กรมส่งเสริมสหกรณ์สานสัมพันธ์สหกรณ์ไทย-ภูฏาน เปิดรับผู้แทนกรมการตลาดทางการเกษตรและสหกรณ์ศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ในประเทศไทย

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday April 23, 2019 17:26
กรุงเทพฯ--23 เม.ย.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ต้อนรับคณะผู้แทนกรมการตลาดทางการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งราชอาณาจักรภูภาน ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อศึกษาดูงานการพัฒนาสหกรณ์ในประเทศไทย พรอ้มลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรีและปทุมธานี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้กระบวนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เพื่อนำกลับไปปรับใช้ในการส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์ในประเทศภูฏานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr. Sonam Norbu ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาด (Marketing Advisor) และคณะผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน 20 คน ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 และได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งร่วมหารือถึงแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ และได้รับฟังถึงนโยบายในการกำกับดูแลสหกรณ์และการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ในประเทศไทย เนื่องจากสหกรณ์ในประเทศภูฏานเป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์การเกษตรและปศุสัตว์ และยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการดำเนินงาน ซึ่งรัฐบาลของประเทศภูฏานต้องการพัฒนาธุรกิจการเกษตรในภูฏานโดยใช้รูปแบบสหกรณ์เข้ามาดำเนินการและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกร ทางสหภาพยุโรป (European Union : EU) จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้กับคณะผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เดินทางมาศึกษาดูงานและเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจสหกรณ์การเกษตรของไทยที่ประสบผลสำเร็จ รวมถึงศึกษาดูงานแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรของสหกรณ์ เพื่อนำกลับไปพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ในประเทศภูฏานต่อไป

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์จะนำคณะผู้แทนของกระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เดินทางไปศึกษาดูงานที่สหกรณ์การเกษตรบ้านรางสีหมอกราชบุรี จำกัด กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ เกาะพลับพลา จังหวัดราชบุรี กลุ่มผู้ปลูกมะเขือเทศราชินี ของสหกรณ์แก้วเกษตร จำกัด จังหวัดนครปฐม สหกรณ์ประมงการแปรรูปอาหารสัตว์จังหวัดปทุมธานี จำกัด และสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด จังหวัดปทุมธานี และในระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 จะเดินทางไปจังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไร่โคกพัฒนา จำกัด สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง สหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วยทราย จำกัด และกลุ่มอาชีพผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดเพชรบุรี

" กรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาสหกรณ์กับผู้แทนกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของภูฏาน ซึ่งในปีนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการสนับสนุนให้สหกรณ์มีบทบาทในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น ทั้งสินค้าข้าว ยางพารา ข้าวโพด มันสำปะหลัง โคนม โคเนื้อ และไม้ผลต่างๆ โดยส่งเสริมให้สหกรณ์เข้ามาในการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิก เพื่อนำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิต และเชื่อมโยงกับภาคเอกชนเพื่อขยายช่องทางด้านการตลาด ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับระบบสหกรณ์ และต้องการเห็นสหกรณ์การเกษตรเข้ามามีบทบาทในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องเกษตรกร ทั้งในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต การส่งเสริมการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด ซึ่งการนำคณะผู้แทนจากภูฏานไปดูงานสหกรณ์ในพื้นที่ต่าง ๆ จะเน้นเรื่องบริหารจัดการสินค้าเกษตรและการตลาดโดยกลไกสหกรณ์ และจะได้เห็นกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบครอบคลุมทั้งหมด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะคณะผู้แทนที่เดินทางมาศึกษาดูงานสหกรณ์ในครั้งนี้จะได้นำความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ กลับไปพัฒนาสหกรณ์ในภูฏานให้เจริญก้าวหน้าต่อไป" อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว


Latest Press Release

ก.ล.ต. ระดมความเห็นร่างประกาศปรับปรุงเกณฑ์ค่าธรรมเนียมรายปีผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางให้มีความเท่าเทียมและเป็นธรรมกับผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภท ลดความยุ่งยากซับซ้อน และสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์...

RBF พื้นฐานแกร่ง นักวิเคราะห์ให้ราคาเป้าหมาย 4-4.60 บาท

นักวิเคราะห์ชั้นนำประเมินราคาเป้าหมายหุ้น "บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)" (RBF) โดยแกนนำในการจัดจำหน่ายหุ้น 2 แห่ง ได้แก่ บล.ฟินันเซีย ไซรัสให้ราคาสูงสุดที่ 4.60 บาท และบล.กสิกรไทย ให้ราคาเป้าหมาย 4.03-4.52 บาท ซึ่งคาดว่ากำไรสุทธิปี...

GCAP ร่วมส่งแรงใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม-ภัยแล้ง ออกมาตรการเยียวยาลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ

GCAP ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง ผ่านโครงการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง โดยมาตรการดังกล่าวรองรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ จนอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสภาพคล่อง และไม่สามารถหาเงินมาจ่ายค่างวด ค่าใช้จ่ายตามปกติได้...

บลจ.กสิกรไทย ปันผล 4 กองอสังหาฯ กว่า 160 ล้านบาท เผยยังได้รับอานิสงส์จากดีมานด์และอัตราค่าเช่าที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

นายวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย จ่ายปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 62 จำนวน 1 กองทุน คือ...

ภาพข่าว: กสิกรไทยเปิด MADHUB ศูนย์รวมโซลูชั่นของคนกล้าฝันค้าออนไลน์

นายพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (กลาง) เปิดตัว MADHUB ศูนย์รวมโซลูชั่นสำหรับคนทำธุรกิจออนไลน์ให้เติบโตอย่างมืออาชีพในทุกมิติ ให้ความรู้ แนวทางการจัดการ และสนับสนุนทางการเงิน ตั้งเป้าปีแรกคนค้าขายออนไลน์เข้าร่วมโครงการ 150,000 ราย...

Related Topics