ไทยเปิด ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่มีชีวิตแห่งแรกในอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 13, 2015 12:53
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Center) เพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชา เมียนมาร์และเวียดนาม เลขาธิการอาเซียน ทูตานุทูตประจำประเทศไทย พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวจันทร์สุดา รักษ์พลเมือง รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเข้าร่วมงานจำนวนมาก

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร กล่าวว่า รัฐบาลได้ดำเนินการตามนโยบายการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่เป็นหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียนได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนขึ้นเป็นแห่งแรกของภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชาวไทยและชาวอาเซียน ซึ่งจะครบรอบ 48 ปี นับจากวันสถาปนาอาเซียน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 โดยสร้างสรรค์วัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ที่เน้นการให้ความรู้และกระบวนการเชิงวัฒนธรรมควบคู่ไปกับเทคโนโลยีอันสนุกสนานรวมทั้งมีการจัดแสดงมรดกวัฒนธรรมล้ำค่าที่ส่งตรงจากประเทศสมาชิกอาเซียนและยังเป็นเวทีแห่งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างพลเมืองในอาเซียน

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาติสมาชิกอื่นๆในการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนขึ้นในประเทศของตนโดยในการริเริ่มศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งแรกนี้ มีจุดเด่นที่การจัดนิทรรศการถาวรที่มีชีวิตใน 6 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 การนำเสนอสารคดีสั้นเรื่อง "เราอยู่ร่วมกัน" (The Melting Pot of ASEAN Cultures) เพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทวัฒนธรรมร่วมอันน่าตื่นตาของอุษาคเนย์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันผ่านการเล่าเรื่องของ "ตากับหลาน"สร้างความรู้และความรู้สึกภาคภูมิใจให้กับผู้มาเยือน โดยจัดแสดงเป็นรอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลประชาคมอาเซียนชุด "ผูกพันหนึ่งเดียว"(We are ASEAN) ที่ร้อยเรียงเหตุการณ์สำคัญด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเป็นพื้นที่จัดแสดงข้อมูลดิจิตอลผ่านจอแสดงผลขนาดใหญ่ (Video Wall) ควบคุมการแสดงผลที่จอ Touch Screen

ส่วนที่ 3 "เที่ยวไปในอาเซียน" (The ASEAN Streets) เป็นการนำเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบล่าสุดมาสร้างประสบการณ์การสัมผัสวัฒนธรรม ทำให้ผู้ชมรู้สึกราวกับได้เข้าไปยืนอยู่บนท้องถนนแห่งวัฒนธรรมของ 10 ประเทศในอาเซียนอย่างแท้จริง เริ่มจากโซน "มรดกของเรา" (ASEAN Art & Culture Collections) เป็นการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมร่วมของอาเซียนด้วยเทคนิค Interactive การเผยให้เห็นถึงเบื้องหลังความเป็นมาและกระบวนการทางวัฒนธรรมก่อนจะออกมาเป็นแต่ละชิ้นงาน รวมทั้งจัดแสดงให้เห็นรากทางวัฒนธรรมร่วมของประเพณีสำคัญๆในแต่ละท้องถิ่นของอาเซียน โซน"เข้ามาทักทาย" (ASEAN Windows) การทักทายด้วยภาษาอาเซียนทั้ง 10 ชาติในรูปแบบแปลกใหม่ที่ไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน โซน "อยู่สบายอาเซียน" (ASEAN Ways) นำผู้ชมเปิดประตูสู่สถานที่ต่างๆในอาเซียนเพื่อพบกับชาวอาเซียนที่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในแต่ละท้องถิ่น โซน "เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย" (ASEAN National Costumes) นำเทคนิควีดิโอเสมือนจริง (Kinect Interactive) มาให้ผู้ชมได้ลองผลัดเปลี่ยนสวมใส่ชุดแต่งกายประจำชาติทั้ง 10 ประเทศ และยังสามารถเก็บภาพที่ระลึกไว้ได้ และโซนสุดท้าย "หลากหลายจานเด่น"(ASEAN Dishes) เป็นภาพสามมิติของอาหารอาเซียนอันหลากหลายผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) สอดแทรกความรู้และความสนุกสนานให้กับผู้ชมในขณะเดียวกัน

ส่วนที่ 4 นิทรรศการ "หมุนเวียนเปลี่ยนเรื่อง" (Temporary Exhibition) นำเสนอเรื่องราวฟ่อนข้าวแห่งอุษาคเนย์ และมีจะมีการเสนอศิลปวัฒนธรรมในแง่มุมใหม่ๆ สลับสับเปลี่ยนกันไป

ส่วนที่ 5 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ "เรียนรู้ในสวน"(ASEAN E-Library Park) ที่สามารถเข้าชมได้จากเว็บไซต์ www.elibrary-acc.com ซึ่งเป็นห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์และสารสนเทศที่น่าสนใจทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในบรรยากาศสวนสาธารณะที่มีฉากหลังเป็นมรดกโลกแห่งความภาคภูมิในร่วมกันของชาวอาเซียน

และส่วนที่ 6 ห้องปฏิบัติการวัฒนธรรม "ชวนกันสร้างสรรค์" (Cultural Knowledge Lab) เป็นพื้นที่ใช้สอยที่ได้รับการออกแบบให้คล้ายกับเรือนกระจกโปร่งใส โดยสามารถปรับให้เหมาะกับรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมของอาเซียน บนพื้นฐานแห่งการสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันดีร่วมกันในภูมิภาค

นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงศิลปวัตถุทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ได้รับมอบจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนและโบราณวัตถุจากกรมศิลปากร ทำให้ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนกลายเป็นแหล่งศึกษาและค้นคว้าวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้กับเยาวชนนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนตั้งอยู่บนชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนครกรุงเทพมหานครเปิดบริการให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ระหว่างเวลา 10.00– 17.00น.หยุดวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน โทร.092 248 2429 อีเมล์ : webmaster@m-culture.go.th


Latest Press Release

ภาพข่าว: ผู้บริหาร Beyond Patong ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส SPA เปิด Lets Relax Phuket Beyond Resort Patong

คุณณรัล วิวรรธนไกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีจากคุณประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการและคุณวิศวินท์ ปิติกุลสถิตย์ รองประธานกรรมการ กะตะ รีสอร์ท กรุ๊ป โดยมีคุณธรรศกร ปัญญามัง...

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เส้นทางสายบุรินทร์

นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร "เส้นทางสายบุรินทร์" โดยลงพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรองสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมชนบท...

นครชัยแอร์ เดินหน้าสานต่อโครงการนครชัยแอร์ ปันน้ำใจ ช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9 มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบ และเป็นผู้ให้ที่ดีต่อสังคม

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการ "นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9" นำบุคลากร ประกอบด้วยพนักงานขับรถ และพนักงานต้อนรับบนรถนครชัยแอร์ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆช่วยเหลือสังคม...

ภาพข่าว: พช.ราชบุรี ปฏิบัติภารกิจพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จัดการอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน / ชุมชน OTOP นวัตวิถี ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์...

ภาพข่าว: สัมมนา สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังใน Social Media และ กลยุทธ์เอาลูกค้าออนไลน์ให้อยู่หมัด ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

กรด โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย จัดงานสัมมนา "สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังใน Social Media" โดยมี เตฌิณ โสมคำ (โค้ช โรเจอร์) ผู้บริหารหลักสูตร DStartup ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ที่ปรึกษาด้าน Social Media กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี...

Related Topics