การสัมมนา เรื่อง การคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2562

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday June 14, 2019 16:21
กรุงเทพฯ--14 มิ.ย.--กระทรวงการคลัง

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยผลการสัมมนา เรื่อง การคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2562 ที่จัดขึ้นโดยสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.15 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมณัฐพงษ์ 1 โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ว่าการสัมมนาครั้งนี้เป็นการจัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความมั่นใจในประเด็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ทั้งในด้านการคุ้มครองเงินฝาก การกำกับดูแลสถาบันการเงิน การตรวจสอบข้อมูลเครดิต การประกันภัย การลงทุน การออมเพื่อการเกษียณ และการคุ้มครองผู้ใช้บริการการเงินให้แก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น 205 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย สหกรณ์ และผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางสาววิมล ชาตะมีนา ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนาและได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของ สศค. ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในส่วนของนโยบายด้านการคลัง นโยบายด้านภาษี นโยบายทางด้านการเงิน นโยบายด้านการออมและการลงทุน และนโยบายด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พร้อมทั้งได้กล่าวถึงแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ซึ่งมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี

การสัมมนาภาคเช้า หัวข้อ "ครบถ้วนทุกมิติความรู้และความคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน" โดยวิทยากรประกอบด้วย นางปิยาภรณ์ โพธิ์กลิ่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) นายวงศ์วริศ ดุลยนิติโกศล รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และ นางทัศนีย์ ตั้งพัฒนาศิริ ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายอมรศักดิ์ มาลา เศรษฐกรชำนาญการ ส่วนนโยบายคุ้มครองเงินฝาก สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สศค. ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ สาระสำคัญของการสัมมนาในภาคเช้าจะครอบคลุมสาระสำคัญใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองเงินฝากเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินในภาพรวม ซึ่งรวมถึงอำนาจหน้าที่ พันธกิจ และบทบาทของ สคฝ. ในการดำเนินนโยบายด้านการคุ้มครองเงินฝาก ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงินฝากคืนให้แก่ผู้ฝากเงินให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 2) การดำเนินงานในภาพรวมของระบบข้อมูลเครดิต

ซึ่งรวมถึงพันธกิจและบทบาทของ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ในการจัดเก็บ การประมวลผล รายงานข้อมูล รวมถึงช่องทางและวิธีการของผู้ใช้บริการทางการเงินในการขอตรวจข้อมูลเครดิต ตลอดจนได้ให้ข้อชี้แนะแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาระดับเครดิตให้ดีและไม่เสียประวัติ และ 3) ในด้านบทบาทของ ธปท. ในด้านการกำกับดูแลระบบสถาบันการเงินในภาพรวม ตลอดจนการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน ตลอดจนมีการแนะนำแนวทางการป้องกันตนจากภัยทางการเงินที่สำคัญ 3 ประเภท ได้แก่ ภัยจากการหลอกลวงในรูปแบบ Romance Scam การหลอกให้ลงทุนในบิตคอยน์ และการสวมรอยนำบัตรเครดิตผู้อื่นไปใช้ ตลอดจนแนวทางการร้องเรียนของผู้ใช้บริการทางการเงินเมื่อประสบภัยทางการเงินดังกล่าว

การสัมมนาภาคบ่าย เป็นการสัมมนาหัวข้อ "เข้าใจและเข้าถึงระบบประกันภัย โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562" ดำเนินรายการโดย นางสาวเมวลี เทียมเทศ เศรษฐกรปฏิบัติการ ส่วนนโยบายการประกันภัย สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สศค. โดยการสัมมนาจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการบรรยายในหัวข้อ "เข้าใจและเข้าถึงระบบประกันภัย" โดยวิทยากร นายรติ พิมพ์สมาน ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานคดีปกครองและแพ่ง สายกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สาระสำคัญมีการกล่าวถึงการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย เพื่อเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพในภาพรวมของระบบการประกันภัยไทย พร้อมทั้งได้กล่าวถึงกองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิต

ที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงแก่ประชาชนผู้เอาประกันภัยในหลายกรณี อาทิ กรณีบริษัทประกันภัยล้มละลาย หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นต้น ส่วนช่วงที่สองเป็นการสัมมนาหัวข้อ "โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562" โดยวิทยากรประกอบด้วย นายพงษ์ธร พรพนัสศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจประกันภัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนางสาวจุฑารัตน์ กาญจนอุดมการ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายการประกันภัย สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สศค. สาระสำคัญของการสัมมนาในหัวข้อนี้ครอบคลุมถึงวิวัฒนาการการประกันภัยทางการเกษตรและผลการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2554 – ปัจจุบัน รวมทั้งหลักการ ความจำเป็น และประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์แนวทางการรับประกันภัยและขั้นตอนการขอเอาประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562

โดยสรุป การสัมมนาทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน อันจะสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและระบบเศรษฐกิจในภาพรวม นอกจากนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 – 16.00 น. สศค. ยังได้จัดกิจกรรมโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝากและการบริหารจัดการทางการเงินแก่เยาวชนให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 135 คน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากนักเรียน ผู้บริหาร และคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก


Latest Press Release

ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์เทอมฟันด์ (term fund) ปกป้องความเสี่ยงผู้ลงทุน และไม่สับสนกับเงินฝาก

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการหรือ เทอมฟันด์ เพื่อให้กองทุนดังกล่าวมีการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนมากขึ้น ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการประกอบการตัดสินใจลงทุน...

รายได้จากธุรกิจหลักที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ยังคงเป็นข้อจำกัดการเติบโตของผลประกอบการไตรมาสที่ 2/62 ของระบบธ.พ.ไทย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ภาพรวมกำไรสุทธิของระบบธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในไทย จะอยู่ที่ประมาณ 5.1-5.2 หมื่นล้านบาทในไตรมาส 2/2562 ลดลงจากกำไรสุทธิที่ 5.259 หมื่นล้านบาทในไตรมาส 1/2562 โดยกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาส 2/2562 อาจมีกรอบการฟื้นตัวที่จำกัด...

วิเคราะห์เจาะลึกประเด็นการลงทุนประจำสัปดาห์ วันที่ 15 -19 กรกฎาคม 2562

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (8 – 12 ก.ค.) ตลาดหุ้นทั่วโลกปิดผสมผสาน โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้น หลังประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ก.ค. ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรป ปิดลบ เนื่องจาก...

กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 30.70-31.10 จับตามาตรการป้องปรามเก็งกำไรค่าเงินของธปท.

ในสัปดาห์นี้ว่ามีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 30.70-31.10 ต่อดอลลาร์ เทียบกับระดับปิดอ่อนค่าที่ 30.88 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเงินบาทแตะระดับอ่อนค่าที่สุดในรอบกว่า 3 สัปดาห์ หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท...

Better Group ขับเคลื่อนความรู้ จัดเสวนา Circular Economy

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดงานเสวนาให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดระยองภายใต้ หัวข้อ "Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน" ณ โรงแรม Classic Kameo จังหวัด ระยอง...

Related Topics