ก.ล.ต. ผนึก ธ.ก.ส. ปั้นเดอะเทรนเนอร์ด้านการลงทุน ส่งต่อความรู้การจัดการเงินส่วนบุคคล (financial literacy) ให้กับเยาวชนทั่วประเทศ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday September 21, 2020 17:11
กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--ก.ล.ต.

ก.ล.ต. ปักหมุดเสริมสร้างความรู้การจัดการเงินส่วนบุคคลแก่เยาวชนทั่วประเทศผ่านการสร้างเครือข่ายวิทยากรตัวคูณ (train the trainer) จับมือ ธ.ก.ส. จัดอบรมพนักงาน ธ.ก.ส. ให้เป็นวิทยากรตัวคูณด้านการลงทุนเป็นโครงการแรก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากกลไกตลาดทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่พนักงานธนาคาร ธ.ก.ส. เพื่อเป็นวิทยากรตัวคูณ ในหลักสูตร “การให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และการลงทุนขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนธนาคาร” รุ่นที่ 1 ในวันที่ 21 – 22 กันยายน 2563 ซึ่ง ก.ล.ต. ริเริ่มขึ้นและดำเนินการต่อเนื่องภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ที่ ก.ล.ต. ได้ร่วมลงนามกับ ธ.ก.ส. เพื่อร่วมกันเผยแพร่ความรู้ทางการเงิน การลงทุน การส่งเสริมการออมเงินสำหรับเด็กนักเรียนและเยาวชน ตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ปี 2560 – 2564 ด้านการพัฒนาทักษะทางการเงินของคนไทย

โครงการอบรมนี้จะมีทั้งสิ้น 3 รุ่น สร้างเดอะเทรนเนอร์ 150 คน โดยเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องการทำเงินให้งอกเงยผ่านการประกอบธุรกิจและการลงทุนในตลาดทุน รวมถึงการปกป้องตนเองจากภัยการลงทุนพร้อมทั้งคู่มือและสื่อการสอน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดต่อไปยังกลุ่มเยาวชนได้ ในโครงการโรงเรียนธนาคารของ ธ.ก.ส. ซึ่งมีกว่า 2,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากลไกตลาดทุนเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และทุกภาคส่วนเข้าถึงได้ โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออมและการจัดการเงินส่วนบุคคลแก่เยาวชน เพื่อนำไปสู่การมีวินัยทางการเงินเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ก.ล.ต. มีความยินดีเป็นอย่างมากที่มีส่วนในการเติมเต็มความรู้ดังกล่าวให้กับเยาวชนในครั้งนี้ร่วมกับ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ พนักงาน ธ.ก.ส. ในฐานะวิทยากรหรือผู้สอนนักเรียนในโครงการโรงเรียนธนาคาร จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญมากต่อการส่งผ่านความรู้สู่นักเรียนและเยาวชน โดยนำความรู้และสื่อการเรียนการสอนที่ได้รับไปใช้ในพื้นที่ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงเป็นเครือข่ายของ ก.ล.ต. ในการถ่ายทอดความรู้สู่ลูกค้าและคนรอบตัวให้ได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการเงิน (financial literacy) และการลงทุนในตลาดทุนมากยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้ บทบาทอีกด้านหนึ่งของ ก.ล.ต. คือการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งระดมทุน เชื่อมโยงการทำงานของ ธ.ก.ส. ที่มีโครงการ Smart Farmer ซึ่งพนักงาน ธ.ก.ส. สามารถส่งต่อความรู้ตลาดทุนให้ลูกค้าเข้าใจว่าตลาดทุนเป็นแหล่งเงินทุนได้อีกทางหนึ่ง”

นายชัพพ์ คงมนต์ ผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝาก ธ.ก.ส. กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. กับ ก.ล.ต. ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่ออบรมพนักงานของ ธ.ก.ส. ให้สามารถนำความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และการลงทุนขั้นพื้นฐานไปถ่ายทอดสู่นักเรียนในโครงการโรงเรียนธนาคารของ ธ.ก.ส. ซึ่งโครงการโรงเรียนธนาคารเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ กว่า 2,000 โรงเรียน มีสมาชิกกว่า 870,000 ราย และมียอดเงินฝากกว่า 900 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นปลูกฝังความรู้ทางการเงินและสร้างวินัยการออม ฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร การจัดการทางการเงินที่ถูกต้อง เสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านความรับผิดชอบ ตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาในการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทั้งยังได้พัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญด้านการเงินและการลงทุนแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนให้มีความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าของเงินออมในระยะยาวและเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างรากฐานที่มั่นคงต่อไปในอนาคต”

การทำงานอย่างบูรณาการต่อเนื่องในครั้งนี้ ทำให้ทั้ง ก.ล.ต. และ ธ.ก.ส. ได้ร่วมกันพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญด้านการเงินแก่เด็กนักเรียนและเยาวชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่เป็นรากฐานการสร้างความมั่นคง เพราะการลงทุนเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าของเงินออมในระยะยาว ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันดำเนินโครงการโรงเรียนธนาคารให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตกลงร่วมกันต่อไป


Latest Press Release

ปตท. เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้ผลกระทบจากเหตุการณ์ก๊าซฯ รั่ว

นายโชคชัย ธนเมธี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ตามที่เกิดเหตุก๊าซธรรมชาติรั่วและเกิดเพลิงไหม้ บริเวณตรงข้ามวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ถนนเทพราช – ลาดกระบัง ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ...

ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 3 ราย กรณีอาศัยข้อมูลภายในขายหุ้น ICHI

ก.ล.ต. เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิดรวม 3 ราย ได้แก่ (1) นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์ กรณีขายหุ้นบริษัทอิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ICHI) โดยรู้หรือครอบครอง ข้อมูลภายใน (2) นางอิง ภาสกรนที กรณีเปิดเผยข้อมูลภายในเกี่ยวกับ ICHI...

SCGP เข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชูศักยภาพธุรกิจแข็งแกร่ง พร้อมเร่งขยายการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน

บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ("SCGP" หรือ "บริษัทฯ") นำหุ้นเข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมขยายการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดในภูมิภาคนี้ มั่นใจภาพรวมตลาดบรรจุภัณฑ์มีแนวโน้มเติบโตที่ดี...

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. ดีเฮ้าส์พัฒนา (DHOUSE) เริ่มซื้อขาย 26 ต.ค. นี้

บมจ. ดีเฮ้าส์พัฒนา ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขายใน จ. มหาสารคาม พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 26 ต.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 504 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "DHOUSE" นายประพันธ์...

"PTG" ทุ่มซื้อหุ้น สยามออโต้แบคส์ เพิ่ม พร้อมลุยขยายธุรกิจ non-oil เพิ่มเป็น 700สาขาภายในสิ้นปี 63

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สยามออโต้แบคส์ จำกัด โดยการซื้อหุ้นสามัญเดิม จำนวน 6,500,003 หุ้น...

Related Topics