กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่หาดใหญ่ ติวเข้มพัฒนานักศึกษาด้านออกแบบปูเส้นทาง Start Up

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 23, 2016 15:57
กรุงเทพฯ--23 พ.ย.--สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เร่งสานต่อนโยบายรัฐ ลงพื้นที่หาดใหญ่เดินหน้าพัฒนานักศึกษาด้านออกแบบปี 3 และปี 4 จัดอบรมออกแบบสร้างสรรค์-ทันเทรนด์โลก หลักสูตรใหม่ ปูเส้นทาง Start Up และมุ่งสู่นักออกแบบเชิงสร้างสรรค์รองรับอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมเปิดโอกาสนำเสนอผลงานชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท

นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวถึงแนวนโยบายต้นทางของกิจกรรมดังกล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัด กิจกรรมการพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา (Fashion Smart Start Up 2016 (F2S) : Creative Designers Creation) ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) นี้เพื่อร่วมส่งเสริมผลักดันบุคลากรในสายอุตสาหกรรมออกแบบ-แฟชั่น (สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย เครื่องหนังและรองเท้า เครื่องประดับ) ทั้งระบบ ให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ทักษะตั้งแต่เรื่องของแนวโน้มการออกแบบ การคัดเลือกวัตถุดิบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนการสื่อสารทางการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและการนำเสนอผลงานการออกแบบ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการก้าวกระโดดไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เตรียมเข้าสู่การเริ่มต้น (Start Up) อาชีพนักออกแบบเชิงสร้างสรรค์รองรับอุตสาหกรรม 4.0 และพัฒนาต่อเนื่องจนสามารถแข่งขันในระดับอาเซียน (ASEAN) ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

โดยกิจกรรมนี้ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อเติมเต็มจากหลักสูตรเดิมในห้องเรียน ประกอบไปด้วยหลักสูตร การสร้างทักษะและปรับวิธีคิดอย่างเป็นระบบทั้งวงจรผลิตภัณฑ์ การสร้างอัตลักษณ์ ซึ่งตัวโครงการจะให้ความสำคัญในแนวคิดหลักเรื่อง "ทุนทางวัฒนธรรม" ที่ส่งเสริมให้นักออกแบบมองเห็นคุณค่าของท้องถิ่น วัฒนธรรมประจำภาค ที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ให้นำมาผสมผสานกับไอเดียสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นภายใต้กลิ่นอายแห่งความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนให้คนทั่วโลกได้เห็น พร้อมหลักสูตรวิเคราะห์ต้นทุน และการสร้างโอกาสทางการตลาด โดยตั้งเป้าหมายพัฒนานักศึกษาด้านการออกแบบระดับปี 3 ปี 4 ทั่วประเทศรวมทั้งหมด 1,000 คน และได้ลงพื้นที่อบรมแล้วรวม 480 คน สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ใช้พื้นที่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้เชิญสถาบันการศึกษาที่สอนด้านการออกแบบเข้าร่วม ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

จากการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว นักศึกษาจะได้องค์ความรู้จากการใช้แนวคิดใหม่ ๆ ในการออกแบบ โดยเฉพาะการคิดรอบด้าน เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นไปได้ คือ มีแนวคิดการสร้างแบรนด์ จากแรงบันดาลใจ การใช้เทรนด์ ความเป็นไปได้ทางการตลาด และราคาที่แข่งขันได้ นำเสนอผ่านบอร์ดแสดงผลงาน อย่างน้อยคนละ 1 ผลงาน และเปิดโอกาสให้ทุกผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลเงินสดกว่า 150,000 บาท ซึ่งในรอบแรกจะคัดเลือก 150 คน จากนักศึกษาที่ผ่านการอบรมทั้งหมดทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอแฟ้มสะสมผลงานการออกแบบ (Portfolio) ต่อหน้าคณะกรรมการ โดยผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 150 คน จะได้รับประกาศนียบัตร

