รพ.จิตเวชโคราชส่งข่าว รพ.จิตเวชโคราช เติม 9 ความสุข ให้บุคลากร หวังเป็นองค์กรแห่งความสุข เอื้อบริการผู้ป่วยระดับมืออาชีพ !!

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Wednesday January 22, 2020 14:39
กรุงเทพฯ--22 ม.ค.--โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

รพ.จิตเวชนครราชสีมา ส่งเสริมความสุขให้บุคลากรทุกระดับให้มีครบถ้วน 9 ด้านทั้งส่วนตัว ครอบครัว ที่ทำงานและสังคม ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข และขับเคลื่อนบริการผู้เจ็บป่วยทางจิตแบบมืออาชีพ ผลการดำเนินงานในปี 2562ได้ผลน่าพอใจ บุคลากรมีความสุขในเกณฑ์ปกติเฉลี่ย 67 คะแนนจากเต็ม 100 คะแนน น้ำหนักตัวในเกณฑ์ปกติเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 68 ป่วยลดลงเหลือเพียงร้อยละ12 คะแนนพึงพอใจบริการพุ่งเกินกว่าร้อยละ90

นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(รพ.)จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ให้สัมภาษณ์ว่า รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯได้เร่งพัฒนาคุณภาพบุคลากรของรพ.ทุกวิชาชีพ ทุกระดับที่มีจำนวนเกือบ 400 คน นอกจากเก่งแล้ว จะต้องมีความสุขด้วย และเป็นองค์กรแห่งความสุข บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระบบบริการของกรมสุขภาพจิต คือประชาชนมีสุขภาพจิตดี เจ้าหน้าที่มีความสุขสอดคล้องตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญของบุคคล หากเจ้าหน้าที่มีความสุขจะมีผลให้สมองทำงานมีประสิทธิภาพ เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถขับเคลื่อนและพัฒนาระบบบริการประชาชน รวมทั้งนวตกรรมต่างๆในระบบให้ก้าวหน้ามีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน

ทั้งนี้ความสุขที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่ มีสุขภาพดี (happy body) เช่นการจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี ส่งเสริมการออกกำลังกาย ,มีน้ำใจดี (happy heart)เช่นการส่งเสริมการเป็นจิตอาสา การบริจาคสิ่งของ ,การรู้จักผ่อนคลาย (happy relax) เช่นการนำสติ สมาธิมาใช้ก่อนให้บริการ การแข่งขันกีฬา ,คุณธรรมดี (happy soul) จัดกิจกรรมตักบาตรทุกเดือน , การเงินดี(happy money),ใฝ่รู้ (happy brain) เช่นจัดระบบเรียนรู้ออนไลน์ ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง , ครอบครัวดี (happy family) ,สังคมดี (happy society ) และการงานดี (happy work life) เช่นจัดบรรยากาศแวดล้อมที่ทำงานให้น่าทำงาน อบอุ่นเป็นมิตร ทั้งหมดนี้มีความสอดคล้องและเกื้อกูลต่อกันทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีคณะกรรมการด้านคุณธรรมและชมรมจริยธรรมของรพ.ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พ.ศ.2558 เป็นต้นมา

"ผลการดำเนินการพบว่าได้ผลดีขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดในปี 2562 พบค่าคะแนนความสุขทั้ง9 ด้าน ของบุคลากรอยู่ในเกณฑ์ปกติเฉลี่ยอยู่ที่ 67.43 คะแนนจากเต็ม 100 คะแนน เพิ่มจากปี 2560 ที่ได้เฉลี่ย 62 คะแนน เกิดความภาคภูมิใจต่อองค์กรร้อยละ76 โดยเฉพาะด้านสุขภาพกายซึ่งจะส่งผลถึงสุขภาพจิตด้วย พบว่าบุคลากรมีเส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติมาตรฐาน ไม่อ้วนร้อยละ 68 เพิ่มจากปี

2559 ที่มีร้อยละ 51 การเจ็บป่วยลดลงชัดเจนเหลือร้อยละ 12 จากในปี 2559 ที่พบบุคลากรป่วยร้อยละ 23 ส่งผลให้คุณภาพการบริการดูแลผู้ป่วยดี สร้างความพึงพอใจประชาชนสูงกว่าร้อยละ90 ขึ้นไป "นายแพทย์กิตต์กวีกล่าว

นายแพทย์กิตต์กวีกล่าวต่อไปว่า สำหรับแผนในปี 2563 นี้ จะเน้นกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี โดยเฉพาะการเพิ่มความสุขที่มีค่าคะแนนต่ำกว่าตัวอื่นๆคือต่ำกว่า 65 คะแนนลงมา ได้แก่ด้านการเงิน ด้านสุขภาพกาย และด้านการผ่อนคลาย เช่น ในวันนี้ ( 22 มกราคม 2563 ) ได้จัดอบรมการให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการเงิน เสริมวินัยการออมเพื่ออนาคตโดยเฉพาะหลังวัยเกษียณอายุราชการ

ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่เนิ่นๆ เช่นในรายที่เข้าทำงานใหม่ๆ รวมทั้งให้ความรู้แนวทางการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นในรายที่สภาพการเงินตึงตัว โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมบุคลากรมืออาชีพรวมทั้งการจัดพื้นที่สร้างรายได้เสริม เช่นจัดตลาดนัดสีเขียวภายในรพ.ทุกเดือน ส่งเสริมรายได้ให้เจ้าหน้าที่และประชาชน และการบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ

ในส่วนของการดูแลสุขภาพกายนั้น ได้กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดของบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ด้วยและจูงใจในการดูแลควบคุมน้ำหนักตัวของตนเองอย่างต่อเนื่องให้เกิดเป็นนิสัย ประการสำคัญยังได้จัดออกกำลังกายแบบใหม่สไตล์ไลน์แด้นซ์(Line Dance ) ซึ่งผสมผสานระหว่างลีลาศกับเต้นแอโรบิก กำลังได้รับความนิยมอย่างมากได้ทั้งความสนุกและบริหารสมอง ฝึกความจำท่าเต้นและการเคลื่อนไหวไปด้วย ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ จัดในทุกเย็นวันพฤหัส และจัดแข่งขันกีฬาสีประจำปี ส่งเสริมการออกกำลังกาย จะได้ทั้งการผ่อนคลายด้วย ให้ผลดีทั้งสุขภาพกายใจ ในปีนี้ตั้งเป้าเพิ่มความพึงพอใจประชาชนให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95


Latest Press Release

สมาพันธ์หัวใจโลกเผยโควิด-19 เป็นมหันตภัยร้ายแรงต่อโรคหัวใจ

สมาพันธ์หัวใจโลก (World Heart Federation: WHF) ประกาศเตือนเนื่องในวันหัวใจโลกว่า โรคโควิด-19 เป็นภัยคุกคามที่รุนแรงต่อสุขภาพของหัวใจ โดยมีสามปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ประการแรกคือ ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเป็นโรคหัวใจด้วยนั้น...

กระทรวงเกษตรฯ จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020) กระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้ป้องกันตนเอง

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2563 (World Rabies Day 2020) ณ ห้องประชุม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) ว่า กระทรวงเกษตรฯ...

นวัตกรรมยาใหม่เพื่อการรักษามะเร็งตับ

“โรคมะเร็งตับ” ถือเป็นวิกฤตทางสุขภาพอันดับต้น ๆ ในประเทศไทยและทั่วโลก จากสถิติเผยว่ามะเร็งตับ เป็นมะเร็งที่คร่าชีวิตของประชากรไทยเป็นอันดับหนึ่ง มีคนไทยเสียชีวิตจากมะเร็งตับมากกว่า 23,000 คนต่อปี2 นั่นคือในทุก ๆ...

ไม่อดก็ลดได้ “ใส่ใจ” ข้าวกล้องออร์แกนิค เพื่อการดูแลสุขภาพและการลดน้ำหนัก

ในยุคที่สุขภาพ คือต้นทุนสำคัญที่สุดของชีวิต การดูแลเรื่องน้ำหนักตัว ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายท่านให้ความสำคัญ เพราะหากเรามีน้ำหนักที่มากเกินกว่ามาตรฐาน นอกจากรูปร่างที่เปลี่ยนไป สุขภาพและความแข็งแรงของร่างกายเรานั้นจะถดถอยลงอย่างแน่นอน...

Radius Health และ Menarini Group เผยความคืบหน้าเกี่ยวกับยา elascestrant

บริษัท Radius Health, Inc. (ในที่นี้จะเรียกว่า “Radius” หรือ “บริษัท”) (Nasdaq: RDUS) และ Menarini Group ได้ประกาศความคืบหน้าของการพัฒนายา elacestrant ในการศึกษาทดลอง EMERALD ระยะที่ 3 การศึกษาทดลอง EMERALD ระยะที่...

Related Topics