กรมส่งเสริมสหกรณ์ปั้นนักส่งเสริมสหกรณ์ประจำอำเภอเป็น Smart Officer ขับเคลื่อนโนบายภาครัฐสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday July 24, 2017 12:08
กรุงเทพฯ--24 ก.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ปั้นนักส่งเสริมสหกรณ์ประจำอำเภอสู่การเป็น Smart Officer เสริมสร้างบทบาทในการทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานราชการกับหน่วยงานต่างๆ อำเภอ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกพื้นที่ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำนโยบายของรัฐบาลลงไปขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมาย ส่งผลต่อความกินดีอยู่ดีของสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชน กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แต่งตั้งนักส่งเสริมสหกรณ์ประจำอำเภอทำหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ระดับอำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งขับเคลื่อนงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงภารกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ สามารถนำนโยบายของรัฐบาลลงไปช่วยเหลือดูแลสมาชิกและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ จึงได้การจัดฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนานักส่งเสริมสหกรณ์ระดับอำเภอสู่การเป็น Smart Officer" ให้กับนักส่งเสริมสหกรณ์ประจำอำเภอ ทั่วประเทศ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ อาทิ การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การพัฒนาสหกรณ์ แนวทางส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ตามภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ การทำงานร่วมกับหน่วยงานในระดับอำเภอ การกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ที่ดีตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ แนวทางการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร และการส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้นักส่งเสริมสหกรณ์ประจำอำเภอสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติงานส่งเสริม และกำกับดูแลสหกรณ์ และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานและการเป็นข้าราชการที่ดี ตามคุณลักษณะของ Smart Officer คือต้องมีความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในหน้าที่งานตามภารกิจของกรมฯ สามารถบริหารจัดการงานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างภาครัฐกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืน

"นักส่งเสริมสหกรณ์ต้องทำงานกับประชาชนในระดับพื้นที่ ต้องทำงานในเชิงสังคม ทั้งสหกรณ์ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งหมด เพราะมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน ในอนาคตกรมฯตั้งเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงสหกรณ์ในภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตรเข้าด้วยกัน โดยสหกรณ์นอกภาคการเกษตรจะเป็นแหล่งกระจายสินค้าคุณภาพดีจากสหกรณ์การเกษตรสู่สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังมีภารกิจในการยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ ซึ่งกรมฯได้ออกเกณฑ์กำกับสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน และอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือเพื่อให้นักส่งเสริมสหกรณ์นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สิ่งสำคัญคือ นักส่งเสริมสหกรณ์ควรวิเคราะห์สถานภาพของสหกรณ์ที่อยู่ในความดูแล เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการทำงาน สามารถให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ได้ว่ายังต้องพัฒนาในด้านใดหรือต้องปรับปรุงส่วนใดที่ยังบกพร่องให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น เป้าหมายของการพัฒนาสหกรณ์ไม่ได้มุ่งหวังการแสวงหากำไร แต่ต้องพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง สามารถดูแลสมาชิกให้อยู่ดีกินดีมีความสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อระบบสหกรณ์ในที่สุด" อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว


Latest Press Release

กิรเดช พร้อมลุยพีจีเอทัวร์เต็มฤดูกาล ตั้งเป้าแชมป์บนเวทีระดับโลก

"โปรอาร์ม" กิรเดช อภิบาลรัตน์ โปรกอล์ฟหนุ่มชื่อดังของไทย หวังทำผลงานได้น่าประทับใจในการลงเล่นในศึกพีจีเอทัวร์แบบเต็มตัวฤดูกาลแรก หลังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกที่ก้าวสู่การเป็นสมาชิกพีจีเอทัวร์...

ส.อ.ท. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ส.อ.ท. กับ ราชมงคลกรุงเทพ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วม "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และด้านการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆ" ระหว่าง...

เอ็นพีพีจี จัดงานแถลงข่าวเปิดร้าน AW Express รูปแบบใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Grab Go ของ บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) NPPG

บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ NPPG ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ และผู้ลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและอาหารพร้อมทาน ภายใต้แบรนด์ A&W...

ภาพข่าว: เลี้ยงฉลองวันเกิดแก่ นวลพรรณ โอสถานนท์ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

วงศ์ชนก ชีวะศิริ จัดงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดแก่ นวลพรรณ โอสถานนท์ โดยมี วีระพจน์ อัศวาจารย์, วิม เปรมใจ และ สุภาวดี จงสถิตวุฒิธรรม มาร่วมงานฉลองครั้งนี้ด้วย ณ ห้องอาหารเธียนดอง โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในภาพ: (จากซ้าย) วงศ์ชนก...

ภาพข่าว: พิธีเปิดเปิดคูหา Gems Treasure ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดคูหา Gems Treasure ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน (สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ) โดยมี "นายราเชนทร์ พจนสุนทร" ประธานกรรมการสถาบัน และ "นางดวงกมล...

Related Topics