กสร. จับมือ อปท. ลุยเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานสู่ท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday January 8, 2018 10:36
กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บูรณาการร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานสู่ระดับท้องถิ่น มุ่งคุ้มครองความปลอดภัยคนทำงานอย่างทั่วถึง ลดการเกิดอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย โดยบูรณาการผ่านกลไกประชารัฐ มุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการทำงานตามโครงการ Safety Thailand ซึ่งที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ แต่เพื่อให้การคุ้มครองดูแลคนทำงานครอบคลุมทุกภาคส่วน กสร. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานลงสู่ระดับท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภายใต้โครงการ "เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานสู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน" โดยส่งเสริมให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยอาชีวอนามัยประเทศไทยระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้ อปท. มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามพรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 รวมไปถึงการกำกับดูแลผู้รับเหมางานก่อสร้าง ผู้รับเหมางานทั่วไปในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน สร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่แรงงานภาคเกษตร แรงงานนอกระบบ และผู้รับงานไปทำที่บ้าน และมุ่งส่งเสริมการสร้างเครือข่าย "ท้องถิ่นร่วมใจ แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี"

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กสร. ได้มุ่งส่งเสริมให้ อปท. มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตามมาตรฐาน หรือมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยฝึกอบรมในพื้นที่ของอปท. ได้รับใบอนุญาตให้ฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นจากกสร. แล้ว 337 แห่ง มีประชาชนที่เกี่ยวข้อง 13,744,665 คน จากจำนวนอปท.ทั่วประเทศ 7,852 แห่ง ทั้งนี้ กสร. จะเร่งขยายความร่วมมือ และขับเคลื่อนการดำเนินงานลงสู่ระดับท้องถิ่นและชุมชนให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย มีความปลอดภัยในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน


Latest Press Release

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนายกระดับขีดความสามารถ ผปก.SME เสริมสร้างศักยภาพด้านแก้วและกระจก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง "การพัฒนากระบวนการผลิตและมาตรฐานการทดสอบกระจกที่ใช้ในงานก่อสร้าง" ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี...

ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรีรับยินดี

รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองามรับการแสดงยินดีที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น รองนายกรัฐมนตรีจากสุนทรี สุดสงวน และชุตินันท์ รวมพลังเอก พร้อมให้สัมภาษณ์การส่งเสริมศิลปแกะสลักผักผลไม้ ผสานงานใบตอง...

ภาพข่าว: บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ

ประยุทธ์ มหากิจศิริ (คนกลาง) ประธานกรรมการ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัว "เนเชอรัล เบฟ เน็ตเวิร์ค" แนะนำธุรกิจเครือข่ายพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพแบรนด์ P80 และความงามภายใต้แบรนด์สกินนิค (Skinnic) โดยมี ประจวบ ไชยสาส์น (ที่ 3...

รวมพลัง-ยกเครื่องการศึกษาไทย เตรียมจัดมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ภายใต้คอนเซปต์ โอกาสแห่งการเรียนรู้ (Opportunity Learning)

ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลความรู้สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก - การปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างบรูณาการในยุคดิจิทัล โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน...

ภาพข่าว: เปิดงาน แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา" งานส่งเสริมและขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย...

Related Topics