ม.ศรีปทุม จับมือ สถาบันวิทยาลัยชุมชน สร้างโอกาส ต่อยอดความรู้ธุรกิจดิจิทัล ตอบโจทย์การพัฒนา Thailand 4.0 ชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday July 20, 2018 12:07
กรุงเทพฯ--20 ก.ค.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้าน Digital Business & Marketing สู่การพัฒนาบุคลากร ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ธุรกิจดิจิทัลสู่ชุมชน ตอบโจทย์การพัฒนา Thailand 4.0 ของประเทศ

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมี ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ และมีอาจารย์นิธนา เมลืองนนท์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้ ณ ห้องออดิทรอเรียม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของสองสถาบันการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่เยาวชนได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เกี่ยวกับการเรียนการสอนหลักสูตรด้าน Digital Business & Marketing พร้อมสร้างโอกาสแนวทางในการศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการผลิตและพัฒนากำลังคนร่วมกันสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านธุรกิจดิจิทัลสู่ชุมชน อันจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาการแข่งขันของประเทศ และตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น พร้อมตอบโจทย์แนวทางการปฎิรูปการศึกษาของประเทศ และการพัฒนา Thailand 4.0 อีกด้วย

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ด้วยมหาวิทยาลัยศรีปทุมและสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ต่างมีความมุ่งมั่นในการพัฒนากำลังคนคุณภาพให้เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าในการพัฒนาประเทศ ได้มีเจตจำนงร่วมกันที่จะผนึกกำลังเป็นกัลยาณมิตร ร่วมพัฒนาวิชาการและพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพที่พัฒนาก้าวหน้าในชุมชน ทั้งสองสถาบันจึงได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และวิทยาลัยชุมชน

ผศ.ดร.วิรัช กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มี ถือได้ว่าเป็นการผลิตและพัฒนากำลังคนร่วมกันอันจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานด้านธุรกิจดิจิทัลมากขึ้นและจะเป็นความร่วมมือที่สามารถพัฒนาการศึกษาทางสายวิชาชีพให้มีศักยภาพนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ยังได้มีการร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร Digital Business & Marketing ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งส่งเสริมให้มีการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านธุรกิจดิจิทัล สำหรับใช้ในการจัดการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและชุมชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติทั้งในภาคการศึกษาและตลาดงานตลอดจนการสร้างโอกาสในการศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลน ขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่ออย่างทั่วถึงด้วย


Latest Press Release

สหกิจศึกษาตอบโจทย์นักศึกษา SPU ผลิตคน Ready to Work ตรงตามความต้องการของตลาดและสถานประกอบการ

หลายคนคงเคยได้ยินได้ฟัง คำว่า "สหกิจศึกษา" แล้วอาจยังงงๆ และเกิดความสงสัยว่าคืออะไร ลองมาทำความรู้จักกับสหกิจศึกษาว่าคืออะไรมีความสำคัญอย่างไร สหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)...

ภาพข่าว: ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมราชา

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10 สุธาวดี ศิริธนชัย แห่ง ดิ เอ็มโพเรี่ยม ร่วมเฉลิมพระเกียรติจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมราชา" นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกิยรติ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานจาก 5...

มทร.พระนคร เชิญชวนส่งบทความและงานวิจัย นำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : เปลี่ยนวิกฤตดิจิทัลให้เป็นโอกาส

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมกับ Deakin University ประเทศเครือรัฐออสเตรเลียจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ (The 10th RMUTP...

งานแสดงเฟอร์นิเจอร์ CIFF ครั้งที่ 43 ปิดฉากอย่างสวยงาม หลังให้การต้อนรับผู้เข้าชมงาน 300,000 คน

งานแสดงเฟอร์นิเจอร์ China International Furniture Fair (Guangzhou) หรือ CIFF ครั้งที่ 43 ซึ่งผู้สังเกตการณ์อุตสาหกรรมมองว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ได้ปิดฉากไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา งานนี้แบ่งการจัดงานออกเป็นสองช่วง คือระหว่างวันที่ 18-21...

งานแสดงเฟอร์นิเจอร์ CIFF ครั้งที่ 43 เปิดพื้นที่จัดแสดงสินค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้น พร้อมบริการเหนือระดับ

งานแสดงเฟอร์นิเจอร์ China International Furniture Fair (Guangzhou) หรือ CIFF ครั้งที่ 43 ซึ่งแบ่งระยะเวลาการจัดงานออกเป็นสองช่วงตามกลุ่มสินค้า ได้เปิดฉากขึ้นแล้วที่ย่านผาโจวของเขตไห่จู ทางตะวันออกเฉียงใต้ของนครกว่างโจว โดยช่วงแรกมีขึ้นเมื่อวันที่ 18-21...

Related Topics