กระทรวงวิทย์ฯ เปิดฉากมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ภูมิภาค ภาคใต้ จ.สงขลา ยกทัพนิทรรศการยิ่งใหญ่ ขยายโอกาสสู่เยาวชนชาวใต้เข้าถึงวิทยาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday June 14, 2018 17:39
กรุงเทพฯ--14 มิ.ย.--องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดฉาก "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลา" ยกทัพนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจโชว์เยาวชนชาวใต้ หวังขยายโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่ ระหว่างวันที่ 13-19 มิถุนายน นี้ จัดเต็มพื้นที่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ICC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค" ภาคใต้ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า นับเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดของปี โดยเฉพาะการจัดงานในพื้นที่ภาคใต้ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 13-19 มิถุนายน ซึ่งจากข้อมูลการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในส่วนกลางเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมาพบว่ามียอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 1,106,724 คน เมื่อคิดเป็นร้อยละของผู้เข้าชมจากภูมิภาคต่าง ๆ แบ่งได้ ดังนี้ ภาคกลางร้อยละ 66.14 ภาคตะวันออกร้อยละ 13.08 ภาคเหนือร้อยละ 10.93 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 8.53 และภาคใต้ร้อยละ 1.32 และพบว่าผู้เข้าชมงานจากภูมิภาคต่าง ๆ ค่อนข้างน้อยกว่าส่วนกลาง โดยเฉพาะภาคใต้ที่มีจำนวนน้อยมาก เนื่องจากอุปสรรคจากระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางและ เกิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความยากลำบากในการมาร่วมงาน ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ภาคใต้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จึงได้ดำเนินการจัดงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค" ทั้ง 4ภูมิภาคขึ้น คือ

ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยจัดขึ้นที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ถือเป็นการจัดงานระดับภูมิภาคครั้งที่ 2 ต่อจากการจัดงานครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีตามเป้าหมายที่วางไว้ และครั้งนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะประสบความสำเร็จด้วยดีจากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่ตั้งใจสนับสนุนให้เกิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยกันส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก ๆ และเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ห่างไกลและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

"การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ภูมิภาค ที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้ จะช่วยให้เกิดการกระจายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างทั่วถึง โดยเด็ก ๆ เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ จากนิทรรศการที่น่าสนใจและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่จะสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจสู่การเพิ่มศักยภาพตนเองในอนาคต สำหรับการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ในอีก 2 ครั้งจะมีขึ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม2561 และภาคกลาง ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2561 โดยทั้งหมดนี้เป็นความตั้งใจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ภายใต้ นโยบาย "วิทย์สร้างคน" ที่มุ่งมั่นปลูกฝังทัศนคติที่ดีและกระตุ้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กและเยาวชนไทยในภูมิภาคต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง" เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว

นายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภาคใต้ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อการเดินทางในแต่ละจังหวัดในภาคใต้ได้อย่างสะดวกสบายและมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ดังนั้น การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลาครั้งนี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาศักยภาพเด็ก ๆ และเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้าถึงนิทรรศการที่น่าสนใจและกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะนำไปสานต่อพัฒนา เพิ่มจินตนาการ และสร้างแรงบันดาลใจให้เติบโตต่อไปในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ทั้งนี้ ทางจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกด้านและความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ในครั้งนี้ให้ประสบผลสำเร็จด้วยดี

ด้าน นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลาว่า สำหรับงานได้เริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งมีเด็ก ๆ เยาวชนและประชาชนที่สนใจในพื้นที่ทยอยเดินทางเข้ามาร่วมงานกันอย่างต่อเนื่อง ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งหวังที่จะให้เด็ก ๆ เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และพื้นที่ที่ห่างไกลได้ใกล้ชิดกับวิทยาศาสตร์มากขึ้น พร้อมทั้งได้สัมผัสนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย โดยเฉพาะ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" และนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรักและสำนึกในสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และสร้างความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอีกหลากหลาย โดยมีไฮไลท์ที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการEggibiton : ไข่มหาสมบัติ นำเสนอนิทรรศการขุมทรัพย์ความรู้แห่งไข่ ความรู้ชีววิทยา และความรู้แห่งปัญญาที่จะทำให้ผู้ชมทึ่งกับความมหัศจรรย์แห่งไข่ ด้วยการทดลองวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากไข่ นิทรรศการนาทีนี้ต้องดิจิทัล : Digital Now ประตูสู่โอกาสที่จะได้เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกดิจิทัล เพื่อให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและสามารถสร้างโอกาสใหม่ ๆ ได้ในอนาคต และนิทรรศการ "1001 สิ่งประดิษฐ์ยุคทอง : แรงบันดาลใจจากอดีตเพื่ออนาคต" ที่ส่งตรงมาจากประเทศอังกฤษ จัดแสดงให้เห็นถึงอารยธรรมและนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นโดยชาวตะวันออกกลางในสมัยยุคทองระหว่างศตวรรษที่ 7 – 17 ที่ซึ่งบุรุษและสตรีต่างศาสนา ความศรัทธา และวัฒนธรรมได้ร่วมกันสร้างอารยธรรม ความรู้ และความก้าวหน้าซึ่งเป็นรากฐานของสิ่งประดิษฐ์ในปัจจุบันนี้ ซึ่งผู้เข้าชมจะได้เดินทางกลับสู่อดีตที่จุดประกายสู่ความเจริญก้าวหน้าในยุคปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเกษตรยุคใหม่ (SMART FARMER ๔.๐) ที่แสดงถึงวิวัฒนาการทางการเกษตรของไทยจากอดีตถึงปัจจุบันและก้าวไปสู่อนาคตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยขึ้นสู่การเป็น SMART FARMER และมหานครทางการเกษตร นิทรรศการพลิกขยะสู่ขุมทรัพย์ (FROM WASTE TO VALUE) นำเสนอนิทรรศการเรื่องของการบริหารจัดการขยะและชี้ให้เห็นประโยชน์ของสิ่งของเหลือใช้ต่าง ๆ ในกองขยะที่สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ได้ นิทรรศการอัตลักษณ์ในท้องถิ่นไทย (Geographical Indications Products) ที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเฉพาะถิ่น รวมทั้งนิทรรศการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานพันธมิตรที่เข้าร่วมจัดแสดงอีกมากมาย อาทิ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) เปิดประสบการณ์ความรู้ด้านดาราศาสตร์รอบด้านและส่องกล้องดูดาวอย่างใกล้ชิด กรมวิทยาศาสตร์บริการ อัดแน่นความรู้วิทยาศาสตร์รอบตัวด้วยแอพลิเคชั่นและสนุกกับการส่องกล้องจุลทรรศน์เป็นนักจุลชีววิทยา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) (สทอภ.) นำขบวนความรู้วัตถุอวกาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการประยุกต์ใช้ในชุมชน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีลดการสูญเสียทรัพยากรในการผลิต การขนส่งและการบริโภค และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นำเสนอนิทรรศการดาราศาสตร์ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคใต้ นำเสนอการพัฒนาพืชผลอัตลักษณ์ภาคใต้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเสนอโครงการพระราชดำริและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยะลา นำเสนอเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล เป็นต้น

