กรมส่งเสริมสหกรณ์ปั้นนักส่งเสริมสหกรณ์ประจำอำเภอเป็น Smart Officer ขับเคลื่อนโนบายภาครัฐสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday July 24, 2017 12:08
กรุงเทพฯ--24 ก.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ปั้นนักส่งเสริมสหกรณ์ประจำอำเภอสู่การเป็น Smart Officer เสริมสร้างบทบาทในการทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานราชการกับหน่วยงานต่างๆ อำเภอ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกพื้นที่ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำนโยบายของรัฐบาลลงไปขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมาย ส่งผลต่อความกินดีอยู่ดีของสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชน กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แต่งตั้งนักส่งเสริมสหกรณ์ประจำอำเภอทำหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ระดับอำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งขับเคลื่อนงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงภารกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ สามารถนำนโยบายของรัฐบาลลงไปช่วยเหลือดูแลสมาชิกและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ จึงได้การจัดฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนานักส่งเสริมสหกรณ์ระดับอำเภอสู่การเป็น Smart Officer" ให้กับนักส่งเสริมสหกรณ์ประจำอำเภอ ทั่วประเทศ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ อาทิ การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การพัฒนาสหกรณ์ แนวทางส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ตามภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ การทำงานร่วมกับหน่วยงานในระดับอำเภอ การกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ที่ดีตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ แนวทางการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร และการส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้นักส่งเสริมสหกรณ์ประจำอำเภอสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติงานส่งเสริม และกำกับดูแลสหกรณ์ และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานและการเป็นข้าราชการที่ดี ตามคุณลักษณะของ Smart Officer คือต้องมีความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในหน้าที่งานตามภารกิจของกรมฯ สามารถบริหารจัดการงานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างภาครัฐกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืน

"นักส่งเสริมสหกรณ์ต้องทำงานกับประชาชนในระดับพื้นที่ ต้องทำงานในเชิงสังคม ทั้งสหกรณ์ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งหมด เพราะมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน ในอนาคตกรมฯตั้งเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงสหกรณ์ในภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตรเข้าด้วยกัน โดยสหกรณ์นอกภาคการเกษตรจะเป็นแหล่งกระจายสินค้าคุณภาพดีจากสหกรณ์การเกษตรสู่สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังมีภารกิจในการยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ ซึ่งกรมฯได้ออกเกณฑ์กำกับสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน และอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือเพื่อให้นักส่งเสริมสหกรณ์นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สิ่งสำคัญคือ นักส่งเสริมสหกรณ์ควรวิเคราะห์สถานภาพของสหกรณ์ที่อยู่ในความดูแล เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการทำงาน สามารถให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ได้ว่ายังต้องพัฒนาในด้านใดหรือต้องปรับปรุงส่วนใดที่ยังบกพร่องให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น เป้าหมายของการพัฒนาสหกรณ์ไม่ได้มุ่งหวังการแสวงหากำไร แต่ต้องพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง สามารถดูแลสมาชิกให้อยู่ดีกินดีมีความสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อระบบสหกรณ์ในที่สุด" อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว


Latest Press Release

อพวช. ยืนยัน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางเมืองยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เพื่อร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เปิดบ้านนำชมการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายใน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน หลังมีกระแสห่วงใยจากประชาชนในโลกออนไลน์ถึงการหมดสัญญาเช่าพื้นที่ในปี 2563...

ภาพข่าว: Kids Sport Day @ CentralPlaza Chonburi

ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รุ่งฤดี พันธุรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ร่วมกันเปิดงาน Kids' Sport Day @ CentralPlaza Chonburi งานแข่งขันกีฬามหาสนุกสุดยิ่งใหญ่ฝึกทักษะเหล่าหนูน้อยครั้งแรกในจังหวัดชลบุรี โดยมี...

ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562

เมื่อวันที่ 17–18 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานการปฏิรปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา(ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา) และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ร่วมประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562...

ภาพข่าว: SVL Group ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางเข้าพบ เพื่อแสดงความยินดีกับนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมทางหลวงชนบท...

กระทงจากฟางข้าว วัสดุเหลือใช้ที่ไร้ค่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำกระดาษจากฟางข้าว และสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์จากฟางข้าว...

Related Topics