กก.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เห็นชอบแก้ไข พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ให้ทันต่อเทคโนโลยี-ครอบคลุมงาน Digital Content-เตรียมเสนอให้ครม.พิจารณา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 14, 2015 15:34
กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งชาติ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ เป็นประธานในการประชุมว่า ที่ประชุมได้มีมติให้ปรับปรุงพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 โดยจัดตั้งคณะทำงานพิจารณาแก้ไข พรบ.ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการแก้ไข พรบ.ในลักษณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ ในระเบียบวาระการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. 2551 ที่ประชุมมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการปรับแก้ไขพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. 2551โดยดำเนินการเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ปรับแก้ไขในประเด็นต่างๆ ในส่วนที่มีปัญหาและมีความจำเป็นเร่งด่วน อาทิ 1.ให้กรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ มีอำนาจกำหนดประเภทของวีดิทัศน์2.ให้มีกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสื่อโฆษณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต้องผ่านการอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาฯ 3.กำหนดใบอนุญาตตามาตรา 37 และ 38 มีอายุไม่เกิน 5 ปี และให้มีการกำหนดประเภทของใบอนุญาต และอายุของใบอนุญาตตามประเภท 4.เพิ่มบทกำหนดโทษ สำหรับผู้เผยแพร่วีดิทัศน์ ประเภท "ห้ามเผยแพร่" 5.ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 6.การจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร์/วีดิทัศน์ (Rating) โดยอาจจะปรับปรุง Ratingใน Rate 13+ และ Rate 15+ เนื่องจากมีความใกล้เคียงกันและ7.แก้ไขนิยามใน พรบ.ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี ควรให้ครอบคลุมถึงงาน Digital Content เป็นต้น

นายวีระ กล่าวต่อว่า และระยะที่ 2 ปรับแก้ไขเนื้อหาในพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. 2551 ทั้งฉบับ อาทิ 1.ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนิยามคำว่า "ภาพยนตร์ไทย" และคำว่า "ลิขสิทธิ์" (Copyright) 2. ให้มีการแก้ไขนิยามคำว่า "ภาพยนตร์" ให้หมายความในลักษณะของ "ภาพเคลื่อนไหว"(Motion Picture) โดยไม่ต้องอ้างอิงถึงความเป็นวัสดุ เพื่อสื่อความหมายให้ชัดเจนว่าเป็น 3.การตรวจพิจารณาและอนุญาตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และสื่อโฆษณาที่อยู่ในรูปวัสดุและ4. พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ควรเน้นบทบาทการพัฒนาเนื้อหาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (CONTENT LEADING AGENCY) และเพิ่มบทบาทในเรื่องของการออกกฎระเบียบในการควบคุมเว็บไซต์ที่กระทำผิดในการละเมิดลิขสิทธิ์ (SITE BLOCKING REGULATION) ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ไปสรุปข้อคิดเห็นต่างๆ และจัดทำรายละเอียด เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบและเข้าสู่กระบวนการแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวต่อไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียติ...

มรภ.สงขลา เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหารนำทีมบุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไรเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก...

นักวิจัยหนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด

นักวิจัย สกสว. ชี้แนวทางการทำให้แผนชุมชนสามารถเชื่อมต่อกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อมีงบประมาณลงมาแก้ปัญหาหรือตอบความต้องการของชุมชนนั้นๆ ระบุ อำเภอ คือตัวเชื่อมสำคัญ จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเวที "จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ-จังหวัด...

ภาพข่าว : พัฟแอนด์พายเปิดสาขาใหม่ สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว

นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางสาวจิราวรรณ เม่งห้อง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดร้านพัฟแอนด์พาย สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว...

ไทยประกันชีวิตร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 คณะผู้บริหารระดับสูง นำโดย ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายวิญญู ไชยวรรณ...

Related Topics