การสัมมนา เรื่อง การคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2562

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday June 14, 2019 16:21
กรุงเทพฯ--14 มิ.ย.--กระทรวงการคลัง

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยผลการสัมมนา เรื่อง การคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2562 ที่จัดขึ้นโดยสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.15 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมณัฐพงษ์ 1 โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ว่าการสัมมนาครั้งนี้เป็นการจัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความมั่นใจในประเด็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ทั้งในด้านการคุ้มครองเงินฝาก การกำกับดูแลสถาบันการเงิน การตรวจสอบข้อมูลเครดิต การประกันภัย การลงทุน การออมเพื่อการเกษียณ และการคุ้มครองผู้ใช้บริการการเงินให้แก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น 205 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย สหกรณ์ และผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางสาววิมล ชาตะมีนา ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนาและได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของ สศค. ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในส่วนของนโยบายด้านการคลัง นโยบายด้านภาษี นโยบายทางด้านการเงิน นโยบายด้านการออมและการลงทุน และนโยบายด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พร้อมทั้งได้กล่าวถึงแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ซึ่งมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี

การสัมมนาภาคเช้า หัวข้อ "ครบถ้วนทุกมิติความรู้และความคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน" โดยวิทยากรประกอบด้วย นางปิยาภรณ์ โพธิ์กลิ่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) นายวงศ์วริศ ดุลยนิติโกศล รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และ นางทัศนีย์ ตั้งพัฒนาศิริ ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายอมรศักดิ์ มาลา เศรษฐกรชำนาญการ ส่วนนโยบายคุ้มครองเงินฝาก สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สศค. ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ สาระสำคัญของการสัมมนาในภาคเช้าจะครอบคลุมสาระสำคัญใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองเงินฝากเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินในภาพรวม ซึ่งรวมถึงอำนาจหน้าที่ พันธกิจ และบทบาทของ สคฝ. ในการดำเนินนโยบายด้านการคุ้มครองเงินฝาก ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงินฝากคืนให้แก่ผู้ฝากเงินให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 2) การดำเนินงานในภาพรวมของระบบข้อมูลเครดิต

ซึ่งรวมถึงพันธกิจและบทบาทของ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ในการจัดเก็บ การประมวลผล รายงานข้อมูล รวมถึงช่องทางและวิธีการของผู้ใช้บริการทางการเงินในการขอตรวจข้อมูลเครดิต ตลอดจนได้ให้ข้อชี้แนะแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาระดับเครดิตให้ดีและไม่เสียประวัติ และ 3) ในด้านบทบาทของ ธปท. ในด้านการกำกับดูแลระบบสถาบันการเงินในภาพรวม ตลอดจนการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน ตลอดจนมีการแนะนำแนวทางการป้องกันตนจากภัยทางการเงินที่สำคัญ 3 ประเภท ได้แก่ ภัยจากการหลอกลวงในรูปแบบ Romance Scam การหลอกให้ลงทุนในบิตคอยน์ และการสวมรอยนำบัตรเครดิตผู้อื่นไปใช้ ตลอดจนแนวทางการร้องเรียนของผู้ใช้บริการทางการเงินเมื่อประสบภัยทางการเงินดังกล่าว

การสัมมนาภาคบ่าย เป็นการสัมมนาหัวข้อ "เข้าใจและเข้าถึงระบบประกันภัย โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562" ดำเนินรายการโดย นางสาวเมวลี เทียมเทศ เศรษฐกรปฏิบัติการ ส่วนนโยบายการประกันภัย สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สศค. โดยการสัมมนาจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการบรรยายในหัวข้อ "เข้าใจและเข้าถึงระบบประกันภัย" โดยวิทยากร นายรติ พิมพ์สมาน ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานคดีปกครองและแพ่ง สายกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สาระสำคัญมีการกล่าวถึงการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย เพื่อเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพในภาพรวมของระบบการประกันภัยไทย พร้อมทั้งได้กล่าวถึงกองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิต

ที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงแก่ประชาชนผู้เอาประกันภัยในหลายกรณี อาทิ กรณีบริษัทประกันภัยล้มละลาย หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นต้น ส่วนช่วงที่สองเป็นการสัมมนาหัวข้อ "โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562" โดยวิทยากรประกอบด้วย นายพงษ์ธร พรพนัสศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจประกันภัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนางสาวจุฑารัตน์ กาญจนอุดมการ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายการประกันภัย สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สศค. สาระสำคัญของการสัมมนาในหัวข้อนี้ครอบคลุมถึงวิวัฒนาการการประกันภัยทางการเกษตรและผลการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2554 – ปัจจุบัน รวมทั้งหลักการ ความจำเป็น และประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์แนวทางการรับประกันภัยและขั้นตอนการขอเอาประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562

โดยสรุป การสัมมนาทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน อันจะสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและระบบเศรษฐกิจในภาพรวม นอกจากนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 – 16.00 น. สศค. ยังได้จัดกิจกรรมโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝากและการบริหารจัดการทางการเงินแก่เยาวชนให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 135 คน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากนักเรียน ผู้บริหาร และคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก


Latest Press Release

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2562 จำนวน 9,438 ล้านบาท

ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงและการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้น รวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อภาคส่งออกและการท่องเที่ยว...

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นในการกำกับดูแล #ธุรกิจที่ปรึกษา-ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้มีการกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเหมาะสม...

CPW เปิดเทรดวันแรกที่ 2.68 บาท เหนือจองเกือบ 13% มั่นใจ ผลงานปลายปี 62 แจ่มว้าว !!! รับไฮซีซั่นธุรกิจ

"ปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข" ซีอีโอ CPW ปลื้มนักลงทุนให้ความสนใจเข้าลงทุนจำนวนมาก คาดเป็นผลจากศักยภาพธุรกิจแกร่ง ธุรกิจสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายที่สุด และอยู่ในธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องในอนาคต...

Gossip News: บิ๊กบอส TWPC ลุยเก็บหุ้นเข้าพอร์ต

แม้ตลาดหุ้นไทยผันผวนแรง กดดันราคาหุ้น บมจ.ไทยวา (TWPC) แต่บอสหนุ่ม "โฮ เรน ฮวา" ไม่หวั่น เดินหน้าเก็บหุ้นเข้าพอร์ต ตอกย้ำความเชื่อมั่นธุรกิจ แถมยังฝากบอกบรรดาแฟนคลับทุกอย่างเดินหน้าตามแผน มั่นใจไตรมาส 4 ปีนี้จะกลับมาโตแรง...

ธนาคารธนชาต (TBANK) ไตรมาส 3 กำไรนิวไฮ เปิดแบรนด์ใหม่ ธนชาตDRIVE พร้อมขับเคลื่อนความก้าวหน้าให้ลูกค้าทุกมิติ

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TBANK ประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2562 โดยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมอยู่ที่ 4,054 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากไตรมาสก่อน 12.86% พร้อมทั้งเปิดตัวแบรนด์ใหม่ "ธนชาตDRIVE" ซึ่งต่อยอดมาจากแนวคิด ให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวัน Your...

Related Topics