สมศ. เล็งเสนอตัวบ่งชี้ฯ รอบสี่ต่อ รองนายกฯ หลังหารือผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเห็นชอบแนวทางวัดคุณภาพ ๗ ด้าน ๒๐ ตัวบ่งชี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 8, 2014 15:48
กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--คอร์แอนด์พีค

สมศ. แจงผลมติการประชุมร่วมกับต้นสังกัด ๓ ระดับ ระดับพื้นฐาน-อาชีวะ เห็นชอบ ตัวบ่งชี้รอบสี่มีความเหมาะสม สะท้อนผลคุณภาพ เผยยึดแนวทาง ๔ มาตรฐานกฎกระทรวง ภายใต้ ๒๐ ตัวบ่งชี้ มุ่งวัดคุณภาพ ๗ ด้าน โดยปรับบางตัวให้สอดคล้อง เหมาะสมมากขึ้น อาชีวะหลักสูตร ป.ตรี ประเมินแบบวิจัย ไม่ตัดสินผล สถาบันเฉพาะทางประเมินใช้แนวทางเดิมของรอบสาม ส่วนอุดมศึกษานัดหารือเพื่อหาข้อสรุปในรายละเอียดอีกรอบในวันที่ ๑๐ ธ.ค. ๕๗ เพื่อหาแนวทางประเมินที่สอดคล้องกับแต่ละสถาบัน จากนั้นนำเสนอ “รองนายกฯ” พิจารณา คาดปี ๒๕๕๙ จัดประเมินฯ รอบสี่ ได้ตามเวลา

ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ เปิดเผยว่า สมศ. ได้จัดประชุมคณะกรรมการและทีมบริหารของ สมศ. เพื่อหารือร่วมจัดทำระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด ผู้รับการประเมิน ได้แก่ ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมมีข้อสรุปเห็นพ้องต้องกันว่าจำนวนตัวบ่งชี้มีความเหมาะสม สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้โดยมีการปรับรายละเอียดในบางตัวบ่งชี้ โดยยึดหลัก ๔ มาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ ได้แก่ มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน ด้วยจำนวนตัวบ่งชี้ ๒๐ ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น ๗ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านคุณภาพศิษย์ (๒) ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ (๓) ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา (๔) ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม (๕) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (๖) ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ (๗) ด้านมาตรการส่งเสริม

“สมศ. จะสามารถทำการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ได้ตามเวลาที่กำหนด โดยจะเริ่มปีแรกในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งตัวบ่งชี้ฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวะยังมีปรับอีกเล็กน้อยในบางจุด เพื่อสะท้อนคุณภาพให้ชัดเจน เหมาะสม และเมื่อปรับแก้ไขแล้วจะนำเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เพื่อพิจารณาต่อไป”

ในกรณีตัวบ่งชี้การประเมินฯ รอบสี่ด้านการอาชีวศึกษาชี้ที่ประกาศเบื้องต้น จะเป็นตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในกรณีสถาบันการอาชีวศึกษาที่เพิ่งดำเนินการหลักสูตรปริญญาตรี จะเป็นการประเมินเพื่อการวิจัยโดยไม่มีการตัดสินผล เพื่อให้ข้อเสนอแนะและนำผลประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป และสำหรับสถาบันการศึกษาเฉพาะทางหรือสถาบันที่มีธรรมชาติเฉพาะทางคงใช้หลักการเดียวกับที่ดำเนินการในรอบ ๓ แต่จะมีการพิจารณาการเทียบเคียงบางตัวบ่งชี้ โดยให้เร่งดำเนินการทันทีหลังจากประกาศตัวบ่งชี้สำหรับสถานศึกษาปกติแล้ว

ผู้อำนวยการ สมศ. กล่าวต่อถึงผลการหารือร่วมกับผู้แทนกลุ่มผู้รับการประเมิน ผู้แทนจากต้นสังกัด ในระดับอุดมศึกษาว่า ที่ประชุมเห็นพ้องให้ สมศ. จัดการประเมินตามกลุ่มประเภทของมหาวิทยาลัย ได้แก่ กลุ่มมหาวิทยาลัยในกำกับ/มหาวิทยาลัยของรัฐ, กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน, กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยผู้แทนแต่ละกลุ่มจะนำกลับไปหารือและแจ้งให้ สมศ.ทราบ ภายใน วันที่ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๗ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเห็นชอบให้คงแนวทาง ๔ มาตรฐานตามกฎกระทรวง และประเมินคุณภาพทั้ง ๗ ด้านตามเกณฑ์การพิจารณาตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. และ ๒๐ ตัวบ่งชี้ที่กำหนดขึ้น โดยผู้แทนสถาบันจะนำกลับไปพิจารณาในบางรายตัวบ่งชี้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถาบันโดยบางแห่งอาจจะเน้นด้านการเรียนการสอน หรือด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาที่สูงขึ้น สำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับ/มหาวิทยาลัยของรัฐ/มหาวิทยาลัยเอกชน ได้มีข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาตัวบ่งชี้โดยจะกลับไปหารือกับกลุ่มและนำมาแจ้งให้ สมศ. พิจารณาภายใน ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เช่นกัน


Latest Press Release

มข.ออกหน่วยบริการทัตนกรรมพระราชทาน

หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดบริการรักษาทางทันตกรรมให้กับประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...

ภาพข่าว: ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล ร่วมสัมมนาพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยของฟินแลนด์

ผศ.ดร.แม้นมาศ ลีลสัตยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล คุณชยพล หลีระพันธ์ กรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ได้เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ " The Finland Phenomenon : Inside The World's Most Surprising Education System." ซึ่งจัดโดย H.E....

โซนี่ไทยร่วมสนับสนุนนิทรรศการภาพถ่าย Lost In Time โดยณิการ์ กรีพร้อม ช่างภาพแฟชั่น และโฆษณาระดับแถวหน้า ที่กลับมาสู่วงการช่างภาพอีกครั้ง กับผลงานภาพถ่ายที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเวลาผ่านห้วงประสบการณ์เฉียดตาย

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ร่วมสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการภาพถ่าย "LOST IN TIME" โดย ณิการ์ กรีพร้อม ช่างภาพแนวหน้าของประเทศไทยที่มีผลงานหลากหลายจากงานแฟชั่น และโฆษณาทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ สำหรับงานนิทรรศการภาพถ่ายครั้งนี้...

กทม.เตรียมพร้อมดูแลสุขภาพประชาชนรองรับสภาพอากาศแปรปรวน

นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2562 - 2563 ระบุฤดูหนาวจะเริ่มต้นในช่วงกลางเดือน ต.ค. 2562 และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือน ก.พ. 2563 นั้น สำนักอนามัย...

ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยเจ้าหน้าที่เทศกิจเรียกรับเงินจากผู้ค้าบนทางเท้า

นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวกรณีมีการเผยแพร่คลิปเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตคลองเตย จับกุมผู้ค้ารถเข็นผลไม้บริเวณทางเท้าใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอโศกและมีการเรียกเงินจากผู้ค้าว่า...

Related Topics