บกปภ.ช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ มุ่งลดความสูญเสียชีวิตของประชาชน ดูแลด้านชีวิตความเป็นอยู่ - ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday January 11, 2017 14:46
กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายกรัฐมนตรี ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ มีข้อสั่งการเชิงนโยบายให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งจากการติดตามปริมาณฝนพื้นที่ภาคใต้มีฝนลดลง จึงเป็นช่วงที่ ต้องเร่งผลักดันน้ำและระบายน้ำออกสู่ทะเลให้ได้มากที่สุด เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ด้าน มท.1 เน้นย้ำมุ่งลดความสูญเสียของประชาชนให้ได้มากที่สุด พร้อมเร่งอพยพประชาชนจากพื้นที่ที่สถานการณ์รุนแรง มายังศูนย์พักพิงชั่วคราว รวมถึงเร่งซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว ตลอดจนสั่งการให้จังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู ส่วนจังหวัดที่สถานการณ์ยังทรงตัว ให้ดูแลด้านการดำรงชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในขณะที่จังหวัดที่ยังมีฝนตกหนัก ให้ระดม สรรพกำลังในการเร่งระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมพื้นที่สำคัญ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) จัดประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกันระหว่าง บกปภ.ช. ส่วนกลาง ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บกปภ.ช ส่วนหน้า ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี รวมถึงหน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยมีผู้แทนส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ที่เกี่ยวข้อง 11 สปฉ. เข้าร่วมประชุมฯ

ซึ่งจากการติดตามสภาพอากาศ พบว่า หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้มีปริมาณฝนลดลง ระดับน้ำเริ่มลดลงในหลายพื้นที่ ขณะที่บางแห่งระดับน้ำยังทรงตัว สำหรับพื้นที่ ที่ยังต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ ลุ่มน้ำปากพนังในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำก่อนไหลออกสู่ทะเล รวมถึงลุ่มน้ำตาปี บริเวณอำเภอพระแสง อำเภอตาปี อำเภอนาสาร อำเภอพุนพิน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้การผลักดันน้ำล่าช้า สำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังคงเฝ้าระวังใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอบางสะพาน อำเภอทับสะแก อำเภอกุยบุรี และอำเภอบางสะพานน้อย เนื่องจากมีน้ำท่วมสูง ในขณะที่ยังมีฝนตกหนักในพื้นที่ สำหรับการคาดการณ์ปริมาณฝน ในระยะนี้ยังมีฝนตกหนักด้านตะวันตกของประเทศ และบริเวณภาคกลางตอนล่าง ขณะที่ภาคใต้จะเริ่มมีฝนลดลงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จึงเป็นช่วงที่ต้องเร่งผลักดันน้ำและระบายน้ำออกสู่ทะเลให้ได้มากที่สุด เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว จากนั้นตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560 เป็นต้นไป จะเริ่มมีฝนตกหนักบางแห่ง ซึ่งเป็นสถานการณ์ปกติของฤดูมรสุมในภาคใต้ แต่จะต่างจากรอบที่ผ่านมา ที่ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เดิมเป็นเวลานาน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เน้นย้ำให้จังหวัดเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ มุ่งลดความสูญเสียชีวิตของประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากภัยในช่วงน้ำท่วม โดยเฉพาะการจมน้ำ และไฟฟ้าดูด สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์รุนแรงให้อพยพประชาชนมาอาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว พร้อมจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงวางแผนแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องและกระจายการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ส่วนพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลง ให้เร่งซ่อมแซมเส้นทางการคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว รวมถึงทำความสะอาดบ่อน้ำตื้น บ่อบาดาล เพื่อไม่ให้ประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ระดมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย รวมกว่า 700 รายการ จากศูนย์ ปภ.เขต 11 ศูนย์ฯ เขต ทั่วประเทศ สนับสนุนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย อีกทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหมได้ระดมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกล ด้านสาธารณภัยอีกกว่า 1,000 รายการ ร่วมสนธิกำลังปฏิบัติการกู้วิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งอยู่ภายใต้การสั่งการของ บกปภ.ช. ส่วนหน้า โดยได้กระจายทรัพยากรต่างๆ ไปยังพื้นที่ประสบภัย อย่างทั่วถึงแล้ว หากจังหวัดต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมให้ประสานไปยัง บกปภ.ช. ส่วนหน้า เพื่อพิจารณาสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติมโดยเร่งด่วนต่อไป ในส่วนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายใต้ บกปภ.ช. ได้มีการเชื่อมโยงกลไกของส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 11 สปฉ. ที่ครอบคลุมทั้งด้านการคมนาคม การสื่อสาร สาธารณูปโภค การแพทย์และสาธารณสุข การเกษตร การรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อบูรณาการให้หน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบในแต่ละด้านเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว สำหรับการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ แยกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 1.จังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ให้เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 2.จังหวัดที่สถานการณ์ยังทรงตัว ให้ความสำคัญกับการดูแลด้านการดำรงชีพและชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น 3.จังหวัด ที่ยังมีฝนตกหนักและมวลน้ำปริมาณมากในพื้นที่ ให้ระดมสรรพกำลังในการผลักดันน้ำออกสู่ทะเล พร้อมป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่สำคัญมิให้มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน รวมถึงดูแลเส้นทางคมนาคมมิให้ถูกตัดขาด สำหรับสิ่งของที่ได้รับบริจาคผ่านทางช่องทางต่างๆ ขอให้ตรวจสอบและคัดกรองคุณภาพก่อนนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย เพื่อลดผลกระทบที่ซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics