ปลัด พม. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน รวมพลังสภาเด็กและเยาวชนไทย ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒ อย่างยั่งยืน พร้อมบรรยายพิเศษ บทบาทของ พม. ในการสนับสนุนการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 14, 2016 12:09
กรุงเทพฯ--14 มิ.ย.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้ (๑๐ มิ.ย. ๕๙) เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพมหานคร นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "รวมพลังสภาเด็กและเยาวชนไทย ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒ อย่างยั่งยืน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับได้มีส่วนร่วม ในการแสดงพลังอย่างสร้างสรรค์ด้วยจิตอาสา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งกระตุ้นให้สังคมได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของเด็กและเยาวชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ มีผู้แทน สภาเด็กและเยาวชน ๗๖ จังหวัด และสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเครือข่ายเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา จำนวน ๗๒๗ คน เข้าร่วม

นายไมตรี กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับและทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่สภาเด็กและเยาวชนอำเภอและจังหวัด เพื่อเป็นพลังสร้างสรรค์ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการกำหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ โดยคาดหวังว่าสภาเด็กและเยาวชนจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา กีฬา วัฒนธรรม เพื่อประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีค่านิยมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น ได้รับการศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ดังนั้น จึงได้กำหนดจัดงาน "รวมพลังสภาเด็กและเยาวชนไทย ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒ อย่างยั่งยืน" ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

"สำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย นิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นิทรรศการแสดงผลงาน ๑ ทศวรรษ ที่ผ่านมาของสภาเด็กและเยาวชน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน สถานการณ์ปัจจุบันของเด็กและเยาวชน และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา) การให้ความรู้เกี่ยวกับสาระ ร่างรัฐธรรมนูญกับการลงประชามติ ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ และที่สำคัญคือ การประชุมสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานจิตอาสา" โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะอีกทั้ง ตนได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ "บทบาทของ พม. ในการสนับสนุนการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืน"" นายไมตรี กล่าวในตอนท้าย


Latest Press Release

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียติ...

มรภ.สงขลา เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหารนำทีมบุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไรเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก...

นักวิจัยหนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด

นักวิจัย สกสว. ชี้แนวทางการทำให้แผนชุมชนสามารถเชื่อมต่อกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อมีงบประมาณลงมาแก้ปัญหาหรือตอบความต้องการของชุมชนนั้นๆ ระบุ อำเภอ คือตัวเชื่อมสำคัญ จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเวที "จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ-จังหวัด...

ภาพข่าว : พัฟแอนด์พายเปิดสาขาใหม่ สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว

นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางสาวจิราวรรณ เม่งห้อง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดร้านพัฟแอนด์พาย สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว...

ไทยประกันชีวิตร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 คณะผู้บริหารระดับสูง นำโดย ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายวิญญู ไชยวรรณ...

Related Topics