กรมบัญชีกลางมอบรางวัลทุนหมุนเวียน ประจำปี 2561 ชูนโยบายเชื่อมโยงรัฐกับประชาชน สู่ไทยนิยมยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 9, 2018 16:34
กรุงเทพฯ--9 ส.ค.--กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลางจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนทุนหมุนเวียนให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีในทุก ๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ผ่านโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงต่อไป

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล "ทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2561" ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์อิมแพ็ค เมืองทอง ธานี ว่า กรมบัญชีกลางจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 11 แล้ว รัฐบาล ให้ความสำคัญกับการนำทุนหมุนเวียนไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญของภาครัฐในการตอบสนองนโยบายด้านต่าง ๆ ของ ประเทศ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุนหมุนเวียนสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้น เศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเท่าเทียมกัน การสร้างโอกาสและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ให้ยั่งยืน การจัด ประชารัฐสวัสดิการเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน เพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม สำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย และเกษตรกรที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านกองทุน ต่าง ๆ เช่น กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กองทุนหมุนเวียนเพื่อการ กู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน กองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนลงทุนในกิจการของรัฐ กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น และเพื่อให้การดำเนินงานในทุกบทบาทภารกิจของทุน หมุนเวียนเห็นผลเป็นรูปธรรม และสามารถพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ จึงจำเป็นต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ทุนหมุนเวียนทุกแห่งต่างมีเป้าหมายในการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ พัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง ซึ่งทุนหมุนเวียนนับว่าเป็นส่วนสำคัญในการ ส่งเสริม ผลักดัน กระตุ้น รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน สมดังเจตนารมณ์ที่ว่า ทุนหมุนเวียน 4.0 เชื่อมโยงรัฐกับประชาชน สู่ไทยนิยมยั่งยืน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า การมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น เป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการสร้างแรงขับ เคลื่อนที่สำคัญต่อการพัฒนาทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป ในวันนี้มีทุนหมุนเวียนที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล จาก 5 ประเภทรางวัล ดังนี้

1. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานโดยรวมดีเด่น สามารถดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ จำนวน 4 ทุน ได้แก่ 1) กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2) เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และการทำของ 3) กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศ และ 4) กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2. รางวัลการพัฒนาดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการดำเนินงานตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น - ประเภทดีเด่น ไม่มีทุนหมุนเวียนได้รับรางวัล - ประเภทชมเชย จำนวน 2 ทุน ได้แก่ 1) เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และ 2) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ

3. รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีการจัดการบริหารพัฒนา และปรับปรุงองค์กรที่ครอบคลุมตามกรอบการประเมินด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน จำนวน 2 ทุน ได้แก่ 1) กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ 2) กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

4. รางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ เป็นรางวัลที่ยกย่องชมเชยให้กับทุนหมุนเวียนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีผลการ ดำเนินงานในระดับดีเด่นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี จำนวน 1 ทุน ได้แก่ กองทุนสนับสนุนการวิจัย

5. รางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น เป็นรางวัลที่ยกย่องผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่มีผลงานผ่านการประเมิน ของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนในระดับดีขึ้นไป ซึ่งเป็นรางวัลที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 1 ทุน ได้แก่ กองทุน สนับสนุนการวิจัย

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวในตอนท้ายว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการของ ทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปี 2562 จะมีการกำหนดตัวชี้วัดให้ทุนหมุนเวียนพัฒนาตนเอง เข้าสู่สังคมไร้เงินสด เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องดังกล่าวให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนต่อไป


Latest Press Release

มาร์ส เผยกลยุทธ์ใหม่ มุ่งส่งเสริมการผลิตโกโก้อย่างยั่งยืน

มาร์ส ริกลีย์ คอนเฟคชันเนอรี (Mars Wrigley Confectionery) ผู้ผลิตช็อกโกแลตมานานกว่า 100 ปี และเป็นหนึ่งในผู้ซื้อโกโก้รายใหญ่ของโลก ได้ประกาศกลยุทธ์ใหม่ในการยกเครื่องห่วงโซ่อุปทานโกโก้ กลยุทธ์ใหม่ในชื่อ "Cocoa for Generations"...

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับสำนักการจราจรและขนส่ง(สจส.) เข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการฯ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยนายกิตติ เอกวัลลภ ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 5 และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และ ผู้รับจ้างงานก่อสร้างโยธาสัญญาที่ 1...

แอดแมน 2018 ชี้ โฆษณาวันนี้ไม่ควรมีดีแค่ขายของ พร้อมกระตุ้นคนโฆษณาใส่ใจสร้างงานเพื่อสังคม

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย แถลงข่าวจัดงาน แอดแมน อวอร์ดส แอนด์ ซิมโปเซียม 2018 (Adman Awards & Symposium 2018) งานประกวดและแสดงผลงานของคนในวงการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด...

ส.อ.ท. พร้อมจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ECO Innovation Forum 2018 ภายใต้แนวคิด Toward the Smart Eco-City and Sustainable Urbanization หนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ชูนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Urbanization) เพื่อสร้างความมั่งคั่งและกระจายความมั่งคั่งไปยังภูมิภาคต่าง ๆ โดยใช้ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาในแต่ละพื้นที่...

ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรียืนยันร่วมปาฐกถาในงาน Forbes Global CEO Conference ครั้งที่ 18 ที่กรุงเทพฯ

ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจระดับโลกอีก 40 คน ยืนยันร่วมกล่าวปาฐกถาและร่วมพูดคุยบนเวทีในงาน Forbes Global CEO Conference ครั้งที่ 18 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ โรงแรม ดิ แอทธินีโฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น...

Related Topics