กรมบัญชีกลางมอบรางวัลทุนหมุนเวียน ประจำปี 2561 ชูนโยบายเชื่อมโยงรัฐกับประชาชน สู่ไทยนิยมยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 9, 2018 16:34
กรุงเทพฯ--9 ส.ค.--กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลางจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนทุนหมุนเวียนให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีในทุก ๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ผ่านโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงต่อไป

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล "ทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2561" ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์อิมแพ็ค เมืองทอง ธานี ว่า กรมบัญชีกลางจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 11 แล้ว รัฐบาล ให้ความสำคัญกับการนำทุนหมุนเวียนไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญของภาครัฐในการตอบสนองนโยบายด้านต่าง ๆ ของ ประเทศ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุนหมุนเวียนสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้น เศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเท่าเทียมกัน การสร้างโอกาสและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ให้ยั่งยืน การจัด ประชารัฐสวัสดิการเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน เพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม สำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย และเกษตรกรที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านกองทุน ต่าง ๆ เช่น กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กองทุนหมุนเวียนเพื่อการ กู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน กองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนลงทุนในกิจการของรัฐ กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น และเพื่อให้การดำเนินงานในทุกบทบาทภารกิจของทุน หมุนเวียนเห็นผลเป็นรูปธรรม และสามารถพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ จึงจำเป็นต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ทุนหมุนเวียนทุกแห่งต่างมีเป้าหมายในการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ พัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง ซึ่งทุนหมุนเวียนนับว่าเป็นส่วนสำคัญในการ ส่งเสริม ผลักดัน กระตุ้น รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน สมดังเจตนารมณ์ที่ว่า ทุนหมุนเวียน 4.0 เชื่อมโยงรัฐกับประชาชน สู่ไทยนิยมยั่งยืน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า การมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น เป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการสร้างแรงขับ เคลื่อนที่สำคัญต่อการพัฒนาทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป ในวันนี้มีทุนหมุนเวียนที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล จาก 5 ประเภทรางวัล ดังนี้

1. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานโดยรวมดีเด่น สามารถดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ จำนวน 4 ทุน ได้แก่ 1) กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2) เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และการทำของ 3) กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศ และ 4) กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2. รางวัลการพัฒนาดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการดำเนินงานตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น - ประเภทดีเด่น ไม่มีทุนหมุนเวียนได้รับรางวัล - ประเภทชมเชย จำนวน 2 ทุน ได้แก่ 1) เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และ 2) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ

3. รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีการจัดการบริหารพัฒนา และปรับปรุงองค์กรที่ครอบคลุมตามกรอบการประเมินด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน จำนวน 2 ทุน ได้แก่ 1) กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ 2) กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

4. รางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ เป็นรางวัลที่ยกย่องชมเชยให้กับทุนหมุนเวียนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีผลการ ดำเนินงานในระดับดีเด่นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี จำนวน 1 ทุน ได้แก่ กองทุนสนับสนุนการวิจัย

5. รางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น เป็นรางวัลที่ยกย่องผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่มีผลงานผ่านการประเมิน ของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนในระดับดีขึ้นไป ซึ่งเป็นรางวัลที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 1 ทุน ได้แก่ กองทุน สนับสนุนการวิจัย

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวในตอนท้ายว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการของ ทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปี 2562 จะมีการกำหนดตัวชี้วัดให้ทุนหมุนเวียนพัฒนาตนเอง เข้าสู่สังคมไร้เงินสด เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องดังกล่าวให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนต่อไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: อร่อยกับมาม่า OK รสผัดไข่เค็ม ที่ร้านลอว์สัน108 ที่แรกที่เดียว!

บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด ผู้พัฒนาร้านสะดวกซื้อระดับพรีเมี่ยมจากญี่ปุ่น "ลอว์สัน108" ชวนมาอร่อยกับสินค้าใหม่ที่ได้รับความนิยมมากๆ "มาม่า OK รสผัดไข่เค็ม" ก่อนใคร ที่ร้านลอว์สัน108 มาม่า OK (Oriental Kitchen) ได้ออกรสชาติใหม่ "มาม่าผัดไข่เค็ม"...

ภาพข่าว: คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก ม.ราชภัฎยะลา

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ...

ระดมผู้เกี่ยวข้องการสร้างผลงานวิจัย ร่วมนำไทยไต่อันดับในเวทีอาเซียน เร่งเพิ่มจำนวนคนไทยขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สวทน. ไขก๊อก การขอสิทธิบัตรต้องคิดตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจด้วย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์โดยคนไทย ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 - 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14...

ภาพข่าว: พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี บรรยายธรรม ณ เอช เซม มอเตอร์ สำนักงานใหญ่ อยุธยา

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ถ่ายภาพร่วมกับทีมบริหารและพนักงานของบริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด หลังจากการแสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อ "ทำ กับ ธรรม" ให้กับทีมผู้บริหารและพนักงานจำนวน 318 คน ณ สำนักงานใหญ่ เอช เซม มอเตอร์ อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่...

การบินไทยนำโครงการ Taxi with One Engine Off (TOEO) มาใช้เพื่อช่วยลดมลภาวะและฝุ่นละออง PM2.5

นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่เกิดสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่บางจังหวัดในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา...

Related Topics