ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล. รุกต่อยอด ยุทธศาสตร์ KMITL NEXT ขับเคลื่อนคณาจารย์ บุคลากร สร้างคุณค่า สู่สถาบันการเรียนรู้ที่มากกว่าความเป็นครู

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 24, 2018 17:32
กรุงเทพฯ--24 ส.ค.--

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในงาน KMITL Openhouse 2018 ได้มีการเปิดโปรแกรมภาควิชา รวมถึง นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในโครงการต่างๆ ของคณะฯ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับ รุกต่อยอดสู่สถาบันการเรียนรู้ที่มากกว่า ความเป็นครู ภายใต้รูปแบบ IE. TECH NEXT TO E-Smart พร้อมมุ่งมั่นให้ทุกการเรียนรู้มีความสนุกสนานสร้างสรรค์ สร้างเสริมคุณค่าให้กับสังคม ในทุกรายวิชา โดยสอดคล้องกับ แนวคิดหลักของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ที่ชูแนวคิด "KMITL NEXT" ด้วย NEXT Generation , NEXT Idea และ NEXT Action

โดยทั้งนี้ รศ.ดร. กิติพงค์ มะโน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวถึง แนวคิดต่อยอด KMITL NEXT กับ IE. TECH NEXT TO E-Smart 'E-Smart ในงาน Open house' ครั้งนี้ว่า

"IE. TECH NEXT TO E-Smart 'E-Smart โดยได้แนวคิด ขยาย มาจากการเรียนรู้จาก 3E ประกอบด้วย Education คือการให้การ ศึกษาที่ดี Edutainment คือ นวัตกรรมทางการศึกษาในยุคปัจจุบันที่มีสื่อการสอนมากมาย และ Enjoy คือ ความสนุกสนานกับการเรียนการสอน ความ Smart ในที่นี้คือ การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ฉลาดเฉลียว เพื่อนำการสอนมาประยุกต์กับแต่ละสาขาวิชาชีพประกอบด้วยสาขา ครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ครุศาสตร์วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และครุศาสตร์เกษตร ทั้งนี้เป้าหมายของคณะต้องการผลิตบัณฑิตครูที่มีความเชี่ยว ชาญด้านการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในงานได้รับความสนใจจากคุณครูในโรงเรียนต่างๆ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่อยากให้เด็กๆ ลูกหลานได้มารู้จักและเตรียมพร้อมสู่การก้าวสู่ระดับมหาวิทยาลัย และการได้มีโอกาส Workshop ความถนัดในด้านการเรียนรู้ที่ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเตรียมไว้เป็นอย่างดีครับ"

"โดยในการจัดงาน KMITL Open House 2018 ในครั้งนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล. ได้แสดงศักยภาพด้านผู้นำการเรียนการสอน ด้วยการ จัดแสดงนวัตกรรมทางการศึกษา อาทิเช่น ห้องเรียนจำลอง E learning ด้วยจอทัชสกรีนระบบโต้ตอบขนาด ใหญ่ สตูดิโอถ่ายภาพ และห้องเรียนทางไกลด้วยการซ้อนภาพ Computer Graphic กับการถ่ายทำจริง บูธแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อให้ผู้สนใจโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน ได้ทดลองความถนัดของตัวเองด้วยการปฏิบัติการจริงในแต่ล่ะสาขาวิชานิทรรศการและกิจกรรมการปฏิบัติการเวิร์คชอปในแต่ล่ะสาขาวิชา เริ่มตั้งแต่ครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและ การออกแบบ มาด้วยแนวคิด 'E Smart ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อการสอนอย่างสร้างสรรค์' จัดแสดงผลงาน จริงของนักศึกษาประกอบด้วย ครุศาสตร์สถาปัตยกรรมฯ ด้วยหุ่นจำลองอาคาร รวมถึงเวิร์คชอป การเขียนภาพและตัดหุ่นจำลองขนาดเล็ก ครุศาสตร์สภาพแวดล้อมภายใน แสดงผลงาน ภาพวาดทางศิลปะซึ่งเป็นพื้นฐานตั้งแต่ชั้นปี 1 จนถึงโครงการออกแบบภายในต่างๆ ครุศาสตร์การออกแบบ จัดแสดงผลงานจริงด้านผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน การออกแบบสิ่งพิมพ์และกราฟฟิค ภาควิชา ครุศาสตร์วิศวกรรม มาด้วยแนวคิด 'E Smart นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการสอนอย่างชาญฉลาด' รวมถึงได้ให้นักเรียนที่สนใจได้ทดลอง สร้างหุ่นยนต์ แบบง่ายๆด้วยตนเอง ครุศาสตร์เกษตร มาด้วยแนวคิด 'E smart' การวิจัย เทคโนโลยีทางการเกษตร สู่การสอนเพื่อสังคม' นำผลงาน วิจัยด้านการเกษตร การผลิตทั้งพืชและสัตว์ เพื่อตอบการใช้งานของเกษตรกรรมที่เป็นหัวใจในประเทศ และให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกับการจัดสวนถาด สวนขวด จำลองบรรยากาศจริงของธรรมชาติมาจัดสรรด้วย ฝีมือของผู้ร่วมเองอีกด้วย

พร้อมการนำนวัตกรรมการศึกษา จำลอง Smart Class Room เทคโนโลยี ด้านการสอน ณ สตูดิโอ นวัตกรรมการศึกษา สู่การเรียนรู้ในโลกความเป็นจริง โดยมีความน่าสนใจของงาน ไม่ว่าจะเป็น Micro BIT Robot Workshop ของชมรมนักประดิษฐ์ (MICRO BIT Robot ) จะจัดกิจกรรม Work shop MICRO BIT Robot มีการแข่งขันในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 อีกด้วย พร้อมจัดWorkshop พื้นฐานศิลปะ , Workshop Model & Sketch up , Workshop ออกแบบผลิตภัณฑ์ , Workshop แปรรูปอาหาร , Workshop นวัตกรรมทางการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตอบโจทย์การเรียนรู้ที่สนุกและสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ให้กับผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน

และล่าสุด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มุ่งเน้นการขับเคลื่อนคณาจารย์ บุคลากร สร้างคุณค่า ผลิตนักเทคโนโลยี ครู อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ (EXPERT) ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ สู่สถาบันการเรียนรู้ที่มากกว่าความเป็นครู ที่นอกจากการผลิตครูอาชีวะศึกษา ที่ตอบสนองอุตสาหกรรม 4.0 และสาขาที่สอดคล้องในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก (S-CURVE) โดยเราจะพร้อมจะเปิด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเลคทรอนิค และ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และในอนาคตอันใกล้นี้ จะเปิดสาขา เทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และต่อยอดนวัตกรรมการศึกษาในโครงการ Smart Farming โดยเป็นการบูรณาการ การศึกษาในสาขา ครุ-วิศวกรรม , ครุ-สถาปัตย์และการออกแบบ พร้อมด้วยสาขา ครุ-เกษตร เข้าด้วยกัน

เชื่อมั่นในการมีส่วนร่วมและทักษะที่มีมากกว่าของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ถือเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลก และตลาดการศึกษาโลกอีกด้วยครับ" รศ.ดร. กิติพงค์ มะโน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลการศึกษาใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในสาขา ครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ครุศาสตร์วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และครุศาสตร์เกษตร สามารถติดตามรายละเอียดได้ใน www.inded.kmitl.ac.th และติดตามข่าวสารทาง Facebook ของ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (สจล.)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
-ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
-ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร
-ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

Latest Press Release

เจ็ทสตาร์ เอเชีย พาลูกเรือผู้ช่วยทำคลอดเซอร์ไพรส์วันเกิดครบรอบสามขวบของ ซอว์ เจ็ทสตาร์ หนูน้อยผู้ถือกำเนิดบนเที่ยวบิน

ทีมแพทย์และลูกเรือของเที่ยวบิน 3K583 สายการบินเจ็ทสตาร์ เอเชียได้ช่วยทำคลอดทารกน้อยเพศชายอย่างปลอดภัยบนเครื่องบิน หลังจากที่เครื่องลงจอดในนครย่างกุ้งเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 นับเป็นทารกน้อยรายแรกที่คลอดบนเครื่องบินของสายการบินเจ็ทสตาร์ เอเชีย...

สพฐ.-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2019 (ครั้งที่ 3)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หรือ สพฐ. ร่วมกับ บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ในเครือโมโนกรุ๊ป จัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคและระดับประเทศ "สพฐ.-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2019" (ครั้งที่ 3)...

Gossip News: ออริจิ้น เปิดสัมผัส Game of Thrones Experience Party ชวนถ่ายรูปคู่บัลลังก์เหล็ก ณ Park Origin Thonglor 30 พ.ค.นี้

เอาใจบรรดาแฟนอภิมหาซีรี่ส์ Game of Thrones แบบเหนือระดับ เพราะสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและการขาย บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ดิอาร์จิโอ จำกัด จัดงาน "Game of Thrones Experience Party"...

มข.รั้งอันดับ3มหาวิทยาลัยไทยจากการจัดอันดับผลงานวิจัยคุณภาพสูงระดับโลก

มข.รั้งอันดับ 3 มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับผลงานวิจัยคุณภาพสูงระดับโลก ในขณะที่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพถูกจัดอันดับ 2 ของไทย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า "Leiden"...

ARB ร่วมบริจาคโซล่าเซลล์ ให้กับโรงเรียนบ้านคลองเสลา

เมื่อเร็วๆ นี้ ARB ประเทศไทย ผู้นำในตลาดแต่งรถออฟโร้ด 4x4 ร่วมกับ สมาชิกกลุ่ม Ford Ranger Club Thailand สบทบทุน มอบโซล่าเซลล์ อุปกรณ์การเรียนการสอน ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม และอื่นๆ อีกมากมาย ให้แก่ โรงเรียนบ้านคลองเสลา อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี...

Related Topics