ชี้แนวโน้มสุขภาพของโลก การรักษาโรคเฉพาะบุคคล อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน เป็นตลาดที่ใหญ่มาก

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Thursday August 13, 2015 12:07
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--TCELS

กูรูด้านเวนเจอร์แคปิตอลชี้แนวโน้มสุขภาพของโลก การรักษาโรคเฉพาะบุคคล อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน เป็นตลาดที่ใหญ่มาก ด้านเครือข่าย ThaiTECT หนุนใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ ลดนำเข้าจากต่างประเทศ

ปิดฉากไปแล้วอย่างงดงามสำหรับการประชุม ThaiTECT 2015 งานประชุมที่เป็นการรวมตัวกันของเครือข่ายนักวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย นักวิจัย และสถาบันที่ทำวิจัยMedical Research Network (MedResNet) คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Ethics Committee,EC / Institution Review Board, IRB) หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาวิจัย (Regulatory Authority) ผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsor) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องตลอดสายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือมุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นเลิศในการศึกษาวิจัยทางคลินิก ตลอดจนเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยา วัคซีน ชุดตรวจและเครื่องมือแพทย์ เพื่อสามารถส่งออกสู่ตลาดโลกได้ โดยปีนี้ กำหนดหัวข้อในการประชุมคือ "จากจุดเริ่มต้นแห่งการค้นพบทางการแพทย์ สู่การวิจัยในมนุษย์" และมี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ สถาบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST/สวทน.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม. มหิดล

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผอ.TCELS กล่าวว่า สิ่งที่วิทยากรผู้เข้าร่วมประชุมได้สะท้อน แลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองกันในการประชุม ThaiTECT นั้น มีประโยชน์มาก โดยเฉพาะในบทบาทของผู้คุมกฎอย่าง อย. เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. มาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์วิจัยทางคลินิกของประเทศไทยว่า เวลานี้การพัฒนาชีวเภสัชภัณฑ์มีอัตราการเติบโตสูง หลายตัวกำลังจะหมดสิทธิบัตร แต่การจะต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องลงทุนสูง อย.จึงต้องปรับตัวให้ทันกับเรื่องของการผลิตชีวเภสัชภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรและการแพทย์สนับสนุนของประเทศพัฒนาแล้วว่า มีมูลค่าสูงกว่าประเทศไทยที่ยังคงใช้ยาแผนปัจจุบันเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมการแพทย์พยายามผลักดันให้มีการพัฒนาต่อยอดและการขึ้นทะเบียนสมุนไพรในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อทดแทนการนำเข้า ซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

ผอ.TCELS กล่าวว่า ประเด็นที่น่าสนใจซึ่งที่ประชุมได้หยิบยกมาพูด โดยเฉพาะมุมมองจากองค์การอนามัยโลก คือระบบการผลิตวัคซีนในรูปแบบใหม่จะมีผลต่อต้นทุนการผลิต เช่นการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยใช้เทคนิคเพาะเลี้ยงเซลล์จะมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าการผลิตด้วยไข่ไก่ฟัก เช่นเดียวกับจำนวนอาสาสมัครในขั้นตอนของการทดสอบวัคซีนก็เป็นส่วนที่ทำให้ต้นทุนในการผลิตวัคซีนสูงขึ้น สอดคล้องกับมุมมองจากภาคเอกชนของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ ยอมรับว่าการทำการวิจัยวัคซีนต้องใช้ระยะเวลานานและมีค่าใช้จ่ายในการทดสอบสูง

ในงานเดียวกันนี้ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กล่าวถึงเป้าหมายของการวิจัยว่า ต้องการผลิตเพื่อลดการนำเข้า ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ สนับสนุนให้เกิดการใช้นวัตกรรมภายในประเทศ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้ภาครัฐจัดซื้ออย่างน้อย 10% ส่วนเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มุ่งเน้นส่งเสริมโครงการที่เกี่ยวข้องกับ จีโนม สเต็มเซลล์ การรักษาโรคเฉพาะบุคคล หน้าที่ของวช. มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบวิจัยในคนให้เป็นเลิศทางวิชาการ มุ่งเน้นส่งเสริมโครงการที่เกี่ยวข้องกับ จีโนม สเต็มเซลล์ การรักษาโรคเฉพาะบุคคล ตลอดจนพัฒนาระบบส่งเสริม สนับสนุนและตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คุณภาพดี เป็นไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบครบวงจร และต้นทุนมีความเหมาะสม ซึ่ง วช.ยังคงหลักการมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบวิจัยในมนุษย์ให้เป็นระบบ โดยขณะนี้ พรบ.การวิจัยในคนอยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนกฤษฎีกา เพื่อให้การทำวิจัยต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมก่อน ส่วน พรบ.การวิจัยในสัตว์ทดลองประกาศออกมาแล้ว และในอนาคตจะมีการพัฒนาให้การวิจัยกับกลุ่มคลัสเตอร์โดยมุ่งเป้าไปที่พัฒนาบุคลากร โดยสิ่งที่อยากเห็นในอนาคตคือการพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยในมนุษย์อย่างเป็นระบบ ระเบียบ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อไป

