PI-01: Operations Management with Performance Excellence Framework (การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ) วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 8:30-16:00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday April 23, 2018 16:36
กรุงเทพฯ--23 เม.ย.--สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

จากการที่เกณฑ์ของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award :TQA ) ได้เป็นที่ยอมรับว่า เป็นกรอบการประเมินที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานโลก โดยใช้ประโยชน์จากการตรวจประเมินตนเอง ซึ่งทำให้ผู้บริหารทราบถึงสภาพที่แท้จริงว่าระบบการบริหารจัดการขององค์กรมีโอกาสในการปรับปรุงในเรื่องใด แต่หลายๆ องค์กรหลังจากการประเมินแล้ว ไม่สามารถไปกำหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะหมวด 6 การปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสินค้าบริการ ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น การที่ทำให้องค์กรสามารถนำค่านิยมหลัก หลักการและเกณฑ์ของ TQA โดยมีแนวทาง ขั้นตอนการดำเนินการ รวมถึง เครื่องมือ ที่ใช้ในหมวด 6 การปฏิบัติการ ไปดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เข้าใจแนวคิด ค่านิยมหลัก เกณฑ์ การประเมินองค์กรด้านการปฏิบัติการ

เพื่อเข้าใจแนวทางการประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินที่ดีเลิศด้านปฏิบัติการ ไปวางแผนสู่ภาคปฏิบัติ

เพื่อให้องค์กรสามารถนำระบบบริหารการจัดการ และ เครื่องมือ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินด้านการปฏิบัติการ ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

วิธีการอบรม
บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา
Workshop

วิทยากร: คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

– วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, วิทยากรด้าน TQM และ TPM

– ประสบการณ์การทำงาน อาทิ อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด, วิศวกรอาวุโส

ฝ่ายกระบวนการผลิต บริษัท รีท-ไรท์ (ประเทศไทย ) เป็นต้น
เหมาะสำหรับ
-สำหรับผู้บริหาร คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบการพัฒนาองค์กร หรือองค์กรที่ใช้ TQA
เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร ที่ต้องการปรับปรุงพัฒนาหมวด 6 การปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ระยะเวลา: 2 วัน
รุ่น 1 วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561
รุ่น 2 วันที่ 25-26 กันยายน 2561
หัวข้อ
วันที่หนึ่ง
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
เกณฑ์หมวด 6 การปฏิบัติการของ TQA
ค่านิยมหลักและหลักการประเมินของTQA
ระบบการบริหารจัดการ
Initial Phase Management
Production Management
Cost Management
Quality Assurance
Lean Management
Supply Chain Management
Innovation Management
วันที่ 2
09.00-16.00 น.
ระบบการบริหารจัดการ (ต่อ)
Safety Management
Business Continuity Management
เครื่องมือ เทคนิค
Quality Function Deployment
Cost of Quality
Quality Control Circle
Kaizen
SMED 7 QC Too & 7 Management Tool
Statistical Process Control ( SPC)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ : 0-2619-5500 ต่อ 451-456
โทรสาร : 0-2619-8098 อีเมล์ : training@ftpi.or.th
http://www.ftpi.or.th/event/20561

Latest Press Release

นิทรรศการสีน้ำ Pearadas Day Out โดย พีรดา ชีพสัตยากร ณ แกลลอรี่ ชั้น 36 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม) 18 พฤศจิกายน 2561 15 มกราคม 2562

เดอะแกลเลอรี 36 ที่โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม) นำเสนอนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของศิลปินสาวมากความสามารถกับงาน 'Pearada's Day Out' นิทรรศการสีน้ำ โดย พีรดา ชีพสัตยากร โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 – 15 มกราคม 2562...

ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 พาปักหมุด 6 ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นในงาน นัมเบอร์วันสุโก้ย Fest ตั้งแต่วันนี้ 30 พ.ย.

บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด (ส่วนหนึ่งของนัมเบอร์วันกรุ๊ป) ผู้พัฒนาตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ซึ่งเป็นตลาดใหญ่และครบวงจรที่สุดในกรุงเทพฯ ตะวันออก ขอแนะนำ 6...

ภาพข่าว: คณะพาณิชย์ฯ มธ ร่วมกับ Myanmar Institute of Banking

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ Myanmar Institute of Banking ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ...

ภาพข่าว: ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ

ดร.อดิศักดิ์ สืบธรรมมา ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว พร้อมคณะนักศึกษา เข้าเยี่ยมชม "ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ มรดกแห่งการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จระดับโลก"...

ราชมงคลพระนคร รับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อใน 9 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ...

Related Topics