วว. จับมือบริษัทน้ำมันบริโภคไทย จำกัด วิเคราะห์ทดสอบสารเพิ่มคุณค่าอาหารจากข้าว/ผลิตภัณฑ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday June 4, 2014 18:18
กรุงเทพฯ--4 มิ.ย.--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ศึกษาพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทดสอบสารเพิ่มคุณค่าอาหารจากข้าว ผลิตภัณฑ์ และผลพลอยได้จากข้าว รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ วว. กล่าวชี้แจงว่า มุ่งเน้นให้ความสำคัญในความร่วมมือดำเนินงานกับภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ วว. รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสร่วมดำเนินงานในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทดสอบสารเพิ่มคุณค่าอาหารจากข้าวและผลิตภัณฑ์ และผลพลอยได้จากข้าว รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ทดสอบระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่ได้รับจากความร่วมมือกันในครั้งนี้

“วว. มีความยินดีและพร้อมนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากรด้านวิชาการการวิจัย รวมทั้งเครื่องมือและเครื่องจักรต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผ่านช่องทางความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือระหว่าง วว. กับ บริษัท น้ำมันบริโภคไทยจำกัด จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับหน่วยงานทั้งสองรวมทั้งส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินงาน ด้วยศักยภาพของบุคลากรและการเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการทดสอบและวิเคราะห์ทางเคมี รวมทั้งให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และวิธีการวิเคราะห์ทางเคมี ดังนี้ 1. งานบริการทดสอบและวิเคราะห์ บริการ ทดสอบ/วิเคราะห์ สินค้า และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตลอดจนงานวิเคราะห์เพื่อขอขึ้นทะเบียนอาหารและยา และเพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่ อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารน้ำ น้ำดื่ม น้ำเสีย สารปนเปื้อน แร่และโลหะ คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางเคมี สารเจือปนสีและโพลิเมอร์ และปิโตรเคมี ยาและเครื่องสำอาง รวมทั้งบริการสอบเทียบ เครื่องมือวิเคราะห์ เครื่อง Atomic Absorption, Spectro photometer, pH Meter, เครื่อง Emission spectrometer

2. งานบริการที่ปรึกษา บริการที่ปรึกษาด้านติดตั้งเครื่องมือ การฝึกอบรมวิธีการวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพวัสดุ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม บริการที่ปรึกษาแนะนำในการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานISO/IEC 17025 3. งานฝึกอบรม จัดฝึกอบรมทางวิชาการให้บุคคลภายนอกและภายใน 4.งานพัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งมีขอบข่ายการรับรอง ดังนี้ การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่ว ในน้ำผลไม้ นม และผลิตภัณฑ์นม ธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากธัญพืช การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วและแคดเมียมในภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่ว ทองแดง อาร์เซนิก แคดเมียม โครเมียม เหล็ก แมงกานีส นิกเกิล สังกะสีในน้ำและน้ำ การหาปริมาณบิสฟีนอล A ในพลาสติก พทาเลตในพลาสติก สารอินทรีย์ระเหยง่ายในผลิตสี และการทดสอบคุณสมบัติการใช้งานของสีอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม ดังเช่น ในกรณีของการวิเคราะห์สารคุณค่าอาหารในผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เป็นต้น

นายประวิทย์ สันติวัฒนา กรรมการบริหาร บริษัทน้ำมันบริโภคไทย จำกัด ผู้ผลิต “น้ำมันรำข้าวคิง” และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับรำข้าว กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 37 ปี ที่บริษัทฯดำเนินธุรกิจมานั้น เราให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะเชิ่อมั่นว่าจะเป็นสิ่งที่สร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนมาสู่บริษัทฯ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาทั้งด้านกระบวนการผลิตและการวิจัย เพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีคุณภาพสูง จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถส่งน้ำมันรำข้าวไปขายได้กว่า 30 ประเทศทั่วโลก ควบคู่ไปกับด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันรำข้าวอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับชาติถึง 4 รางวัล ในช่วงระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม เรื่องการวิจัยและพัฒนาจะยิ่งทวีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น หากได้ร่วมดำเนินการกับบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ และสามารถเข้าถึงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพสูง ดังนั้น จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่ บริษัท น้ำมันบริโภคไทย กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จะได้ร่วมมือกันศึกษาและวิจัยในเรื่องต่างๆที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าว ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรหลักของไทย รวมถึงการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเกิดประโยชน์ต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ชาวนาผู้ปลูกข้าวจนถึงผู้บริโภค และยังจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของไทยให้ก้าวทันยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อีกด้วย”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ที่ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. โทร. 0 2323 1672-80, 0 2323 1905 E-mail : mtc@tistr.or.th


Latest Press Release

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ1 ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 จำนวน 30 ชั่วโมง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเชื่อมโลหะ ของสถานประกอบกิจการ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด จำนวน...

บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันสุดคุ้ม! โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม

ห้องอาหารเดอะสแควร์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟีนิกซ์ สีลม ชวนคุณมาลิ้มลอง บุฟเฟ่ต์นานาชาติมื้อกลางวันสุดคุ้ม ทางเลือกง่ายๆเอาใจชาวออฟฟิศ .. ไม่ว่าคุณจะนัดลูกค้าทานมื้อกลางวัน หรือชวนเพื่อนร่วมงานมาทานมื้อเที่ยง ก็สามารถมาอร่อยแบบไม่อั้น...

ภาพข่าว: KMA เฟ้นหาสุดยอดเมกอัพหน้าใหม่

รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการส่วนโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจากเครื่องสำอาง KMA (เค เอ็ม เอ) ร่วมให้คะแนนรอบก่อนตัดสินเพื่อเฟ้นหา "THE BEST MAKE UP AWARD BY KMA" สุดยอดเมกอัพหน้าใหม่ที่เข้ารอบ 8...

GEMBA ม.ธรรมศาสตร์ การันตีรางวัลระดับโลก พลิกโฉมหลักสูตร MBA สร้างนักธุรกิจพร้อมใช้งานจริงในองค์กร

ปัจจุบันองค์กรทั่วโลกต่างเร่งพัฒนาและนำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) มาปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง ถือเป็นสิ่งท้าทายต่อทุกๆ วงการที่กำลังมีบทบาทอยู่ในยุคนี้ ซึ่งแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้อยู่ข้างหลัง...

รร.นานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ประกาศความพร้อม ชูระบบการสอน SET/LET จากอเมริกาที่แรกในไทยสิงหาคมนี้

"โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ"หนึ่งในเครือข่ายของ "เบซิส" เครือข่ายโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ประกาศความพร้อมนำระบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์มาพัฒนาทักษะเด็กไทยทั้งทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์เ...

Related Topics