ปภ.จัดประชุมหารือกำหนดแนวทางโรงเรียนปลอดภัยในอาเซียน เตรียมพร้อมรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday February 9, 2017 19:11
กรุงเทพฯ--9 ก.พ.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมหารือระดับภูมิภาคในการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดภัยในอาเซียน ครั้งที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ในการกำหนด แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาตามกรอบแผนงาน ความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนของอาเซียน รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มีศักยภาพในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ และสร้างเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทยให้เกิดความเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมการสร้าง "โรงเรียนปลอดภัย" ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ภายใต้วาระ "ประเทศไทยปลอดภัย" (Safety Thailand)

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า สถานศึกษาเป็นพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ส่งผลให้อาคารเรียนได้รับความเสียหาย ไม่สามารถเปิดการเรียน การสอนได้ตามปกติ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้ให้ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในสถานศึกษา ดังนั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้ประสานงานหลักคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดประชุมหารือระดับภูมิภาคในการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดภัยในอาเซียน ครั้งที่ 2 (The 2nd ASEAN Regional Conference on School Safety) ในระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม Grand Center Point เพลินจิต กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่อาวุโสจากองค์กรด้านการจัดการภัยพิบัติ และด้านการศึกษาระดับประเทศ สำนักเลขาธิการอาเซียน ศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม โรงเรียน องค์กรภาคีเครือข่าย องค์กรภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านโรงเรียนปลอดภัยในระดับภูมิภาค เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ในการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสถานศึกษาตามกรอบแผนงานความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนของอาเซียน (ASEAN Common Framework for Comprehensive School Safety : ACFCSS) รวมถึงสอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยและบริบททางสังคมในแต่ละพื้นที่ ครอบคลุมเสาหลัก 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.สถานศึกษามีโครงสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ปลอดภัย 2.การบริหารจัดการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในโรงเรียน 3.จัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อการลดความเสี่ยง และการรู้รับ ปรับตัว และฟื้นกลับจากภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ โครงการโรงเรียนปลอดภัยในอาเซียน (ASEAN Safe School Initiative : ASSI) ถือเป็นโครงการสำคัญของคณะทำงานด้านการป้องกันและลดผลกระทบ ภายใต้แผนงานความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response : AADMER) ซึ่งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นแกนนำหลักในระดับอาเซียน ดำเนินงานดังกล่าว และยังเป็นกิจกรรมสำคัญภายใต้แผนงานด้านการศึกษาของอาเซียน (ASEAN Work Plan for the Education Sector 2016 - 2020) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มีศักยภาพในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ และ สร้างเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทยให้เกิดความเชื่อมโยงกับโรงเรียนของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงเป็นการสนับสนุนการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชนในการรับมือภัยพิบัติ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมการสร้าง "โรงเรียนปลอดภัย" ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ภายใต้วาระ "ประเทศไทยปลอดภัย" (Safety Thailand) และการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ.2558 – 2563 "ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง ประชาคมยั่งยืน"


Latest Press Release

ภาพข่าว: เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ร่วมกับ สำนักงานเขตสวนหลวง และ กลุ่มบริษัทในเครือธนชาต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดซอยพระรามเก้า 41 ตามโครงการสวยในซอย กรุงเทพมหานคร

นายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสวนหลวง (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมทำความสะอาดซอยพระรามเก้า 41 ร่วมกับคณะผู้บริหารเอ็ม บี เค กรุ๊ป และกลุ่มบริษัทในเครือธนชาต โดยมี นางสาวจรูญรัตน์ สาลี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด (ที่ 5จากซ้าย)...

ภาพข่าว: ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) ร่วมงานสัมมนา ความรู้เรื่องตลาดความงามไทย

นางสาวอนุชนา วิชเวช ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานสัมมนาให้ความรู้เรื่องตลาดความงามไทย และโอกาสของเครื่องสำอางแบรนด์ญี่ปุ่นในประเทศไทย และการเปิดตัว Japan Pavilion ในงาน ASEANbeauty 2019...

นิติศาสตร์ มธ. จัดเดินวิ่งการกุศล TU Law Run วิ่งรอรัน นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดเดิน-วิ่งการกุศล "TU Law Run วิ่งรอรัน นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์" วันที่ 10 มี.ค. 62 กระชับสัมพันธ์พี่น้องชาวนิติศาสตร์ และร่วมสมทบทุนให้กองทุนนิติธรรมพัฒน์ของคณะนิติศาสตร์ ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต คณบดี คณะนิติศาสตร์...

ภาพข่าว: ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ฟิลิปปินส์เยี่ยมชมการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้การต้อนรับ Ms.Christie Rowena C. Plantilla ผู้นำคณะผู้แทนจากชุมนุมสหกรณ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประชาชน (Federation of Peoles'Sustainable Development Cooperative: FPSDC)...

ภาพข่าว: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนในจังหวัดตาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาบ้านแพะ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก...

Related Topics