กทปส. หนุนงบ 1.18 พันล้านบาท อัพดีกรีโรงพยาบาล 322 แห่ง ด้วยเทคโนโลยี มุ่งนำ “เฮลท์เทค” ใช้ยกระดับสุขภาพคนไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Monday October 19, 2020 12:25
กรุงเทพฯ--19 ต.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

กองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) หนุนคนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุขเท่าเทียมในสถานการณ์โควิด-19 อัดฉีดทุนวิจัย 1.18 พันล้านบาทแก่ 322 สถานพยาบาลทั่วไทย พัฒนา “เฮลท์เทคสู้โควิด-19” ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐ ต่อสู้สถานการณ์ COVID-19” ได้แก่ ห้องความดันลบด้วยระบบ IoT ระบบ CT Scan คัดกรองผู้ป่วยด้วย AI/ 5G และระบบ Teleconference ให้คำปรึกษาโรงพยาบาลเครือข่าย ทั้งนี้ กทปส. มุ่งผลักดันการพัฒนา “นวัตกรรมหรืองานวิจัย” ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรด้านการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประโยชน์แก่สาธารณชนในหลากมิติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-554-8113 และ 02-554-8114 หรือติดตามความเคลื่อนไหวของ กทปส. ได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th และ www.facebook.com/BTFPNEWS

นายนิพนธ์ จงวิชิต ผู้อำนวยการ กองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เปิดเผยว่า หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยคลี่คลายสถานการณ์หรือวิกฤตสุขภาพ “โควิด-19” ได้อย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและการรักษาความสะอาด คือ “เฮลท์เทค” (Health Tech) นวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีบทบาทสำคัญในการตรวจรักษา ที่มาพร้อมความทันสมัย พร้อมรองรับการรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก ตลอดจนประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียม ดังนั้น ในช่วงวิกฤตดังกล่าว กทปส. ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จึงเดินหน้าดำเนินโครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐ ต่อสู้สถานการณ์ COVID-19” ภายใต้งบประมาณ 1.18 พันล้านบาท ครอบคลุมสถานพยาบาลทั่วไทยรวม 322 แห่ง

นายนิพนธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ สถานพยาบาล ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประกอบด้วย สถานพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐ ใน 13 เขตสุขภาพ ตามกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนานวัตกรรม “เฮลท์เทคสู้โควิด-19” เพื่อรองรับผู้ป่วยหรือเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้ในระยะยาว โดยไฮไลท์นวัตกรรมที่น่าสนใจ มีรายละเอียดดังนี้

ห้องความดันลบด้วยระบบ IoT ห้องที่ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการตรวจวินิจฉัย ที่ได้รับการปรับปรุงจากห้องผู้ป่วยเดิม ผ่านการนำเทคโนโลยี IoT เข้ามาเชื่อมต่อในห้องความดันลบ ที่มาพร้อม 3 เซนเซอร์ตรวจวัดสำคัญ ได้แก่ เซนเซอร์อุณหภูมิ เซนเซอร์ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ และเซนเซอร์คาร์บอนไดออไซด์ของอากาศ (CO2) พร้อมแสดงผลผ่าน Freeboard NETPIE นอกจากนี้ ยังมีระบบ Teleconference สำหรับการวินิจฉัยโรคระหว่างคณะแพทย์ผู้รักษา ทั้งนี้ ห้องความดันลบดังกล่าว สามารถพัฒนาและติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 45 วันระบบ CT Scan คัดกรองผู้ป่วยด้วย AI/5G การวินัจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ที่มาพร้อมเทคโนโลยี AI และ 5G ช่วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำใน 10 วินาที อีกทั้งยังรายงานผลการตรวจอัตโนมัติใน 30 วินาที ทั้งนี้ นับว่ารวดเร็วกว่าวิธีการปกติถึง 6 เท่า ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมที่ช่วยแบ่งเบาภาระงานของแพทย์ และยังช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการตรวจรักษาที่เร็วยิ่งขึ้น โดยในอนาคตอันใกล้ เตรียมนำร่องใช้จริง ณ สถานพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อคัดกรองและวินิจฉัยอาการผู้ป่วยเป็นลำดับต่อไประบบ Teleconference ให้คำปรึกษาโรงพยาบาลเครือข่าย แม้หน่วยงานสาธารณสุข/อนามัยชุมชน จะกระจายครอบคลุมทุกเขตสุขภาพแล้ว แต่ในแง่ของการได้รับการรักษาพยาบาลในภาคประชาชน ยังมีข้อจำกัด อันเนื่องมาจากความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนั้น การมีระบบ Teleconference ระบบประชุมทางไกล สำหรับให้คำปรึกษาโรงพยาบาลในเครือข่ายที่ได้รับทุนจาก กสทช. 20 แห่งทั่วประเทศ เข้ามาเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ณ สาธารณสุข/อนามัยชุมชน กับ โรงพยาบาล จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาลเขตเมือง

