กระทรวงสาธารณสุข - สปสช. และเครือข่ายคลินิกโรคหืดฯ จัดประชุมใหญ่ประจำปีครั้งที่ 15 เครือข่ายคลินิกโรคหืด และปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Friday May 3, 2019 17:07
กรุงเทพฯ--3 พ.ค.--คอร์ แอนด์ พีค

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น และเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network)

จัดประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 15 มุ่งเน้นการปรับรูปแบบการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ให้เข้าถึงผู้ป่วยโรคหืด และ

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในระดับชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มการจัดตั้งคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ในระบบบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ สอดรับกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มความสำคัญให้กับคุณภาพชีวิต

ของผู้ป่วยในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาแนวทางการรักษาผู้ป่วย ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการสาธารณสุขระดับประเทศ "จากปฐมบท...สู่ปฐมภูมิ" เน้นสร้างให้เครือข่ายสถานบริการด้านสุขภาพที่อยู่ใกล้ชุมชน อาทิ คลินิก

หมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และร้านขายยาคุณภาพใกล้บ้าน มีแบบแผนการรักษา และการปฏิบัติที่ได้มาตรฐานสากล นอกจากจะเป็นการช่วยลดภาระให้ผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าไปรักษา

ที่โรงพยาบาลศูนย์ฯ ในอำเภอเมืองแล้ว ยังเป็นการพัฒนาให้บุคลากรทางการแพทย์ สามารถที่จะดูแล รักษาผู้ป่วย

โรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ได้ทั้งเชิงรับและเชิงรุกตามแบบฉบับของแพทย์เฉพาะทาง ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ เพิ่มคุณภาพในการให้บริการ สมดังค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุข "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน" โดยการประชุมจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ (สถานี BTS ราชเทวี)

การประชุมประจำปี ครั้งที่ 15 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ ประธานเครือข่าย EACC ให้เกียรติกล่าวรายงาน พร้อมร่วมเสวนาใน หัวข้อ " สถานการณ์โรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังในประเทศไทย และการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขระดับประเทศ "จากปฐมบท...สู่ปฐมภูมิ" สถานการณ์ในปัจจุบันและการสนับสนุนเชิงนโยบาย โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นโยบายสู่การปฏิบัติ โดย รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ ประธานเครือข่าย EACC ดำเนินรายการโดย นพ.อนุชิต นิยมปัทมะ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ภายในงานยังมีการประกวดผลการดำเนินงานคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง อีกด้วย


Latest Press Release

14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก สคร.12 สงขลา แนะ แค่เปลี่ยน ชีวิตก็เลี่ยงเบาหวาน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) ร่วมรณรงค์ "วันเบาหวานโลก" 14 พฤศจิกายน 2562 แนะประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ช่วยป้องกันโรคเบาหวาน ลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อน วันเบาหวานโลก 2562 สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ ได้กำหนดประเด็นรณรงค์...

14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลกกับคลิปสุดพิเศษจากโครงการ For Your Sweetheart

สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation) และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี คือวันเบาหวานโลก เนื่องมาจากการที่ประชากรทั่วโลกมีแนวโน้มเป็นเบาหวานมากขึ้น...

อาการของโรคเข่าเสื่อม

เข่าเสื่อม เป็นอาการที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่จะพบในผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก มีหน้าท้องยื่น ใช้งานเข่าหนัก เช่น เดินมาก ใส่รองเท้าส้นสูงบ่อยครั้ง เข่าเคยกระแทก หรือเคยเกิดอุบัติเหตุที่เข่า อาการไม่ได้รุนแรงทันที แต่จะค่อยๆ...

ไฟเซอร์ ประเทศไทย ผนึก ทีเซลล์ (TCELS) ลงนามความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย

สถานการณ์ของเชื้อดื้อยาในปัจจุบันกำลังเป็นปัญหาวิกฤตที่สำคัญของมนุษยชาติซึ่งจัดอยู่ในขั้นอันตรายและมีแนวโน้มเลวร้ายมากขึ้นในอนาคตจนกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก สั่นคลอนความมั่นคงระบบสุขภาพของทุกประเทศ โดยคร่าชีวิตประชากรโลกในแต่ละปีสูงถึง 7 แสนคน...

แผลกดทับ ป้องกันได้ เริ่มที่ดูแลผิวให้แข็งแรง

ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง นอกจากการกินยา และดูแลตามความจำเป็นในชีวิตประจำวันแล้ว เรื่องใหญ่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษคงไม่พ้นเรื่อง "แผลกดทับ" เพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่อาจจะอันตรายถึงชีวิตได้ แต่รู้หรือไม่ว่า "แผลกดทับ"...

Related Topics