รมว.พม. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิด สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 11, 2015 19:43
กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้ (๓ ธ.ค. ๕๘) เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ห้องรอยัลจูบีลี่ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๘" ภายใต้แนวคิด "สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลัง เพื่อคนทั้งมวล" เพื่อให้คนพิการได้แสดงถึงศักยภาพ ศักดิ์ศรี และความสามารถ โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม อย่างเต็มที่ ทำให้สังคมได้รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการ พร้อมให้การยอมรับและโอกาสที่เท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการต้นแบบ รวมทั้งหน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่สนับสนุนงานด้าน คนพิการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๖ รางวัล โดยมีผู้ร่วมงานประกอบด้วย คนพิการและครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา เครือข่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า ๒,๐๐๐ คน

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ ๓ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม สำหรับในปี ๒๕๕๘ นี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักของวันคนพิการสากล คือ "สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวล" (Inclusion matters : access and empowerment for people of all abilities) โดยมีจุดมุ่งเน้นสำคัญ ๓ ประการ คือ ๑) การจัดชุมชนเมืองให้ทุกคนสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ ๒) การปรับปรุงระบบข้อมูลและสถิติด้านคนพิการ และ ๓) การเสริมพลังคนพิการให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและการพัฒนา

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบันยังมีคนพิการที่ได้รับการจดทะเบียนและออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน ๑,๖๔๒,๔๔๘ คน (ข้อมูลของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยคนพิการได้รับสิทธิและสวัสดิการ อาทิ เบี้ยความพิการ บริการด้านการรักษาพยาบาล การศึกษา การจ้างงานในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ ล่ามภาษามือ ผู้ช่วยคนพิการ การปรับสภาพที่อยู่อาศัย การลดหย่อนภาษีแก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ การสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีและเครื่องช่วยความพิการ รวมถึงการส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กร คนพิการและการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ยังดำเนินโครงการสำคัญในปี ๒๕๕๙ คือ การขับเคลื่อนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคนในสังคม การส่งเสริมอาชีพคนพิการในชุมชน การพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ และการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง รวมถึงสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ เพื่อส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

"สำหรับการจัดงานวันคนพิการสากลฯ ในวันนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา การเสวนาเรื่อง "สังคมบูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม นิทรรศการแสดงผลงานเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงความสามารถของศิลปินจากโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) และวงอรุณจันทรา (เด็กออทิสติก) ร่วมกับศิลปินและดารารับเชิญมากมาย และในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับคนพิการต้นแบบ และหน่วยงาน องค์กร ที่ได้รับรางวัลด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และขอให้ทุกท่านได้ดำรงความเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีและศักยภาพของคนพิการต่อไป ตนขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาค เพื่อให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์สังคมต่อไป" พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย


Latest Press Release

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินสายให้ความรู้ที่ภาคตะวันออก 1-7 ตุลาคม นี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินสายจัดโครงการ "Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง" ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักรู้เท่าทันในการใช้สื่อดิจิทัล และเตรียมความพร้อมให้ประชาชนก้าวสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์อย่างมีคุณภาพ...

Wedding Fair 6-7 ต.ค. นี้ ณ Best Western Plus Wanda Grand Hotel

#Seethrough Wedding เวดดิ้งแพลนเนอร์ที่จะรังสรรค์ให้งานคุณมีความเฉพาะตัวที่ดูเป็นตัวคุณเอง #CocoChic Wedding ชุดแต่งงานระดับพรีเมี่ยมพร้อมบริการที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด #iDeaiDream เวดดิ้งแพลนเนอร์ดูแลทุกช่วงเวลาให้เป็นความทรงจำพิเศษ #ManitaWeddingPrint...

ยกเมนูเด็ดอาหารฝรั่งเศสยอดนิยมมาไว้ที่วิวันดา คูซีน

มีทั้งเมนูที่เป็นสูตรดั้งเดิมอย่าง ค็อคโอแวงไก่ตุ๋นไวน์แดง จะนำไก่ตุ๋นกับไวน์แดง เบคอน เห็ดและเครื่องเทศต่างๆ จนเข้าเนื้อ ตามมาติดๆ เมนูฟิวชั่น ที่เชฟของเรานำฟัวกรามานำเสนอในมุมที่เป็นขนมหวาน มาการองชาโคว์สอดไส้ด้วยครีมชีสฟัวกราส์...

BWG ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการ อุตสาหกรรมกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นอกจากการดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมแล้ว BWG ยังคงดูแลการดำเนินงานไปพร้อมๆกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และยังมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสิ่งดีๆคืนกลับสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน)...

ภาพข่าว: วธ. ยินดีกับวงสวนพลู

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและแสดงยินดีต่อการกลับมาของ คณะนักร้องประสานเสียงวงสวนพลู จากการคว้า 3 เหรียญทอง...

Related Topics