อย่างไรก็ดี กทปส. มุ่งผลักดันการพัฒนา “นวัตกรรมหรืองานวิจัย” ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรด้านการสื่อสาร อาทิ เครือข่ายอัจฉริยะ 5G เทคโนโลยีเอไอ (AI) ไอโอที (IoT) และอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประโยชน์แก่สาธารณชนในหลากมิติ สู่การลดความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงระบบ/บริการสาธารณะของประเทศเต็มประสิทธิภาพ อันสอดคล้องกับ พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ในมาตรา 52 (1) ดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง และ มาตรา 52 (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ นายนิพนธ์ กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-554-8113 และ 02-554-8114 หรือติดตามความเคลื่อนไหวของ กทปส. ได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th และ www.facebook.com/BTFPNEWS


Latest Press Release

ลดเลี่ยงการแพร่ระบาด COVID-19 รพ.บี.แคร์ฯ ให้บริการจัดส่งยาถึงบ้าน "Pharmacy Delivery"

ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ที่มีนัดรับยาต่อเนื่องบริการผู้ป่วยทั่วไปที่มีนัดหมายกับแพทย์ผู้ป่วยอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 062-489-9594 ทุกวัน เวลา 08.00 - 16.00 น. LINE ID : @bcaretelecare หรือ สแกน QR...

B.Care Telemedicine ปรึกษาแพทย์ออนไลน์จากทุกที่ พร้อมส่งยาถึงบ้าน ลดเลี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19

ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ที่มีการนัดแพทย์ต่อเนื่องบริการผู้ป่วยทั่วไป ที่มีนัดหมายแพทย์ผู้ป่วยอื่นๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์บริการครบวงจร จัดส่งยาถึงบ้านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :โทรศัพท์ 062-489-9594 LINE ID : @bcaretelecareหรือ สแกน QR Code Click...

ยูนิโคล่ชวนฟิตให้สุขภาพดีรับปีใหม่ แนะเคล็ดลับการออกกำลังกายง่ายๆ ทำที่บ้านได้ทุกวัน

เมื่อก้าวสู่ปีใหม่ หลายคนอาจมี New Year's Resolution ที่อยากทำในปีนี้หลายอย่าง แต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้ปณิธานเหล่านั้นเป็นจริงได้เริ่มจากการมีสุขภาพที่ดี ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลกจากญี่ปุ่น ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี...

ถ้าสิ่งเหล่านี้ กลายเป็นเรื่องยากสำหรับคุณ?

เพราะหัวใจของคุณกำลังมีปัญหา และต้องการการดูแล ที่โรงพยาบาลรามคำแหง แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ CARDIAC REHABILITATION เราพร้อมดูแลคุณ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจ เพื่อให้คุณได้รับการรักษาที่เหมาะสม...

Nonin Medical ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่

Nonin Medical ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ 4 ท่าน โดยแต่ละท่านมาพร้อมประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาภาคส่วนเทคโนโลยีการแพทย์และการดูแลสุขภาพ ทุกท่านจะคอยให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์แก่ Nonin...

Related Topics