รมว.พม. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิด สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 11, 2015 19:43
กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้ (๓ ธ.ค. ๕๘) เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ห้องรอยัลจูบีลี่ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๘" ภายใต้แนวคิด "สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลัง เพื่อคนทั้งมวล" เพื่อให้คนพิการได้แสดงถึงศักยภาพ ศักดิ์ศรี และความสามารถ โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม อย่างเต็มที่ ทำให้สังคมได้รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการ พร้อมให้การยอมรับและโอกาสที่เท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการต้นแบบ รวมทั้งหน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่สนับสนุนงานด้าน คนพิการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๖ รางวัล โดยมีผู้ร่วมงานประกอบด้วย คนพิการและครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา เครือข่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า ๒,๐๐๐ คน

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ ๓ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม สำหรับในปี ๒๕๕๘ นี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักของวันคนพิการสากล คือ "สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวล" (Inclusion matters : access and empowerment for people of all abilities) โดยมีจุดมุ่งเน้นสำคัญ ๓ ประการ คือ ๑) การจัดชุมชนเมืองให้ทุกคนสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ ๒) การปรับปรุงระบบข้อมูลและสถิติด้านคนพิการ และ ๓) การเสริมพลังคนพิการให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและการพัฒนา

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบันยังมีคนพิการที่ได้รับการจดทะเบียนและออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน ๑,๖๔๒,๔๔๘ คน (ข้อมูลของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยคนพิการได้รับสิทธิและสวัสดิการ อาทิ เบี้ยความพิการ บริการด้านการรักษาพยาบาล การศึกษา การจ้างงานในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ ล่ามภาษามือ ผู้ช่วยคนพิการ การปรับสภาพที่อยู่อาศัย การลดหย่อนภาษีแก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ การสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีและเครื่องช่วยความพิการ รวมถึงการส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กร คนพิการและการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ยังดำเนินโครงการสำคัญในปี ๒๕๕๙ คือ การขับเคลื่อนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคนในสังคม การส่งเสริมอาชีพคนพิการในชุมชน การพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ และการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง รวมถึงสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ เพื่อส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

"สำหรับการจัดงานวันคนพิการสากลฯ ในวันนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา การเสวนาเรื่อง "สังคมบูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม นิทรรศการแสดงผลงานเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงความสามารถของศิลปินจากโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) และวงอรุณจันทรา (เด็กออทิสติก) ร่วมกับศิลปินและดารารับเชิญมากมาย และในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับคนพิการต้นแบบ และหน่วยงาน องค์กร ที่ได้รับรางวัลด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และขอให้ทุกท่านได้ดำรงความเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีและศักยภาพของคนพิการต่อไป ตนขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาค เพื่อให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์สังคมต่อไป" พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย


Latest Press Release

H.B. Fuller รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 และปีงบการเงิน 2561

H.B. Fuller Company (NYSE: FUL) รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 4 และปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 1 ธ.ค. 2561 รายการสำคัญประจำไตรมาส 4 ปี 2561: - กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 146 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระดับ 70 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 4/2560...

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทารา พัทยา และ โรงแรมเซ็นทารา โนวา โฮเทล แอนด์สปา พัทยา ทำพิธีไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพรหม พระภูมิ เจ้าที่ เสริมสิริมงคลปี 2562

คณะผู้บริหารและพนักงานจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 2 แห่ง ในเขตพัทยา นำโดย เมตตา บุญญฤทธิพงษ์ ผู้จัดการ โรงแรมเซ็นทารา พัทยา และโรงแรมเซ็นทารา โนวา โฮเทล แอนด์สปา พัทยา ทำพิธีสักการะท้าวมหาพรหม พระภูมิเจ้าที่...

Home Pollution มลภาวะในบ้าน ป้องกันได้ด้วยตัวเรา

สภาพอากาศที่แปรปรวนเต็มไปด้วยมลภาวะ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีทั้งฝุ่นจากการก่อสร้าง ควันพิษจากยวดยานพาหนะ เมื่อเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย หลายๆ คนอาจจะมองว่ามลภาวะดังกล่าวมีเฉพาะนอกบ้านเท่านั้น...

กิจกรรมเสริม แค่ขยับ เท่ากับ ออกกำลังกาย (Physical Activity) ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

วันนี้ - 2 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมเสริม "แค่ขยับ เท่ากับ ออกกำลังกาย" (Physical Activity) เพิ่มพูนความรู้กิจกรรมทางกายที่สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา กิจกรรม "แค่ขยับ เท่ากับ ออกกำลังกาย"...

ซีพีเอฟ ต่อยอดมาตรฐาน IFFO สู่กิจการในต่างประเทศ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ประกาศเดินหน้าต่อยอดมาตรฐาน IFFO Responsible Supply หรือ IFFO RS ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตปลาป่นอย่างยั่งยืนในระดับสากลที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ไปยังคู่ค้าธุรกิจปลาป่นในต่างประเทศ...

Related Topics