กสอ.เปิดแผน Design Center สู่การจัดตั้ง ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ Thai-IDC

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday November 25, 2016 14:58
กรุงเทพฯ--25 พ.ย.--สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เผยความคืบหน้า Design Center เปิดแผนหลัก สร้างองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย จัดทำฐานข้อมูล และ กิจกรรม Bangkok Design Weeks รวม 4 แผนงานรองรับการขับเคลื่อนสู่การจัดตั้ง ศูนย์ Thailand Industrial Design Center หรือ Thai-IDC

นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและ SMEs ในด้านเพิ่มมูลค่าสินค้าภาคอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลก โดยรองนายกรัฐมนตรี (ดร.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม รับผิดชอบการดำเนินงาน การพัฒนาการออกแบบและการสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมไทย โดยสิ่งที่จะต้องดำเนินการเพื่อผลักดันให้การออกแบบสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น สร้างรายได้ในระบบเศรษฐกิจและเป็นศูนย์กลางการออกแบบระดับอาเซียนได้นั้น จะต้องมีการดำเนินงานที่ครอบคลุมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก การพัฒนาทักษะด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด รวมทั้งการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสู่การเป็นที่ยอมรับในวงการแฟชั่นระดับอาเซียนตามนโยบายภาครัฐ โดยมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดูแล ภายใต้โครงการจัดตั้ง Design Center พร้อมลงนามความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษารวมกว่า 50 หน่วยงาน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมพัฒนาการออกแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมไทย

โดยความคืบหน้าการจัดตั้ง Design Center ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินงานภายใต้ชื่อ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center : Thai-IDC) มีภารกิจหน้าที่ในการสนับสนุนและผลักดันให้มีการส่งเสริมพัฒนางานออกแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมไทย ทั้งในด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม โดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงสถานที่ ซึ่งได้เดินหน้าควบคู่ไปกับแผนการดำเนินงาน ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 การสร้างองค์ความรู้และจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบอุตสาหกรรม โดยการจัดสัมมนา Design Forum by Thai-IDC : Create or Die เดินหน้าสานความร่วมมือ กับ 4 อุตสาหกรรมนำร่อง ประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมพลาสติกและคอมโพสิท และอุตสาหกรรมอัญมณี เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนจากรับจ้างผลิต สู่การสร้าง Brand เป็นของตัวเอง

กิจกรรมที่ 2 การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ และหน่วยงานเครือข่ายผู้ให้บริการด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเดือนมกราคม 2560

กิจกรรมที่ 3 การจัดทำฐานข้อมูลและเว็ปไซต์เชื่อมโยงผู้ประกอบการและหน่วยงานผู้ให้บริการ Design Network Portal ซึ่งมีข้อมูลด้านแหล่งวัตถุดิบ (Material Sources) ผู้ดำเนินการผลิต (Producers) และผู้ให้บริการออกแบบ (Designers) เพื่อตอบสนองแนวคิดได้อย่างรวดเร็ว คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการค้นหาข้อมูลได้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมที่ 4 การจัดงาน สัปดาห์แห่งการออกแบบ (Bangkok Design Weeks) พร้อมชี้นำให้เห็นความสำคัญในการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และความจำเป็นในการจัดงานนี้อย่างต่อเนื่อง โดยริเริ่มงานสัปดาห์แห่งการออกแบบขึ้น ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีเป้าหมาย 10 แห่ง แห่งละ 2 วัน มีกิจกรรมอบรม และร่วมประชันแนวคิดและการออกแบบจากหลายอุตสาหกรรม สร้างความรู้ให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่ ทั้งยังทำให้เกิดการลดช่องว่างระหว่าง ผู้ประกอบการนักออกแบบ (Designer) และ วิศวกร (Engineer) หรือฝ่ายผลิต ให้สามารถเข้าถึงและเชื่อมโยงกันได้ ทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากทักษะความชำนาญของอุตสาหกรรมเดิม โดยนักออกแบบเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและความร่วมมือในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เกิดการปรับเปลี่ยนโรงงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคตได้

อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินแผนงานดังกล่าว ทำให้ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center : Thai-IDC) เป็นหน่วยบริการแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การให้แนวคิดและแรงบันดาลใจ แหล่งวัสดุหรือวัตถุดิบ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้บริการด้านออกแบบ ฐานข้อมูลนักออกแบบ ฐานข้อมูลเชิงลึก เพื่อร่วมขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ตามนโยบายของภาครัฐ สร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ รวมทั้งยังจัดแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

โดยการดำเนินงานทั้งหมดใช้ระยะเวลา 6 เดือน (กันยายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) ภายใต้งบประมาณ 6 ล้านบาท โดยมี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นที่ปรึกษา สำหรับสถานที่จัดตั้ง ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industry Design Center : Thai-IDC) อยู่ในพื้นที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 พระโขนง คลองเตย กทม. โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ต้นปี 2560

สนใจข้อมูลโครงการติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 2713 5492 – 9 ต่อ 402 หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.thaitextile.org


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics