งานวิจัย ฟาร์มกวาง จาก ม.รามคำแหง คว้ารางวัล Platinum Award จาก วช.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 14, 2018 15:40
กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานวิจัยชุดโครงการ "นวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มกวางสมัยใหม่" (Innovation for Modern Deer Farming) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง คว้ารางวัล Platinum Award ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้รับมอบถ้วยพระราชทานจากพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และรับเงินรางวัล 120,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีม.ร. กล่าวว่า รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศ ในการที่ทำให้งานวิจัยเกิดประโยชน์แท้จริงกับคนทั่วไป ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของทีมงานและชาวรามคำแหงทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการวิจัยเรื่อง "นวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มกวางสมัยใหม่" ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมมาช่วยพัฒนาฟาร์มกวางให้ทันสมัยอย่างครบวงจร ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกวางได้รับประโยชน์และสร้างรายได้ในเชิงเศรษฐกิจ

"มหาวิทยาลัยรามคำแหง มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยเพื่อให้กวางเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ของสังคมไทย เพราะทุกส่วนของกวางสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจทางด้านนี้อย่างแท้จริง"

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผลงานจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในปีนี้ รางวัล Platinum Award จำนวน 2 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล จำนวน 120,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำหรับ งานวิจัยชุดโครงการ "นวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มกวางสมัยใหม่" (Innovation for Modern Deer Farming) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ เป็นการบูรณาการงานวิจัยด้านนวัตกรรม เครื่องเมือเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มกวางสมัยใหม่อย่างครบวงจร ช่วยต่อยอดองค์ความรู้เดิม และเป็นฐานรากคอยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ สนับสนุน และต่อยอดให้เกษตรกรเครือข่าย ได้พัฒนาประสิทธิภาพการทำฟาร์มกวาง เสริมสร้างรายได้ที่ยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยได้เริ่มก่อตั้งฟาร์มกวางตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มีการทำงานเกี่ยวกับด้านข้อมูลการวิจัยพื้นฐานมาโดยตลอด ปัจจุบันได้ประยุกต์ข้อมูลเหล่านั้นให้กับเกษตรกร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงกวางเป็นสัตว์เศรษฐกิจมากขึ้น และได้นำนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยถ่ายทอดให้กับเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า และลดต้นทุนในการทำธุรกิจฟาร์มกวาง

ภายในชุดงานวิจัยนี้ ได้บูรณาการงานวิจัยต่างๆ เข้าด้วยกัน ได้แก่ โครงการ "การใช้คุณค่าทางโภชนาการกับสัณฐานวิทยาของเขากวางอ่อนในระบบสามมิติ เพื่อกำหนดต้นทุนมาตรฐานเขากวางอ่อน" เพื่อให้เกษตรกรเกิดการซื้อขายเขากวางอ่อนในราคาที่ยุติธรรม โครงการ "การพัฒนาโรงเรือนจัดการกวางเคลื่อนที่" ให้บริการตัดเขากวางแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกวาง เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิตโรงเรือนจัดการกวาง โครงการ "พืชอาหารสัตว์สำหรับฟาร์มกวางสมัยใหม่" ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ เช่น หญ้าเนเปียร์ และส่งกลับมาจำหน่ายให้กับฟาร์มกวาง ม.ร. ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอน โครงการ"การประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับจ่ายพลังงานไฟฟ้าในฟาร์มกวาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง" เป็นการนำแผ่นโซล่าเซลล์มาติดตั้งในฟาร์มกวาง ซึ่งช่วยลดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้เป็นจำนวนมาก โครงการ"นวัตกรรมจากมูลกวางภายใต้ความคิดของเสียเป็นศูนย์" เป็นการนำมูลกวางมาทดแทนดินลูกรังในการก่อบล็อกประสาน ซึ่งถือเป็นการนำของเสียเหลือใช้ในฟาร์มกวางมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างได้ด้วย และโครงการ "การพัฒนาเนื้อดินปั้นเซรามิกจากเขากวางแข็ง" โดยนำเอาส่วนตอของเขากวางที่หลุดหลังจากการตัดเขาแล้วมาเป็นส่วนผสมในการทำเซรามิก รวมทั้งมีการทำเครื่องประดับจากเขากวางแข็ง และนำมูลกวางมาเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ในโครงการ "แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกวาง" เพื่อให้เกษตรกรได้ทำธุรกิจฟาร์มกวางได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics