วธ.หารือติดตามโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุไทยในต่างประเทศกลับสู่ไทย เห็นชอบแนวทาง หนุนตั้งคณะทำงานดูแล จัดทำบัญชีฐานข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday May 15, 2017 11:52
กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--กระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมการติดตามโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิและสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมเมื่อเร็วนี้ๆ ว่า ที่ประชุมได้หารือปัญหาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุไทยที่ถูกนำออกไปยังต่างประเทศจำนวนมาก เนื่องจากขณะนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลและภาพถ่าย โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของไทยที่กระจัดกระจายอยู่ในต่างประเทศ ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งกรมศิลปากร (ศก.) ได้รายงานว่า โบราณวัตถุและศิลปวัตถุไทยส่วนหนึ่งถูกลักลอบนำออกไปสู่ต่างประเทศ ทำให้ปัจจุบันมีโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของไทยกระจัดกระจายอยู่ในพิพิธภัณฑ์ สถาบันการศึกษา มูลนิธิเอกชน และสถาบันการประมูลในประเทศต่างๆ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการติดตามโบราณวัตถุฯ ประกอบด้วย 1.สำรวจและรวบรวมข้อมูลและภาพถ่าย โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของไทยที่กระจัดกระจายอยู่ในต่างประเทศ รวมทั้งจัดหมวดหมู่และลำดับความสำคัญของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตาม 2.ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ ดำเนินการตรวจสอบโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของไทยในต่างประเทศ เพื่อใช้ติดตามและขอคืนกลับสู่ไทย 3.แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการและสื่อมวลชน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลกำหนดมาตรการดำเนินการและวางกรอบแนวทางในการปฏิบัติ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในไทยและต่างประเทศ

4.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เปรียบเทียบข้อมูลทางวิชาการโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ เพื่อพิสูจน์ความเป็นของแท้ดั้งเดิม การกำหนดแบบศิลปะ อายุสมัย และยืนยันแหล่งกำเนิดในประเทศไทย 5.ศึกษาแนวทางการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยวิธีห้ามและป้องกันการนำเข้า ส่งออก และโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายขององค์การ การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ค.ศ. 1970 และอนุสัญญาสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการทำให้กฎหมายเอกชนมีเอกภาพว่าด้วยวัตถุทางวัฒนธรรมที่ถูกโจรกรรมหรือส่งออกโดยผิดกฎหมาย เพื่อปกป้องและติดตามโบราณวัตถุฯ ในต่างประเทศ ทั้งนี้ เบื้องต้นที่ประชุมได้มอบหมายกรมศิลปากรทบทวนเนื้อหาร่างแก้ไขพ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน พ.ศ.2535 ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯทั้ง 2 ฉบับ

6.สำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลจากการสำรวจโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุในความครอบครองของเอกชน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล 7.การควบคุมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุในการนำออกและนำเข้าภายในประเทศ 8.ควบคุมสถานการค้าและการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยขึ้นทะเบียนร้านค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 9.บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุโดยใช้วิธีทางการทูต และกฎหมายต่างๆ และ 10.เปิดเวทีให้ความรู้แก่ประชาชนและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในเรื่องโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุทั้งในระดับท้องถิ่นและชาติ


Latest Press Release

24 สิงหาคมนี้ รฟม. และ BEM เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย เพิ่มอีก 2 สถานี (สถานีวัดมังกร สถานีบางหว้า)

ตามที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง – บางแค จากสถานีวัดมังกร – สถานีท่าพระ โดยไม่คิดค่าโดยสาร...

ภาพข่าว: ซินเน็คฯ จับมือแพนทั่ม แบรนด์พริ้นเตอร์ชั้นนำ มุ่งเน้นบริการหลังการขายครบวงจร รองรับฐานลูกค้าทั่วประเทศ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกหลากหลายประเภท จับมือพันธมิตรทางธุรกิจ PANTUM (แพนทั่ม) แบรนด์ชั้นนำด้านพริ้นเตอร์และโซลูชั่นงานพิมพ์ แต่งตั้งซินเน็คฯ เป็น Authorized Service Center...

มกอช. ชูสหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด ต้นแบบผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ

มกอช. ติวเข้มผู้ประกอบการ ใช้และแสดงเครื่องหมายบรองมาตรฐานบังคับได้อย่างถูกต้อง พร้อมชูศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด ต้นแบบผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์...

ภาพข่าว: เตรียมพร้อมรัฐบาลดิจิทัล

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กร บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565 ) โดยมี...

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เปิดตัวโครงการ แต้มต่อชีวิต จับมือ 11 โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ สนับสนุนกว่า 10 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาลผ่อนได้ไม่มีดอกเบี้ย พร้อมชวนคนไทยบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จับมือผู้อำนวยการและตัวแทนจาก 11 โรงพยาบาลรัฐ ชั้นนำจากทุกภูมิภาค เปิดตัวโครงการ "แต้มต่อชีวิต" สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ชวนร่วมสมทบทุนบริจาคให้กับ 11 โรงพยาบาลรัฐที่ร่วมโครงการ...

Related Topics