เกษตรฯ เตรียมจัด ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม: ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday October 31, 2017 15:49
กรุงเทพฯ--31 ต.ค.--กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โชว์กล้วยไม้พันธุ์ม่วงราชกุมารี พันธุ์ชมพูนครินทร์ และพันธุ์โสมสวลีที่พัฒนาสายพันธุ์โดยสมาชิกแปลงใหญ่กล้วยไม้ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ภายในงาน "ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม: ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม" ระหว่างวันที่ 6-26 พฤศจิกายน 2560 ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างทำเนียบรัฐบาล

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดงาน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม: ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม ระหว่างวันที่ 6-26 พฤศจิกายน 2560ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ภายใต้แนวความคิด สินค้าเกษตรคุณภาพ (Quality Agriculture Products) เพื่อให้คนเมืองได้เลือกซื้อ เลือกชมสินค้าที่มีคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อ แนะนำสินค้าเกษตรคุณภาพ ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าเกษตรที่มีการคัดสรรมาอย่างพิเศษ เพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ ที่ผลิตสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานฟาร์ม GAP หรือเกษตรปลอดภัย สินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI สินค้ามาตรฐานจากแปลงใหญ่ จากโครงการข้าวครบวงจร Young Smart Farmer สินค้าอินทรีย์หรือออร์แกรนิคไทยแลนด์ รวมทั้งสินค้าจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านการเกษตร ผู้ประกอบการด้าน SMEs ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดในรูปแบบการซื้อขายผ่านระบบ Internet Banking หรือ QR Code อันเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 การจัดงานในครั้งนี้ จึงนับเป็นช่วงเวลาดีที่จะได้นำผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุน และแนะนำส่งเสริมของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาจัดแสดงและจำหน่ายให้ประชาชนได้เลือกซื้อกัน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร