โพลล์สำรวจการใช้รับชมโทรทัศน์และพฤติกรรมตัวละครไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 15, 2014 17:25
กรุงเทพฯ--15 ธ.ค.--วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ,อาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา ร่วมแถลงผลวิจัยพฤติกรรมการรับชมละครและนักแสดงละครไทยของกลุ่มเยาวชนในเขตกรุงเทพฯปริมณฑล

บทละครโทรทัศน์และพฤติกรรมตัวละคร ส่งผลต่อการแสดงออกของกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับความห่วงใยเกี่ยวกับพฤติกรรมอ่อนไหวต่อการลอกเลียนแบบคนดัง ดารา บุคคลที่ตนเองชื่นชอบจากรายการโทรทัศน์น่าจะเป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูลในด้านพฤติกรรมของตนต่อการลอกเลียนแบบละครไทย ดาราไทยมากที่สุด และให้ข้อมูลได้ดีที่สุด จึงเปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นพฤติกรรมจากละครสู่เยาวชนไทย ทีมงานสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของเยาวชนไทยจำนวน 1,143 คน อายุระหว่าง 19-22ปี ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ระหว่างวันที่ 4-11 ธันวาคม 2557 ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

ดร.ศรีศักดิ์กล่าวว่าสำรวจพบรูปแบบการนำเสนอละครโทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างอยากรับชมมากที่สุด 5 อันดับคือ นำเสนอความเป็นจริงในสังคมทั้งด้านดีและด้านไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 82.33 มีการนำเสนอเนื้อหาที่แตกต่างไปจากละครโทรทัศน์ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 79.88 ไม่จำเป็นต้องนำเสนอตัวอิจฉาประกอบอยู่ในเรื่องเสมอไป คิดเป็นร้อยละ 76.9 ใช้ตัวแสดงที่มีความเหมาะสมกับบทบาท คิดเป็นร้อยละ 73.84 และนำเสนอเนื้อหาที่ให้ประโยชน์และสาระความรู้กับผู้ชม คิดเป็นร้อยละ 69.84

ด้านพฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าตนเองรับชมละครโทรทัศน์โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละประมาณ 3 – 5 เรื่องซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.77 รองลงมาร้อยละ 35.87 รับชมสัปดาห์ละประมาณ 1 – 2 เรื่อง นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 68.15 ระบุว่าตนเองเคยรับชมละครโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบความชอบระหว่างการรับชมละครโทรทัศน์ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ทั่วไปกับการรับชมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56.87 ระบุว่าตนเองชอบรับชมผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ทั่วไปมากกว่า ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 26.96 ระบุว่าชอบทั้ง 2 แบบเท่าๆกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 16.17 ระบุว่าชอบรับชมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมากกว่า

สำหรับปัจจัยสำคัญสูงสุด 5 อันดับที่กลุ่มตัวอย่างใช้พิจารณาเลือกรับชมละครโทรทัศน์เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้แก่ นักแสดง คิดเป็นร้อยละ 80.49 ประเภทของละคร คิดเป็นร้อยละ 78.3 เนื้อหา/เนื้อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 75.59 ช่วงเวลาที่ฉาย คิดเป็นร้อยละ 72.79 และการดำเนินเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 70.95 ส่วนประเภทละครโทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างนิยมรับชมนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 23.88 นิยมรับชมละครโทรทัศน์ประเภทรักโรแมนติก รองลงมานิยมรับชมละครโทรทัศน์ประเภทละครชีวิตคิดเป็นร้อยละ 20.04 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 15.57 ร้อยละ 14.61 และร้อยละ 10.94 นิยมรับชมละครโทรทัศน์ประเภทละครตลกเบาสมอง ละครแนวสยองขวัญและละครแนวสืบสวนสอบสวนตามลำดับ

นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบความนิยมระหว่างการรับชมละครโทรทัศน์ของไทยกับของต่างชาตินั้น กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 52.93 ระบุว่านิยมรับชมทั้ง 2 อย่าง ขณะที่กลุ่มตัวอย่างประมาณหนึ่งในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 25.9 ระบุว่าตนเองนิยมรับชมละครโทรทัศน์ของต่างชาติมากกว่า ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 21.17 ระบุว่านิยมรับชมละครโทรทัศน์ของไทยมากกว่า ขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบระหว่างละครโทรทัศน์ไทยกับละครโทรทัศน์ต่างประเทศ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกง ใต้หวัน กลุ่มตัวอย่างประมาณครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.92 มีความคิดเห็นว่าละครจากทั้ง 2 ที่มีการถ่ายทอดเนื้อหา/ดำเนินเรื่องที่น่าสนใจเท่าๆกัน ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 25.81 ยอมรับว่าละครจากต่างประเทศมีความน่าสนใจมากกว่า ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 23.27 มีความคิดเห็นว่าละครโทรทัศน์ไทยมีความน่าสนใจมากกว่า

ในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับละครโทรทัศน์ในปัจจุบันนั้น กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 58.27 มีความคิดเห็นว่าละครโทรทัศน์ทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องมีตัวแสดงที่เป็น “ตัวอิจฉา” ประกอบ แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างเกือบหนึ่งในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 30.53 คิดว่าจำเป็น นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างเกือบหนึ่งในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 31.85 มีความคิดเห็นว่าละครโทรทัศน์ที่มีการนำเสนอกันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่ไม่ได้ให้สาระประโยชน์ต่อสังคม ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 25.46 ระบุว่ามีประมาณครึ่งหนึ่งที่ให้สาระประโยชน์ต่อสังคม

ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 59.76 มีความคิดเห็นว่าละครโทรทัศน์ที่นำเสนออยู่ในปัจจุบันมีอิฐธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบัน ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30.97 มีความคิดเห็นว่าไม่มีอิฐธิพล และกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56.87 มีความคิดเห็นว่าละครโทรทัศน์ในปัจจุบันมีส่วนทำให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมค่านิยมทางความคิดและการปฏิบัติได้

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างถึงเกือบสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 65.44 มีความคิดเห็นว่าละครโทรทัศน์ที่นำเสนออยู่ในปัจจุบันซึ่งมีแนวการดำเนินเรื่องประเภท นางเอกเป็นผู้อ่อนแอ/ถูกกระทำ ตัวอิจฉามีบทบาทสำคัญ พระเอก/นางเอกต้องการแก้แค้น มีความรุนแรงในครอบครัว มีความแค้นระหว่างรุ่นสู่รุ่น นั้นมีมากเกินไป ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 24.85 คิดว่ามีไม่มากเกินไป ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 9.71 ไม่แน่ใจ ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60.98 มีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับละครโทรทัศน์ที่นำเสนออยู่ในปัจจุบันซึ่งมีแนวการดำเนินเรื่องประเภท นางเอกเป็นผู้อ่อนแอ/ถูกกระทำ ตัวอิจฉามีบทบาทสำคัญ พระเอก/นางเอกต้องการแก้แค้น มีความรุนแรงในครอบครัว มีความแค้นระหว่างรุ่นสู่รุ่น ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 29.05 ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 9.97 ไม่แน่ใจ


Latest Press Release

สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิชาภาคพื้นเทียบเท่าระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ผ่านทางระบบ INTERNET ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 - 13...

รมว.เกษตรฯ เปิดงาน Field Day ส่งสัญญาณการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ที่เหมาะสมของเกษตรกร พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานในสังกัด สนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า...

Online Station ฉลองความสำเร็จเครือข่าย Influencer อันดับ 1 ของไทย จัดงาน Lets Glow Party ครีเอเตอร์ดังพาเหรดร่วมงานคับคั่ง

กรุงเทพฯ 14 ธันวาคม 2562–Online Station สื่อเกมออนไลน์ และเครือข่าย Influencer อันดับหนึ่งของไทย ภายใต้กลุ่มทรู นำโดย นายต่อบุญ พ่วงมหา (ที4จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มด้านธุรกิจออนไลน์ สเตชั่น บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จัดงาน Let's Glow Party ณ...

#ประภัตร นำทีม ปศุสัตว์-ธกส. ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ก่อนลุยขอนแก่นโมเดล kickoff โครงการมอบสินเชื่อแห่งแรก

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง กรมปศุสัตว์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ณ...

แกรมมี่ส่งต่อโครงการดีๆ GMM Z Gift Box กล่องนี้เพื่อน้อง

บริษัท แซท เทรดดิ้ง จำกัด (GMMZ) ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ร่วมกับ บริษัท ไทยฮาเบล อินดัสเตรียล จำกัด, บริษัท ทีเอที (ประเทศไทย) จำกัด และร้านทีวีดาวเทียม จัดโครงการ "GMM Z Gift Box กล่องนี้เพื่อน้อง" เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV...

Related Topics