คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มเติม ให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 30, 2016 15:02
กรุงเทพฯ--30 ธ.ค.--สำนักงาน ป.ป.ช.

วันนี้ (30 ธันวาคม 2559) นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แถลงว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 40 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งต่อไปนี้ต้องมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ด้วย

1. กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย รองปลัดกรุงเทพมหานคร,หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร,ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล,ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์,ผู้อำนวยการสำนักอนามัย,ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา,ผู้อำนวยการสำนักการโยธา, ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ, ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม,ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว,ผู้อำนวยการสำนักการคลัง,ผู้อำนวยการเทศกิจ, ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม,ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง, ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง, ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร,ผู้อำนวยการเขต

2. เมืองพัทยา ประกอบด้วย ปลัดเมืองพัทยา,รองปลัดเมืองพัทยา,หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา, ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา,ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข,ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม,ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว,ผู้อำนวยการสำนักการช่าง,ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล,ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม, ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ,ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช., ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ด้านการตรวจราชการ),ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง,ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ,ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ,ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ,ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง, ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ, ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

4. ศาลอุทธรณ์ ประกอบด้วย ประธานศาลอุทธรณ์,ประธานศาลอุทธรณ์ภาค,ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ,รองประธานศาลอุทธรณ์,รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค,รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ, ประธานแผนกในศาลอุทธรณ์,ประธานแผนกในศาลอุทธรณ์ภาค,รองประธานแผนกในศาลอุทธรณ์,ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค,พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

5. ศาลชั้นต้น ประกอบด้วย อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

6. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี,รองปลัดกระทรวงกลาโหม,รองปลัดกระทรวงการคลัง,รองปลัดกระทรวง การต่างประเทศ,รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,รองปลัดกระทรวงคมนาคม,รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,รองปลัดกระทรวงพลังงาน,รองปลัดกระทรวงพาณิชย์, รองปลัดกระทรวงมหาดไทย,รองปลัดกระทรวงยุติธรรม,รองปลัดกระทรวงแรงงาน,รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินครั้งนี้ เป็นการกำหนดเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้เดิม โดยเพิ่มอีก 73 ตำแหน่ง เป็นจำนวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องยื่นบัญชีฯ อีก 477 ราย ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้บริหารเป็นผู้นำต้นแบบในการแสดงความโปร่งใส ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการมีคุณธรรมให้แก่ระบบราชการ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความมีคุณธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

การประกาศกำหนดตำแหน่งครั้งนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 โดยผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ซึ่งต้องยื่นบัญชีฯ ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Latest Press Release

ศอช. ภายใต้กรมอนามัย จับมือ ศศช. จัดสัมมนาพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.) หน่วยงานภายใต้สังกัด กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) จัดสัมมนาวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ...

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย ประชาชน 61.1% ไม่ทราบตนเองมีสิทธิ์ตาม UCEP

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดเผย ผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับการยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะสุข" สำรวจระหว่างวันที่ 15...

เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์เปิด Green checkout

นางสาววัตินาพร บัณฑุชัย (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ เปิดเผยว่า หลังจากประกาศสร้างสังคมไร้ถุงพลาสติก ผ่านโครงการ "ท็อปส์...ชวนทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"...

มหกรรมลดราคาสินค้าถูกสุดๆ จากหลากหลายโรงงานดัง ROMAR FACTORY SALE

พบกับสุดยอดงานเซลแห่งปี กับมหกรรมลดราคาสินค้าถูกสุดๆ จากหลากหลายโรงงานดัง ในงาน "ROMAR FACTORY SALE" ที่จะยกขบวนสินค้ามากมายมาลดกระหน่ำสูงสุดถึง 70% พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้ม จากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ - กระเป๋าเดินทาง ราคาโรงงานจาก Romar Polo Plus,...

ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 เปิดพื้นที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นไม่มีค่าใช้จ่าย ประชาชนให้ความสนใจตรวจสุขภาพหนาแน่น

ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ร่วมกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปเบื้องต้น ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด และฝังเข็มเพื่อบรรเทาอาการปวดด้วยแพทย์แผนจีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย...

Related Topics