กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่หาดใหญ่ ติวเข้มพัฒนานักศึกษาด้านออกแบบปูเส้นทาง Start Up

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 23, 2016 15:57
กรุงเทพฯ--23 พ.ย.--สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เร่งสานต่อนโยบายรัฐ ลงพื้นที่หาดใหญ่เดินหน้าพัฒนานักศึกษาด้านออกแบบปี 3 และปี 4 จัดอบรมออกแบบสร้างสรรค์-ทันเทรนด์โลก หลักสูตรใหม่ ปูเส้นทาง Start Up และมุ่งสู่นักออกแบบเชิงสร้างสรรค์รองรับอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมเปิดโอกาสนำเสนอผลงานชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท

นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวถึงแนวนโยบายต้นทางของกิจกรรมดังกล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัด กิจกรรมการพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา (Fashion Smart Start Up 2016 (F2S) : Creative Designers Creation) ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) นี้เพื่อร่วมส่งเสริมผลักดันบุคลากรในสายอุตสาหกรรมออกแบบ-แฟชั่น (สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย เครื่องหนังและรองเท้า เครื่องประดับ) ทั้งระบบ ให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ทักษะตั้งแต่เรื่องของแนวโน้มการออกแบบ การคัดเลือกวัตถุดิบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนการสื่อสารทางการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและการนำเสนอผลงานการออกแบบ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการก้าวกระโดดไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เตรียมเข้าสู่การเริ่มต้น (Start Up) อาชีพนักออกแบบเชิงสร้างสรรค์รองรับอุตสาหกรรม 4.0 และพัฒนาต่อเนื่องจนสามารถแข่งขันในระดับอาเซียน (ASEAN) ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

โดยกิจกรรมนี้ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อเติมเต็มจากหลักสูตรเดิมในห้องเรียน ประกอบไปด้วยหลักสูตร การสร้างทักษะและปรับวิธีคิดอย่างเป็นระบบทั้งวงจรผลิตภัณฑ์ การสร้างอัตลักษณ์ ซึ่งตัวโครงการจะให้ความสำคัญในแนวคิดหลักเรื่อง "ทุนทางวัฒนธรรม" ที่ส่งเสริมให้นักออกแบบมองเห็นคุณค่าของท้องถิ่น วัฒนธรรมประจำภาค ที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ให้นำมาผสมผสานกับไอเดียสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นภายใต้กลิ่นอายแห่งความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนให้คนทั่วโลกได้เห็น พร้อมหลักสูตรวิเคราะห์ต้นทุน และการสร้างโอกาสทางการตลาด โดยตั้งเป้าหมายพัฒนานักศึกษาด้านการออกแบบระดับปี 3 ปี 4 ทั่วประเทศรวมทั้งหมด 1,000 คน และได้ลงพื้นที่อบรมแล้วรวม 480 คน สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ใช้พื้นที่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้เชิญสถาบันการศึกษาที่สอนด้านการออกแบบเข้าร่วม ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

จากการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว นักศึกษาจะได้องค์ความรู้จากการใช้แนวคิดใหม่ ๆ ในการออกแบบ โดยเฉพาะการคิดรอบด้าน เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นไปได้ คือ มีแนวคิดการสร้างแบรนด์ จากแรงบันดาลใจ การใช้เทรนด์ ความเป็นไปได้ทางการตลาด และราคาที่แข่งขันได้ นำเสนอผ่านบอร์ดแสดงผลงาน อย่างน้อยคนละ 1 ผลงาน และเปิดโอกาสให้ทุกผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลเงินสดกว่า 150,000 บาท ซึ่งในรอบแรกจะคัดเลือก 150 คน จากนักศึกษาที่ผ่านการอบรมทั้งหมดทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอแฟ้มสะสมผลงานการออกแบบ (Portfolio) ต่อหน้าคณะกรรมการ โดยผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 150 คน จะได้รับประกาศนียบัตร

จากนั้นคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวน 50 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศเป็นเวลา 2 วัน และทำการคัดเลือกต่อเพื่อเฟ้นหาผลงานชนะเลิศ โดยรางวัลประกอบไปด้วย

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท

โดยท้ายที่สุด แฟ้มสะสมผลงานจาก 50 ผู้เข้ารอบ จะได้นำไปจัดแสดงเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป

กิจกรรมการพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา ถือเป็นการปลูกต้นกล้าที่จะกลายเป็นบุคลากรสำคัญในอุตสาหกรรมออกแบบแฟชั่นที่มีศักยภาพนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายในอนาคตอันใกล้ตามแนวนโยบายภาครัฐที่วางแผนและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมไทยเติบโตกลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทุกประเภท (Hub of ASEAN Industrial) และด้วยขีดความสามารถของบุคลากรที่มีคุณภาพ ผลักดันให้ไทยเป็นเมืองแฟชั่นของภูมิภาคนี้และในระดับสากลได้ในระยะอันใกล้

ทั้งนี้ จากภาพรวมด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมแฟชั่น (สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย เครื่องหนังและรองเท้า เครื่องประดับ และอุปกรณ์ตกแต่ง) เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเห็นได้จากมูลค่าการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศที่สร้างรายได้และการจ้างแรงงานมากกว่า 2.0 ล้านคน มีมูลค่าการส่งออกในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 600,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมทั้งหมด แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มประมาณ 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยตลาดส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และอาเซียน มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่อง-หนังและรองเท้าประมาณ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และเวียดนาม และมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับประมาณ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีสวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง เป็นตลาดส่งออกสำคัญ

สนใจข้อมูลโครงการติดต่อ Call Center โทร 093-2636111 หรือ เฟสบุ๊กแฟนเพจ Fashion Smart Start Up 2016 หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.thaitextile.org


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics