บอร์ดกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ไฟเขียวแผนงานบริหารกองทุนระยะ 6 เดือนแรก เห็นชอบ 5 ร่างระเบียบข้อบังคับขับเคลื่อนงานกองทุนฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 22, 2016 17:42
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4/2559 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนงานที่จะดำเนินการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในระยะแรกสำหรับปีงบประมาณ 2559 (มิถุนายน – ธันวาคม 2559) เพื่อของบประมาณจาก กสทช. มาใช้ขับเคลื่อนงานของกองทุนดังกล่าว ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในทุกภูมิภาคของประเทศ ให้มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ และเป็นแนวร่วมในการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม เป็นสื่อที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบและความเข้มแข็งขององค์กรให้คนรู้จักและเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของกองทุนฯ โดยหลังจากนี้ ทางกองทุนฯ จะเร่งดำเนินการตามบริหารจัดการที่เสนอต่อที่ประชุม รวมทั้งนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับแล้วใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน เพื่อให้กองทุนฯเป็นองค์กรหลักที่สนับสนุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ และส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้อย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้เกิดความรู้เท่าทันสื่อและแนวร่วมที่เข้มแข็ง ในการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์จากการมีส่วนร่วมจากทุกระดับและภูมิภาคทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม สำหรับแผนงานบริหารกองทุนฉบับที่ที่ประชุมเห็นชอบครั้งนี้ หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กสทช. แล้ว กองทุนฯจะต้องจัดทำแผนบริหารงาน และแผนยุทธศาสตร์บริหารงานระยะสั้น 5 ปี ให้สอดคล้อง จากนั้นให้นำมาเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้ง

พลเอกธนะศักดิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างระเบียบและข้อบังคับตามที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เสนอ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานของกองทุนฯ ได้แก่ 1.ร่างข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ... 2.ร่างข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ... 3.เห็นชอบแนวทางการได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 4.เห็นชอบให้มีการขยายเวลาการจัดจ้างลูกจ้างของสำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 5.เห็นชอบระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนและค่ารับรอง พ.ศ... อย่างไรก็ตาม จะต้องนำข้อเสนอแนะและข้อเห็นคิดจากที่ประชุมไปปรับแก้ไขร่างระเบียบ นอกจากนี้ได้มีการรายงานความคืบหน้าการจัดประกวดสัญลักษณ์ของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำของกองทุนฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนกลางเดือนธันวาคม 2559 นี้

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบถึงแนวทางการเชิญชวนเอกชน บุคคล และหน่วยงาน ร่วมบริจาคเงินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หลังจากมาตรลดหย่อนภาษีให้กับผู้บริจาคเงินให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา


Latest Press Release

พาณิชย์ฯ ปลื้มงานบางกอกเจมส์ครั้งที่ 64 ต่างชาติแห่สั่งซื้ออัญมณีและเครื่องประดับไทย ผู้ซื้อต่างชาติสูงขึ้นร้อยละ 13 ดันยอดมูลค่าซื้อขายทะลุ 2,000 ล้านบาท

งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับนานาชาติ Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 64 ที่จัดขึ้นในวันที่ 10-14 กันยายน 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ด้วยแนวคิด Thailand's Magic Hands: The Spirit...

ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Run For the Sea ประมงไทยชวนวิ่ง เนื่องในวันประมงแห่งชาติ

นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม Run For the Sea ประมงไทยชวนวิ่ง โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ชายทะเลดอนสำราญ...

ธนชาตเปิดบ้านรับแชมป์ Thanachart Digital Bizz ดูงาน-อัปเดตเทรนด์ดิจิทัล

นายธีรชาติ จิรจรัสพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Enterprise Digital ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปอัปเดตเทรนด์ดิจิทัลและการตลาดใหม่ๆ ให้กับทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในโครงการ Thanachart Digital Bizz Challenge 2019...

ภาพข่าว:สถาบันฯ ไทย-ฝรั่งเศส อบรมช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดฝึกอบรมเรื่อง ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก (Domestic and Light Commercial Air-Conditioning Mechanic) รุ่นที่ 3/2562...

เพลิดเพลินไปกับชุดน้ำชายามบ่ายในโลกแห่งจินตนาการจากนิทานสุดคลาสสิก ณ โรงแรม 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ

หลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงจากการเปิดตัวชุดน้ำชายามบ่ายในธีม "อลิซในแดนมหัศจรรย์" ไปเมื่อช่วงต้นปีนี้ และก็ถึงเวลาที่โรงแรมบูติกหรูใจกลางเมืองอย่าง 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรสซิเดนท์...

Related Topics