แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2562 2564) และกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 30, 2018 15:17
กรุงเทพฯ--30 พ.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบแผนการคลังระยะปานกลางตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ (คณะกรรมการฯ) เสนอโดยแผนการคลังระยะปานกลางเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทหลักสำหรับการวางแผนการดำเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐ รวมทั้งแผนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนการบริหารหนี้สาธารณะ โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ และหลังจากนั้นต้องมีการทบทวนและจัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทุกปี โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการคลังระยะปานกลางแล้ว ให้นำแผนการคลังระยะปานกลางมาประกอบการพิจารณาในการจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได้ การจัดทำงบประมาณ และการก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐ

แผนการคลังระยะปานกลางประกอบด้วย (1) เป้าหมายและนโยบายการคลัง (2) สถานะและการประมาณการเศรษฐกิจ (3) สถานะและประมาณการการคลัง ซึ่งรวมถึงประมาณการรายได้ ประมาณการรายจ่าย ดุลการคลังและการจัดการกับดุลการคลังนั้น (4) สถานะหนี้สาธารณะของรัฐบาล และ (5) ภาระผูกพันทางการเงินการคลังของรัฐบาลและได้กำหนดเป้าหมายนโยบายการคลังในระยะปานกลางเพื่อเข้าสู่การจัดทำงบประมาณแบบสมดุลในระยะยาว ดังนั้น รัฐบาลควรมุ่งบริหารรายได้และรายจ่ายให้อยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและการปรับอัตราภาษีที่เหมาะสมเพื่อให้รายได้รวมเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันจะต้องจำกัดการขยายตัวของรายจ่ายในภาพรวม โดยเฉพาะรายจ่ายประจำและเพิ่มสัดส่วนของรายจ่ายลงทุนให้สูงขึ้นด้วย

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบการกำหนดสัดส่วนเพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะตามมาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ด้าน ดังนี้ (1) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ต้องไม่เกินร้อยละ 60 (2) สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ ต้องไม่เกินร้อยละ 35 (3) สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด ต้องไม่เกินร้อยละ 10 และ (4) สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ ต้องไม่เกินร้อยละ 5 โดยในการพิจารณากำหนดสัดส่วนข้างต้นได้พิจารณาถึงความยั่งยืนทางการคลัง การกำกับการกู้เงินให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลัง การบริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนและความเสี่ยงที่เหมาะสม ความสอดคล้องกับแผนการคลังระยะปานกลาง ตลอดจนมีการเปรียบเทียบแนวปฏิบัติในทางสากล ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างและสัดส่วนหนี้ที่เกิดขึ้นจริงต่อคณะกรรมการฯ และ ครม. เพื่อทราบภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกปี

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร 02 273 9020 ต่อ 3558
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร 02 265 8050 ต่อ 5515

Latest Press Release

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เปิดให้บริการโซนใหม่ TAKE HOME ยกขบวนความอร่อย ร้านอาหารคาว - หวาน ซื้อกลับไปทานที่บ้านซื้อฝากคนรู้ใจ

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค กรุ๊ป เปิดให้บริการโซนใหม่ ภายใต้ชื่อ "TAKE HOME" ศูนย์รวมร้านอาหารคาว - หวานเลิศรส พร้อมเครื่องดื่มชื่นใจ สำหรับลูกค้าซื้อกลับไปทานที่บ้าน อาทิ ขนมจีนน้ำยาปู สูตรปักษ์ใต้แท้ๆ จากครัวคุณยาย...

สัมผัสกาแฟสไตล์ไอริช ณ เดอะ ดรังก์เคน เลปเพอร์คอร์น โรงแรมโฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท 15

เดอะ ดรังก์เคน เลปเพอร์คอร์น ไอริชผับที่ดีที่สุดใจกลางสุขุมวิท ณ โรงแรมโฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท 15 จับมือร่วมกับ Nitro Labs Co., Ltd ขอเชิญชวนทุกท่านเฉลิมฉลองวันกาแฟไอริช หรือ National Irish Coffee Day ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562...

Sushi Saito ประเดิมแชมป์ร้านอาหารญี่ปุ่นอันดับหนึ่ง ในการจัดอันดับ 100+ ร้านอาหารญี่ปุ่นยอดเยี่ยมของ Opinionated About Dining

Opinionated About Dining (OAD) แพลตฟอร์มจัดอันดับร้านอาหารระดับโลก ประกาศให้ร้าน Sushi Saito ในกรุงโตเกียว เป็นร้านอาหารอันดับหนึ่งในการจัดอันดับ 100+ ร้านอาหารญี่ปุ่นยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นการจัดอันดับเฉพาะร้านอาหารญี่ปุ่นครั้งแรกของ OAD ร้านอาหาร Sushi...

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น รับบริจาคเพื่อโครงการ เพราะทุกมื้อคือชีวิต ผ่านคิวอาร์โค้ด ทำบุญง่ายๆแค่ปลายนิ้วคลิ๊ก

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ให้ความช่วยเหลือ อุปการะเลี้ยงดูแก่เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาครอบครัว และไม่มีผู้รับผิดชอบในการอุปการะเลี้ยงดู เป็นเด็กเร่ร่อน กำพร้า ถูกทอดทิ้ง โดยให้การสนับสนุนในด้านการศึกษา อาหาร...

นายแพทย์ฯ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชี้ฝุ่นละออง PM 2.5 อันตราย..น้ำบร็อกโคลีปั่น ช่วยขจัดสารพิษได้

นายแพทย์บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชี้ว่า สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีผลกระทบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากร่างกายสูดดมฝุ่นละออง PM 2.5...

Related Topics