ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) เริ่มซื้อขาย 16 ธ.ค. นี้

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday December 13, 2019 17:18
กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 16 ธ.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 52,762.50 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า "BAM"

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "BAM" ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562

BAM จัดตั้งขึ้นในปี 2542 ภายใต้พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 เพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) ของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) (BBC) ซึ่งเป็นผลจากวิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2540 และขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ NPLs และ NPAs ที่ได้มาจากสถาบันการเงินอื่น ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปี จึงทำให้เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ ที่สุด และมีเครือข่ายมากที่สุดครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

BAM มีทุนชำระแล้ว 15,075 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวนรวม 1,765 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิมของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 1,255 ล้านหุ้น หุ้นสามัญเพิ่มทุน 280 ล้านหุ้น และจัดสรรหุ้นส่วนเกิน 230 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลทั่วไป ในวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 และผู้ลงทุนสถาบัน ในวันที่ 3-4 และ 6 ธันวาคม 2562 ในราคาหุ้นละ 17.50 บาท ทั้งนี้หากไม่รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวน 230 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 26,862.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าระดมทุนของบริษัท 4,900 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 52,762.50 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย

นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) เปิดเผยว่า BAM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสริมศักยภาพทางการเงินในการขยายธุรกิจโดยซื้อ NPLs และ NPAs มาบริหารในอนาคต และชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และ/หรือชำระหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานให้เทียบเท่าบริษัทเอกชน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อให้ BAM คงความเป็นผู้นำในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศ

BAM มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ถือหุ้น 41.46% 2) บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้จัดจำหน่ายหุ้นในต่างประเทศ) 10.69% และ 3) กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 1.53% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของผู้ลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา (Book building) คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) ที่ 1.73 เท่า (อัตราส่วนดังกล่าวคำนวณภายหลังการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากงบการเงินงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62) ทั้งนี้ BAM มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.bam.co.th และที่www.set.or.th


Latest Press Release

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563...

ภาพข่าว: ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ บริจาคถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ (คนที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานร่วมแพ็คถุงยังชีพเพื่อมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี...

ทุนธนชาต (TCAP) กำไรครึ่งปียังเติบโตได้ดี ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2563 และผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2563 โดยกำไรสุทธิในงวดครึ่งปีแรกยังเติบโตได้ดี และมีมติจ่ายปันผลระหว่างกาล 1.20 บาท นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท...

AP สร้างสถิติรายได้ 19,960 ล้าน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ รุกต่อด้วยแผนพลิกโฉมทาวน์โฮมที่เหนือกว่า

- เติบโตสวนกระแส รายได้รวม (100% JV) เฉพาะในไตรมาส 2 ที่ 13,140 ล้านบาท โตจากปีที่แล้วกว่า 114% รวมครึ่งปีแรกมีรายได้รวมทั้งสิ้น 19,960 ล้านบาท ทุบสถิติ การเติบโตทางด้านรายได้ครั้งใหม่ที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ -...

ยูโอบีไทย ขับเคลื่อนโครงการ Smart Business Transformation สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ มุ่งเพิ่มศักยภาพเอสเอ็มอีไทยก้าวสู่ธุรกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบ

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (ธนาคารยูโอบี (ไทย)) และเดอะ ฟินแล็บ (The FinLab) ขับเคลื่อนโครงการ Smart Business Transformation (SBTP) ปีที่ 2 สู่แพลตฟอร์มดิจิทัล เดอะ ฟินแล็บ ออนไลน์ (The Finlab Online)...

Related Topics