ไทยเปิด ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่มีชีวิตแห่งแรกในอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 13, 2015 12:53
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Center) เพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชา เมียนมาร์และเวียดนาม เลขาธิการอาเซียน ทูตานุทูตประจำประเทศไทย พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวจันทร์สุดา รักษ์พลเมือง รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเข้าร่วมงานจำนวนมาก

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร กล่าวว่า รัฐบาลได้ดำเนินการตามนโยบายการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่เป็นหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียนได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนขึ้นเป็นแห่งแรกของภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชาวไทยและชาวอาเซียน ซึ่งจะครบรอบ 48 ปี นับจากวันสถาปนาอาเซียน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 โดยสร้างสรรค์วัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ที่เน้นการให้ความรู้และกระบวนการเชิงวัฒนธรรมควบคู่ไปกับเทคโนโลยีอันสนุกสนานรวมทั้งมีการจัดแสดงมรดกวัฒนธรรมล้ำค่าที่ส่งตรงจากประเทศสมาชิกอาเซียนและยังเป็นเวทีแห่งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างพลเมืองในอาเซียน

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาติสมาชิกอื่นๆในการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนขึ้นในประเทศของตนโดยในการริเริ่มศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งแรกนี้ มีจุดเด่นที่การจัดนิทรรศการถาวรที่มีชีวิตใน 6 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 การนำเสนอสารคดีสั้นเรื่อง "เราอยู่ร่วมกัน" (The Melting Pot of ASEAN Cultures) เพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทวัฒนธรรมร่วมอันน่าตื่นตาของอุษาคเนย์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันผ่านการเล่าเรื่องของ "ตากับหลาน"สร้างความรู้และความรู้สึกภาคภูมิใจให้กับผู้มาเยือน โดยจัดแสดงเป็นรอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลประชาคมอาเซียนชุด "ผูกพันหนึ่งเดียว"(We are ASEAN) ที่ร้อยเรียงเหตุการณ์สำคัญด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเป็นพื้นที่จัดแสดงข้อมูลดิจิตอลผ่านจอแสดงผลขนาดใหญ่ (Video Wall) ควบคุมการแสดงผลที่จอ Touch Screen

ส่วนที่ 3 "เที่ยวไปในอาเซียน" (The ASEAN Streets) เป็นการนำเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบล่าสุดมาสร้างประสบการณ์การสัมผัสวัฒนธรรม ทำให้ผู้ชมรู้สึกราวกับได้เข้าไปยืนอยู่บนท้องถนนแห่งวัฒนธรรมของ 10 ประเทศในอาเซียนอย่างแท้จริง เริ่มจากโซน "มรดกของเรา" (ASEAN Art & Culture Collections) เป็นการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมร่วมของอาเซียนด้วยเทคนิค Interactive การเผยให้เห็นถึงเบื้องหลังความเป็นมาและกระบวนการทางวัฒนธรรมก่อนจะออกมาเป็นแต่ละชิ้นงาน รวมทั้งจัดแสดงให้เห็นรากทางวัฒนธรรมร่วมของประเพณีสำคัญๆในแต่ละท้องถิ่นของอาเซียน โซน"เข้ามาทักทาย" (ASEAN Windows) การทักทายด้วยภาษาอาเซียนทั้ง 10 ชาติในรูปแบบแปลกใหม่ที่ไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน โซน "อยู่สบายอาเซียน" (ASEAN Ways) นำผู้ชมเปิดประตูสู่สถานที่ต่างๆในอาเซียนเพื่อพบกับชาวอาเซียนที่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในแต่ละท้องถิ่น โซน "เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย" (ASEAN National Costumes) นำเทคนิควีดิโอเสมือนจริง (Kinect Interactive) มาให้ผู้ชมได้ลองผลัดเปลี่ยนสวมใส่ชุดแต่งกายประจำชาติทั้ง 10 ประเทศ และยังสามารถเก็บภาพที่ระลึกไว้ได้ และโซนสุดท้าย "หลากหลายจานเด่น"(ASEAN Dishes) เป็นภาพสามมิติของอาหารอาเซียนอันหลากหลายผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) สอดแทรกความรู้และความสนุกสนานให้กับผู้ชมในขณะเดียวกัน

ส่วนที่ 4 นิทรรศการ "หมุนเวียนเปลี่ยนเรื่อง" (Temporary Exhibition) นำเสนอเรื่องราวฟ่อนข้าวแห่งอุษาคเนย์ และมีจะมีการเสนอศิลปวัฒนธรรมในแง่มุมใหม่ๆ สลับสับเปลี่ยนกันไป

ส่วนที่ 5 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ "เรียนรู้ในสวน"(ASEAN E-Library Park) ที่สามารถเข้าชมได้จากเว็บไซต์ www.elibrary-acc.com ซึ่งเป็นห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์และสารสนเทศที่น่าสนใจทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในบรรยากาศสวนสาธารณะที่มีฉากหลังเป็นมรดกโลกแห่งความภาคภูมิในร่วมกันของชาวอาเซียน

และส่วนที่ 6 ห้องปฏิบัติการวัฒนธรรม "ชวนกันสร้างสรรค์" (Cultural Knowledge Lab) เป็นพื้นที่ใช้สอยที่ได้รับการออกแบบให้คล้ายกับเรือนกระจกโปร่งใส โดยสามารถปรับให้เหมาะกับรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมของอาเซียน บนพื้นฐานแห่งการสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันดีร่วมกันในภูมิภาค

นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงศิลปวัตถุทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ได้รับมอบจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนและโบราณวัตถุจากกรมศิลปากร ทำให้ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนกลายเป็นแหล่งศึกษาและค้นคว้าวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้กับเยาวชนนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนตั้งอยู่บนชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนครกรุงเทพมหานครเปิดบริการให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ระหว่างเวลา 10.00– 17.00น.หยุดวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน โทร.092 248 2429 อีเมล์ : webmaster@m-culture.go.th


Latest Press Release

ภาพข่าว: อร่อยกับมาม่า OK รสผัดไข่เค็ม ที่ร้านลอว์สัน108 ที่แรกที่เดียว!

บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด ผู้พัฒนาร้านสะดวกซื้อระดับพรีเมี่ยมจากญี่ปุ่น "ลอว์สัน108" ชวนมาอร่อยกับสินค้าใหม่ที่ได้รับความนิยมมากๆ "มาม่า OK รสผัดไข่เค็ม" ก่อนใคร ที่ร้านลอว์สัน108 มาม่า OK (Oriental Kitchen) ได้ออกรสชาติใหม่ "มาม่าผัดไข่เค็ม"...

ภาพข่าว: คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก ม.ราชภัฎยะลา

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ...

ระดมผู้เกี่ยวข้องการสร้างผลงานวิจัย ร่วมนำไทยไต่อันดับในเวทีอาเซียน เร่งเพิ่มจำนวนคนไทยขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สวทน. ไขก๊อก การขอสิทธิบัตรต้องคิดตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจด้วย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์โดยคนไทย ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 - 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14...

ภาพข่าว: พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี บรรยายธรรม ณ เอช เซม มอเตอร์ สำนักงานใหญ่ อยุธยา

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ถ่ายภาพร่วมกับทีมบริหารและพนักงานของบริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด หลังจากการแสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อ "ทำ กับ ธรรม" ให้กับทีมผู้บริหารและพนักงานจำนวน 318 คน ณ สำนักงานใหญ่ เอช เซม มอเตอร์ อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่...

การบินไทยนำโครงการ Taxi with One Engine Off (TOEO) มาใช้เพื่อช่วยลดมลภาวะและฝุ่นละออง PM2.5

นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่เกิดสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่บางจังหวัดในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา...

Related Topics