สมศ. เผยคนพิการไทยได้งานทำเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 26 พร้อมแนะโรงเรียนคนพิการเสริมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 13, 2015 14:50
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. โชว์ความพร้อมคนพิการไทยได้งานทำเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 26 พร้อมแนะโรงเรียนคนพิการเสริมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 10 ที่ระบุว่า "การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งจากภาพรวมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ที่ผ่านมา พบว่าโรงเรียนสำหรับผู้พิการล้วนได้รับการประเมินคุณภาพในระดับดีถึงดีมาก ซึ่งการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง ทำให้ผู้พิการได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ส่งผลให้มีงานทำและสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น โดยข้อมูลของกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน (กกจ.) ในปี 2557 พบว่าอัตราการรับพนักงานพิการเข้าทำงานนั้น มากถึง 24,780 คน คิดเป็นร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีอัตรารับเข้าทำงาน 19,167 คน อย่างไรก็ตามจากการประเมินโดย สมศ. พบว่าโรงเรียนสำหรับผู้พิการยังจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา และส่งเสริมจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ ด้านจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ ด้านกายภาพบำบัด ด้านกิจกรรมบำบัด เช่น ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ซึ่งขาดการสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยอย่างจริงจัง ทำให้ในภาพรวมยังขาดการพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนา และการฝึกทักษะการเรียนการสอนสอดคล้องตามประเภทและระดับความพิการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นต้นแบบการศึกษาเพื่อคนพิการในระดับสากล อันเป็นการสนับสนุนให้คนพิการสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเท่าเทียม

ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กล่าวว่า จากภาพรวมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ที่ผ่านมา พบว่าโรงเรียนสำหรับผู้พิการล้วนได้รับการประเมินในระดับดีถึงดีมาก ซึ่งการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง ทำให้ผู้พิการได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราการศึกษาต่อด้านการอาชีศึกษาและระดับอุดมศึกษา ส่งผลให้มีงานทำและสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น โดยข้อมูลของกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน (กกจ.) ในปี 2557 ที่ผ่านมาพบว่า อัตราการรับพนักงานพิการเข้าทำงานนั้น มากถึง 24,780 คน คิดเป็นร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีอัตรารับเข้าทำงาน 19,167 คน แต่จากการประเมินโดย สมศ. พบว่าโรงเรียนสำหรับผู้พิการยังจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา และส่งเสริมจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ ด้านจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ ด้านกายภาพบำบัด ด้านกิจกรรมบำบัด เช่น ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ซึ่งขาดการสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยอย่างจริงจัง ทำให้ในภาพรวมยังขาดนวัตกรรมในการพัฒนา ยังไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและการฝึกทักษะการเรียนการสอนสอดคล้องตามประเภทและระดับความพิการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นต้นแบบการศึกษาเพื่อคนพิการในระดับสากล อันเป็นการสนับสนุนให้คนพิการสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเท่าเทียม

ทั้งนี้ สำหรับภาพรวมของประเทศไทยในขณะนี้ มีประชากรผู้บกพร่องทางร่างกายหรือพิการ ประมาณ 1.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 2.9 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งจากผลสำรวจผู้พิการทั่วประเทศไทยอายุระหว่าง 2-30 ปี พบว่ามีเพียง ร้อยละ 18.3 เท่านั้น ที่กำลังศึกษาอยู่ แต่อีกร้อยละ 81.7 หรือกว่า 2.3 แสนคน ไม่ได้เรียนหนังสือ ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 10 ที่ระบุว่า "การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย" ซึ่งข้อบัญญัตินี้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือผู้มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องได้รับการสนับสนุนให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสเป็นพิเศษด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันประเทศไทย มีโรงเรียนเฉพาะสำหรับผู้พิการทั้งสิ้น จำนวน 43 แห่ง ใน 35 จังหวัด สามารถรองรับผู้พิการได้ถึง 15,000 คน รูปแบบโรงเรียนแบบประจำในทุกช่วงชั้นตั้งแต่ระดับปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.สถานศึกษาที่สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 20 แห่ง ใน 20 จังหวัด รองรับได้ 5,000 คน 2.สถานศึกษาที่สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 19 แห่ง ใน 19 จังหวัด รองรับได้ 7,000 คน 3.สถานศึกษาที่สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น จำนวน 2 แห่งใน 2 จังหวัด รองรับได้ 300 คน และ 4.สถานศึกษาที่สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ จำนวน 2 แห่ง ใน 2 จังหวัด รองรับได้ 400 คน อย่างไรก็ตาม ระบบการศึกษาจะเปิดโอกาสแก่ผู้พิการมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติก็ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมที่จะต้องร่วมมือกันขจัดอุปสรรคและเปิดโอกาสให้ผู้พิการในหลายๆ เรื่อง ทั้งการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งมวลชน และโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะต่างๆ อำนวยความสะดวกอย่างทางลาด หรือทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถออกมาใช้ชีวิตภายนอกได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเข้าไปที่ www.onesqa.or.th


Latest Press Release

Gossip News: MGT เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท Prime Index Co.Ltd., ประเทศเมียนมาร์

ดร.วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT เปิดเผยว่า "บริษัทฯจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท PRIME INDEX CO.,LTD ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นบริษัทใหม่...

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย สืบสานประเพณีลอยกระทงสอนนักศึกษต่างชาติทะกระทง

เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีลอยกระทง ผศ.ดร.จักริน จุลพรม และอาจารย์สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ อาจารย์ผู้สอนวิชา IH014 ภาษาและวัฒนธรรม ร่วมกับงานวัฒนธรรมศึกษา กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา...

นิทรรศการ รัชกาลที่ 9กับ ข้าวไทยที่สุดแห่งความประทับใจ ในงานฉลองครบรอบ 100 ปี สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย (Thai Rice Exporters Association) เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย ผ่านนิทรรศการ "รัชกาลที่ 9…กับ ข้าวไทย" ในงานฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาสมาคมฯ...

พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท ศรีราชา คว้าสองรางวัลในงาน SPIA Asia 2018

รายงานข่าวจากพัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท เปิดเผยว่า พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท เข้ารับสองรางวัลในงาน SPIA Asia 2018 : Sport Industry Awards and Conference 2018 ได้แก่โปรแกรมไตรกีฬาเด็ก ซึ่งจัดร่วมกับ C55 Events ได้รับรางวัล Silver Award...

ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ Thainakarin Insure Love CSR #3

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ "Thainakarin Insure Love CSR #3" โดยได้เรียนเชิญตัวแทนประกันชีวิตจากบริษัทประกันชั้นนำ เข้าร่วมมอบเงิน สิ่งของ อุปกรณ์การเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ โรงเรียนวัดคลองโคน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกัน...

Related Topics