ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล. รุกต่อยอด ยุทธศาสตร์ KMITL NEXT ขับเคลื่อนคณาจารย์ บุคลากร สร้างคุณค่า สู่สถาบันการเรียนรู้ที่มากกว่าความเป็นครู

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 24, 2018 17:32
กรุงเทพฯ--24 ส.ค.--

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในงาน KMITL Openhouse 2018 ได้มีการเปิดโปรแกรมภาควิชา รวมถึง นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในโครงการต่างๆ ของคณะฯ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับ รุกต่อยอดสู่สถาบันการเรียนรู้ที่มากกว่า ความเป็นครู ภายใต้รูปแบบ IE. TECH NEXT TO E-Smart พร้อมมุ่งมั่นให้ทุกการเรียนรู้มีความสนุกสนานสร้างสรรค์ สร้างเสริมคุณค่าให้กับสังคม ในทุกรายวิชา โดยสอดคล้องกับ แนวคิดหลักของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ที่ชูแนวคิด "KMITL NEXT" ด้วย NEXT Generation , NEXT Idea และ NEXT Action

โดยทั้งนี้ รศ.ดร. กิติพงค์ มะโน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวถึง แนวคิดต่อยอด KMITL NEXT กับ IE. TECH NEXT TO E-Smart 'E-Smart ในงาน Open house' ครั้งนี้ว่า

"IE. TECH NEXT TO E-Smart 'E-Smart โดยได้แนวคิด ขยาย มาจากการเรียนรู้จาก 3E ประกอบด้วย Education คือการให้การ ศึกษาที่ดี Edutainment คือ นวัตกรรมทางการศึกษาในยุคปัจจุบันที่มีสื่อการสอนมากมาย และ Enjoy คือ ความสนุกสนานกับการเรียนการสอน ความ Smart ในที่นี้คือ การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ฉลาดเฉลียว เพื่อนำการสอนมาประยุกต์กับแต่ละสาขาวิชาชีพประกอบด้วยสาขา ครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ครุศาสตร์วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และครุศาสตร์เกษตร ทั้งนี้เป้าหมายของคณะต้องการผลิตบัณฑิตครูที่มีความเชี่ยว ชาญด้านการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในงานได้รับความสนใจจากคุณครูในโรงเรียนต่างๆ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่อยากให้เด็กๆ ลูกหลานได้มารู้จักและเตรียมพร้อมสู่การก้าวสู่ระดับมหาวิทยาลัย และการได้มีโอกาส Workshop ความถนัดในด้านการเรียนรู้ที่ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเตรียมไว้เป็นอย่างดีครับ"

"โดยในการจัดงาน KMITL Open House 2018 ในครั้งนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล. ได้แสดงศักยภาพด้านผู้นำการเรียนการสอน ด้วยการ จัดแสดงนวัตกรรมทางการศึกษา อาทิเช่น ห้องเรียนจำลอง E learning ด้วยจอทัชสกรีนระบบโต้ตอบขนาด ใหญ่ สตูดิโอถ่ายภาพ และห้องเรียนทางไกลด้วยการซ้อนภาพ Computer Graphic กับการถ่ายทำจริง บูธแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อให้ผู้สนใจโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน ได้ทดลองความถนัดของตัวเองด้วยการปฏิบัติการจริงในแต่ล่ะสาขาวิชานิทรรศการและกิจกรรมการปฏิบัติการเวิร์คชอปในแต่ล่ะสาขาวิชา เริ่มตั้งแต่ครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและ การออกแบบ มาด้วยแนวคิด 'E Smart ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อการสอนอย่างสร้างสรรค์' จัดแสดงผลงาน จริงของนักศึกษาประกอบด้วย ครุศาสตร์สถาปัตยกรรมฯ ด้วยหุ่นจำลองอาคาร รวมถึงเวิร์คชอป การเขียนภาพและตัดหุ่นจำลองขนาดเล็ก ครุศาสตร์สภาพแวดล้อมภายใน แสดงผลงาน ภาพวาดทางศิลปะซึ่งเป็นพื้นฐานตั้งแต่ชั้นปี 1 จนถึงโครงการออกแบบภายในต่างๆ ครุศาสตร์การออกแบบ จัดแสดงผลงานจริงด้านผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน การออกแบบสิ่งพิมพ์และกราฟฟิค ภาควิชา ครุศาสตร์วิศวกรรม มาด้วยแนวคิด 'E Smart นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการสอนอย่างชาญฉลาด' รวมถึงได้ให้นักเรียนที่สนใจได้ทดลอง สร้างหุ่นยนต์ แบบง่ายๆด้วยตนเอง ครุศาสตร์เกษตร มาด้วยแนวคิด 'E smart' การวิจัย เทคโนโลยีทางการเกษตร สู่การสอนเพื่อสังคม' นำผลงาน วิจัยด้านการเกษตร การผลิตทั้งพืชและสัตว์ เพื่อตอบการใช้งานของเกษตรกรรมที่เป็นหัวใจในประเทศ และให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกับการจัดสวนถาด สวนขวด จำลองบรรยากาศจริงของธรรมชาติมาจัดสรรด้วย ฝีมือของผู้ร่วมเองอีกด้วย

พร้อมการนำนวัตกรรมการศึกษา จำลอง Smart Class Room เทคโนโลยี ด้านการสอน ณ สตูดิโอ นวัตกรรมการศึกษา สู่การเรียนรู้ในโลกความเป็นจริง โดยมีความน่าสนใจของงาน ไม่ว่าจะเป็น Micro BIT Robot Workshop ของชมรมนักประดิษฐ์ (MICRO BIT Robot ) จะจัดกิจกรรม Work shop MICRO BIT Robot มีการแข่งขันในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 อีกด้วย พร้อมจัดWorkshop พื้นฐานศิลปะ , Workshop Model & Sketch up , Workshop ออกแบบผลิตภัณฑ์ , Workshop แปรรูปอาหาร , Workshop นวัตกรรมทางการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตอบโจทย์การเรียนรู้ที่สนุกและสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ให้กับผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน

และล่าสุด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มุ่งเน้นการขับเคลื่อนคณาจารย์ บุคลากร สร้างคุณค่า ผลิตนักเทคโนโลยี ครู อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ (EXPERT) ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ สู่สถาบันการเรียนรู้ที่มากกว่าความเป็นครู ที่นอกจากการผลิตครูอาชีวะศึกษา ที่ตอบสนองอุตสาหกรรม 4.0 และสาขาที่สอดคล้องในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก (S-CURVE) โดยเราจะพร้อมจะเปิด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเลคทรอนิค และ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และในอนาคตอันใกล้นี้ จะเปิดสาขา เทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และต่อยอดนวัตกรรมการศึกษาในโครงการ Smart Farming โดยเป็นการบูรณาการ การศึกษาในสาขา ครุ-วิศวกรรม , ครุ-สถาปัตย์และการออกแบบ พร้อมด้วยสาขา ครุ-เกษตร เข้าด้วยกัน

เชื่อมั่นในการมีส่วนร่วมและทักษะที่มีมากกว่าของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ถือเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลก และตลาดการศึกษาโลกอีกด้วยครับ" รศ.ดร. กิติพงค์ มะโน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลการศึกษาใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในสาขา ครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ครุศาสตร์วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และครุศาสตร์เกษตร สามารถติดตามรายละเอียดได้ใน www.inded.kmitl.ac.th และติดตามข่าวสารทาง Facebook ของ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (สจล.)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
-ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
-ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร
-ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics