้าน "คุณเอก สุวัฒนพิมพ์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร...

ภาพข่าว: ออมสิน ร่วมพัฒนาระบบ O2O E-Commerce Platform O2O-Village Grocery sponsored by GSB

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน แถลงข่าว "E-Village Grocery sponsored by GSB" สำหรับ "O2O-Village Grocery sponsored by GSB" คือ O2O E-Commerce Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ครบวงจรในการช่วยให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะร้านค้าชุมชนหรือโชห่วย...

Related Topics