ภายในงานยังมีกิจกรรมประลองความคิด ประชันฝีมือสิ่งประดิษฐ์อีกมากมาย นักเรียน เยาวชน และผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19มิถุนายนนี้ เวลา 09.00 - 19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ICC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่www.nsm.or.th และ FACEBOOK : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สอบถามที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โทรศัพท์ 02 577 9960


Latest Press Release

เริ่มแล้ว !! มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 และเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 12 สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯขนทัพหนังสือดีกว่า ล้านเล่ม พบนักอ่านด้วยแนวคิด อ่านออกเสียง

พบไฮไลท์เด็ด ชวนจินตนาการสู่โลกอนาคตอีก 1,000 ปีข้างหน้า ที่ไม่มีหนังสือเป็นเล่มอีกต่อไปกับ "นิทรรศการหนังสือสาบสูญ 3018" กิจกรรมสำหรับเด็กและครอบครัว "Wonder Land ดินแดนค้นพบตัวตน" และนิทรรศการเยาวชน "ท่องโลกมหัศจรรย์ของ HOSODA...

ประธานและซีอีโอ RICOH ได้รับโอกาสให้กล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดงาน Climate Week NYC ถือเป็นบริษัทญี่ปุ่นแห่งแรกที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานพิธีเปิด

คุณเจค ยามาชิตะ ประธานบริษัทและซีอีโอบริษัท ริโก้ จำกัด ได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดงาน Climate Week NYC โดยได้แบ่งปันวิสัยทัศน์ในหลายด้านที่ทาง RICOH กำลังดำเนินการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จนเห็นผลที่วัดได้จริงในปัจจุบัน งาน Climate Week NYC...

GS YUASA SHOWCASE ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดแบตเตอรี่รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า No.1 In Asean

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด แบตเตอรี่ GS YUASA ได้ร่วมจัดแสดงสินค้าและสัมมนาพิเศษในหัวข้อ "การบริหารจัดการแบตเตอรี่สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ในงาน ASEAN Cold Pharma Chain, Logistics & Warehouse 2018 ในวันที่ 10 -...

สถาบันอาหาร จับมือ สจล. ทำ MOU ชูนวัตกรรมพัฒนาธุรกิจอาหาร ปั้นหลักสูตร Food Biz DIY ชี้แนวโน้มปี 62 Medicare Food มาแรง

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ทำ MOU พัฒนาบุคลากรธุรกิจอาหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเดิมเปิดตัวหลักสูตร Food Biz DIY (Food Business Do it Innovatively Yourself Program) หรือ...

ยกขบวนเมนูเด่นแบบถนนเยาวราช มาให้อิ่มแบบไม่อั้น กับบุฟเฟ่ต์มื้อเย็น อร่อยเยาวราช ที่ห้องอาหารจัสมิน, ดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่

ห้องอาหารจัสมินยกขบวนเมนูเด่นแบบถนนเยาวราชมาไว้ที่ห้องอาหารจัสมิน เพื่อให้คุณได้ลิ้มลองแบบไม่อั้นกับอาหารจีนมื้อเย็น อาทิ กุ้งอบวุ้นเส้น, ปีกเป็ดพะโล้ตุ๋นยาจีน, ติ่มซำของนึ่ง-ของทอดหลากเมนู, เป็ดย่างฮ่องกง, หมูกรอบ, หอยทอด และอีกหลากหลายเมนู...

Related Topics