วว. จับมือบริษัทน้ำมันบริโภคไทย จำกัด วิเคราะห์ทดสอบสารเพิ่มคุณค่าอาหารจากข้าว/ผลิตภัณฑ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday June 4, 2014 18:18
กรุงเทพฯ--4 มิ.ย.--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ศึกษาพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทดสอบสารเพิ่มคุณค่าอาหารจากข้าว ผลิตภัณฑ์ และผลพลอยได้จากข้าว รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ วว. กล่าวชี้แจงว่า มุ่งเน้นให้ความสำคัญในความร่วมมือดำเนินงานกับภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ วว. รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสร่วมดำเนินงานในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทดสอบสารเพิ่มคุณค่าอาหารจากข้าวและผลิตภัณฑ์ และผลพลอยได้จากข้าว รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ทดสอบระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่ได้รับจากความร่วมมือกันในครั้งนี้

“วว. มีความยินดีและพร้อมนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากรด้านวิชาการการวิจัย รวมทั้งเครื่องมือและเครื่องจักรต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผ่านช่องทางความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือระหว่าง วว. กับ บริษัท น้ำมันบริโภคไทยจำกัด จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับหน่วยงานทั้งสองรวมทั้งส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินงาน ด้วยศักยภาพของบุคลากรและการเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการทดสอบและวิเคราะห์ทางเคมี รวมทั้งให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และวิธีการวิเคราะห์ทางเคมี ดังนี้ 1. งานบริการทดสอบและวิเคราะห์ บริการ ทดสอบ/วิเคราะห์ สินค้า และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตลอดจนงานวิเคราะห์เพื่อขอขึ้นทะเบียนอาหารและยา และเพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่ อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารน้ำ น้ำดื่ม น้ำเสีย สารปนเปื้อน แร่และโลหะ คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางเคมี สารเจือปนสีและโพลิเมอร์ และปิโตรเคมี ยาและเครื่องสำอาง รวมทั้งบริการสอบเทียบ เครื่องมือวิเคราะห์ เครื่อง Atomic Absorption, Spectro photometer, pH Meter, เครื่อง Emission spectrometer

2. งานบริการที่ปรึกษา บริการที่ปรึกษาด้านติดตั้งเครื่องมือ การฝึกอบรมวิธีการวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพวัสดุ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม บริการที่ปรึกษาแนะนำในการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานISO/IEC 17025 3. งานฝึกอบรม จัดฝึกอบรมทางวิชาการให้บุคคลภายนอกและภายใน 4.งานพัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งมีขอบข่ายการรับรอง ดังนี้ การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่ว ในน้ำผลไม้ นม และผลิตภัณฑ์นม ธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากธัญพืช การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วและแคดเมียมในภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่ว ทองแดง อาร์เซนิก แคดเมียม โครเมียม เหล็ก แมงกานีส นิกเกิล สังกะสีในน้ำและน้ำ การหาปริมาณบิสฟีนอล A ในพลาสติก พทาเลตในพลาสติก สารอินทรีย์ระเหยง่ายในผลิตสี และการทดสอบคุณสมบัติการใช้งานของสีอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม ดังเช่น ในกรณีของการวิเคราะห์สารคุณค่าอาหารในผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เป็นต้น

นายประวิทย์ สันติวัฒนา กรรมการบริหาร บริษัทน้ำมันบริโภคไทย จำกัด ผู้ผลิต “น้ำมันรำข้าวคิง” และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับรำข้าว กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 37 ปี ที่บริษัทฯดำเนินธุรกิจมานั้น เราให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะเชิ่อมั่นว่าจะเป็นสิ่งที่สร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนมาสู่บริษัทฯ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาทั้งด้านกระบวนการผลิตและการวิจัย เพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีคุณภาพสูง จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถส่งน้ำมันรำข้าวไปขายได้กว่า 30 ประเทศทั่วโลก ควบคู่ไปกับด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันรำข้าวอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับชาติถึง 4 รางวัล ในช่วงระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม เรื่องการวิจัยและพัฒนาจะยิ่งทวีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น หากได้ร่วมดำเนินการกับบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ และสามารถเข้าถึงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพสูง ดังนั้น จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่ บริษัท น้ำมันบริโภคไทย กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จะได้ร่วมมือกันศึกษาและวิจัยในเรื่องต่างๆที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าว ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรหลักของไทย รวมถึงการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเกิดประโยชน์ต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ชาวนาผู้ปลูกข้าวจนถึงผู้บริโภค และยังจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของไทยให้ก้าวทันยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อีกด้วย”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ที่ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. โทร. 0 2323 1672-80, 0 2323 1905 E-mail : mtc@tistr.or.th


Latest Press Release

โค้งสุดท้าย!! การประกวดวาดภาพและแต่งกลอน การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและเต่ามะเฟือง

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.62 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวกับสื่อมวลชนว่า เมื่อวานนี้กรม ทช. ได้มีการจัดพิธีลงนามปฏิญญาอนุรักษ์เต่าทะเลแห่งประเทศไทย ระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม...

Phuket through my eyes ณ โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย นิทรรศการภาพถ่ายลั่นชัตเตอร์โดยอนาคตช่างภาพดาวรุ่งของภูเก็ต

นิทรรศการภาพถ่าย "Phuket through my eyes" งานแสดงศิลปะ Artist Playground by Pullman ล่าสุด โดยโรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ในทอน บีช จัดแสดงภาพถ่ายภาพจากฝีมือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 36...

พบกับงานแสดงโชว์ มหกรรมเครื่องเสียงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด ในงาน AUDIONICE HIGH END SHOW 2019 ณ อิมแพค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น1

พบกับงานแสดงโชว์ มหกรรมเครื่องเสียงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด ในงาน AUDIONICE HIGH END SHOW 2019 ณ อิมแพค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น1 วันที่ 1,2,3 มีนาคม 62 นี้ (เครื่องเสียงไฮเอนด์) โชว์ทั้งภาพและเสียง ได้แก่ เครื่องเสียงบ้าน และโฮมเธียเตอร์ พร้อมระบบ...

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เตรียมความพร้อมจัดงาน ครบรอบ 80 ปี เผยกิจกรรมมูลนิธิฯ ตลอดทั้งปี 2562 มุ่งเดินหน้าส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนตาบอดอย่างยั่งยืน

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดแถลงข่าว "ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ MORE THAN EYES CAN SEE 80 ปี มากกว่าที่เห็น" เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมครบรอบ 80 ปี มูลนิธิฯ...

ภาพข่าว: ผู้บริหาร รพ.สุขุมวิท มอบกระเช้าดอกไม้ แด่ผู้ป่วยที่ได้เข้ารับการพักฟื้นหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าบางส่วนรายแรก

นพ.ภมรศักดิ์ เธียรประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลสุขุมวิท พร้อมด้วย น.ท.นพ.เอกพงษ์ โกมลหิรัณย์ แพทย์ผู้ชำชาญการด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ ได้ให้เกียรติมอบกระเช้าดอกไม้ แด่นางนกเล็ก เกียรติดำรงกุล...

Related Topics