กรมบัญชีกลางทำ MOU กับกรมส่งเสริมการปกครองฯ สนับสนุน อปท. ทำบัญชีและรายงานการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday March 1, 2013 11:27
กรุงเทพฯ--1 มี.ค.--กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลางร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือดำเนินการสนับสนุน ให้ อปท. ทำบัญชีและรายงานการเงิน ได้อย่างถูกต้อง ทำให้เห็นภาพรายงานการเงินรวมภาครัฐ สมบูรณ์ ครบถ้วน

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผย ภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงกับนายแก่นเพชร ช่วงรังษี อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วันนี้ เรื่อง ความร่วมมือการดำเนินงาน ว่าด้วยการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดทำบัญชีและรายงานการเงินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณในท้องถิ่นต่าง ๆ โดยเห็นว่าทั้งกรมบัญชีกลางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนโยบายที่สอดคล้องกัน คือ

กรมบัญชีกลางมีภารกิจหลักในการกำหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐให้แก่ส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการเงินของประเทศ และได้รับมอบนโยบายจากกระทรวงการคลัง ในการจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐ รวมถึงให้ดูแลช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของการจัดทำบัญชีรายงานการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ในขณะที่ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ให้พิจารณาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งให้มีความรู้ความสามารถด้านการเงินและบัญชีมากยิ่งขึ้น เพื่อจัดทำข้อมูลและรายงานการเงินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน จึงถือเป็นโอกาสดีที่จัดให้มีการทำบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมมือการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ อปท. ในวันนี้

นายมนัส แจ่มเวหา กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำข้อตกลงกันครั้งนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่กำกับดูแล อปท. ในแต่ละจังหวัด กว่า 7,800 แห่ง ในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ของ อปท. ให้มีความรู้ความสามารถด้านการเงินและบัญชี และการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของ อปท. ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อส่งสำนักงานคลังจังหวัดรวบรวมส่งให้กรมบัญชีกลาง จัดทำรายงานการเงินรวม เสนอ คณะรัฐมนตรีและส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินของท้องถิ่นต่าง ๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ลงนามร่วมกันเป็นต้นไป

“ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีเงินงบประมาณอุดหนุน อปท. จำนวน 2.19 แสนล้านบาท ตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกเหนือจากเงินรายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง ซึ่งหาก อปท. สามารถจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน จะทำให้การจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐ สมบูรณ์และถูกต้องมากที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลในการพิจารกำหนดนโยบายด้านการเงินการคลังภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมความโปร่งใสของการใช้จ่ายเงินของประเทศ และขจัดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นได้” นายมนัส กล่าว


Latest Press Release

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียติ...

มรภ.สงขลา เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหารนำทีมบุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไรเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก...

นักวิจัยหนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด

นักวิจัย สกสว. ชี้แนวทางการทำให้แผนชุมชนสามารถเชื่อมต่อกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อมีงบประมาณลงมาแก้ปัญหาหรือตอบความต้องการของชุมชนนั้นๆ ระบุ อำเภอ คือตัวเชื่อมสำคัญ จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเวที "จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ-จังหวัด...

ภาพข่าว : พัฟแอนด์พายเปิดสาขาใหม่ สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว

นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางสาวจิราวรรณ เม่งห้อง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดร้านพัฟแอนด์พาย สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว...

ไทยประกันชีวิตร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 คณะผู้บริหารระดับสูง นำโดย ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายวิญญู ไชยวรรณ...

Related Topics