รมว.พม. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิด สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 11, 2015 19:43
กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้ (๓ ธ.ค. ๕๘) เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ห้องรอยัลจูบีลี่ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๘" ภายใต้แนวคิด "สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลัง เพื่อคนทั้งมวล" เพื่อให้คนพิการได้แสดงถึงศักยภาพ ศักดิ์ศรี และความสามารถ โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม อย่างเต็มที่ ทำให้สังคมได้รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการ พร้อมให้การยอมรับและโอกาสที่เท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการต้นแบบ รวมทั้งหน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่สนับสนุนงานด้าน คนพิการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๖ รางวัล โดยมีผู้ร่วมงานประกอบด้วย คนพิการและครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา เครือข่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า ๒,๐๐๐ คน

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ ๓ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม สำหรับในปี ๒๕๕๘ นี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักของวันคนพิการสากล คือ "สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวล" (Inclusion matters : access and empowerment for people of all abilities) โดยมีจุดมุ่งเน้นสำคัญ ๓ ประการ คือ ๑) การจัดชุมชนเมืองให้ทุกคนสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ ๒) การปรับปรุงระบบข้อมูลและสถิติด้านคนพิการ และ ๓) การเสริมพลังคนพิการให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและการพัฒนา

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบันยังมีคนพิการที่ได้รับการจดทะเบียนและออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน ๑,๖๔๒,๔๔๘ คน (ข้อมูลของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยคนพิการได้รับสิทธิและสวัสดิการ อาทิ เบี้ยความพิการ บริการด้านการรักษาพยาบาล การศึกษา การจ้างงานในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ ล่ามภาษามือ ผู้ช่วยคนพิการ การปรับสภาพที่อยู่อาศัย การลดหย่อนภาษีแก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ การสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีและเครื่องช่วยความพิการ รวมถึงการส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กร คนพิการและการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ยังดำเนินโครงการสำคัญในปี ๒๕๕๙ คือ การขับเคลื่อนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคนในสังคม การส่งเสริมอาชีพคนพิการในชุมชน การพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ และการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง รวมถึงสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ เพื่อส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

"สำหรับการจัดงานวันคนพิการสากลฯ ในวันนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา การเสวนาเรื่อง "สังคมบูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม นิทรรศการแสดงผลงานเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงความสามารถของศิลปินจากโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) และวงอรุณจันทรา (เด็กออทิสติก) ร่วมกับศิลปินและดารารับเชิญมากมาย และในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับคนพิการต้นแบบ และหน่วยงาน องค์กร ที่ได้รับรางวัลด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และขอให้ทุกท่านได้ดำรงความเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีและศักยภาพของคนพิการต่อไป ตนขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาค เพื่อให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์สังคมต่อไป" พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย


Latest Press Release

#วาโก้ มอบโชคจากดวงนักช้อป ซื้อครบ 2,000 บาทรับสิทธิ์เปิดไพ่ทาโรต์ลุ้นรับส่วนลดหรือของสมนาคุณพิเศษ

วาโก้ จัดโปรโมชั่นพื้นที่พิเศษสำหรับคนรักวาโก้ นอกจากซื้อสินค้าวาโก้ 3 ชิ้นรับส่วนลด 10 % และ 7 ชิ้นรับส่วนลด 20 % แล้ว ซื้อครบ 2,000 บาทจากยอดสุทธิ ยังรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลเสี่ยงโชคสำหรับนักช้อปฯ กับกิจกรรมเปิดไพ่ทาโรต์...

เปิดตัว หนังสือชีวประวัติบุคคลสำคัญ ANAND PANYARACHUN AND THE MAKING OF MODERN THAILAND

- เรียบเรียงจากการสัมภาษณ์นายอานันท์ ปันยารชุน และผู้อยู่ในเหตุการณ์จริง นับร้อยๆ การสัมภาษณ์ - เป็นหนังสือที่เต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยถูกเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ทั้งที่เกี่ยวกับประเทศไทยและเกี่ยวกับนายอานันท์ ปันยารชุน วันนี้...

บลูไดมอนด์ อัลมอนด์ บรีซ ต้อนรับเทศกาลความสุขแห่งปี ด้วยอัลมอนด์ บรีซ กิ๊ฟบ็อกซ์

บลูไดมอนด์โกรเวอร์ส สหกรณ์ผู้ผลิตอัลมอนด์จากเมืองซาคราเมนโตรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา ต้อนรับเทศกาลความสุขส่งท้ายปี ด้วยชุดอัลมอนด์ บรีซ กิ๊ฟบ็อกซ์ โดยคัดสรรนมอัลมอนด์คุณภาพเพื่อสุขภาพ ทั้ง 6 รสชาติ ได้แก่ รสออริจินัล สูตรไม่เติมน้ำตาล รสวานิลลา...

ไช่เหนียว ส่งสินค้าจากงาน 11.11 จำนวน 100 ล้านชิ้นแรก ภายใน 2.6 วัน ใช้เวลาเร็วกว่าเมื่อปีที่แล้ว 5 ชั่วโมง เชื่อมั่นการส่งหนึ่งพันล้านชิ้นก็จะสร้างมาตรฐานเวลาใหม่

ไช่เหนียว สมาร์ท โลจิสติกส์ เน็ตเวิร์ค ลิมิติด ("ไช่เหนียว" Cainiao) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ส่งพัสดุงาน 11.11 จำนวน 100 ล้านชิ้นแรก ภายในเพียง 2.6 วัน เร็วกว่าปีที่แล้วเกือบ 5 ชั่วโมง สถิติการส่งของเร็วเป็นประวัติการณ์เช่นนี้...

NYX Professional Makeup ชวนซิสสายเฟียซแต่งหน้าไปลอยกระทงแบบมีกิมมิคสไตล์ #นางนพนิกซ์

ซิสสายแซ่บพร้อมสำหรับวันลอยกระทงกันหรือยัง? 1 ปีมีครั้ง อย่าไปลอยแบบหน้าสดค่ะ เปลี่ยนลุคให้ดูเฟียซที่สุด รับรองว่าใครเห็นก็ต้องบอกว่าแซ่บคงคอนเซ็ปส์ความเปรี้ยวซ่าเก๋ไก๋สไตล์นิกซ์เกิร์ลพร้อมเฉิดฉายทุกงาน งานนี้ NYX Professional Makeup...

Related Topics