พลเอกฉัตรชัย ลงพื้นที่บางเลน ตามติดความก้าวหน้าโครงการ 9101 ชี้คืบหน้าล่าสุดคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ อนุมัติโครงการแล้ว 23,675 โครงการ วงเงินกว่า1.9 หมื่นล้าน คาดเงินเริ่มหมุนเวียนเข้าระบบเศรษฐกิจ 15 ก.ค.นี้เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday July 31, 2017 19:07
กรุงเทพฯ--1 ส.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ความก้าวหน้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื่อรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ โดยได้ถือโอกาสพบปะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และเยี่ยมชมพื้นที่ที่จัดทำโครงการฯ ว่า การลงพื้นที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม ครั้งนี้ เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการ รวมถึงถือโอกาสให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ และชุมชนเกษตร 9101 ซึ่งในพื้นที่ จ.นครปฐม โดยแบ่งเป็น 132 ชุมชน จาก 106 ตำบล 930 หมู่บ้าน มีการเสนอ 236 โครงการ วงเงิน 147,848,391บาท เฉลี่ยชุมชนละ 1.12 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้สำนักงบประมาณเขต หรือ CBO เห็นชอบงบประมาณ เห็นชอบแล้ว 236 โครงการ วงเงิน 147,848,391 บาท ทั้งนี้ เกษตรกรรับประโยชน์จากโครงการ 50,635 ราย จาก 138,991 ราย ร้อยละ 36.43 เกษตรกรในชุมชนได้รับประโยชน์ รายได้เฉลี่ย 1,226.60 บาท/ราย สำหรับกิจกรรมที่ทางชุมชนเสนอเข้าร่วมโครงการฯ จะเน้นความต้องการ และ ความพร้อมของชุมชนเป็นสำคัญ ตัวอย่างเช่น โครงการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา โครงการทำขนมจีนจากข้าวแปลงใหญ่ และ โครงการเลี้ยงปลานิล เป็นต้น

สำหรับความก้าวหน้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน จากเป้าหมายชุมชนเข้าร่วมโครงการ 9,101 ชุมชน วงเงิน 22,752.50ล้านบาท ตามที่ ครม. อนุมัติ ปัจจุบันมีการนำเสนอ 24,324 โครงการ วงเงิน 19,525.34 ล้านบาท คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ อนุมัติโครงการแล้ว 23,675 โครงการ วงเงิน 19,765.53 ล้านบาท วงเงินได้รับการอนุมัติรวม 19,765.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.82 จากวงเงินที่ ครม. อนุมัติ โดยประเภทโครงการที่เสนอและได้รับการอนุมัติ ส่วนใหญ่เป็นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 34.91 รองลงมาเป็นการผลิตพืช และ พันธุ์พืช ร้อยละ 21.20 มีการปศุสัตว์, การประมง, การผลิตอาหาร/แปรรูป ด้านละร้อยละ 10 - 15 ล่าสุดสำนักงบประมาณเขต หรือ CBOเห็นชอบงบประมาณแล้วทุกโครงการ โดยคาดว่าวันที่ 15 ก.ค. 60 จะเริ่มโอนเงิน และเริ่มการดำเนินการตามโครงการที่เสนอ หากมีเงินเหลือจากที่แต่ชุมชนเสนอ ซึ่งอาจจะพิจารณานำมาจัดทำโครงการในส่วนที่เกษตรกรที่ยังเข้าไม่ถึง หรือ โครงการไม่ได้รับการอนุมัติต่อไป

"โครงการนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน ใน 3 ส่วน คือ การจ้างแรงานเกษตรกรที่มีรายได้น้อย การใช้จ่าย ในชุมชน และ เมื่อโครงการสำเร็จแล้ว เกษตรกรที่คนในชุมชนสามารถเข้าใช้ หรือรับประโยชน์จากผลผลิตของ โครงการได้ เช่น โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จะจ้างเกษตรกรที่มีรายได้น้อยผลิตพร้อมเรียนรู้ โดยซื้อวัสดุจากเกษตรกรด้วยกันเองเป็นส่วนใหญ่ เมื่อได้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วจะจัดสรรให้เกษตรกรทุกคนในชุมชน เป็นต้น ซึ่งเกิดประโยชน์กับเกษตรกรทุกคนในชุมชนอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรที่มีรายได้น้อย มักเกิดจากการว่างงาน ไม่มีอาชีพอื่นเสริม หากแจกเงินให้ เกษตรกรต้อง เก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็น และ แรงงานส่วนที่ว่างงานไม่ได้มาใช้ในภาคการผลิตเช่นเดิม ดังนั้น โครงการฯ นี้จะช่วยสนับสนุนและต่อยอดอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรไม่เพียงเฉพาะรายเท่านั้นแต่เป็นการสร้างรายได้ระดับชุมชนและเกิดการหมุนเวียนในระดับเศรษฐกิจฐานรากได้" พลเอกฉัตรชัย กล่าว

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า หลังจากที่ ครม.อนุมัติ การดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทันต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้งบประมาณลงสู่ชุมชนถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม นับจากนี้จะเป็นการดำเนินการในพื้นที่ รวมทั้งต้องทำงานอย่างรัดกุม เพื่อให้เกิดการตรวจสอบ ติดตาม การกำกับ ติดตาม และประเมิน เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องกำชับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และต้องให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งจะต้องประเมินผลของโครงการได้ ภายใน 5 ธันวาคม นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้เตรียมจัดงาน เปิดตัว"โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเปิดตัวที่ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ในวันที่27 กรกฎาคม 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณของ ร. 9 และเพื่อถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560"


Latest Press Release

ภาพข่าว: โรงแรงพูลแมน ขอนแก่นฯ ให้การต้อนรับ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

เมื่อเร็วๆนี้ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นำโดย มร.แสตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะ ในโอกาสเดินทางเพื่อปฏิบัติภารกิจ...

กสอ. ลงพื้นที่เมืองน่าน โชว์ความสำเร็จ ปั้น นักธุรกิจเกษตรพันธุ์ใหม่

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เมืองน่าน บุกบ้านถั่วลิสง ต้นแบบความสำเร็จ "ปั้น" นักธุรกิจเกษตรพันธุ์ใหม่ ผ่านหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ต่อยอดธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มปีละกว่า 4 - 5 ล้านบาท นายณัฐพล รังสิตพล...

กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มทรู คว้าแชมป์ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2562 องค์กรแรกของประเทศไทย ในรอบ 8 ปี ที่ได้รับรางวัลสุดสุด บทพิสูจน์ความมุ่งมั่นส่งมอบบริการและเครือข่ายคุณภาพเพื่อลูกค้าชาวไทย

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ (ซ้าย) มอบรางวัลเกียรติยศระดับโลก Thailand Quality Award 2019 แก่กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู โดย นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) พร้อมด้วย นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา...

เดินหน้าโครงการ Green Bangkok 2030 เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มปอดให้คนเมือง

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในเมือง จึงได้จัดทำโครงการ GREEN BANGKOK 2030 ขึ้น โดยเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคีเครือข่าย...

ทัพรถแข่ง เอเชียน เลอมังส์ กระหึ่มบุรีรัมย์! ! เปิดโปรแกรมวันแรกสุดมันส์ ลุ้นตัดสินแชมป์เดือดวันอาทิตย์นี้

ทัพรถแข่งระดับโลก 23 คัน ในศึก "เอเชียน เลอมังส์ ซีรีส์" ศึกดวลความเร็วแบบเอ็นดูรานซ์ ภายใต้รถแข่งที่มีเทคโนโลยีสุดล้ำ มีนักขับยอดฝีมือจากทีมต่างๆเข้าร่วมกันอย่างคึกคัก ในวันแรกเป็นการลงซ้อมอย่างสุดเข้มข้นที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต...

Related Topics