ดร.นเรศ กล่าวว่า ที่ประชุม ยังได้หยิบยกประเด็นเรื่องการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาของรัฐบาล ดังนั้นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะมุ่งพัฒนาในด้านใดบ้าง โดยได้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มว่า ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาด้านชีวเภสัชภัณฑ์ ซึ่งหมายถึงเวชภัณฑ์ หรือยาที่ ถูกผลิตขึ้นจากสิ่งมีชีวิตด้วยกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากกูรูด้านการร่วมทุนในรูปแบบของ Venture Capital ที่มาชี้ให้เห็นโอกาสและข้อแนะนำเพื่อลงทุนด้านชีววิทยาศาสตร์ และแนวโน้มสุขภาพของประชากรโลก อาทิ การเชื่อมต่อสุขภาพไปยังเทคโนโลยีใกล้ตัวเช่น การรวม ข้อมูลการตรวจวินิจฉัยเลือด ความดันเลือด การตรวจคลื่นหัวใจ ฯลฯ ไว้ในมือถือ ข้อมูลการรักษาโรคเฉพาะบุคคล เช่น สเต็มเซลล์ เพื่อการรักษาโรคเบาหวาน การรักษาโรคพาร์กินสัน อัลไซเมอร์ เป็นตลาดที่ใหญ่มาก รวมถึง สถานการณ์ของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เช่น ไวรัสเมอร์ส ไข้หวัดใหญ่ มาลาเรีย วัณโรค เอชไอวี วิกฤติการณ์การดื้อยาปฏิชีวนะ ทั้งนี้จะนำ ผลที่ได้จาก การประชุมไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นแห่งการค้นพบทางการแพทย์ สู่การวิจัยในมนุษย์ พร้อมขึ้นทะเบียนและนำสู่ตลาดเชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร

ในแต่ละปีนั้น หน่วยงานในเครือข่าย ThaiTECT จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุม โดยในปีหน้า ThaiTECT 2016 เป็นวาระของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล


Latest Press Release

โครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2561 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี จัดโครงการ "หนูอยากได้ยินเสียงแม่"...

เขตสุขภาพที่ 6 จับมือ คณะแพทย์ จุฬาฯ เร่งพัฒนาศักยภาพ คลินิกหมอครอบครัว ดูแล อาชีวศาสตร์ กลุ่มแรงงานไทย-ต่างด้าว

โรงพยาบาลชลบุรี และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) จัดงานสัมมนา "เชื่อมสถาบัน สานเครือข่าย DHS Academy สู่ศตวรรษที่ 21 ภาคตะวันออก"...

ภาพข่าว: ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมจัดงานให้ความรู้ ลดความเสี่ยง การเกิดกระดูกหักซ้ำ ในผู้สูงอายุ เนื่องในวันกระดูกพรุนโลก ปี 61

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เนื่องในวันกระดูกพรุนโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ทางราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand = RCOST) ร่วมกับบริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน "Special talk with...

ภาพข่าว: คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ รพ.หัวเฉียว

คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว โดย คุณสำเริง มนูญผล (ที่ 2 จากขวา) เป็นตัวแทนมอบเงิน โดยมี พญ.เบญจมาศ วณีสอน (ที่ 2 จากซ้าย)...

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลในเครือ BDMS ภาคตะวันออก จัดประชุมวิชาการ BDMS Eastern Trauma Network18 เรื่อง Trends in Management of Trauma Care 2018

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ภาคตะวันออก นำโดย โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการ BDMS Eastern Trauma Network'18 ในหัวข้อ "Trends in Management of Trauma Care 2018"...

Related Topics