ปภ.ติดตั้งสถานีด้านพิกัดและระดับความสูงเพื่อประเมินความเสียหายด้วยระบบดาวเทียมนำทาง ในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคกลาง เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสาธารณภัยตามมาตรฐานาสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 1, 2017 17:36
กรุงเทพฯ--1 ส.ค.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการจัดตั้งสถานีพิกัดและระดับความสูง เพื่อประเมินความเสียหายในพื้นที่เสี่ยงภัย ด้วยระบบดาวเทียมนำทางในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคกลางจำนวน 6 สถานี ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี ปราจีนบุรี นครปฐม สมุทรปราการ และอ่างทอง พร้อมเชื่อมโยงกับสถานีฐานของกรมที่ดิน และกรมโยธาธิการและผังเมือง รวม 83 สถานี เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัยการจัดทำรังวัดที่ได้มาตรฐาน การประเมินความเสียหายของพื้นที่ประสบอุทกภัย และมาตรฐานเวลาของประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยตามมาตรฐานสากล สอดรับกับนโยบาย "Thailand 4.0" ของรัฐบาล

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า สาธารณภัยมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและเกิดบ่อยครั้งมากขึ้น สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการสาธารณภัยที่ครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการจัดตั้งสถานีพิกัดและระดับความสูง เพื่อประเมินความเสียหายในพื้นที่เสี่ยงภัย ด้วยระบบดาวเทียมนำทาง GNSS (Global Navigation Satellite System) สำหรับเป็นหมุดหลักฐานอ้างอิงในการทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัย การจัดทำรังวัดที่ได้มาตรฐาน การประเมินความเสียหายของพื้นที่ประสบอุทกภัย และมาตรฐานเวลาของประเทศไทย โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นหน่วยสนับสนุนด้านเทคนิคและบุคลากรในการติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานด้านเวลาและความถี่ สถานีอ้างอิงแบบถาวร เพื่อใช้เป็นโครงข่ายหมุดหลักฐานอ้างอิงสำหรับพิกัดและเวลามาตรฐานของประเทศไทย ด้วยระบบดาวเทียมนำทางในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคกลาง จำนวน 6 สถานี ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี ปราจีนบุรี นครปฐม สมุทรปราการ และอ่างทอง พร้อมเชื่อมโยงกับสถานีฐานของกรมที่ดิน และกรมโยธาธิการและผังเมือง รวม 83 สถานี และภายในปี พ.ศ. 2561 จะเพิ่มจำนวนเป็น 222 สถานีทั่วประเทศ ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยมีข้อมูลหลักค่าพิกัดทางราบและทางดิ่งที่มีความแม่นยำสูง เวลามาตรฐาน

ของประเทศไทย และข้อมูลสภาวะแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง อาทิ อุณภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยของประเทศ การพัฒนาด้านคมนาคมและขนส่ง การจัดทำ Smart City รวมถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งนี้ ได้จัดพิธีเปิดอนุสาวรีย์หมุดหลักฐานสำหรับอ้างอิงค่าพิกัดและเวลามาตรฐานประเทศไทย ด้วยสัญญาณจากระบบดาวเทียมนำทางสากล ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กล่าวได้ว่า โครงการฯ ดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยตามมาตรฐานสากล รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบาย "Thailand 4.0" ของรัฐบาล


Latest Press Release

การแข่งขันภาษาจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ)

ผ่านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ) จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ...

มูลนิธิ EDF จับมือมูลนิธิผู้มีเมตตามอบทุน 1,320,000 บาท ให้นิสิตนักศึกษาเรียนดีแต่ยากจน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวศิริลักษณ์ อันตรเสน (แถวนั่ง 3 – ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการโครงการทุนการศึกษา ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารมูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศไทย) และมูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศญี่ปุ่น) (Shinnyo-en Japan)...

หอการค้าไทย ห่วงมาตรฐาน SMEs ด้านท่องเที่ยว เร่งให้ความรู้ ผู้ประกอบการด้านโรงแรม ที่พัก ปฏิบัติให้ถูกกฎหมาย

หอการค้าไทย ห่วงมาตรฐานของ SMEs ผู้ให้บริการที่พักแก่นักท่องเที่ยว เร่งให้ความรู้กับผู้ประกอบกิจการได้ปฏิบัติอย่างถูกกฎหมาย เล็งจัดสัมมนา "เปิดโรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ให้ถูกกฎหมายตาม ม.44" นำร่องจังหวัดชลบุรี มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจ...

Chinaworld Fashion Design Contest 2019 (ครั้งที่ 9) รายละเอียดการจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบเสื้อผ้าและแผนการตลาด

กิจกรรมการประกวดออกแบบเสื้อผ้า Chinaworld Fashion Design Contest 2019 (ครั้งที่ 9) ภายใต้แนวคิด "Show Me Your Brand ปั้นให้ปัง" โดยศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์มุ่งมั่นที่จะสนับสนุน นักออกแบบหน้าใหม่...

ม็อกเทล เวอร์จิน บลัดดี้ แมรี่

โรงแรมทินิดี แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี นำเสนอโปรโมชั่นพิเศษ เครื่องดื่มม็อกเทลยอดนิยมประจำเดือนสิงหาคม "เวอร์จิน บลัดดี้ แมรี่" ส่วนผสมที่ลงตัวของน้ำมะเขือเทศ ซอสวูสเตอร์เชียร์ พริกไทย และตกแต่งด้วยก้านเซเลอรี่...

Related Topics