ก่อนจะเป็นพลเมือง(สื่อ)น้ำดี มูลนิธิสยามกัมมาจล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday July 24, 2017 13:52
กรุงเทพฯ--24 ก.ค.--มูลนิธิสยามกัมมาจล

เพราะต้นทุนของความเป็นพลเมืองในยุคดิจิตอลไม่ใช่เพียงแค่การเข้าถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทหลากหลายในชีวิตประจำวัน แต่ยังหมายรวมไปถึงการที่เยาวชนมี "ทักษะ องค์ความรู้ และช่องทาง"ในการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดด้วย

การสื่อสารต่อสาธารณะจึงเป็นเรื่องจำเป็น เนื่องจากสถานการณ์การสื่อสารที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การปรับตัวด้วยการพัฒนาช่องทางการสื่อสารของพลเมืองจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการเผยแพร่โครงการของตนเองที่สามารถเข้าถึงคนหลายๆกลุ่ม กิจกรรม workshop "เยาวชนนักสื่อสารสาธารณะ" โดยThai PBS ร่วมกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) จึงเป็นการเปิดพื้นที่การสื่อสารของเยาวชนใน 4 โครงการ

ประกอบด้วย โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชน จ.น่าน โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก และโครงพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา โดยเริ่มต้นจากโจทย์ชุมชนแล้วนำมาสู่โครงการที่เด็กและเยาวชนออกแบบขึ้นเพื่อตอบโจทย์ชุมชน ภายใต้"ทุกข์และทุน"ที่เขามองเห็น ซึ่งกิจกรรม workshop "เยาวชนนักสื่อสารสาธารณะ"ในครั้งนี้จะเป็นการเสริมทักษะการทำงานในรูปแบบการสื่อสารสาธารณะของเยาวชนให้เป็นรูปธรรมและสามารถเข้าถึงแก่คนทั่วไปมากขึ้น

วลัยลักษณ์ ชมโนนสูง เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ Thai PBS กล่าวว่า กิจกรรม workshop "เยาวชนนักสื่อสารสาธารณะ" เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนในฐานะคนดูได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแชร์ประสบการณ์การทำงานของตนเอง โดยสวมบทบาทนักข่าวพลเมือง ด้วยตัวของน้องๆเอง ซึ่งน้องๆเยาวชนจะได้เรียนรู้วิธีการทำข่าวและเห็นความสำคัญของนักข่าวพลเมืองว่าทำหน้าที่อะไร ทำไมต้องมีนักข่าวพลเมือง เครื่องมือของนักข่าวพลเมืองมีอะไรบ้าง นักข่าวพลเมืองสื่อสารผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

โดยมีการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติจริง ได้แก่ กิจกรรมที่1.การสร้าง Banner (แบนเนอร์) ง่ายๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารในสิ่งที่ตนอยากบอก ด้วยการให้เยาวชนลงพื้นที่หาข้อมูล ในประเด็นที่สนใจ ผ่านการพูดคุยกับคนที่สามารถให้ข้อมูลในเรื่องที่เยาวชนสนใจให้มากที่สุด พร้อมทั้งเลือกรูปให้ตรงกับประเด็นที่อยากนำเสนอให้สาธารณะรับรู้ แล้วโพสต์ลงเฟสบุ๊ค กิจกรรมนี้จะเป็นการสื่อสารง่ายๆ ผ่านภาพนิ่งเพื่อบอกกล่าวเล่าเรื่องว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ขณะที่ในกิจกรรมที่ 2.การถ่ายทำวิดีโอในรูปแบบสารคดีข่าว ด้วยการให้เยาวชนแต่ละกลุ่มเลือกประเด็นที่ทางกลุ่มสนใจ แล้วลงพื้นที่สัมภาษณ์แหล่งข่าวแบบเจาะลึก การช่างสังเกตเพื่อดึงความโดดเด่นของบริบทชุมชน จากนั้นนำมาเรียบเรียงเขียนบทสารคดีสั้น โดยเยาวชนต้องออกแบบหรือเดินเรื่องด้วยตัวเองตั้งแต่การกำหนดประเด็น วาระหรือเรื่องราวที่อยากนำเสนอ การพากษ์เสียง แล้วถ่ายทอดเป็นคลิปวิดีโอและนำไปสู่การนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในมุมต่างๆกับเพื่อนกลุ่มอื่นๆ

กระบวนการดังกล่าวไม่ได้เพียงต้องการให้น้องๆเยาวชนได้รับความรู้เพียงการถ่ายภาพและจับประเด็นเท่านั้น แต่ยังเป็นการฝึกให้เยาวชน มีทักษะในการตั้งคำถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตนเองสนใจ และอยากถ่ายทอดให้คนอื่นให้รับรู้และเข้าใจมากที่สุด ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของการเป็นเยาวชนนักข่าวสื่อสารสาธารณะ ผ่านการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ แล้วนำทักษะองค์ความรู้ที่ตกผลึกมาสู่การผลิตสื่อง่ายๆ ประยุกต์ใช้กับโครงการของตัวเองได้ในท้ายที่สุด

กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนองค์กรเพื่อพัฒนาเยาวชน มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกันในเรื่องการสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนไปสู่ความเป็น "Active Citizen" บนฐานความเชื่อที่ว่า หากเยาวชนได้มีโอกาสทำหน้าที่เพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาให้ชุมชน จะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้ประสบการณ์ชีวิต เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อชุมชนตนเอง และก่อให้เกิดความรู้สึกเชื่อมโยงตัวเองกับชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ นำไปสู่การจัดการปัญหาและขับเคลื่อน"สำนึกความเป็นพลเมือง"ไปด้วยกัน

ขณะเดียวกัน การเป็นทั้งผู้ผลิตสารและผู้มีสารอยู่ในมือของเยาวชนที่ทำโครงการจะนำไปสู่การเล่าเรื่อง ต่อสาธารณะ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องราวบริบทของชุมชนที่ตนอาศัย ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งช่องทางในการสร้างแรงกระเพื่อมสำหรับการเป็นสื่อน้ำดีแก่สังคม เพราะการสร้างเจตคติของผู้ส่งสารและรับสาร ภายใต้อัตลักษณ์ของความเป็นพลเมือง คือโจทย์หนึ่งที่ท้าทายสำหรับการเปลี่ยนผ่านความเป็นสื่อในยุคดิจิตอลที่เยาวชนพึงตระหนัก

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ"การเติมเต็มความรู้สึกรักและหวงแหน"แก่เยาวชนได้เรียนรู้ถึงรากเหง้าของของชุมชน ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานสำคัญสำหรับการวางแผนการทำงานขับเคลื่อนจากโจทย์ชุมชนสู่การทำงานระดับจังหวัด เพราะการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้ใหญ่ที่มีกระบวนการแตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่ จะนำไปสู่การทำงานในโครงการของเด็กและเยาวชน ทั้งด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสัมมาชีพ ที่ตนสนใจ เรียกได้ว่า "เป็นการเป็นการเตรียมเด็กให้เชื่อมต่องานกับผู้ใหญ่ในการดูแลบ้านเกิดตัวเอง"

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญกว่านั้นไม่ใช่เพียงแค่การเชื่อมโยงกันในแต่ละมิติเพื่อให้เกิดการส่งต่อของคนแต่ละรุ่นเท่านั้น ทว่านี่เป็นการใช้ช่องทางเทคโนโลยีในการสื่อการและการสร้างมาตรฐานความเป็นสื่อนำดีฉบับใหม่ให้กับสังคมไทยด้วย.///


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics