กลุ่มฯ พลาสติก โชว์ศักยภาพในนามประเทศไทยจัดการประชุม AFPI และ APF, พร้อมจัดการประกวด ASEAN Plastics Award 2018 ควบคู่งานแสดงสินค้า A-PLAS 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 20, 2018 11:31
กรุงเทพฯ--20 ส.ค.--สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โชว์ศักยภาพในนามประเทศไทย โดยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้ประกอบการพลาสติกอาเซียน ครั้งที่ 17 (The 17th Term ASEAN Federation of Plastic Industries Conference 2016 – 2018) และการประชุมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 28 (The 28th ASIA Plastics Forum : APF 2018) ภายใต้แนวคิด "Creating Sustainable Value through Circular Economy" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2561 ณ โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ สุขุมวิท (อโศก) หวังกระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้านอุตสาหกรรมพลาสติกในภูมิภาคอาเซียนมากยิ่งขึ้น และผลักดันให้เกิดระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมพลาสติกอย่างยั่งยืนผ่านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ The ASEAN Federation of Plastic Industries (AFPI) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 7 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย เมียนมา มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและศักยภาพอุตสาหกรรมพลาสติก ซึ่งได้จัดการประชุมคณะกรรมการ AFPI Council Meeting เป็นประจำทุกปี โดยหมุนเวียนให้ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศได้เป็นเจ้าภาพการประชุม และกำหนดจัดประชุมใหญ่สมาชิก (AFPI Conference) ประจำทุก 2 ปี นอกจากนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ ASIA Plastics Forum (APF) ซึ่งกำหนดจัดการประชุมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกในระดับภูมิภาคเอเชียเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิก และหารือแนวทางความร่วมมือนำไปสู่ข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการค้าและการส่งออกของอุตสาหกรรมพลาสติกไทยให้มากขึ้น

นายภราดร จุลชาต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานประชุม The 17th Term AFPI & The 28th APF 2018 ครั้งนี้ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักและตื่นตัวในการรับมือกับการค้าและการลงทุนภายหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการจัดการกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมพลาสติกอย่างยั่งยืน ผ่านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานเป็นทั้งผู้ผลิตเม็ดพลาสติกและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทั้งในประเทศ

และประเทศสมาชิกทั้ง 12 ประเทศ โดยภายในงานประชุมดังกล่าว นอกจากผู้เข้าร่วมงานจะได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกล่าสุดของอุตสาหกรรมพลาสติกทั้งไทยและอาเซียนแล้ว คณะกรรมการจัดงานยังได้จัดให้มีการประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกอาเซียน 3rd ASEAN Plastics Award 2018 ภายใต้แนวคิด "Going Towards Sustainable Value" เพื่อยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกให้มีมาตรฐานและนำไปสู่การสร้างมูลค่าอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ทั้งนี้ การประกวดผลิตภัณฑ์ฯ ดังกล่าวได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการธุรกิจพลาสติก นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเป็นอย่างดีที่ได้ส่งผลงานเข้าร่วมเสมอมา โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2561 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ สุขุมวิท (อโศก)

พร้อมกันนี้ นายภราดร ยังได้กล่าวถึงงานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมพลาสติกแห่งภูมิภาคอาเซียน A-PLAS 2018, ASEAN Community Plastic Exhibition ซึ่งเป็นงานแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด A-PLAS 2018, CONNECTING ASEAN PLASTIC INDUSTRIES : การเชื่อมต่ออุตสาหกรรมพลาสติกในอาเซียน เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลาง การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติกในภูมิภาคอาเซียน เป็นเวทีทางธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศได้แสดงผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และวิทยาการล่าสุด โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 - 22 กันยายน 2561 ณ อาคาร 103 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

นายภราดร กล่าวทิ้งท้ายว่า "สถานการณ์การนำเข้า-ส่งออกเม็ดพลาสติก ณ เดือนมิถุนายน 2561 มีมูลค่าการนำเข้า 12,377.7 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 3.4% และลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากระดับราคาของ PVC ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการลดลงของอุปทานของ Acetylene ที่เป็นส่วนผสมหลักของ PVC ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในส่วนของการส่งออกมีมูลค่า 28,656.1 ล้านบาท ลดลง 5.6% จากเดือนที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 18.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่เป็นเม็ดพลาสติกในกลุ่ม PS, PP, POM โดยคาดว่าเป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่เริ่มอ่อนตัวลงตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ผนวกกับทิศทางการปรับตัวของราคาเม็ดพลาสติกที่สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา

สำหรับสถานการณ์การค้าผลิตภัณฑ์พลาสติก ณ เดือนมิถุนายน 2561 มีมูลค่าการนำเข้า 12,677.7 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 1.7% และลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในส่วนของการส่งออก มีมูลค่า 11,839.1 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 2.1% และเพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทำให้ในเดือนมิถุนายน 2561 ไทยขาดดุลการค้ามูลค่าผลิตภัณฑ์พลาสติกรวมกว่า 838.6 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าทางการค้าสูงสุดยังคงเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทชิ้นส่วนประกอบสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ตลาดหลักในเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือยังคงขยายตัวดี เนื่องจากปัจจัยความต้องการของตลาดปลายทางที่ขยายตัว และภาวะเศรษฐกิจที่ค่อยๆ ฟื้นตัว นายภราดร กล่าว


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics