งานวิจัย ฟาร์มกวาง จาก ม.รามคำแหง คว้ารางวัล Platinum Award จาก วช.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 14, 2018 15:40
กรุงเทพฯ--14 ส.ค.--มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานวิจัยชุดโครงการ "นวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มกวางสมัยใหม่" (Innovation for Modern Deer Farming) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง คว้ารางวัล Platinum Award ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้รับมอบถ้วยพระราชทานจากพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และรับเงินรางวัล 120,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีม.ร. กล่าวว่า รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศ ในการที่ทำให้งานวิจัยเกิดประโยชน์แท้จริงกับคนทั่วไป ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของทีมงานและชาวรามคำแหงทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการวิจัยเรื่อง "นวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มกวางสมัยใหม่" ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมมาช่วยพัฒนาฟาร์มกวางให้ทันสมัยอย่างครบวงจร ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกวางได้รับประโยชน์และสร้างรายได้ในเชิงเศรษฐกิจ

"มหาวิทยาลัยรามคำแหง มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยเพื่อให้กวางเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ของสังคมไทย เพราะทุกส่วนของกวางสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจทางด้านนี้อย่างแท้จริง"

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผลงานจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในปีนี้ รางวัล Platinum Award จำนวน 2 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล จำนวน 120,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำหรับ งานวิจัยชุดโครงการ "นวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มกวางสมัยใหม่" (Innovation for Modern Deer Farming) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ เป็นการบูรณาการงานวิจัยด้านนวัตกรรม เครื่องเมือเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มกวางสมัยใหม่อย่างครบวงจร ช่วยต่อยอดองค์ความรู้เดิม และเป็นฐานรากคอยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ สนับสนุน และต่อยอดให้เกษตรกรเครือข่าย ได้พัฒนาประสิทธิภาพการทำฟาร์มกวาง เสริมสร้างรายได้ที่ยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยได้เริ่มก่อตั้งฟาร์มกวางตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มีการทำงานเกี่ยวกับด้านข้อมูลการวิจัยพื้นฐานมาโดยตลอด ปัจจุบันได้ประยุกต์ข้อมูลเหล่านั้นให้กับเกษตรกร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงกวางเป็นสัตว์เศรษฐกิจมากขึ้น และได้นำนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยถ่ายทอดให้กับเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า และลดต้นทุนในการทำธุรกิจฟาร์มกวาง

ภายในชุดงานวิจัยนี้ ได้บูรณาการงานวิจัยต่างๆ เข้าด้วยกัน ได้แก่ โครงการ "การใช้คุณค่าทางโภชนาการกับสัณฐานวิทยาของเขากวางอ่อนในระบบสามมิติ เพื่อกำหนดต้นทุนมาตรฐานเขากวางอ่อน" เพื่อให้เกษตรกรเกิดการซื้อขายเขากวางอ่อนในราคาที่ยุติธรรม โครงการ "การพัฒนาโรงเรือนจัดการกวางเคลื่อนที่" ให้บริการตัดเขากวางแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกวาง เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิตโรงเรือนจัดการกวาง โครงการ "พืชอาหารสัตว์สำหรับฟาร์มกวางสมัยใหม่" ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ เช่น หญ้าเนเปียร์ และส่งกลับมาจำหน่ายให้กับฟาร์มกวาง ม.ร. ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอน โครงการ"การประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับจ่ายพลังงานไฟฟ้าในฟาร์มกวาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง" เป็นการนำแผ่นโซล่าเซลล์มาติดตั้งในฟาร์มกวาง ซึ่งช่วยลดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้เป็นจำนวนมาก โครงการ"นวัตกรรมจากมูลกวางภายใต้ความคิดของเสียเป็นศูนย์" เป็นการนำมูลกวางมาทดแทนดินลูกรังในการก่อบล็อกประสาน ซึ่งถือเป็นการนำของเสียเหลือใช้ในฟาร์มกวางมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างได้ด้วย และโครงการ "การพัฒนาเนื้อดินปั้นเซรามิกจากเขากวางแข็ง" โดยนำเอาส่วนตอของเขากวางที่หลุดหลังจากการตัดเขาแล้วมาเป็นส่วนผสมในการทำเซรามิก รวมทั้งมีการทำเครื่องประดับจากเขากวางแข็ง และนำมูลกวางมาเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ในโครงการ "แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกวาง" เพื่อให้เกษตรกรได้ทำธุรกิจฟาร์มกวางได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


Latest Press Release

โค้งสุดท้าย!! การประกวดวาดภาพและแต่งกลอน การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและเต่ามะเฟือง

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.62 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวกับสื่อมวลชนว่า เมื่อวานนี้กรม ทช. ได้มีการจัดพิธีลงนามปฏิญญาอนุรักษ์เต่าทะเลแห่งประเทศไทย ระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม...

Phuket through my eyes ณ โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย นิทรรศการภาพถ่ายลั่นชัตเตอร์โดยอนาคตช่างภาพดาวรุ่งของภูเก็ต

นิทรรศการภาพถ่าย "Phuket through my eyes" งานแสดงศิลปะ Artist Playground by Pullman ล่าสุด โดยโรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ในทอน บีช จัดแสดงภาพถ่ายภาพจากฝีมือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 36...

พบกับงานแสดงโชว์ มหกรรมเครื่องเสียงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด ในงาน AUDIONICE HIGH END SHOW 2019 ณ อิมแพค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น1

พบกับงานแสดงโชว์ มหกรรมเครื่องเสียงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด ในงาน AUDIONICE HIGH END SHOW 2019 ณ อิมแพค เมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น1 วันที่ 1,2,3 มีนาคม 62 นี้ (เครื่องเสียงไฮเอนด์) โชว์ทั้งภาพและเสียง ได้แก่ เครื่องเสียงบ้าน และโฮมเธียเตอร์ พร้อมระบบ...

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เตรียมความพร้อมจัดงาน ครบรอบ 80 ปี เผยกิจกรรมมูลนิธิฯ ตลอดทั้งปี 2562 มุ่งเดินหน้าส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนตาบอดอย่างยั่งยืน

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดแถลงข่าว "ครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ MORE THAN EYES CAN SEE 80 ปี มากกว่าที่เห็น" เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมครบรอบ 80 ปี มูลนิธิฯ...

ภาพข่าว: ผู้บริหาร รพ.สุขุมวิท มอบกระเช้าดอกไม้ แด่ผู้ป่วยที่ได้เข้ารับการพักฟื้นหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าบางส่วนรายแรก

นพ.ภมรศักดิ์ เธียรประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลสุขุมวิท พร้อมด้วย น.ท.นพ.เอกพงษ์ โกมลหิรัณย์ แพทย์ผู้ชำชาญการด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ ได้ให้เกียรติมอบกระเช้าดอกไม้ แด่นางนกเล็ก เกียรติดำรงกุล...

Related Topics