วธ.หารือติดตามโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุไทยในต่างประเทศกลับสู่ไทย เห็นชอบแนวทาง หนุนตั้งคณะทำงานดูแล จัดทำบัญชีฐานข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday May 15, 2017 11:52
กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--กระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมการติดตามโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิและสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมเมื่อเร็วนี้ๆ ว่า ที่ประชุมได้หารือปัญหาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุไทยที่ถูกนำออกไปยังต่างประเทศจำนวนมาก เนื่องจากขณะนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลและภาพถ่าย โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของไทยที่กระจัดกระจายอยู่ในต่างประเทศ ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งกรมศิลปากร (ศก.) ได้รายงานว่า โบราณวัตถุและศิลปวัตถุไทยส่วนหนึ่งถูกลักลอบนำออกไปสู่ต่างประเทศ ทำให้ปัจจุบันมีโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของไทยกระจัดกระจายอยู่ในพิพิธภัณฑ์ สถาบันการศึกษา มูลนิธิเอกชน และสถาบันการประมูลในประเทศต่างๆ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการติดตามโบราณวัตถุฯ ประกอบด้วย 1.สำรวจและรวบรวมข้อมูลและภาพถ่าย โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของไทยที่กระจัดกระจายอยู่ในต่างประเทศ รวมทั้งจัดหมวดหมู่และลำดับความสำคัญของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตาม 2.ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ ดำเนินการตรวจสอบโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของไทยในต่างประเทศ เพื่อใช้ติดตามและขอคืนกลับสู่ไทย 3.แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการและสื่อมวลชน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลกำหนดมาตรการดำเนินการและวางกรอบแนวทางในการปฏิบัติ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในไทยและต่างประเทศ

4.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เปรียบเทียบข้อมูลทางวิชาการโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ เพื่อพิสูจน์ความเป็นของแท้ดั้งเดิม การกำหนดแบบศิลปะ อายุสมัย และยืนยันแหล่งกำเนิดในประเทศไทย 5.ศึกษาแนวทางการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยวิธีห้ามและป้องกันการนำเข้า ส่งออก และโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายขององค์การ การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ค.ศ. 1970 และอนุสัญญาสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการทำให้กฎหมายเอกชนมีเอกภาพว่าด้วยวัตถุทางวัฒนธรรมที่ถูกโจรกรรมหรือส่งออกโดยผิดกฎหมาย เพื่อปกป้องและติดตามโบราณวัตถุฯ ในต่างประเทศ ทั้งนี้ เบื้องต้นที่ประชุมได้มอบหมายกรมศิลปากรทบทวนเนื้อหาร่างแก้ไขพ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน พ.ศ.2535 ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯทั้ง 2 ฉบับ

6.สำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลจากการสำรวจโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุในความครอบครองของเอกชน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล 7.การควบคุมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุในการนำออกและนำเข้าภายในประเทศ 8.ควบคุมสถานการค้าและการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยขึ้นทะเบียนร้านค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 9.บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุโดยใช้วิธีทางการทูต และกฎหมายต่างๆ และ 10.เปิดเวทีให้ความรู้แก่ประชาชนและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในเรื่องโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุทั้งในระดับท้องถิ่นและชาติ


Latest Press Release

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการมืออาชีพ (DBD-SPE)

ค้นหาจุดแข็ง พัฒนาจุดอ่อน สู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ ด้วยกิจกรรม Group Coaching และ Consult ณ สถานประกอบการในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการมืออาชีพ (DBD-SPE) ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างนักธุรกิจบริการมืออาชีพ...

DITP ผนึกกำลังทุกภาคส่วนดึงทหารช่วยเสริมแกร่งผู้ประกอบการ เน้นจังหวัดยากจนและพื้นที่เสี่ยงภัย

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางDITPอยู่ระหว่างการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการระดับชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs เกษตรกร และกลุ่มประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา...

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และพันธมิตรย่านสาทร จัดกิจกรรม Pun Fun มอบของขวัญให้เยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น โดย นายโสมพัฒน์ - นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจย่านสาทร จัดกิจกรรม Pun Fun ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายของโครงการ Give...

โครงการปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับนิสิตใหม่ปี 2562

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) รับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร 2 ปี เรียนนอกเวลาราชการ สอบถาม โทร 083-263-7593 (สอบถามได้ทุกวัน) #คณะมนุษยศาสตร์...

นศ.สวนสุนันทา ตัวแทนประเทศไทยคว้าที่ 1 บุคลิกภาพทางสังคม

เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.นดา เส็นบัตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นตัวแทนประเทศไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวด Bwell Be The New You เป็น "คุณ" ที่ดีกว่าเดิม จัดโดย บริษัท ไทยเนส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด...

Related Topics