สศอ. ผนึกกำลังพันธมิตรจัดกิจกรรม Robotics Cluster Pavilion ครบวงจร กระตุ้นผู้ประกอบการ SMEs ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ชูมาตรการสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการเต็มรูปแบบ ในงาน Manufacturing Expo 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday June 20, 2018 15:47
กรุงเทพฯ--20 มิ.ย.--สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนา SMEs ของประเทศไทย ให้เข้าถึงเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งผู้ประกอบการไทยต้องมีการพัฒนาตนเอง ในทุก ๆ ด้าน เพื่อสร้างเสริมศักยภาพ ความสามารถ รองรับโอกาสที่จะมาถึงและสร้างการเติบโตในอนาคต โดยกระทรวงฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร Kickoff กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริม SMEs ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีอัตโนมัติ (Automation) เพื่อการยกระดับผลิตภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีการรวบรวมมาตรการส่งเสริมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในจุดเดียว (One Stop Service) เป็นครั้งแรก ในพื้นที่ของ Robotics Cluster Pavilion ในงาน Manufacturing Expo 2018 ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญและหาแนวทางการพัฒนาธุรกิจได้อย่างครบวงจร

ตามที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา และมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบติดตามและรายงานผลการดำเนินการมาตรการดังกล่าวนั้น สศอ. ได้ดำเนินการบูรณาการแผนงานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลและดำเนินการตามมาตรการในด้านต่างๆ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตามลำดับ อาทิ การดำเนินการของศูนย์ Center of Robotics Excellence (CoRE) ซึ่งมีภารกิจหลักในการโดยมีการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยได้จัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกลุ่ม System Integrator (SI) พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการไปแล้วกว่า 250 ราย และเริ่มฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปแล้วตั้งแต่ต้นปี 2561 ทั้งนี้ กิจการที่เข้าร่วมยังได้รับการสนับสนุนสินเชื่อประเภท ต่าง ๆ สำหรับลงทุนเพื่อขยาย/ปรับปรุงกิจการให้มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นจากความร่วมมือใกล้ชิดกับ SME Bank

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษ "แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมเอสเอ็มอี เข้าถึงระบบอัตโนมัติ เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมสู่ยุค 4.0" ในพิธีเปิดงาน"ออโตโมทีฟ ซัมมิท 2018" และ "แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2018" ว่า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของผู้ประกอบการสู่การจัดการการผลิตสมัยใหม่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปยกระดับผลิตภาพในกระบวนการผลิต โดยมีกิจกรรมที่จัดขึ้นใน Robotics Cluster Pavilion

ในงาน Manufacturing Expo 2018 นี้เป็นส่วนหนึ่งของการ Kickoff มาตรการการสนับสนุนผู้ประกอบการในการปรับตัวสู่

ระบบการผลิตให้ทันสมัยมากขึ้น และเพื่อรวบรวมสรรพกำลังของหน่วยงานชั้นนำของประเทศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

เพื่อการวางรากฐานระยะยาว จึงผลักดันให้เกิด Center of Robotics Excellence (CoRE) ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจหลัก

4 ด้าน คือ รับรองคุณสมบัติของผู้ประกอบการ SI พัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบ พัฒนาบุคลากร รวมถึงสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการไทย

นายสมชายฯ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ กระทรวงอุตสาหกรรมมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Learning Factory) ซึ่งอยู่ภายใต้ศูนย์ ITC เขตกล้วยน้ำไท เพื่อจำลองระบบการผลิตตามแนวคิด LASI (Lean Automation System Integrator) ในพื้นที่ปฏิบัติงาน/โรงงานจำลอง เพื่อสร้างต้นแบบโรงงานสำหรับการยกระดับผู้ประกอบการสู่ Smart Factory และดำเนินการพัฒนาบุคลากร ด้วยหลักสูตรการออกแบบระบบการผลิตตามแนวคิด LASI เพื่อพัฒนา System integrator (SI) นักศึกษา รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งศูนย์ ITC เขตกล้วยน้ำไทนี้จะเป็นต้นแบบให้กับ ITC อีกทั้ง 11 ศูนย์ภาค นอกจากนี้ยังริเริ่มการดำเนินโครงการ Three – Stage Rocket Approach เพื่อผลักดัน SMEs ไทยให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติอย่างรวดเร็วใน 3 ขั้นตอน ภายใต้โครงการ Connected Industries ประกอบด้วย

ขั้นที่ 1 Visualize Machine คือ พัฒนากระบวนการผลิตสู่การเป็นดิจิทัล และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใช้วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการ โดยการนำระบบ Sensor เข้าไปติดตั้งที่เครื่องจักร อุปกรณ์จะส่งข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรมาที่อุปกรณ์แสดงผล หรือ มอนิเตอร์เพื่อจะได้ติดตามอย่าง Real time โดยนอกจากแสดงผลแบบ Real time แล้วผลของข้อมูลการทำงานและจะสามารถเอามาวิเคราะห์ได้ด้วยของกระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพได้

ขั้นที่ 2 Visualize Craftsmanship คือ ดำเนินการเก็บข้อมูลเคลื่อนไหวของพนักงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำไปวิเคราะห์การทำงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยการนำระบบ Sensor ไปติดที่พนักงานในสายการผลิต เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่การทำงานเพื่อนำมาวิเคราะห์การทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานให้เคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวการทำงานของร่างกายในการวางกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ขั้นที่ 3 Lean Automation System Integrators หรือ LASI Project คือการพัฒนาการผลิตแบบ Lean Automation โดยกำจัดความศูนย์เปล่าในระบบการผลิตทั้งหมดควบคู่กับออกแบบการนำระบบการผลิตแบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ทำให้การใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้งานระบบอัตโนมัติเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ทาง สศอ. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank), เครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) Thai Automation and Robotics Association (TARA), สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และบริษัท Reed Tradex จัดกิจกรรม Robotics Cluster Pavilion ในงาน Manufacturing Expo 2018 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ นำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต

ซึ่งภายใน Robotics Cluster Pavilion นอกจากจะสร้างการเชื่อมโยง (Matching) ระหว่างผู้ซื้อ/ผู้ประกอบการ และผู้ขายเครื่องจักรและเทคโนโลยีด้านการผลิตแล้ว ในพื้นที่ Hall 100 ยังจัดให้มีการบริการแบบ One Stop Service

ที่รวบรวมสิทธิประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในการผลิตของหน่วยงานต่างๆ ทั้ง BOI, DEPA, สวทช., SME Bank, CoRE และ TARA ไว้ในจุดเดียว โดยจัดให้มีการดำเนินกิจกรรม 5 ด้าน คือ

1.การสัมมนาเพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการ 3 หัวข้อที่น่าสนใจ คือ รวมสิทธิประโยชน์เพื่อการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในการผลิต, การเลือก SI อย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจ และการเริ่มการใช้หุ่นยนต์ง่ายขึ้นด้วยเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษ

2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การเขียนโครงการเพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ BOI
3. การเข้าขอรับคำปรึกษา (Walk in Discussion)
4. บริการให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1

5. การแสดงกรณีศึกษาตัวอย่าง SMEs 4.0 Showcase สาธิตตัวอย่างหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติต้นแบบ

นอกจากนั้นยังมีการจัด Tour ตามเส้นทางที่กำหนดให้กับ SMEs ประกอบการอธิบายของวิทยากรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม โดยกลุ่มผู้เข้าชมจะเป็นกลุ่ม SMEs จากสมาพันธ์ SME ไทย

พร้อมกันนั้นภายในงาน ยังมีการแต่งตั้งหุ่นปัญญาประดิษฐ์ "โซเฟีย" ในการรับหน้าที่ทูตวัฒนธรรม สำหรับงานแสดงสินค้าครั้งแรกของโลกอีกด้วย จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะขอเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้ประกอบการ SMEs หรือประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ Robotics Cluster Pavilion บริเวณพื้นที่ Hall 100 ภายในงาน Manufacturing Expo 2018 (ME 2018) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทค บางนา ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที 23 มิถุนายน 2561 นี้


Latest Press Release

ภาพข่าว: ผู้บริหาร Beyond Patong ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส SPA เปิด Lets Relax Phuket Beyond Resort Patong

คุณณรัล วิวรรธนไกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีจากคุณประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการและคุณวิศวินท์ ปิติกุลสถิตย์ รองประธานกรรมการ กะตะ รีสอร์ท กรุ๊ป โดยมีคุณธรรศกร ปัญญามัง...

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เส้นทางสายบุรินทร์

นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร "เส้นทางสายบุรินทร์" โดยลงพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรองสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมชนบท...

นครชัยแอร์ เดินหน้าสานต่อโครงการนครชัยแอร์ ปันน้ำใจ ช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9 มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบ และเป็นผู้ให้ที่ดีต่อสังคม

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการ "นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 9" นำบุคลากร ประกอบด้วยพนักงานขับรถ และพนักงานต้อนรับบนรถนครชัยแอร์ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆช่วยเหลือสังคม...

ภาพข่าว: พช.ราชบุรี ปฏิบัติภารกิจพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จัดการอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน / ชุมชน OTOP นวัตวิถี ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์...

ภาพข่าว: สัมมนา สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังใน Social Media และ กลยุทธ์เอาลูกค้าออนไลน์ให้อยู่หมัด ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

กรด โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย จัดงานสัมมนา "สร้างแบรนด์ให้ปัง ดังใน Social Media" โดยมี เตฌิณ โสมคำ (โค้ช โรเจอร์) ผู้บริหารหลักสูตร DStartup ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ที่ปรึกษาด้าน Social Media กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี...

Related Topics