บอร์ดกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ไฟเขียวแผนงานบริหารกองทุนระยะ 6 เดือนแรก เห็นชอบ 5 ร่างระเบียบข้อบังคับขับเคลื่อนงานกองทุนฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 22, 2016 17:42
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4/2559 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนงานที่จะดำเนินการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในระยะแรกสำหรับปีงบประมาณ 2559 (มิถุนายน – ธันวาคม 2559) เพื่อของบประมาณจาก กสทช. มาใช้ขับเคลื่อนงานของกองทุนดังกล่าว ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในทุกภูมิภาคของประเทศ ให้มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ และเป็นแนวร่วมในการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม เป็นสื่อที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบและความเข้มแข็งขององค์กรให้คนรู้จักและเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของกองทุนฯ โดยหลังจากนี้ ทางกองทุนฯ จะเร่งดำเนินการตามบริหารจัดการที่เสนอต่อที่ประชุม รวมทั้งนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับแล้วใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน เพื่อให้กองทุนฯเป็นองค์กรหลักที่สนับสนุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ และส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้อย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้เกิดความรู้เท่าทันสื่อและแนวร่วมที่เข้มแข็ง ในการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์จากการมีส่วนร่วมจากทุกระดับและภูมิภาคทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม สำหรับแผนงานบริหารกองทุนฉบับที่ที่ประชุมเห็นชอบครั้งนี้ หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กสทช. แล้ว กองทุนฯจะต้องจัดทำแผนบริหารงาน และแผนยุทธศาสตร์บริหารงานระยะสั้น 5 ปี ให้สอดคล้อง จากนั้นให้นำมาเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้ง

พลเอกธนะศักดิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างระเบียบและข้อบังคับตามที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เสนอ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานของกองทุนฯ ได้แก่ 1.ร่างข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ... 2.ร่างข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ... 3.เห็นชอบแนวทางการได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 4.เห็นชอบให้มีการขยายเวลาการจัดจ้างลูกจ้างของสำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 5.เห็นชอบระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนและค่ารับรอง พ.ศ... อย่างไรก็ตาม จะต้องนำข้อเสนอแนะและข้อเห็นคิดจากที่ประชุมไปปรับแก้ไขร่างระเบียบ นอกจากนี้ได้มีการรายงานความคืบหน้าการจัดประกวดสัญลักษณ์ของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำของกองทุนฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนกลางเดือนธันวาคม 2559 นี้

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบถึงแนวทางการเชิญชวนเอกชน บุคคล และหน่วยงาน ร่วมบริจาคเงินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หลังจากมาตรลดหย่อนภาษีให้กับผู้บริจาคเงินให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา


Latest Press Release

ก.แรงงาน จัด Informal Labour Fair 2020 ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

กระทรวงแรงงาน จัดงาน Informal Labour Fair 2020 ตั้งเป้ายกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและ แรงงานอิสระกว่า 20 ล้านคน พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานให้เข้าถึงบริการภาครัฐ ได้รับสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมาย หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล...

รายการคิดเพื่อชีวิตยั่งยืน Sustainable Life สนับสนุนโดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับโล่เกียรติยศ คนดีประเทศไทย ประจำปี 2562 สาขาสื่อสารมวลชน ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น

มูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) ร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์ จัดงานมอบรางวัล "คนดีประเทศไทย ประจำปี 2562" ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในงานและมอบโล่เกียรติยศ "คนดีประเทศไทย ประจำปี 2562"...

Garena Free Fire : Respect Your Game สารคดี รอยยิ้ม พลังใจคือแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่

จากความสำเร็จแรกของ Respect Your Game ที่ได้ส่งต่อความรู้สึกดีๆ ผ่านสารคดีสั้นเรื่อง "บทบาท" และกลายเป็นพลังบวกให้กับใครหลายๆคนมาแล้ว ในวันนี้ ทาง Garena Free Fire ก็ได้นำเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องมานำเสนอผ่านสารคดีสั้นตัวที่ 2 โดยใช้ชื่อว่า "รอยยิ้ม"...

ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ลงนาม MOU ร่วมกับคีนัน เดินหน้าพัฒนาครูให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อพลังขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาไทย

บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาไทยภายใต้โครงการ "โครงการพัฒนาวิชาชีพครู" (Teacher Professional Development)...

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สนับสนุนสโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซีต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

เมื่อเร็วๆ นี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เข้าร่วมงานแถลงข่าว "ฉลามชล คนกันเอง 2020" ประกาศสนับสนุนสโมสรฟุตบอลชลบุรีเอฟซีต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยนายรักษ์พล กังน้อย (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการนิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์...

Related Topics