แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2562 2564) และกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 30, 2018 15:17
กรุงเทพฯ--30 พ.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบแผนการคลังระยะปานกลางตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ (คณะกรรมการฯ) เสนอโดยแผนการคลังระยะปานกลางเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทหลักสำหรับการวางแผนการดำเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐ รวมทั้งแผนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนการบริหารหนี้สาธารณะ โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ และหลังจากนั้นต้องมีการทบทวนและจัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทุกปี โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการคลังระยะปานกลางแล้ว ให้นำแผนการคลังระยะปานกลางมาประกอบการพิจารณาในการจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได้ การจัดทำงบประมาณ และการก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐ

แผนการคลังระยะปานกลางประกอบด้วย (1) เป้าหมายและนโยบายการคลัง (2) สถานะและการประมาณการเศรษฐกิจ (3) สถานะและประมาณการการคลัง ซึ่งรวมถึงประมาณการรายได้ ประมาณการรายจ่าย ดุลการคลังและการจัดการกับดุลการคลังนั้น (4) สถานะหนี้สาธารณะของรัฐบาล และ (5) ภาระผูกพันทางการเงินการคลังของรัฐบาลและได้กำหนดเป้าหมายนโยบายการคลังในระยะปานกลางเพื่อเข้าสู่การจัดทำงบประมาณแบบสมดุลในระยะยาว ดังนั้น รัฐบาลควรมุ่งบริหารรายได้และรายจ่ายให้อยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและการปรับอัตราภาษีที่เหมาะสมเพื่อให้รายได้รวมเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันจะต้องจำกัดการขยายตัวของรายจ่ายในภาพรวม โดยเฉพาะรายจ่ายประจำและเพิ่มสัดส่วนของรายจ่ายลงทุนให้สูงขึ้นด้วย

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบการกำหนดสัดส่วนเพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะตามมาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ด้าน ดังนี้ (1) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ต้องไม่เกินร้อยละ 60 (2) สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ ต้องไม่เกินร้อยละ 35 (3) สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด ต้องไม่เกินร้อยละ 10 และ (4) สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ ต้องไม่เกินร้อยละ 5 โดยในการพิจารณากำหนดสัดส่วนข้างต้นได้พิจารณาถึงความยั่งยืนทางการคลัง การกำกับการกู้เงินให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลัง การบริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนและความเสี่ยงที่เหมาะสม ความสอดคล้องกับแผนการคลังระยะปานกลาง ตลอดจนมีการเปรียบเทียบแนวปฏิบัติในทางสากล ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างและสัดส่วนหนี้ที่เกิดขึ้นจริงต่อคณะกรรมการฯ และ ครม. เพื่อทราบภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกปี

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร 02 273 9020 ต่อ 3558
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร 02 265 8050 ต่อ 5515

Latest Press Release

นิทรรศการสีน้ำ Pearadas Day Out โดย พีรดา ชีพสัตยากร ณ แกลลอรี่ ชั้น 36 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม) 18 พฤศจิกายน 2561 15 มกราคม 2562

เดอะแกลเลอรี 36 ที่โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม) นำเสนอนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของศิลปินสาวมากความสามารถกับงาน 'Pearada's Day Out' นิทรรศการสีน้ำ โดย พีรดา ชีพสัตยากร โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 – 15 มกราคม 2562...

ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 พาปักหมุด 6 ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นในงาน นัมเบอร์วันสุโก้ย Fest ตั้งแต่วันนี้ 30 พ.ย.

บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด (ส่วนหนึ่งของนัมเบอร์วันกรุ๊ป) ผู้พัฒนาตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ซึ่งเป็นตลาดใหญ่และครบวงจรที่สุดในกรุงเทพฯ ตะวันออก ขอแนะนำ 6...

ภาพข่าว: คณะพาณิชย์ฯ มธ ร่วมกับ Myanmar Institute of Banking

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ Myanmar Institute of Banking ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ...

ภาพข่าว: ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ

ดร.อดิศักดิ์ สืบธรรมมา ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว พร้อมคณะนักศึกษา เข้าเยี่ยมชม "ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ มรดกแห่งการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จระดับโลก"...

ราชมงคลพระนคร รับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อใน 9 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ...

Related Topics