กรมส่งเสริมสหกรณ์ปั้นนักส่งเสริมสหกรณ์ประจำอำเภอเป็น Smart Officer ขับเคลื่อนโนบายภาครัฐสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday July 24, 2017 12:08
กรุงเทพฯ--24 ก.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ปั้นนักส่งเสริมสหกรณ์ประจำอำเภอสู่การเป็น Smart Officer เสริมสร้างบทบาทในการทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานราชการกับหน่วยงานต่างๆ อำเภอ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกพื้นที่ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำนโยบายของรัฐบาลลงไปขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมาย ส่งผลต่อความกินดีอยู่ดีของสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชน กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แต่งตั้งนักส่งเสริมสหกรณ์ประจำอำเภอทำหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ระดับอำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งขับเคลื่อนงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงภารกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ สามารถนำนโยบายของรัฐบาลลงไปช่วยเหลือดูแลสมาชิกและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ จึงได้การจัดฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนานักส่งเสริมสหกรณ์ระดับอำเภอสู่การเป็น Smart Officer" ให้กับนักส่งเสริมสหกรณ์ประจำอำเภอ ทั่วประเทศ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ อาทิ การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การพัฒนาสหกรณ์ แนวทางส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ตามภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ การทำงานร่วมกับหน่วยงานในระดับอำเภอ การกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ที่ดีตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ แนวทางการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร และการส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้นักส่งเสริมสหกรณ์ประจำอำเภอสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติงานส่งเสริม และกำกับดูแลสหกรณ์ และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานและการเป็นข้าราชการที่ดี ตามคุณลักษณะของ Smart Officer คือต้องมีความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในหน้าที่งานตามภารกิจของกรมฯ สามารถบริหารจัดการงานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างภาครัฐกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืน

"นักส่งเสริมสหกรณ์ต้องทำงานกับประชาชนในระดับพื้นที่ ต้องทำงานในเชิงสังคม ทั้งสหกรณ์ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งหมด เพราะมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน ในอนาคตกรมฯตั้งเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงสหกรณ์ในภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตรเข้าด้วยกัน โดยสหกรณ์นอกภาคการเกษตรจะเป็นแหล่งกระจายสินค้าคุณภาพดีจากสหกรณ์การเกษตรสู่สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังมีภารกิจในการยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ ซึ่งกรมฯได้ออกเกณฑ์กำกับสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน และอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือเพื่อให้นักส่งเสริมสหกรณ์นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สิ่งสำคัญคือ นักส่งเสริมสหกรณ์ควรวิเคราะห์สถานภาพของสหกรณ์ที่อยู่ในความดูแล เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการทำงาน สามารถให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ได้ว่ายังต้องพัฒนาในด้านใดหรือต้องปรับปรุงส่วนใดที่ยังบกพร่องให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น เป้าหมายของการพัฒนาสหกรณ์ไม่ได้มุ่งหวังการแสวงหากำไร แต่ต้องพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง สามารถดูแลสมาชิกให้อยู่ดีกินดีมีความสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อระบบสหกรณ์ในที่สุด" อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว


Latest Press Release

Hangzhou City Brain ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกในงานไอซีที เอ็กซ์โป ที่ฮ่องกง

คณะผู้แทนจากรัฐบาลเมืองหางโจวได้รับเชิญให้ร่วมจัดแสดง Hangzhou City Brain ที่งาน International ICT Expo ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการฮ่องกง ในระหว่างวันที่ 13-16 เมษายนที่ผ่านมา โดยนับเป็นครั้งแรกที่ Hangzhou City Brain...

ภาพข่าว: สิงห์อาสา ร่วมกับ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด และ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมจัดทำ โครงการลานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ที่ตำบลบางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี

สิงห์อาสา ร่วมกับ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด และ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมจัดทำ โครงการลานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมอบอุปกรณ์ออกกำลังกายและอุปกรณ์ทาสีให้แก่ชุมชนตำบลบางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี...

เกษตรฯ เดินหน้าอบรมใช้ 3 สาร สร้างครูถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรและผู้รับจ้างพ่นสาร

กรมวิชาการเกษตร เคลียร์แผนอบรมกลุ่มเป้าหมายใช้สารเคมี พาราควอท ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส อย่างถูกต้องและปลอดภัย ดีเดย์อบรมครูรุ่นแรก 24 เมษายนนี้ ผนึกกำลัง 3หน่วยงานสร้างวิทยากรเดินสายอบรมเกษตรกร และผู้รับจ้างพ่นทั่วประเทศ...

วิทยากรชั้นนำธุรกิจท่องเที่ยวบรรยายพิเศษในงาน ARIVAL Asia Pacific Event in Bangkok ดันธุรกิจท่องเที่ยวรูปแบบใหม่

วิทยากรด้านการตลาดท่องเที่ยวภาคกิจกรรม ทัวร์ท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็ว ร่วมเปิดประสบการณ์ชี้ประเด็นทิศทางอนาคตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดิจิตอล การจัดจำหน่าย ประสบการณ์จากท้องถิ่นและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คณะวิทยากรกว่า 20...

ภาพข่าว: เทศกาลข้าวแช่ จากโรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

อาจารย์คฑา ชินบัญชร นักโหราศาสตร์ชื่อดังของเมืองไทย ให้เกียรติมาชิมเมนูข้าวแช่ อาหารไทยโบราณคลายร้อนสูตรเฉพาะของเบอร์เคลีย์ ณ ห้องอาหารเดอะ เบอร์เคลีย์ ไดนิ่งรูม โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โดยมี ชวลิต กาญจนเสวี ผู้จัดการทั่วไป และ ภัคชุดา ผลจริต...

Related Topics