สมศ. เล็งเสนอตัวบ่งชี้ฯ รอบสี่ต่อ รองนายกฯ หลังหารือผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเห็นชอบแนวทางวัดคุณภาพ ๗ ด้าน ๒๐ ตัวบ่งชี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 8, 2014 15:48
กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--คอร์แอนด์พีค

สมศ. แจงผลมติการประชุมร่วมกับต้นสังกัด ๓ ระดับ ระดับพื้นฐาน-อาชีวะ เห็นชอบ ตัวบ่งชี้รอบสี่มีความเหมาะสม สะท้อนผลคุณภาพ เผยยึดแนวทาง ๔ มาตรฐานกฎกระทรวง ภายใต้ ๒๐ ตัวบ่งชี้ มุ่งวัดคุณภาพ ๗ ด้าน โดยปรับบางตัวให้สอดคล้อง เหมาะสมมากขึ้น อาชีวะหลักสูตร ป.ตรี ประเมินแบบวิจัย ไม่ตัดสินผล สถาบันเฉพาะทางประเมินใช้แนวทางเดิมของรอบสาม ส่วนอุดมศึกษานัดหารือเพื่อหาข้อสรุปในรายละเอียดอีกรอบในวันที่ ๑๐ ธ.ค. ๕๗ เพื่อหาแนวทางประเมินที่สอดคล้องกับแต่ละสถาบัน จากนั้นนำเสนอ “รองนายกฯ” พิจารณา คาดปี ๒๕๕๙ จัดประเมินฯ รอบสี่ ได้ตามเวลา

ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ เปิดเผยว่า สมศ. ได้จัดประชุมคณะกรรมการและทีมบริหารของ สมศ. เพื่อหารือร่วมจัดทำระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด ผู้รับการประเมิน ได้แก่ ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมมีข้อสรุปเห็นพ้องต้องกันว่าจำนวนตัวบ่งชี้มีความเหมาะสม สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้โดยมีการปรับรายละเอียดในบางตัวบ่งชี้ โดยยึดหลัก ๔ มาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ ได้แก่ มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน ด้วยจำนวนตัวบ่งชี้ ๒๐ ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น ๗ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านคุณภาพศิษย์ (๒) ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ (๓) ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา (๔) ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม (๕) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (๖) ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ (๗) ด้านมาตรการส่งเสริม

“สมศ. จะสามารถทำการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ได้ตามเวลาที่กำหนด โดยจะเริ่มปีแรกในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งตัวบ่งชี้ฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวะยังมีปรับอีกเล็กน้อยในบางจุด เพื่อสะท้อนคุณภาพให้ชัดเจน เหมาะสม และเมื่อปรับแก้ไขแล้วจะนำเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เพื่อพิจารณาต่อไป”

ในกรณีตัวบ่งชี้การประเมินฯ รอบสี่ด้านการอาชีวศึกษาชี้ที่ประกาศเบื้องต้น จะเป็นตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในกรณีสถาบันการอาชีวศึกษาที่เพิ่งดำเนินการหลักสูตรปริญญาตรี จะเป็นการประเมินเพื่อการวิจัยโดยไม่มีการตัดสินผล เพื่อให้ข้อเสนอแนะและนำผลประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป และสำหรับสถาบันการศึกษาเฉพาะทางหรือสถาบันที่มีธรรมชาติเฉพาะทางคงใช้หลักการเดียวกับที่ดำเนินการในรอบ ๓ แต่จะมีการพิจารณาการเทียบเคียงบางตัวบ่งชี้ โดยให้เร่งดำเนินการทันทีหลังจากประกาศตัวบ่งชี้สำหรับสถานศึกษาปกติแล้ว

ผู้อำนวยการ สมศ. กล่าวต่อถึงผลการหารือร่วมกับผู้แทนกลุ่มผู้รับการประเมิน ผู้แทนจากต้นสังกัด ในระดับอุดมศึกษาว่า ที่ประชุมเห็นพ้องให้ สมศ. จัดการประเมินตามกลุ่มประเภทของมหาวิทยาลัย ได้แก่ กลุ่มมหาวิทยาลัยในกำกับ/มหาวิทยาลัยของรัฐ, กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน, กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยผู้แทนแต่ละกลุ่มจะนำกลับไปหารือและแจ้งให้ สมศ.ทราบ ภายใน วันที่ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๗ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเห็นชอบให้คงแนวทาง ๔ มาตรฐานตามกฎกระทรวง และประเมินคุณภาพทั้ง ๗ ด้านตามเกณฑ์การพิจารณาตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. และ ๒๐ ตัวบ่งชี้ที่กำหนดขึ้น โดยผู้แทนสถาบันจะนำกลับไปพิจารณาในบางรายตัวบ่งชี้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถาบันโดยบางแห่งอาจจะเน้นด้านการเรียนการสอน หรือด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาที่สูงขึ้น สำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับ/มหาวิทยาลัยของรัฐ/มหาวิทยาลัยเอกชน ได้มีข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาตัวบ่งชี้โดยจะกลับไปหารือกับกลุ่มและนำมาแจ้งให้ สมศ. พิจารณาภายใน ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เช่นกัน


Latest Press Release

BEST Inc. (เบสท์ อิงซ) บริษัทแม่ของ BEST EXPRESS ประเทศไทย อำนวยความสะดวกพนักงานเช่ารถโดยสารเหมาคัน ช่วยเหลือพนักงานท่ามกลางการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID19

เซี่ยงไฮ้ (สำนักข่าวซินหัว) รายงานว่า เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เบสท์ เอ็กซ์เพรส หนึ่งในบริษัทโลจิสติกส์ภายใต้การดูแลของ “เบสท์ อิงซ” หรือ NYSE: BEST ในมณฑลเจ้อเจียง ทางภาคตะวันออกของประเทศจีน ได้มีการเช่ารถโดยสารแบบเหมาคัน จำนวน 2...

BEST Inc. (เบสท์ อิงซ) บริษัทแม่ของ BEST EXPRESS ประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนช่วยเหลืออุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งในประเทศและข้ามพรมแดนเพื่อบรรเทาวิกฤตโคโรนาไวรัส หรือ COVID19

ในขณะที่จีนยังคงต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส(2019-nCoV) BEST Inc.(เบสท์ อิงซ) บริษัทแม่ ในฐานะผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำ ร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือจัดหาทรัพยากรอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับการตอบสนองในครั้งนี้ เบสท์...

ซีพีเอฟ จับมือภาครัฐ-ชุมชนสานต่อโครงการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประสานความร่วมมือภาครัฐและชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศแล้วมากกว่า 10,000 ไร่ ร่วมบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ...

อาคเนย์เอาใจคนโสด ส่งแผนประกันโดนใจ ไม่ว่าโสดสายไหนก็แฮปปี้

ส่งท้ายเดือนแห่งความรัก ให้คนโสดเฉิดฉายกว่าใคร เพราะอาคเนย์กลุ่มธุรกิจประกัน และการเงิน รู้ใจ ส่ง 4 แผนประกันที่เข้าใจความต้องการของคนโสดโดยเฉพาะ ให้ประชากรชาวโสด สดใสซาบซ่ากว่าที่เคย ใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้ ไร้กังวล ไม่ว่าจะโสดสายไหนก็แฮปปี้...

มูลนิธิคาราบาว มอบทุนช่วยเหลือศิลปินอาวุโส สานต่ออุดมการณ์ช่วยเหลือสังคม

มูลนิธิคาราบาว ยึดมั่นเจตนารมณ์สร้างสรรค์สังคม มอบทุนช่วยเหลือแก่ศิลปินอาวุโส ที่ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต ทุนละ 50,000 บาท จำนวน 15 ทุน รวม 750,000 บาท...

Related Topics