ก่อนจะเป็นพลเมือง(สื่อ)น้ำดี มูลนิธิสยามกัมมาจล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday July 24, 2017 13:52
กรุงเทพฯ--24 ก.ค.--มูลนิธิสยามกัมมาจล

เพราะต้นทุนของความเป็นพลเมืองในยุคดิจิตอลไม่ใช่เพียงแค่การเข้าถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทหลากหลายในชีวิตประจำวัน แต่ยังหมายรวมไปถึงการที่เยาวชนมี "ทักษะ องค์ความรู้ และช่องทาง"ในการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดด้วย

การสื่อสารต่อสาธารณะจึงเป็นเรื่องจำเป็น เนื่องจากสถานการณ์การสื่อสารที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การปรับตัวด้วยการพัฒนาช่องทางการสื่อสารของพลเมืองจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการเผยแพร่โครงการของตนเองที่สามารถเข้าถึงคนหลายๆกลุ่ม กิจกรรม workshop "เยาวชนนักสื่อสารสาธารณะ" โดยThai PBS ร่วมกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) จึงเป็นการเปิดพื้นที่การสื่อสารของเยาวชนใน 4 โครงการ

ประกอบด้วย โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชน จ.น่าน โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก และโครงพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา โดยเริ่มต้นจากโจทย์ชุมชนแล้วนำมาสู่โครงการที่เด็กและเยาวชนออกแบบขึ้นเพื่อตอบโจทย์ชุมชน ภายใต้"ทุกข์และทุน"ที่เขามองเห็น ซึ่งกิจกรรม workshop "เยาวชนนักสื่อสารสาธารณะ"ในครั้งนี้จะเป็นการเสริมทักษะการทำงานในรูปแบบการสื่อสารสาธารณะของเยาวชนให้เป็นรูปธรรมและสามารถเข้าถึงแก่คนทั่วไปมากขึ้น

วลัยลักษณ์ ชมโนนสูง เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ Thai PBS กล่าวว่า กิจกรรม workshop "เยาวชนนักสื่อสารสาธารณะ" เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนในฐานะคนดูได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแชร์ประสบการณ์การทำงานของตนเอง โดยสวมบทบาทนักข่าวพลเมือง ด้วยตัวของน้องๆเอง ซึ่งน้องๆเยาวชนจะได้เรียนรู้วิธีการทำข่าวและเห็นความสำคัญของนักข่าวพลเมืองว่าทำหน้าที่อะไร ทำไมต้องมีนักข่าวพลเมือง เครื่องมือของนักข่าวพลเมืองมีอะไรบ้าง นักข่าวพลเมืองสื่อสารผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

โดยมีการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติจริง ได้แก่ กิจกรรมที่1.การสร้าง Banner (แบนเนอร์) ง่ายๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารในสิ่งที่ตนอยากบอก ด้วยการให้เยาวชนลงพื้นที่หาข้อมูล ในประเด็นที่สนใจ ผ่านการพูดคุยกับคนที่สามารถให้ข้อมูลในเรื่องที่เยาวชนสนใจให้มากที่สุด พร้อมทั้งเลือกรูปให้ตรงกับประเด็นที่อยากนำเสนอให้สาธารณะรับรู้ แล้วโพสต์ลงเฟสบุ๊ค กิจกรรมนี้จะเป็นการสื่อสารง่ายๆ ผ่านภาพนิ่งเพื่อบอกกล่าวเล่าเรื่องว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ขณะที่ในกิจกรรมที่ 2.การถ่ายทำวิดีโอในรูปแบบสารคดีข่าว ด้วยการให้เยาวชนแต่ละกลุ่มเลือกประเด็นที่ทางกลุ่มสนใจ แล้วลงพื้นที่สัมภาษณ์แหล่งข่าวแบบเจาะลึก การช่างสังเกตเพื่อดึงความโดดเด่นของบริบทชุมชน จากนั้นนำมาเรียบเรียงเขียนบทสารคดีสั้น โดยเยาวชนต้องออกแบบหรือเดินเรื่องด้วยตัวเองตั้งแต่การกำหนดประเด็น วาระหรือเรื่องราวที่อยากนำเสนอ การพากษ์เสียง แล้วถ่ายทอดเป็นคลิปวิดีโอและนำไปสู่การนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในมุมต่างๆกับเพื่อนกลุ่มอื่นๆ

กระบวนการดังกล่าวไม่ได้เพียงต้องการให้น้องๆเยาวชนได้รับความรู้เพียงการถ่ายภาพและจับประเด็นเท่านั้น แต่ยังเป็นการฝึกให้เยาวชน มีทักษะในการตั้งคำถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตนเองสนใจ และอยากถ่ายทอดให้คนอื่นให้รับรู้และเข้าใจมากที่สุด ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของการเป็นเยาวชนนักข่าวสื่อสารสาธารณะ ผ่านการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ แล้วนำทักษะองค์ความรู้ที่ตกผลึกมาสู่การผลิตสื่อง่ายๆ ประยุกต์ใช้กับโครงการของตัวเองได้ในท้ายที่สุด

กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนองค์กรเพื่อพัฒนาเยาวชน มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกันในเรื่องการสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนไปสู่ความเป็น "Active Citizen" บนฐานความเชื่อที่ว่า หากเยาวชนได้มีโอกาสทำหน้าที่เพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาให้ชุมชน จะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้ประสบการณ์ชีวิต เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อชุมชนตนเอง และก่อให้เกิดความรู้สึกเชื่อมโยงตัวเองกับชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ นำไปสู่การจัดการปัญหาและขับเคลื่อน"สำนึกความเป็นพลเมือง"ไปด้วยกัน

ขณะเดียวกัน การเป็นทั้งผู้ผลิตสารและผู้มีสารอยู่ในมือของเยาวชนที่ทำโครงการจะนำไปสู่การเล่าเรื่อง ต่อสาธารณะ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องราวบริบทของชุมชนที่ตนอาศัย ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งช่องทางในการสร้างแรงกระเพื่อมสำหรับการเป็นสื่อน้ำดีแก่สังคม เพราะการสร้างเจตคติของผู้ส่งสารและรับสาร ภายใต้อัตลักษณ์ของความเป็นพลเมือง คือโจทย์หนึ่งที่ท้าทายสำหรับการเปลี่ยนผ่านความเป็นสื่อในยุคดิจิตอลที่เยาวชนพึงตระหนัก

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ"การเติมเต็มความรู้สึกรักและหวงแหน"แก่เยาวชนได้เรียนรู้ถึงรากเหง้าของของชุมชน ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานสำคัญสำหรับการวางแผนการทำงานขับเคลื่อนจากโจทย์ชุมชนสู่การทำงานระดับจังหวัด เพราะการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้ใหญ่ที่มีกระบวนการแตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่ จะนำไปสู่การทำงานในโครงการของเด็กและเยาวชน ทั้งด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสัมมาชีพ ที่ตนสนใจ เรียกได้ว่า "เป็นการเป็นการเตรียมเด็กให้เชื่อมต่องานกับผู้ใหญ่ในการดูแลบ้านเกิดตัวเอง"

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญกว่านั้นไม่ใช่เพียงแค่การเชื่อมโยงกันในแต่ละมิติเพื่อให้เกิดการส่งต่อของคนแต่ละรุ่นเท่านั้น ทว่านี่เป็นการใช้ช่องทางเทคโนโลยีในการสื่อการและการสร้างมาตรฐานความเป็นสื่อนำดีฉบับใหม่ให้กับสังคมไทยด้วย.///


Latest Press Release

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เปิดให้บริการโซนใหม่ TAKE HOME ยกขบวนความอร่อย ร้านอาหารคาว - หวาน ซื้อกลับไปทานที่บ้านซื้อฝากคนรู้ใจ

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค กรุ๊ป เปิดให้บริการโซนใหม่ ภายใต้ชื่อ "TAKE HOME" ศูนย์รวมร้านอาหารคาว - หวานเลิศรส พร้อมเครื่องดื่มชื่นใจ สำหรับลูกค้าซื้อกลับไปทานที่บ้าน อาทิ ขนมจีนน้ำยาปู สูตรปักษ์ใต้แท้ๆ จากครัวคุณยาย...

สัมผัสกาแฟสไตล์ไอริช ณ เดอะ ดรังก์เคน เลปเพอร์คอร์น โรงแรมโฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท 15

เดอะ ดรังก์เคน เลปเพอร์คอร์น ไอริชผับที่ดีที่สุดใจกลางสุขุมวิท ณ โรงแรมโฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท 15 จับมือร่วมกับ Nitro Labs Co., Ltd ขอเชิญชวนทุกท่านเฉลิมฉลองวันกาแฟไอริช หรือ National Irish Coffee Day ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562...

Sushi Saito ประเดิมแชมป์ร้านอาหารญี่ปุ่นอันดับหนึ่ง ในการจัดอันดับ 100+ ร้านอาหารญี่ปุ่นยอดเยี่ยมของ Opinionated About Dining

Opinionated About Dining (OAD) แพลตฟอร์มจัดอันดับร้านอาหารระดับโลก ประกาศให้ร้าน Sushi Saito ในกรุงโตเกียว เป็นร้านอาหารอันดับหนึ่งในการจัดอันดับ 100+ ร้านอาหารญี่ปุ่นยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นการจัดอันดับเฉพาะร้านอาหารญี่ปุ่นครั้งแรกของ OAD ร้านอาหาร Sushi...

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น รับบริจาคเพื่อโครงการ เพราะทุกมื้อคือชีวิต ผ่านคิวอาร์โค้ด ทำบุญง่ายๆแค่ปลายนิ้วคลิ๊ก

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ให้ความช่วยเหลือ อุปการะเลี้ยงดูแก่เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาครอบครัว และไม่มีผู้รับผิดชอบในการอุปการะเลี้ยงดู เป็นเด็กเร่ร่อน กำพร้า ถูกทอดทิ้ง โดยให้การสนับสนุนในด้านการศึกษา อาหาร...

นายแพทย์ฯ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชี้ฝุ่นละออง PM 2.5 อันตราย..น้ำบร็อกโคลีปั่น ช่วยขจัดสารพิษได้

นายแพทย์บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชี้ว่า สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีผลกระทบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากร่างกายสูดดมฝุ่นละออง PM 2.5...

Related Topics