จากนั้นคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวน 50 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศเป็นเวลา 2 วัน และทำการคัดเลือกต่อเพื่อเฟ้นหาผลงานชนะเลิศ โดยรางวัลประกอบไปด้วย

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท

โดยท้ายที่สุด แฟ้มสะสมผลงานจาก 50 ผู้เข้ารอบ จะได้นำไปจัดแสดงเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป

กิจกรรมการพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา ถือเป็นการปลูกต้นกล้าที่จะกลายเป็นบุคลากรสำคัญในอุตสาหกรรมออกแบบแฟชั่นที่มีศักยภาพนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายในอนาคตอันใกล้ตามแนวนโยบายภาครัฐที่วางแผนและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมไทยเติบโตกลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทุกประเภท (Hub of ASEAN Industrial) และด้วยขีดความสามารถของบุคลากรที่มีคุณภาพ ผลักดันให้ไทยเป็นเมืองแฟชั่นของภูมิภาคนี้และในระดับสากลได้ในระยะอันใกล้

ทั้งนี้ จากภาพรวมด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมแฟชั่น (สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย เครื่องหนังและรองเท้า เครื่องประดับ และอุปกรณ์ตกแต่ง) เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเห็นได้จากมูลค่าการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศที่สร้างรายได้และการจ้างแรงงานมากกว่า 2.0 ล้านคน มีมูลค่าการส่งออกในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 600,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมทั้งหมด แบ่งเป็นมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มประมาณ 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยตลาดส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และอาเซียน มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่อง-หนังและรองเท้าประมาณ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และเวียดนาม และมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับประมาณ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีสวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง เป็นตลาดส่งออกสำคัญ

สนใจข้อมูลโครงการติดต่อ Call Center โทร 093-2636111 หรือ เฟสบุ๊กแฟนเพจ Fashion Smart Start Up 2016 หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.thaitextile.org


Latest Press Release

พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ยิงสดศึก อมตะ เฟรนด์ชิพ คัพ 2018 พรีเซนเต็ด บาย โตโยต้า

สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ประกาศร่วมเป็นมีเดียพาร์ทเนอร์ ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกอล์ฟทีมผสมระหว่างทีมไทยและทีมญี่ปุ่น รายการ "อมตะ เฟรนด์ชิพ คัพ 2018 พรีเซนเต็ด บาย โตโยต้า"...

3 ร้านอาหารคุณภาพ ณ อิมแพ็ค เลคฟร้อนท์ ชวนคุณปักหมุดเช็คอินฟินๆ รับเทศกาลลอยกระทง

วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 คืนวันพระจันทร์เต็มดวง ช่วงเวลาที่น้ำเต็มตลิ่ง อิมแพ็ค เมืองทองธานี ขอชวนคุณมาสัมผัสบรรยากาศดีๆ ลมเย็นสบาย ที่ 3 ร้านอาหารคุณภาพในเครืออิมแพ็ค ซึ่งตั้งอยู่ที่ อิมแพ็ค เลคฟร้อนท์ (ริมทะเลสาบเมืองทองธานี)...

ม.อ.ตรัง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2561) เวลา 16.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ...

ภาพข่าว: กลุ่ม ปตท. ร่วมทอดกฐินและผ้าป่า ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง

เมื่อเร็วๆ นี้ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (กลาง) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่ม ปตท. ร่วมทอดกฐินและผ้าป่า กลุ่มปตท. ประจำปี 2561 ณ วัดโลกโมฬี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่...

บรรจุภัณฑ์พลาสติกของ UNIPAC ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

UNIPAC มีโรงงานผลิตแบบสแตนด์อโลนขนาดใหญ่ที่สุดในเกาหลี และเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกขนาดยักษ์ ส่งผลให้สามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ป้อนบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ UNIPAC CO.,LTD. ผู้พัฒนาและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก (พาเลทพลาสติก, ลังพลาสติก)...

Related Topics