คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มเติม ให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 30, 2016 15:02
กรุงเทพฯ--30 ธ.ค.--สำนักงาน ป.ป.ช.

วันนี้ (30 ธันวาคม 2559) นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แถลงว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 40 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งต่อไปนี้ต้องมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ด้วย

1. กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย รองปลัดกรุงเทพมหานคร,หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร,ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล,ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์,ผู้อำนวยการสำนักอนามัย,ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา,ผู้อำนวยการสำนักการโยธา, ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ, ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม,ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว,ผู้อำนวยการสำนักการคลัง,ผู้อำนวยการเทศกิจ, ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม,ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง, ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง, ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร,ผู้อำนวยการเขต

2. เมืองพัทยา ประกอบด้วย ปลัดเมืองพัทยา,รองปลัดเมืองพัทยา,หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา, ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา,ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข,ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม,ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว,ผู้อำนวยการสำนักการช่าง,ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล,ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม, ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ,ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช., ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ด้านการตรวจราชการ),ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง,ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ,ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ,ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ,ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง, ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ, ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

4. ศาลอุทธรณ์ ประกอบด้วย ประธานศาลอุทธรณ์,ประธานศาลอุทธรณ์ภาค,ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ,รองประธานศาลอุทธรณ์,รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค,รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ, ประธานแผนกในศาลอุทธรณ์,ประธานแผนกในศาลอุทธรณ์ภาค,รองประธานแผนกในศาลอุทธรณ์,ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค,พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

5. ศาลชั้นต้น ประกอบด้วย อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

6. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี,รองปลัดกระทรวงกลาโหม,รองปลัดกระทรวงการคลัง,รองปลัดกระทรวง การต่างประเทศ,รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,รองปลัดกระทรวงคมนาคม,รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,รองปลัดกระทรวงพลังงาน,รองปลัดกระทรวงพาณิชย์, รองปลัดกระทรวงมหาดไทย,รองปลัดกระทรวงยุติธรรม,รองปลัดกระทรวงแรงงาน,รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินครั้งนี้ เป็นการกำหนดเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้เดิม โดยเพิ่มอีก 73 ตำแหน่ง เป็นจำนวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องยื่นบัญชีฯ อีก 477 ราย ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้บริหารเป็นผู้นำต้นแบบในการแสดงความโปร่งใส ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการมีคุณธรรมให้แก่ระบบราชการ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความมีคุณธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

การประกาศกำหนดตำแหน่งครั้งนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 โดยผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ซึ่งต้องยื่นบัญชีฯ ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Latest Press Release

#บ้านธรรมชาติล่าง จ.ตราด ชูวิถีชีวิตชุมชนสร้างรายได้จากท่องเที่ยว

ชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ชูอัตลักษณ์วิถีชีวิตชุมชนพื้นบ้าน ต่อยอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นสู่แหล่งผลิตปุ๋ยชีวภาพนาโนของจังหวัดและเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างรายได้และบริหารโดยชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด...

ไทโชเต ยกขบวนพาเหรดราเมนและข้าวหน้าต่างๆ สุดคุ้มในสไตล์ญี่ปุ่น

หากมาเดินชมงานที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี อย่าพลาดโอกาสลิ้มลองความอร่อยที่ร้านไทโชเต ร้านราเมนสไตล์ญี่ปุ่นที่โดดเด่นด้วยน้ำซุปเข้มข้น 4 แบบ กับเมนูสุดคุ้มในราคาเริ่มต้นเพียง 149 – 269 บาท อาทิ ไคเซ็นซุปเปอร์ฮอท (ราเมน / อุด้ง) ไคเซ็นต้มยำราเมน...

เซ็นทรัล เอ็มบาสซี เปิดฉากฉลองครบ 5 ปี สุดยิ่งใหญ่ จับมือ SNARKITECTURE เนรมิต TILTING FOREST ครั้งแรกในโลก!! 2 พ.ค.นี้

พร้อมแล้วสำหรับการสร้างปรากฏการณ์ระดับโลกที่แตกต่าง ผ่านแรงบันดาลใจที่ไม่สิ้นสุด ในวาระฉลองครบ 5 ปี ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ศูนย์กลางของการใช้ชีวิตทุกรูปแบบ ทั้งด้านศิลปะ แฟชั่น และไลฟ์สไตล์เหนือระดับครบวงจรใจกลางเมือง...

สหกิจศึกษาตอบโจทย์นักศึกษา SPU ผลิตคน Ready to Work ตรงตามความต้องการของตลาดและสถานประกอบการ

หลายคนคงเคยได้ยินได้ฟัง คำว่า "สหกิจศึกษา" แล้วอาจยังงงๆ และเกิดความสงสัยว่าคืออะไร ลองมาทำความรู้จักกับสหกิจศึกษาว่าคืออะไรมีความสำคัญอย่างไร สหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)...

ภาพข่าว: ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมราชา

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10 สุธาวดี ศิริธนชัย แห่ง ดิ เอ็มโพเรี่ยม ร่วมเฉลิมพระเกียรติจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมราชา" นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกิยรติ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานจาก 5...

Related Topics