คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มเติม ให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 30, 2016 15:02
กรุงเทพฯ--30 ธ.ค.--สำนักงาน ป.ป.ช.

วันนี้ (30 ธันวาคม 2559) นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แถลงว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 40 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งต่อไปนี้ต้องมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ด้วย

1. กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย รองปลัดกรุงเทพมหานคร,หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร,ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล,ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์,ผู้อำนวยการสำนักอนามัย,ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา,ผู้อำนวยการสำนักการโยธา, ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ, ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม,ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว,ผู้อำนวยการสำนักการคลัง,ผู้อำนวยการเทศกิจ, ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม,ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง, ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง, ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร,ผู้อำนวยการเขต

2. เมืองพัทยา ประกอบด้วย ปลัดเมืองพัทยา,รองปลัดเมืองพัทยา,หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา, ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา,ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข,ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม,ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว,ผู้อำนวยการสำนักการช่าง,ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล,ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม, ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ,ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช., ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ด้านการตรวจราชการ),ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง,ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ,ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ,ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ,ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง, ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ, ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

4. ศาลอุทธรณ์ ประกอบด้วย ประธานศาลอุทธรณ์,ประธานศาลอุทธรณ์ภาค,ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ,รองประธานศาลอุทธรณ์,รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค,รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ, ประธานแผนกในศาลอุทธรณ์,ประธานแผนกในศาลอุทธรณ์ภาค,รองประธานแผนกในศาลอุทธรณ์,ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค,พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

5. ศาลชั้นต้น ประกอบด้วย อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

6. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี,รองปลัดกระทรวงกลาโหม,รองปลัดกระทรวงการคลัง,รองปลัดกระทรวง การต่างประเทศ,รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,รองปลัดกระทรวงคมนาคม,รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,รองปลัดกระทรวงพลังงาน,รองปลัดกระทรวงพาณิชย์, รองปลัดกระทรวงมหาดไทย,รองปลัดกระทรวงยุติธรรม,รองปลัดกระทรวงแรงงาน,รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินครั้งนี้ เป็นการกำหนดเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้เดิม โดยเพิ่มอีก 73 ตำแหน่ง เป็นจำนวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องยื่นบัญชีฯ อีก 477 ราย ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้บริหารเป็นผู้นำต้นแบบในการแสดงความโปร่งใส ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการมีคุณธรรมให้แก่ระบบราชการ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความมีคุณธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

การประกาศกำหนดตำแหน่งครั้งนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 โดยผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ซึ่งต้องยื่นบัญชีฯ ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Latest Press Release

อินทัช โฮลดิ้งส์ จัดงานการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12

ด้วยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 12 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ช่วยสืบสานภาษาและวรรณกรรมไทย...

งาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany ตั้งแต่วันนี้ 23 ตุลาคม 2561 ณ เซ็นทรัลฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ ทุกสาขา และท็อปส์ ออนไลน์

เนรมิตดินแดนอาหารครั้งใหม่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ยกสีสันความสนุกสนานรื่นเริงของเทศกาล OKTOBERFEST อันโด่งดังมาไว้เมืองไทย ในงาน Taste of Bavaria 2018 : The Best of Germany เทศกาลอาหาร วัตถุดิบ และสินค้ายอดนิยมหลากหลายชนิด ส่งตรงจากแคว้นบาวาเรีย...

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก รณรงค์ให้ เทสโก้ โลตัส สนับสนุนฟาร์มหมู ที่เลี้ยงอย่างใส่ใจ!!

การยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูแม่พันธุ์นับล้านตัวในประเทศไทย ไม่ให้ถูกทรมานด้วยการเลี้ยงแบบยืนซอง เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) ประเทศไทย ให้ความสำคัญ จึงได้จัดโครงการรณรงค์การเลี้ยงหมูอย่างใส่ใจ "Raise Pigs...

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ จัดซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2561

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นำโดย มร.สแตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปีขึ้น ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่นโดยมีนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอ.เมืองขอนแก่น...

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับการรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคมชุดแรกของประเทศไทย

หม่อมหลวง ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสที่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการรับรองเป็น 1 ใน 15...

Related Topics