พลเอกฉัตรชัย ลงพื้นที่บางเลน ตามติดความก้าวหน้าโครงการ 9101 ชี้คืบหน้าล่าสุดคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ อนุมัติโครงการแล้ว 23,675 โครงการ วงเงินกว่า1.9 หมื่นล้าน คาดเงินเริ่มหมุนเวียนเข้าระบบเศรษฐกิจ 15 ก.ค.นี้เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday July 31, 2017 19:07
กรุงเทพฯ--1 ส.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ความก้าวหน้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื่อรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ โดยได้ถือโอกาสพบปะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และเยี่ยมชมพื้นที่ที่จัดทำโครงการฯ ว่า การลงพื้นที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม ครั้งนี้ เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการ รวมถึงถือโอกาสให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ และชุมชนเกษตร 9101 ซึ่งในพื้นที่ จ.นครปฐม โดยแบ่งเป็น 132 ชุมชน จาก 106 ตำบล 930 หมู่บ้าน มีการเสนอ 236 โครงการ วงเงิน 147,848,391บาท เฉลี่ยชุมชนละ 1.12 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้สำนักงบประมาณเขต หรือ CBO เห็นชอบงบประมาณ เห็นชอบแล้ว 236 โครงการ วงเงิน 147,848,391 บาท ทั้งนี้ เกษตรกรรับประโยชน์จากโครงการ 50,635 ราย จาก 138,991 ราย ร้อยละ 36.43 เกษตรกรในชุมชนได้รับประโยชน์ รายได้เฉลี่ย 1,226.60 บาท/ราย สำหรับกิจกรรมที่ทางชุมชนเสนอเข้าร่วมโครงการฯ จะเน้นความต้องการ และ ความพร้อมของชุมชนเป็นสำคัญ ตัวอย่างเช่น โครงการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา โครงการทำขนมจีนจากข้าวแปลงใหญ่ และ โครงการเลี้ยงปลานิล เป็นต้น

สำหรับความก้าวหน้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน จากเป้าหมายชุมชนเข้าร่วมโครงการ 9,101 ชุมชน วงเงิน 22,752.50ล้านบาท ตามที่ ครม. อนุมัติ ปัจจุบันมีการนำเสนอ 24,324 โครงการ วงเงิน 19,525.34 ล้านบาท คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ อนุมัติโครงการแล้ว 23,675 โครงการ วงเงิน 19,765.53 ล้านบาท วงเงินได้รับการอนุมัติรวม 19,765.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.82 จากวงเงินที่ ครม. อนุมัติ โดยประเภทโครงการที่เสนอและได้รับการอนุมัติ ส่วนใหญ่เป็นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 34.91 รองลงมาเป็นการผลิตพืช และ พันธุ์พืช ร้อยละ 21.20 มีการปศุสัตว์, การประมง, การผลิตอาหาร/แปรรูป ด้านละร้อยละ 10 - 15 ล่าสุดสำนักงบประมาณเขต หรือ CBOเห็นชอบงบประมาณแล้วทุกโครงการ โดยคาดว่าวันที่ 15 ก.ค. 60 จะเริ่มโอนเงิน และเริ่มการดำเนินการตามโครงการที่เสนอ หากมีเงินเหลือจากที่แต่ชุมชนเสนอ ซึ่งอาจจะพิจารณานำมาจัดทำโครงการในส่วนที่เกษตรกรที่ยังเข้าไม่ถึง หรือ โครงการไม่ได้รับการอนุมัติต่อไป

"โครงการนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน ใน 3 ส่วน คือ การจ้างแรงานเกษตรกรที่มีรายได้น้อย การใช้จ่าย ในชุมชน และ เมื่อโครงการสำเร็จแล้ว เกษตรกรที่คนในชุมชนสามารถเข้าใช้ หรือรับประโยชน์จากผลผลิตของ โครงการได้ เช่น โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จะจ้างเกษตรกรที่มีรายได้น้อยผลิตพร้อมเรียนรู้ โดยซื้อวัสดุจากเกษตรกรด้วยกันเองเป็นส่วนใหญ่ เมื่อได้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วจะจัดสรรให้เกษตรกรทุกคนในชุมชน เป็นต้น ซึ่งเกิดประโยชน์กับเกษตรกรทุกคนในชุมชนอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรที่มีรายได้น้อย มักเกิดจากการว่างงาน ไม่มีอาชีพอื่นเสริม หากแจกเงินให้ เกษตรกรต้อง เก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็น และ แรงงานส่วนที่ว่างงานไม่ได้มาใช้ในภาคการผลิตเช่นเดิม ดังนั้น โครงการฯ นี้จะช่วยสนับสนุนและต่อยอดอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรไม่เพียงเฉพาะรายเท่านั้นแต่เป็นการสร้างรายได้ระดับชุมชนและเกิดการหมุนเวียนในระดับเศรษฐกิจฐานรากได้" พลเอกฉัตรชัย กล่าว

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า หลังจากที่ ครม.อนุมัติ การดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทันต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้งบประมาณลงสู่ชุมชนถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม นับจากนี้จะเป็นการดำเนินการในพื้นที่ รวมทั้งต้องทำงานอย่างรัดกุม เพื่อให้เกิดการตรวจสอบ ติดตาม การกำกับ ติดตาม และประเมิน เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องกำชับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และต้องให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งจะต้องประเมินผลของโครงการได้ ภายใน 5 ธันวาคม นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้เตรียมจัดงาน เปิดตัว"โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเปิดตัวที่ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ในวันที่27 กรกฎาคม 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณของ ร. 9 และเพื่อถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560"


Latest Press Release

Ripleys Believe It or Not! Pattaya เชิญคุณวิ่งไปด้วยกันในงานวิ่งการกุศล Ripleys Charity Virtual Run 2020

ริบลีย์ เชื่อหรือไม่! พัทยา โดยนายไมคา ตามไท รองประธานฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิคุณพ่อเรย์และมูลนิธิบ้านครูบุญชู จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งการกุศล "Ripley's Charity Virtual Run 2020"...

ภาพข่าว: เอสเซ้นซ์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้น เพิ่มพลังขจัดคราบหนัก พร้อมกลิ่นหอมยาวนาน

นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์เอส เซ้นซ์ และกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)แถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซ้นซ์สูตรเข้มข้น ที่เพิ่มพลัง ในการขจัดคราบสกปรกและคราบฝังลึก จัดการกับกลิ่นไม่พึง ประสงค์...

ซิติเซ็นใส่เกียร์เดินหน้า ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากร ลุย CSR ในโครงการ CITIZEN - Give the Better Life #ไปกับหมากไปกับCITIZEN

ถือเป็นโครงการนำร่อง ปลุกกระแสคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เมื่อ บริษัท ศรีทองพาณิชย์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายนาฬิกาซิติเซ็นอย่างเป็นทางการในประเทศไทย นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายนาฬิกาซิติเซ็นดำน้ำรุ่นตระกูล FUGU หรือ NY 009 Series มีเพียง 999 เรือน...

คนกรุงเฮ....ขสมก.ใจป้ำ ลดค่าใช้จ่ายวันละ 18 บาท

ขสมก. จัดประชุม workshop เป้าหมายพัฒนาคุณภาพงานบริการ และลดภาระประชาชน ระดมสมองสนองนโยบาย ค่าโดยสาร " วันละ30บาท " ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ขสมก.) กล่าวว่า วันที่ 21 พฤศจิกายน นี้ เวลา 13.00 น. ขสมก. จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ...

บีทูเอส สาขา โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง โฉมใหม่ล่าสุด

เปิดแล้ววันนี้ บีทูเอส สาขา โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง โฉมใหม่ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่น ครบครันทั้งหนังสือไทยและต่างประเทศ เครื่องเขียน อุปกรณ์ศิลปะ สื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็กยุคใหม่ทุกช่วงวัย พร้อมเปลี่ยนบีทูเอสให้เป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์...

Related Topics